Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Podsumowanie realizacji projektu „ P unkt K ontaktowo – D oradczy Euroregionu POMERANIA Zusammenfassug des Projektverlaufes „ K ontakt- und B eratungs.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Podsumowanie realizacji projektu „ P unkt K ontaktowo – D oradczy Euroregionu POMERANIA Zusammenfassug des Projektverlaufes „ K ontakt- und B eratungs."—  Präsentation transkript:

1

2 Podsumowanie realizacji projektu „ P unkt K ontaktowo – D oradczy Euroregionu POMERANIA Zusammenfassug des Projektverlaufes „ K ontakt- und B eratungs S telle der Euroregion POMERANIA

3  Partner wiodący/ Lead-Partner Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V. Peter Heise, prezes związku/Geschäftsführer  Partner projektu Gmina Miasto Szczecin/Stadtverwaltung Szczecin Piotr Krzystek, Prezydent miasta/Stadtpräsident

4 CELE I KONTEKST PROJEKTU PROJEKTZIELE UND PROJEKTHINTERGRUND Kontekst projektu /Projekhintegrund  Reakcja na konsekwencje społeczne i gospodarcze wynikające z przystąpienia Polski do UE w 2004r. oraz strefy Schengen w 2007r.; Reaktion auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen, die mit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union im Jahre 2004 und Schengen-Abkommen im Jahre 2007 verbunden sind  „Uwolnienie” rynku pracy przez Niemcy w 2011 r./ Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt im Jahre 2011  Mobilność transgraniczna/ grenzüberschreitende Mobilität  w obrębie Löcknitz-Penkun ponad 1.000 mieszkańców polskiej narodowości/ allein im Amtsbereich Löcknitz-Penkun weit über 1.000 Einwohner polnischer Nationalität  niemieccy obywatele mają możliwość podjęcia pracy i zamieszkania w Polsce / deutsche Bürger können auch ein Arbeitsverhältnis in Polen aufnehmen und dort leben;  Efektywna pomoc w pokonaniu bariery językowej/ Effektivität bei der Überwindung der Sprachbarriere  Stworzenie jedynego na polsko-niemieckim pograniczu Punkt Kontaktowego który w sposób kompleksowy będzie udzielał porad mieszkańcom z Polski i Niemiec / Schaffung einer einzigen auf dem Grenzgebiet Beratungsstelle, die komplex die Beratungen und Auskünfte den polnischen und deutschen Bürgern erteilen wird.

5 CELE I KONTEKST PROJEKTU PROJEKTZIELE UND PROJEKTHINTERGRUND Cele projektu /Projektziele  Zadaniem Punktu jest wspieranie i rozwijanie integracji społecznej obywateli polskich i niemieckich oraz tworzenie sieci współpracy i ułatwienie kontaktu między urzędami w Polsce i w Niemczech. / Aufgabe dieser Beratungsstelle ist es, den Integrationsprozess polnischer und deutscher Bürger zu begleiten und zu entwickeln und den Kontakt zu den jeweiligen Behörden und Ämtern in Polen und Deutschland herzustellen und zu erleichtern.  Poprawę dostępności urzędowej po jednej i drugiej stronie pogranicza oraz pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów/ Erleichterter Zugang zu den Behörden und Ämter auf der einen und auf der anderen Seite der Grenze und Vermittlung von Ansprechpartnern  Efektywność urzędowa. Dzięki bardzo dobrej znajomości struktur i kompetencji administracyjnych sąsiada ułatwia się szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów mieszkańców pogranicza /Amtliche Effektivität. Kenntnisse und Wissen über die Struktur und Verwaltungskompetenzen des Nachbarlandes hat die erfolgreiche Erledigung der Angelegenheiten der Grenzgebietsbewohner zur Folge.  Informowanie właściwych gremiów o istotnych wyzwaniach formalno-prawnych wynikających z różnych porządków prawnych oraz reagowanie na przejawy nietolerancji i ksenofobii./ Auskünfte an zuständige Gremien und Institutionen über wesentlichen Herausforderungen der formal-rechtlichen Natur, die sich aus der verschiedenen Rechtsordnungen ergeben und Reaktion auf intolerantes und fremdfeindliches Verhalten  Monitorowanie procesów społecznych i gospodarczych jakie zachodzą na polsko-niemieckim pograniczu w obrębie Euroregionu Pomerania/Überwachung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen, die auf dem Grenzgebiet der Euroregion Pomerania auftreten

6 FINANSOWANIE PROJEKTU PROJEKTFINANZIERUNG  Z uwagi na zakończenie projektu w ramach programu INTERREG IV A oraz na brak nowego wsparcia ze środków unijnych, partnerzy projektu musieli znaleźć inne źródło finansowania projektu. /Aufgrund des Auslaufens des EU- Förderprogrammes INTERREG IV A und des Fehlens eines aktuellen EU- Förderprogrammes musste sich nun jeder Projektpartner eine Zwischenfinanzierung suchen.  To oznacza III. fazę projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy” realizowaną w okresie od 04/2014-12/2015 /D. h. für die deutsche Kontaktstelle gibt es derzeit eine III.Projektlaufzeit von 04/2014 bis 12/2015.  W Punkcie w Szczecinie jest zatrudniony jeden pracownik. Gmina Miasto Szczecin sama finansuje utrzymanie projektu./In der Beratungsstelle in Szczecin ist eine Mitarbeiterin von der Stadtverwaltung Szczecin beschäftigt. Die Gemeinde Stadt Szczecin finanziert das Projekt selbst.

7  Projekt był współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IV A) jak również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Landu Mecklenburg – Vorpommern a w drugiej fazie projektu również przez Gminę Miasto Szczecin. / Das Projekt wurde gefördert durch die Europäische Union mit Mitteln des Strukturfonds EFRE (INTERREG IV A) sowie durch das Innenministerium des Landes Mecklenburg- Vorpommern und in der zweiten Projektphase auch durch die Stadt Szczecin.  By projekt mógł być skutecznie zrealizowany, współpracujemy jednak z wieloma partnerami. / Für eine erfolgreiche Projektumsetzung aber arbeiten wir mit vielen weiteren Partnern zusammen.

8 FINANSOWANIE PROJEKTU PROJEKTFINANZIERUNG Löcknitz  w oparciu o dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu Landu Mecklenburg-Vorpommern dla powiatu Vorpommern - Greifswald/aufgrund einer Sonderbedarfszuweisung des Ministeriums Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern an den Landkreis Vorpommern-Greifswald  W chwili obecnej pracownicy Punktu zatrudnieni są przez der Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V.. Dotychczas każdy z partner zatrudniał po jednym pracowniku w Punkcie w Löcknitz./ Die Mitarbeiter sind jetzt aufgrund der veränderten Finanzierung von der Kommunalgemeinschaft POMERANIA e. V. beschäftigt, bislang stellte jeder Projektpartner je einen Mitarbeiter in der Kontaktstelle Löcknitz

9  Udzielanie porad i informacji polskim i niemieckim obywatelom odnośnie prawnych i socjalnych aspektów ich pobytu w Niemczech i w Polsce oraz języka danego kraju./ Beratung und Information deutscher und polnischer Bürger zu sozialen und rechtlichen Aspekten ihres Aufenthalts in Deutschland und Polen in der jeweiligen Landessprache;  Pomoc w wypełnianiu formularzy / Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen;  Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami w celu wyjaśnienia indywidualnych zapytań z uwagi na trudności w porozumieniu się/ Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern und Institutionen zur Klärung individueller Fragestellungen aufgrund von Verständigungsproblemen.

10  Tłumaczenia dokumentów / Übersetzung von erhaltenen Unterlagen,  pośrednictwo w rozmowach przy poszukiwaniu mieszkania, kursów językowych, usług, szkół, ofert spędzania wolnego czasu i wiele innych / Vermittlung von Ansprechpartnern bei der Suche nach Wohnraum, Sprachkursen, Dienstleistern, Schulen, Freizeitangeboten u. v. m.),  Wsparcie dla urzędów przy wyjaśnianiu transgranicznych spraw poprzez pośrednictwo w rozmowach z osobami wyznaczonymi w danej sprawie do kontaktu/ Unterstützung für Behörden bei der Klärung grenzüberschreitender Angelegenheiten durch Vermittlung von Ansprechpartnern.

11 I. faza projektu / I. Projektlaufzeit 04/2009 – 03/2011  4704 zapytań zostało opracowanych Löcknitz, z czego 4439 zapytań tylko ze strony społeczeństwa polskiego i kraju sąsiedniego / Anfragen wurden in Löcknitz bearbeitet, davon 4439 Anfragen allein aus der polnischen Bevölkerung sowie dem Nachbarland II. faza projektu / II. Projektlaufzeit 04/2011 – 03/2014  12.784 zapytań w Löcknitz / Anfragen in Löcknitz  2.523 zapytań w Szczecinie/Anfragen in Szczecin

12  W większości osobiste kontakty na miejscu/in der Mehrzahl persönliche Kontakte vor Ort  Czas realizacji miedzy 30 minutami a 3 godzinami/ Bearbeitungszeit zwischen 30 min und 3 Stunden  Często kilka spraw jednocześnie / oftmals mehrere Anliegen gleichzeitig  Prośby o tłumaczenie otrzymanej korespondencji, wypełnienie związanych ze sprawą formularzy oraz kontakt z urzędami / Bitte um Übersetzung erhaltener Schreiben, Ausfüllen damit verbundener Formulare und Nachfragen bei Behörden  Pytania o meldunek, wnioskowanie o świadczenia rodzinne i inne świadczenia / Fragen zur Anmeldung, zur Beantragung von Kindergeld und anderen Leistungen

13 Statystyka/Statistik rok/ JahrPorady i informacje/ Beratungen und Auskünfte Tłumaczenia/ Übersetzungen Wypełnianie formularzy/Au sfüllen von Formularen Pisma/ Schreiben Kontakt z urzędami/ Kontakt mit Behörden Pośrednict- wo / Vermittlung von Ansprech- partnern 2011 Löcknitz 122812357195841021246 2011 Szczecin 47445364123 2012 Löcknitz 1925234112291062127356 2012 Szczecin 905135415235 2013 Löcknitz 1709204012358561405265 2013 Szczecin 3034743534639 2014 Szczecin 13838 451549 2014 Löcknitz 46063028522938949

14 Liczba zapytań w latach 2011 – 2013 / Anfragenzahl für die Jahre 2011-2013

15 SATYSFAKCJA INTERESANTA INTERESSANNTENNZUFRIEDENHEIT Jak ocenia Pan/Pani pracę Punktu? / Wie schätzen Sie die Arbeit der Kontakt- und Beratungsstellen ein?

16 SATYSFAKCJA INTERESANTA INTERESSANNTENNZUFRIEDENHEIT Czy uzyskał/a Pan/Pani oczekiwaną pomoc w Punkcie? / Haben Sie die erwartete Hilfe bekommen?

17 SATYSFAKCJA INTERESANTA INTERESSANNTENNZUFRIEDENHEIT W jakim stopniu pomoc uzyskana w punkcie okazała się przydatna do rozwiązania Pani/Pana sprawy/ In welchem Umfang war die gebrachte Hilfe bei der Lösung Ihrer Probleme ausreichend?

18 SATYSFAKCJA INTERESANTA INTERESSANNTENNZUFRIEDENHEIT Czy polecił(a)by Pani/Pan Punkt znajomym?/ Würden sie die Beratungsstelle Ihren Bekannten weiterempfehlen?

19 SATYSFAKCJA INTERESANTA INTERESSANNTENNZUFRIEDENHEIT Czy uważa Pani/Pan, że dalsze istnienie Punktu jest zasadne?/ Ist Ihrer Meinung nach die Fortführung der Beratungsstelle begründet?

20 REALIZACJA PROJEKTU I WNIOSKI PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN  Umacnianie więzi międzykulturowych, co ułatwia pokonanie barier mentalnych, kulturowych czy administarcyjnych na obszarze wspólnego Euroregionu Pomerania. / Stärkung der interkulturellen Beziehungen, um die Überwindung der geistigen, kulturellen und verwaltungstechnischen Barierren auf dem gemeinsamen Gebiet der Euroregion Pomerania zu erleichtern.  Rozbudowa sieci współpracy instytucjonalnej a przez to poprawa komunikacji i efektywności działania w relacjach obu państw (w szczególności na terenie Euroregionu Pomerania.)/ Erweiterung des Netzwerks der institutionellen Zusammenarbeit und dadurch Verbesserung der Kommunikation und der Handlungseffektivität in den gemeinsamen Beziehungen zwischen den beiden Staaten (besonders auf dem Gebiet der Euroregion Pomerania).  Ułatwiona konfrontacja z systemem prawnym drugiego kraju. / Erleichterte Konftrontation mit den fremden Rechtsordnungen des anderen Landes.  Usprawnienie przepływu informacji na linii urząd – obywatel /Verbesserter Informationsfluss zwischen den Ämtern und Bürgern  Pokonywanie bariery językowej/ Überwindung der Sprachbarierre.

21 REALIZACJA PROJEKTU I WNIOSKI PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN  Większa świadomość obywateli polskich, przysługujących im praw i istniejących obowiązków przyczyniła się do ożywienia rynku i gospodarki po obu stronach granicy. /Das zunehmende Wissen bei polnischen Bürgern, welche Rechte und Pflichten ihnen zustehen, hatte eine Wirtschaftsbelebung im Grenzgebiet zur Folge.  Rozwój przygranicznego rynku nieruchomości /Wachsende Entwicklung des Immobilienmarktes;  Gotowość polskich obywateli, by rozwinąć swoją działalność gospodarczą lub aktywność zawodową w wymiarze trasngranicznym /Bereitschaft der polnischen Bürgern, seine wirtschaftliche oder berufliche Aktivität grenzuebrschreitend zu entwicklen;  Inwestorzy z Polski i Niemiec /Investoren aus Polen und Deutschland;  Osoby zamieszkałe na terenie przygranicznym, które korzystają z pomocy punktów mają coraz większą wiedzę i doświadczenie i stają się bardziej samodzielni. Wpływa to także na pogłębianie integracji społecznej./ Die im Grenzgebiet lebenden polnischen Bürger, die die Beratungsstellen in Anspruch nehmen, erweitern ihr Wissen und ihre Erfahrungen und versuchen auch selbständig ihre Probleme zu lösen, was sich positiv auf ihre soziale Integration auswirkt.

22 REALIZACJA PROJEKTU I WNIOSKI PROJEKTDURCHFÜHRUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN ALE/ ABER  ciągle przybywa osób (z Polski, także z innych województw), które potrzebują skorzystać z pomocy punktów wskazując, że brak jest wystarczających informacji o istnieniu tych punktów. /Es ist aber immer mehr Interessanten (vor allem aus Polen – auch aus anderen Woiwodschaften), die Hilfe in Beratungsstellen suchen und sich über nicht ausreichende Öffentlichkeit und Zugang zur Beratungsstellen beschweren. DLATEGO/DESHALB  do celów, które jeszcze należałoby wyznaczyć, można dopisać dotarcie do jeszcze szerszego kręgu potencjalnie zainteresowanych osób – po stronie niemieckiej i polskiej. /Zur Projektzielen, die noch man bestimmen soll, kann der Zugang zum noch breiteren Kreis Potenzialinteressanten gezählt werden – sowohl aus Polen als auch aus Deutschland.

23 PRZYSZŁOŚĆ ZUKUNFT  W drugiej połowie 2015 roku planowane jest kolejne wdrożenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG V A. Partnerem wiodącym ma być Gmina Miasto Szczecin. Drugim partnerem będzie Kommunalgemeinschaft e.V. Wraz z realizacją nowego projektu, w szczecińskim magistracie stworzone zostaną nowe miejsca pracy, w celu efektywniejszej realizacji projektu. In der zweiten Hälfte des Jahres 2015 ist die Einleitung des nächsten Projekts geplant, das durch die Europäische Union mit Mitteln des Strukturfonds EFRE, INTERREG V A gefördert wird. Während des Verlaufes des neuen Projekts werden die neuen Arbeitsstellen in der Stadtverwaltung Szczecin geschafft, um die noch mehr Effektivität der gemeinsamen Zielen zu sichern.

24 Feierliche Eröffnung am 15. April 2009 durch den Innenminister Mecklenburg- Vorpommerns, Lorenz Caffier

25 Uroczyste otwarcie Punktu Kontaktowo – Doradczego w Urzędzie Miasta Szczecin Einweihung einer weiteren Kontaktstelle in der Stadtverwaltung Szczecin 05/2011

26 Katarzyna Jackowska Doreen Borchert Anna Mirota Kontakt- und Beratungsstelle der EUROREGION POMERANIA Bürgerhaus, Marktstraße 4, 17321 Löcknitz Tel./Fax: (+49) (0)39754-52897 kontaktstelle@pomerania.net http://www.pomerania.net Punkt Kontaktowo-Doradczy EUROREGIONU POMERANIA Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Tel.: (+48) 91-4351135 Fax: (+48) 91-4245120 kontakt@um.szczecin.pl http://www.szczecin.pl


Herunterladen ppt "Podsumowanie realizacji projektu „ P unkt K ontaktowo – D oradczy Euroregionu POMERANIA Zusammenfassug des Projektverlaufes „ K ontakt- und B eratungs."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen