Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Zasady wyboru operacji Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Zasady wyboru operacji Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben"—  Präsentation transkript:

1 Zasady wyboru operacji Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben
Uszczegółowienie sekcji 2.A.6.2 programu Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben Detaillierung des Programmabschnitts 2.A.6.2

2 Ramy realizacyjne Umsetzungsrahmen
Wstępna weryfikacja idei projektowych Nabór wniosków Ocena projektów ocena zgodności z zasadami programu ocena administracyjna ocena merytoryczna C.1. ocena jakości C.2. ocena wykonalności wybór projektów 1. Erstüberprüfung der Projektideen 2. Annahme der Förderanträge 3. Projektbewertung A. Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen B. administrative Bewertung C. inhaltliche Bewertung C.1. Qualitätsbewertung C.2. Bewertung der Ausführbarkeit 4. Projektauswahl

3 Instytucje i harmonogram
Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen Wspólny Sekretariat (WS) Doradztwo i weryfikacja idei projektowych (we współpracy z Punktem Kontaktowym w Görlitz) Ocena (przy udziale ekspertów branżowych i regionalnych) Przewidywany czas trwania oceny maksymalnie do 3 miesięcy Nabory tematyczne zamknięte Określona kwota Określony temat (np.: bezpieczeństwo, turystyka, edukacja…) Gemeinsames Sekretariat (GS) Beratung und Überprufung der Projektideen ( in Zusammenarbeit mit dem Kontaktpunkt in Görlitz) Bewertung ( mit der Beteiligung der Fach- und Regionalexperten) Voraussichtliche Bewertungsdauer bis maximal 3 Monate Thematische Annahmen der Förderanträge vom geschlossenen Charakter Bestimmter Betrag Bestimmtes Thema ( z. B. Sicherheit, Tourismus, Bildung …)

4 Ocena zgodności z zasadami programu Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen
Oceny dokonuje WS terminowość złożenia wniosku spełnienie wymaganych kryteriów współpracy transgranicznej zgodność z celami tematycznymi i priorytetami inwestycyjnymi programu kwalifikowalność terytorialna, merytoryczna i prawna wnioskodawców prawidłowość montażu finansowego (źródeł dofinansowania) zabezpieczenie wkładu własnego zabezpieczenie prefinansowania wydatków GS führt die Bewertung durch Fristgerechte Antragstellung Erfüllung der geforderten Kriterien der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Einhaltung der thematischen Ziele und der Investitionsprioritäten des Programms territoriale, sachliche und rechtliche Förderfähigkeit der Antragsteller Richtigkeit der finanziellen Aufstellung (der Förderquellen) Sicherung des Eigenanteils Sicherung der Vorfinanzierung der Ausgaben

5 Ocena administracyjna administrative Bewertung
Oceny dokonuje WS przy możliwym udziale ekspertów branżowych 20 dni na ewentualną poprawę/uzupełnienie Kompletność, ważność i aktualność dokumentacji Zgodność z właściwym prawem krajowym (m.in. krajowymi przepisami zamówień publicznych, prawa budowlanego, wodnego lub środowiskowego itp.) oraz unijnym Niedozwolona pomoc publiczna Wpływ na zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn GS führt die Bewertung mit möglicher Beteiligung der Fachexperten durch 20 Tage für eventuelle Nachreichung/Ergänzung Vollständigkeit, Gültigkeit und Aktualität der Unterlagen Übereinstimmung mit geltenden nationalen Rechtsvorschriften (abhängig von den Maßnahmen im Projekt, u.a. Erfüllung der nationalen Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe, des Baurechts, des Wasser- oder Umweltrechts usw.) sowie mit de EU-Rechtsvorschriften untersagte öffentliche Beihilfe Einfluss auf nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, Gleichberechtigung der Frauen und Männer Na tym etapie wnioskodawcy na pisemne wezwanie WS mogą w terminie 20 dni roboczych poprawić wniosek/dokonać w nim uzupełnień. Podczas dokonywania poprawy/uzupełnień WS udziela im wszelkich niezbędnych wskazówek w konsultacji z właściwym ekspertem. Jeśli mimo dokonania poprawy/uzupełnień lub w przypadku odmowy ich dokonania przez wnioskodawcę w wyznaczonym czasie wniosek nie spełni jednego z ww. kryteriów, otrzymuje ocenę negatywną, automatycznie zostaje odrzucony i nie jest poddany kolejnym etapom oceny. Ocena polityk horyzontalnych (4-6) jest przeprowadzana zgodnie z zasadą, że wniosek mający negatywny wpływ jest odrzucany a wnioski o charakterze neutralnym i pozytywnym przechodzą do oceny merytorycznej. Wnioski, które otrzymały negatywną ocenę administracyjną są przedstawiane Komitetowi Monitorującemu do wiadomości. Wniosek może zostać złożony ponownie w kolejnym naborze, jeśli spełni wszystkie poniższe kryteria.

6 Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1. Ocena jakości (WS przy udziale ekspertów regionalnych – Wspólny Panel Ekspertów) C.2. Ocena wykonalności (WS przy możliwym udziale ekspertów branżowych) C.1. Qualitätsbewertung (GS mit Beteiligung der Regionalexperten –Gemeinsame Expertengruppe) C.2. Bewertung der Ausführbarkeit (GS mit möglicher Beteiligung der Fachexperten)

7 C.1. Ocena jakości Qualitätsbewertung 1 do 10 punktów w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celów Programu (m.in. poprzez zakładane wskaźniki)? czy projekt jest komplementarny z innymi celami szczegółowymi programu 1 bis 10 Punkte Im welchen Maß trägt das Projekt zur Umsetzung der Programmziele bei (u.a. über angenommene Indikatoren) Ist das Projekt zu anderen spezifischen Zielen des Programms ergänzend?

8 C.1. Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 3 do 24 punktów Jaka jest jakość współpracy transgranicznej? Czy projekt spełnia kryterium wspólnego opracowania? Czy projekt spełnia kryterium wspólnego wdrażania? Czy projekt spełnia kryterium wspólnego personelu Czy projekt spełnia kryterium wspólnego finansowania? 3 bis 24 Punkte Wie ist die Qualität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit? Erfüllt das Projekt das Kriterium der gemeinsamen Planung? Erfüllt das Projekt das Kriterium der gemeinsamen Durchführung? Erfüllt das Projekt das Kriterium des gemeinsames Personals? Erfüllt das Projekt das Kriterium der gemeinsamen Finanzierung?

9 C.1. Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 0 do 2 punktów w jakim stopniu projekt realizuje strategie rozwoju obowiązujące na terenie obszaru wsparcia (na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym)? 0 bis 2 Punkte Im welchen Maß setzt das Projekt Entwicklungsstrategien um, die für das Fördergebiet gelten (auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene)?

10 inhaltliche Bewertung
C.1. Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 1 do 10 punktów Jaka jest wartość dodana projektu jakie korzyści dla obszaru wsparcia przyniosą efekty projektu? jaka pozytywna zmiana będzie miała miejsce na obszarze wsparcia w wyniku realizacji projektu? jakie korzyści dla grup docelowych przyniosą efekty projektu? jakie oddziaływanie społeczne i ekonomiczne będzie miał projekt dla obszaru wsparcia? Jaki jest stopień innowacyjności projektu, na czym ona polega? 1 bis 10 Punkte Wie ist der Mehrwert des Projektes welche Nutzen für das Fördergebiet werden die Projekteffekte bringen ? welche positive Veränderung durch die Projektumsetzung findet im Fördergebiet statt? welche Nutzen für die Zielgruppen werden die Projekteffekte bringen? welche gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen wird das Projekt auf das Fördergebiet haben? wie hoch ist der Innovationsgrad des Projektes, worin besteht er?

11 C.1. Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 0 do 2 punktów w jakim stopniu struktura partnerstwa powstała dla celu realizacji projektu przyczyni się do osiągnięcia jego efektów (czy partnerzy projektu są dobrani optymalnie pod kątem realizacji celów projektu, także pod katem doświadczenia i zdolności instytucjonalnej)? 0 bis 2 Punkte Im welchen Ausmaß trägt die partnerschaftliche Struktur, die zur Projektumsetzung entstanden ist, zum Erreichen der Projekteffekte bei (war die Wahl der Projektpartner im Hinblick auf die Umsetzung der Projektziele, sowie auf Erfahrungen und institutionelle Fähigkeiten optimal)

12 C.1. Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 0 do 2 punktów w jaki sposób zagwarantowana jest trwałość projektu (w tym czy projekt ma możliwość samodzielnego finansowania po wymaganym w programie okresie trwałości)? 0 bis 2 Punkte Auf welche Weise ist eine Nachhaltigkeit des Projektes gewährleistet (darunter ob das Projekt die Möglichkeit hat selbständige Finanzierung nach der geforderten Nachhaltigkeitsdauer zu gewährleisten)

13 Bewertung der Ausführbarkeit
C.2. Ocena wykonalności Bewertung der Ausführbarkeit TAK/NIE kwalifikowalność wydatków (pozycji budżetu) JA/NEIN Förderfähigkeit der Ausgaben (einzelnen Haushaltspostens) 0 do 5 punktów adekwatność budżetu / efektywność kosztów projektu nakłady do oczekiwanych rezultatów 0 bis 5 Punkte Angemessenheit von Budget/ Effektivität der Projektkosten Aufwendungen im Vergleich zu den zu erwarteten Ergebnissen Ocena wykonalności - przeprowadzana jest przez WS przy ew. współpracy ekspertów branżowych prawa krajowego oraz przy możliwym wsparciu instytucji/urzędów właściwych w danej dziedzinie. W pierwszej kolejności jest weryfikowana kwalifikowalność wydatków. WS dokonuje jej na podstawie obowiązujących przepisów. Rezultatem jest stwierdzenie kwalifikowalności danego wydatku bądź w przypadku jego braku usunięcie z budżetu projektu. Ocena wykonalności jest oceną punktową. Przeprowadzana jest na podstawie 3 kryteriów sformułowanych w formie pytań otwartych. Każde z podanych poniżej kryteriów jest punktowane. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać, wynosi 25. Każda przyznana ocena punktowa opatrzona jest krótkim uzasadnieniem/komentarzem.

14 C.2. Ocena wykonalności Bewertung der Ausführbarkeit 0 do 5 punktów harmonogram realizacji projektu (wykonalność czasowa, gotowość do realizacji) 0 bis 5 Punkte Zeitplan der Projektumsetzung (zeitliche Machbarkeit, Bereitschaft zur Umsetzung) 0 do 15 punktów sposób zarządzania projektem logika przyjętej strategii (spójność zaplanowanych działań – wyraźne zdefiniowane potrzeby i braki, odpowiednio dobrane instrumenty – działania, jako odpowiedź) 0 bis 15 Punkte Art und Weise, wie das Projekt verwaltet wird Logik der angenommenen Strategie (Kohäsion der geplanten Maßnahmen - deutlich definierte Bedürfnisse und Defizite, angemessene Instrumentenwahl - Maßnahmen als Antwort)

15 Ocena merytoryczna - Wyniki inhaltliche Bewertung - Ergebnisse
Maksymalna liczba punktów C do 75 Ocena jakości C.1 do 50 Ocena wykonalności C.2 do 25 Jeżeli ocena jakości i wykonalności minimum 45 i jednocześnie ocena wykonalności minimum 15 → ocena pozytywna i jednocześnie ocena wykonalności poniżej 15 → ocena pozytywna z zastrzeżeniami Do maksymalnie 6 miesięcy na usunięcie wad Jeżeli ocena jakości i wykonalności poniżej 45 → ocena negatywna Maximale Punktzahl im Teil C bis 75 Qualitätsbewertung C.1 bis 50 Bewertung der Ausführbarkeit C.2 bis 25 Falls Qualitätsbewertung und Bewertung der Ausführbarkeit zusammen mindestens 45 und gleichzeitig Bewertung der Ausführbarkeit mindestens 15 → positive Bewertung und gleichzeitig Bewertung der Ausführbarkeit unter 15 → positive Bewertung mit Anmerkungen Bis maximal 6 Monate für Beseitigung der Fehler Falls Qualitätsbewertung und Bewertung der Ausführbarkeit unter 45 → negative Bewertung

16 Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit Tomasz Kołodziejczak
Dziękuję za uwagę Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit Tomasz Kołodziejczak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Herunterladen ppt "Zasady wyboru operacji Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen