Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Grundsätzliche Aspekte zur Suchtprävention in der BRD.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Grundsätzliche Aspekte zur Suchtprävention in der BRD."—  Präsentation transkript:

1 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Grundsätzliche Aspekte zur Suchtprävention in der BRD 18.-19.06.2006 Bratislava Základné aspekty prevencie závislosti v SRN 18.-19.06.2006 Bratislava Wolfgang Rometsch Münster EU – Twinning – Projekt „Fight against Drugs“ Twinningový projekt EÚ „Boj proti drogám“

2 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Gliederung 1.Ziele moderner Suchtprävention 2.Ansätze für Suchtprävention 3.WHO - Unterscheidung 4.Primärprävention 5.Sekundärprävention 6.Neuere Differenzierung (Unterscheidung nach Zielgruppen) 7.Aspekte eines erweiterten Präventionsverständnisses 8.Qualitative Anorderungen 9.Aktueller Forschungsstand Členenie 1.Ciele modernej prevencie závislosti 2.Počiatočné predpoklady pre prevenciu závislosti 3.Rozlišovanie podľa WHO 4.Primárna prevencia 5.Sekundárna prevencia 6.Novšie rozlišovanie (rozlišovanie podľa cieľových skupín) 7.Aspekty rozšíreného chápania prevencie 8.Kvalitatívne požiadavky 9.Aktuálny stav výskumu

3 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Ziele moderner Suchtprävention  Vermeidung / Hinauszögern des Einstiegs in den Konsum von legalen und illegalen Drogen  Früherkennung und Frühintervention bei riskanten Konsummustern  Verringerung von Missbrauch und Sucht (Drogen- und Suchtrat der Bundesregierung, 2006) (Aktionsplan Drogen und Sucht der Bundesregierung, 2003) Ciele modernej prevencie závislosti  Zabránenie / oddialenie začiatku užívania legálnych a nelegálnych drog  Včasné rozpoznanie a včasný zásah pri vzoroch riskantného užívania  Zníženie miery zneužívania a závislosti (Rada spolkovej vlády pre drogy a závislosť, 2006) (Akčný plán spolkovej vlády „Drogy a závislosť“, 2003)

4 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Ansätze für Suchtprävention (Lebenswelt bzw. Setting)  Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Familie, Schule und Freizeit  Ansprache von Erwachsenen am Arbeitsplatz und durch das Gesundheitswesen Počiatočné predpoklady pre prevenciu závislosti (životný priestor, resp. zariadenia)  Oslovenie detí a mladistvých v rodine, škole a vo voľnom čase  Oslovenie dospelých na pracovisku a prostredníctvom zdravotníctva

5 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Gewinnung von Multiplikatoren und Kooperationspartnern für tragfähige Kooperation  Setting-Ansatz: wirksam für gesundheitsförderliche Veränderungen (Wissen, Einstellungen, Verhalten) (BzGA)  Získanie osôb, zariadení (multiplikátorov) a partnerov spolupráce pre nosnú spoluprácu  Použitie zariadení: účinné pre zmeny, ktoré podporujú zdravie (poznatky, postoje, správanie sa) (BzGA)

6 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland WHO - Unterscheidung  Primärprävention Substanz unspezifische und –übergreifende Suchtprävention (Stärkung der Selbstvertrauen, Förderung der Konfliktfähigkeit, realistische Einschätzung eigener Schwächen und Stärken), allgemeine Förderung der Lebenskompetenz Rozlišovanie podľa WHO  Primárna prevencia prevencia závislosti, ktorá sa nevzťahuje na špecifickú návykovú látku a ktorá presahuje oblasť tejto látky (posilnenie sebavedomia, podpora schopnosti riešenia konfliktov, reálne posúdenie vlastných slabých a silných stránok), všeobecná podpora osobných schopností v živote

7 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Sekundärprävention Arbeit mit Konsumierenden  Tertiärprävention Rückfallprophylaxe und Vorbeugung vor Chronifizierung  Sekundárna prevencia Práca s osobami, ktoré užívajú dané látky  Terciárna prevencia Predchádzanie opätovnému výskytu (choroby) a predchádzanie chronickosti

8 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Primärprävention  Verhinderung des Einstiegs in den Konsum bzw. Hinauszögern des Einstiegs  Breite Zielgruppe Nicht-Konsumierender (Abstinenter)  Kinder und Jugendliche Primárna prevencia  Zabránenie začiatku užívania, resp. oddialenie tohto začiatku  Široká cieľová skupina osôb, ktoré príslušné látky neužívajú (abstinentov)  Deti a mladiství

9 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Sekundärprävention  Einflussnahme auf bestehenden Drogenkonsum  Zielgruppe: Konsumierende von Suchtmitteln; Jugendliche mit riskanten Konsummustern ohne manifeste Abhängigkeit  Verhinderung des Umschlagens von Gebrauch in Missbrauch bzw. Abhängigkeit (= Krankheit) Sekundárna prevencia  Ovplyvňovanie existujúceho užívania drog  Cieľová skupina: osoby užívajúce návykové látky; mladiství so vzormi rizikového užívania látok bez badateľnej závislosti  Zabránenie zmeny, resp. prechodu od užívania k zneužívaniu, resp. závislosti (= k chorobe) F r e D

10 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Neuere Differenzierung (Unterscheidung nach Zielgruppen)  Universelle Prävention (Gesamtpopulation: Land, Gemeinde, Betrieb, Schule)  Selektive Prävention (Teilgruppen mit erhöhtem Suchtrisiko: Kinder suchtkranker Eltern, jugendliche Schulabbrecher, junge Kriminelle) Novšie rozlišovanie (Rozlišovanie podľa cieľových skupín)  Všeobecná prevencia (celé obyvateľstvo: spolková krajina, obec, podnik, škola)  Selektívna (výberová) prevencia (čiastočné skupiny so zvýšeným rizikom závislosti: deti závislých rodičov; mladiství, ktorí prerušili štúdium; mladí zločinci)

11 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Indizierte Prävention (Individuen mit erkanntem Risikoverhalten: multiple Risiken oder multipler Konsum)  Naznačená (indikovaná) prevencia (osoby s rozpoznaným rizikovým správaním sa: mnohonásobné riziká alebo mnohonásobné užívanie)

12 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Aspekte eines erweiterten Präventionsverständnisses  Verhältnis- vs. Verhaltensprävention  Einbezug von nicht-stoffgebundenen Süchten (z. B. pathologisches Glücksspiel)  Risikobegleitung, Risikokompetenzförderung Aspekty rozšíreného chápania prevencie  Prevencia vzťahov verzus prevencia správania sa  Zahrnutie závislostí, ktoré sa nevzťahujú na príslušné látky (napr. patologická vášeň pre hazardné hry)  Hodnotenie rizík, podpora schopností predchádzať rizikám

13 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Qualitative Anforderungen 1.Analyse der Ausgangssituation 2.Ziele der suchtpräventiven Maßnahme beschreiben 3.Zielgruppe festlegen 4.Zeitgemäße Methoden auswählen 5.Setting beachten (Settingansatz) Kvalitatívne požiadavky 1.Analýza východiskovej situácie 2.Popísať ciele opatrenia prevencie závislosti 3.Stanoviť cieľovú skupinu 4.Zvoliť aktuálne, moderné metódy 5.Zohľadniť zariadenia (priestory)

14 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 6.Struktur festlegen 7.Kooperation eingehen 8.Dokumentation und Evaluation 9.Kosten – Nutzen – Reaktion beachten 10.Partizipation / Gender / Nachhaltigkeit 6.Stanoviť štruktúru 7.Nadviazať spoluprácu 8.Dokumentácia a hodnotenie 9.Zohľadniť náklady – výnos, zisk – reakciu 10.Účasť / pohlavie / trvalosť, stálosť

15 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Aktueller Forschungsstand  Vor allem in Bezug auf Alkoholprobleme in der Familie kombinierte Eltern-, Kinder- und Familientrainings anbieten  In der Schule interaktive, auf dem Modell des sozialen Einflusses oder der Lebenskompetenz aufbauende Programme durchführen Aktuálny stav výskumu  Najmä vzhľadom na problémy spojené s alkoholom v rodine ponúknuť kombinované kurzy školenia pre rodičov, deti a rodiny  Na školách uskutočňovať interaktívne programy, ktoré sú postavené na modeli sociálneho vplyvu alebo na osobných životných schopnostiach

16 Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Keine isolierten Maßnahmen (alleinige Informationsvermittlung, alleinige affektive Erziehung, etc.) durchführen  Über gesetzgeberische Maßnahmen Einfluss auf den Preis von Tabak und Alkohol und auf die legale Altersgrenze des Konsums für Alkohol ausüben Quelle: Bühler und Kröger 2005  Neuplatňovať izolované opatrenia (jediné/výhradné sprostredkovanie informácií, jediná/výhradná afektívna výchova, atď.)  Prostredníctvom zákonodarných opatrení ovplyvňovať cenu tabaku a alkoholu a zákonom povolenú vekovú hranicu užívania alkoholu Zdroj: Bühler a Kröger 2005


Herunterladen ppt "Juni 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Grundsätzliche Aspekte zur Suchtprävention in der BRD."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen