Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Zasady wyboru operacji Uszczegółowienie sekcji 2.A.6.2 programu Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben Detaillierung des Programmabschnitts 2.A.6.2.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Zasady wyboru operacji Uszczegółowienie sekcji 2.A.6.2 programu Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben Detaillierung des Programmabschnitts 2.A.6.2."—  Präsentation transkript:

1 Zasady wyboru operacji Uszczegółowienie sekcji 2.A.6.2 programu Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben Detaillierung des Programmabschnitts 2.A.6.2 Zasady wyboru operacji Uszczegółowienie sekcji 2.A.6.2 programu Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben Detaillierung des Programmabschnitts 2.A.6.2

2 1.Wstępna weryfikacja idei projektowych 2.Nabór wniosków 3.Ocena projektów A.ocena zgodności z zasadami programu B.ocena administracyjna C.ocena merytoryczna C.1.ocena jakości C.2.ocena wykonalności 4.wybór projektów 1. Erstüberprüfung der Projektideen 2. Annahme der Förderanträge 3. Projektbewertung A.Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen B.administrative Bewertung C.inhaltliche Bewertung C.1.Qualitätsbewertung C.2.Bewertung der Ausführbarkeit 4.Projektauswahl Ramy realizacyjne Umsetzungsrahmen Umsetzungsrahmen

3 Instytucje i harmonogram Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen Instytucje i harmonogram Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen Wspólny Sekretariat (WS) – Doradztwo i weryfikacja idei projektowych (we współpracy z Punktem Kontaktowym w Görlitz) – Ocena (przy udziale ekspertów branżowych i regionalnych) Przewidywany czas trwania oceny maksymalnie do 3 miesięcy Nabory tematyczne zamknięte Określona kwota Określony temat (np.: bezpieczeństwo, turystyka, edukacja…) Gemeinsames Sekretariat (GS) − Beratung und Überprufung der Projektideen ( in Zusammenarbeit mit dem Kontaktpunkt in Görlitz) − Bewertung ( mit der Beteiligung der Fach- und Regionalexperten) Voraussichtliche Bewertungsdauer bis maximal 3 Monate Thematische Annahmen der Förderanträge vom geschlossenen Charakter Bestimmter Betrag Bestimmtes Thema ( z. B. Sicherheit, Tourismus, Bildung …)

4 A.Ocena zgodności z zasadami programu Bewertung der Übereinstimmung mit den Programmgrundsätzen Oceny dokonuje WS − terminowość złożenia wniosku − spełnienie wymaganych kryteriów współpracy transgranicznej − zgodność z celami tematycznymi i priorytetami inwestycyjnymi programu − kwalifikowalność terytorialna, merytoryczna i prawna wnioskodawców − prawidłowość montażu finansowego (źródeł dofinansowania) − zabezpieczenie wkładu własnego − zabezpieczenie prefinansowania wydatków GS führt die Bewertung durch − Fristgerechte Antragstellung − Erfüllung der geforderten Kriterien der grenzübergreifenden Zusammenarbeit − Einhaltung der thematischen Ziele und der Investitionsprioritäten des Programms − territoriale, sachliche und rechtliche Förderfähigkeit der Antragsteller − Richtigkeit der finanziellen Aufstellung (der Förderquellen) − Sicherung des Eigenanteils − Sicherung der Vorfinanzierung der Ausgaben

5 B.Ocena administracyjna administrative Bewertung B.Ocena administracyjna administrative Bewertung Oceny dokonuje WS przy możliwym udziale ekspertów branżowych 20 dni na ewentualną poprawę/uzupełnienie − Kompletność, ważność i aktualność dokumentacji − Zgodność z właściwym prawem krajowym (m.in. krajowymi przepisami zamówień publicznych, prawa budowlanego, wodnego lub środowiskowego itp.) oraz unijnym − Niedozwolona pomoc publiczna − Wpływ na zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn GS führt die Bewertung mit möglicher Beteiligung der Fachexperten durch 20 Tage für eventuelle Nachreichung/Ergänzung − Vollständigkeit, Gültigkeit und Aktualität der Unterlagen − Übereinstimmung mit geltenden nationalen Rechtsvorschriften (abhängig von den Maßnahmen im Projekt, u.a. Erfüllung der nationalen Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe, des Baurechts, des Wasser- oder Umweltrechts usw.) sowie mit de EU-Rechtsvorschriften − untersagte öffentliche Beihilfe − Einfluss auf nachhaltige Entwicklung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, Gleichberechtigung der Frauen und Männer

6 C.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1.Ocena jakości (WS przy udziale ekspertów regionalnych – Wspólny Panel Ekspertów) C.2.Ocena wykonalności (WS przy możliwym udziale ekspertów branżowych) C.1.Qualitätsbewertung (GS mit Beteiligung der Regionalexperten –Gemeinsame Expertengruppe) C.2.Bewertung der Ausführbarkeit (GS mit m ö glicher Beteiligung der Fachexperten)

7 C.1.Ocena jakości Qualitätsbewertung Qualitätsbewertung 1 do 10 punktów w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celów Programu (m.in. poprzez zakładane wskaźniki)? − czy projekt jest komplementarny z innymi celami szczegółowymi programu 1 bis 10 Punkte Im welchen Maß trägt das Projekt zur Umsetzung der Programmziele bei (u.a. über angenommene Indikatoren) − Ist das Projekt zu anderen spezifischen Zielen des Programms ergänzend?

8 C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 3 do 24 punktów Jaka jest jakość współpracy transgranicznej? − Czy projekt spełnia kryterium wspólnego opracowania? − Czy projekt spełnia kryterium wspólnego wdrażania? − Czy projekt spełnia kryterium wspólnego personelu − Czy projekt spełnia kryterium wspólnego finansowania? 3 bis 24 Punkte Wie ist die Qualität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit? − Erfüllt das Projekt das Kriterium der gemeinsamen Planung? − Erfüllt das Projekt das Kriterium der gemeinsamen Durchführung? − Erfüllt das Projekt das Kriterium des gemeinsames Personals? − Erfüllt das Projekt das Kriterium der gemeinsamen Finanzierung?

9 C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 0 do 2 punktów -w jakim stopniu projekt realizuje strategie rozwoju obowiązujące na terenie obszaru wsparcia (na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym)? 0 bis 2 Punkte -Im welchen Maß setzt das Projekt Entwicklungsstrategien um, die für das Fördergebiet gelten (auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene)?

10 C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 1 do 10 punktów Jaka jest wartość dodana projektu − jakie korzyści dla obszaru wsparcia przyniosą efekty projektu? − jaka pozytywna zmiana będzie miała miejsce na obszarze wsparcia w wyniku realizacji projektu? − jakie korzyści dla grup docelowych przyniosą efekty projektu? − jakie oddziaływanie społeczne i ekonomiczne będzie miał projekt dla obszaru wsparcia? − Jaki jest stopień innowacyjności projektu, na czym ona polega? 1 bis 10 Punkte Wie ist der Mehrwert des Projektes − welche Nutzen für das Fördergebiet werden die Projekteffekte bringen ? − welche positive Veränderung durch die Projektumsetzung findet im Fördergebiet statt? − welche Nutzen für die Zielgruppen werden die Projekteffekte bringen? − welche gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen wird das Projekt auf das Fördergebiet haben? − wie hoch ist der Innovationsgrad des Projektes, worin besteht er?

11 C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 0 do 2 punktów − w jakim stopniu struktura partnerstwa powstała dla celu realizacji projektu przyczyni się do osiągnięcia jego efektów (czy partnerzy projektu są dobrani optymalnie pod kątem realizacji celów projektu, także pod katem doświadczenia i zdolności instytucjonalnej)? 0 bis 2 Punkte − Im welchen Ausmaß trägt die partnerschaftliche Struktur, die zur Projektumsetzung entstanden ist, zum Erreichen der Projekteffekte bei (war die Wahl der Projektpartner im Hinblick auf die Umsetzung der Projektziele, sowie auf Erfahrungen und institutionelle Fähigkeiten optimal)

12 C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung C.1.Ocena merytoryczna inhaltliche Bewertung 0 do 2 punktów -w jaki sposób zagwarantowana jest trwałość projektu (w tym czy projekt ma możliwość samodzielnego finansowania po wymaganym w programie okresie trwałości)? 0 bis 2 Punkte -Auf welche Weise ist eine Nachhaltigkeit des Projektes gewährleistet (darunter ob das Projekt die Möglichkeit hat selbständige Finanzierung nach der geforderten Nachhaltigkeitsdauer zu gewährleisten)

13 C.2.Ocena wykonalności Bewertung der Ausführbarkeit C.2.Ocena wykonalności Bewertung der Ausführbarkeit TAK/NIE − kwalifikowalność wydatków (pozycji budżetu) JA/NEIN − Förderfähigkeit der Ausgaben (einzelnen Haushaltspostens) 0 do 5 punktów − adekwatność budżetu / efektywność kosztów projektu nakłady do oczekiwanych rezultatów 0 bis 5 Punkte − Angemessenheit von Budget/ Effektivität der Projektkosten Aufwendungen im Vergleich zu den zu erwarteten Ergebnissen

14 C.2.Ocena wykonalności Bewertung der Ausführbarkeit C.2.Ocena wykonalności Bewertung der Ausführbarkeit 0 do 5 punktów − harmonogram realizacji projektu (wykonalność czasowa, gotowość do realizacji) 0 bis 5 Punkte − Zeitplan der Projektumsetzung (zeitliche Machbarkeit, Bereitschaft zur Umsetzung) 0 do 15 punktów sposób zarządzania projektem − logika przyjętej strategii (spójność zaplanowanych działań – wyraźne zdefiniowane potrzeby i braki, odpowiednio dobrane instrumenty – działania, jako odpowiedź) 0 bis 15 Punkte Art und Weise, wie das Projekt verwaltet wird − Logik der angenommenen Strategie (Kohäsion der geplanten Maßnahmen - deutlich definierte Bedürfnisse und Defizite, angemessene Instrumentenwahl - Maßnahmen als Antwort)

15 C.Ocena merytoryczna - Wyniki inhaltliche Bewertung - Ergebnisse C.Ocena merytoryczna - Wyniki inhaltliche Bewertung - Ergebnisse Maksymalna liczba punktów C do 75 Ocena jakości C.1 do 50 Ocena wykonalności C.2 do 25 Jeżeli ocena jakości i wykonalności minimum 45 i jednocześnie ocena wykonalności minimum 15 → ocena pozytywna Jeżeli ocena jakości i wykonalności minimum 45 i jednocześnie ocena wykonalności poniżej 15 → ocena pozytywna z zastrzeżeniami Do maksymalnie 6 miesięcy na usunięcie wad Jeżeli ocena jakości i wykonalności poniżej 45 → ocena negatywna Maximale Punktzahl im Teil C bis 75 Qualitätsbewertung C.1 bis 50 Bewertung der Ausführbarkeit C.2 bis 25 Falls Qualitätsbewertung und Bewertung der Ausführbarkeit zusammen mindestens 45 und gleichzeitig Bewertung der Ausführbarkeit mindestens 15 → positive Bewertung Falls Qualitätsbewertung und Bewertung der Ausführbarkeit zusammen mindestens 45 und gleichzeitig Bewertung der Ausführbarkeit unter 15 → positive Bewertung mit Anmerkungen Bis maximal 6 Monate für Beseitigung der Fehler Falls Qualitätsbewertung und Bewertung der Ausführbarkeit unter 45 → negative Bewertung

16 Dziękuję za uwagę Vielen dank für Ihre Aufmerksamkeit Tomasz Kołodziejczak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.ewt.gov.pl


Herunterladen ppt "Zasady wyboru operacji Uszczegółowienie sekcji 2.A.6.2 programu Leitgrundsätze für die Auswahl der Vorhaben Detaillierung des Programmabschnitts 2.A.6.2."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen