Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

RAPORT privind starea înv ă ţ ă mântului la sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015 COLEGIUL NATIONAL ‘SILVANIA’ ZALAU Dir. Prof. Dr. Bulgarean Vasile Dir.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "RAPORT privind starea înv ă ţ ă mântului la sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015 COLEGIUL NATIONAL ‘SILVANIA’ ZALAU Dir. Prof. Dr. Bulgarean Vasile Dir."—  Präsentation transkript:

1 RAPORT privind starea înv ă ţ ă mântului la sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015 COLEGIUL NATIONAL ‘SILVANIA’ ZALAU Dir. Prof. Dr. Bulgarean Vasile Dir. Prof. Dr. Bulgarean Vasile

2

3 MANAGEMENTUL ŞCOLAR  Conducerea colegiului a realizat, la începutul anului, un plan managerial care vizeaz ă 3 direcţii de acţiune: management instituţional, management educaţional, managementul calit ă ţii şi un calendar al activit ă ţilor extracurriculare. Management instituţional:  Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul şcolii;  Creşterea siguranţei elevilor în incinta unit ă ţii şcolare;  Gestionarea eficient ă a resurselor materiale şi financiare;  Gestionarea imaginii instituţiei;  Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strict ă a legislaţiei în vigoare;  Dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere profesional ă ;  Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;  Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – p ă rinţi – comunitate local ă ) faţ ă de activitatea didactic ă din colegiu;  Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Management educaţional:  Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunit ă ţii;  Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţ ă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolar ă ;  Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;  Creşterea calit ă ţii resurselor umane din unitatea şcolar ă în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi a asigur ă rii calit ă ţii în înv ă ţ ă mânt;  Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de perfecţionare în vederea creşterii calit ă ţii procesului de înv ă ţ ă mânt;  Definirea şi promovarea ofertei educaţionale;

4 Corelarea ofertei educaţionale de la Colegiul Naţional „Silvania” cu urm ă toarele obiective: P entru înv ă ţ ă mântul liceal:  Des ă vârşirea personalit ă ţii adolescentului;  Formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi inserţia activ ă într-un mediu social caracterizat prin accelerarea ritmului schimb ă rilor;  Utilizarea tehnologiilor moderne în conceperea şi desf ă şurarea lecţiilor;  Formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad suficient de autocunoaştere;  Formarea şi dezvoltarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social (prin toleranţ ă, responsabilitate, solidaritate, acceptarea şi respectul alterit ă ţii etc.);  Asigurarea unei orient ă ri şcolare şi profesionale cât mai realiste, în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile elevilor;  Formarea şi dezvoltarea capacit ă ţilor şi a motivaţiilor necesare înv ă ţ ă rii în condiţiile unei societ ă ţi în schimbare.  Aceast ă recunoaştere a valorii se datoreaz ă muncii de zi cu zi a fiec ă rui cadru didactic, managementului educaional modern i dorinei de afirmare a valorii înv ăă mântului românesc.  Procesul de predare - înv ă are – evaluare s-a desf ă urat respectând principiile fundamentale i normele de conduit ă promovate de legislaia în vigoare: competen ă profesional ă, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajeaz ă comunicarea loial ă i dialogul eficient între profesori, elevi i p ă rini. Managementul calit ă ţii:  Asigurarea calit ă ţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care s ă satisfac ă aştept ă rile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;  Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calit ă ţii de c ă tre structurilor responsabile cu evaluarea intern ă a unit ă ţii;  Optimizarea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a calit ă ţii procesului de înv ă ţ ă mânt.  Planul managerial a fost îndeplinit.

5 Evoluţia normelor didactice şi încadrarea acestora a fost : Anul şcolar2013-20142014-2015 Nr. norme didactice70,1768,70 Nr. cadre didactice7080 Din care: - calificate7080 - titulare5560 - doctori45 - gradul I5351 - gradul II69 - definitiv79 - stagiari06

6 PLANUL DE ŞCOLARIZARE Anul scolar 2014-2015 Nr. crt. Nivel de învǎţǎmânt Filiera /Domeniu ProfilCalificare profesionalǎNr.clase 1IX liceuteoreticǎreal Matematicǎ-informaticǎ Stiintele naturii Filologie 6 clase 2 clase 1 clasa 2X liceuteoreticareal Matematicǎ-informaticǎ Stiintele naturii Filologie 6 clasǎ 2 clase 1 clasa 3XI liceuteoreticareal Matematicǎ-informaticǎ Stiintele naturii; Filologie 6 clasǎ 2 clase 1 clasa 4XII liceuteoretica real Matematicǎ-informaticǎ Stiintele naturii Filologie 6 clasǎ 2 clase 1 clasa

7 ANALIZA SITUAŢIEI LA BACALAUREAT

8 Proba Total candidati Intre 1-4,995-5,996-6,997-7,998-8,999-9,9910 E - a270018215810171 1 E - b 5900253220 0 E - c 27011714446689 39 E - d 27007173351139 23 Total candidati Intre AdmisiRespinsi6-6,997-7,998-8,999-9,9910 270 2682193911298-

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Situaţia admiterii în înv ă ţ ă mântul superior absolvenţi - an şcolar 2014-2015

18 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea1. ANTAL IONELA MADALINA UBB Cluj Napoca – Facultatea de drept 2. BALAN A. IRINA MARIA AUGUSTA UBB Cluj Napoca – Facultatea de Educatie fizica si sport 3. BALEAN R. RARES IONUT University of Manchester BA Architecture 4. BALOG C. ANDA MARIA UBB Cluj Napoca – Facultatea de Stiinte Economice – Gestiunea afacerilor – linia engleza 5. CHERECHES A. ANDREEA VICTORIA USAMV – Cluj Napoca – Facultatea de Maedicina Veterinara 6. CIMPOIES Z. GEORGE CRISTIAN UTCN – Facultatea de Automatica si Calculatoare 7. DEAK A. VLADUT ANDREI UTCN – Facultatea de Automatica si Calculatoare 8. DIRJAN I. ALINA IOANA Universitatea Politehnica din Timisoara – Facultatea de Arhitectura si Urbanism 9. ECHIM D. CALIN ANDREI UTCN – Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 10. FAZAKAS A. ANDREA UBB Cluj Napoca – Facultatea de litere – Limba si literatura japoneza – chineza. 11. IHOS I. IULIA IOANA UTCN – Facultatea de Automatica si Calculatoare 12. IONUTAS V. ANDREEA RALUCA UTCN – Facultatea de Automatica si Calculatoare 13. IRIMES I. ROXANA CRISTINA Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza „ Bucuresti 14. MATEI V. VLADUT IONUT UTCN – Facultatea de Automatica si Calculatoare 15. MIRISAN F. ANDREEA ROXANA UTCN – Facultatea Arhitectura 16. MORAR V. DENISA OLTITA UBB – Facultatea de Stiinte Economice – Gestiunea afacerilor – informatica economica 17. NITU I. ANAMARIA CORINA UBB Cluj Napoca – Facultatea de litere – limbi moderne aplicate 18. PAVEL I. IOANA DANIELA UBB Cluj Napoca – Facultatea de litere – Limba si literatura roman 19. PAVEL L. ALEXANDRA ELENA UMF Cluj Napoca – Facultatea de medicina generala 20. POP C. SANDRA CRISTINA UBB Cluj Napoca – Facultatea de Stiinte Economice – Gestiunea afacerilor 21. POP D. ANAMARIA ARIANA Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza „ Bucuresti 22. POP F. STANCA FLORINA UTCN – Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 23. POP P. MARIA ANDREEA Universtitatea din Oradea – Facultatea de Medicina si Farmacie – medicina dentara 24. POP V. MARA PATRICIA Universtitatea din Oradea – Facultatea de Medicina si Farmacie 25. POPA R. LOREN BETUEL UMF Cluj Napoca – Facultatea de medicina generala 26. PRODAN G. LARISA GIORGIANA UBB Cluj Napoca – Facultatea de litere 27. PUTINA C. ANDRADA Universtitatea din Oradea – Facultatea de Medicina si Farmacie – medicina dentara 28. SABOU S. LARISA DIANA -

19 Numele si prenumeleFacultatea Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. BALINT D. ORSOLYA FSEGA – Finante banci Cluj Napoca 2. BONE G. NORBERT MATE UBB- Facultatea de informatica 3. CSEKE L. ADAM UTCN – Facultatea de inginerie electrica 4. DAROCZI I. ISTVAN UTCN – Facultatea de constructii – Inginerie geodezica 5. DEBRE M. EMESE REBEKA UBB- Facultatea de informatica 6. DOMOKOS J. CRISTINA EDINA UBB- Facultatea de informatica 7. FAZAKAS G. PETER UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 8. GAL E. ERVIN Sapientia – Facultatea de mecatronica si robotica – Targu Mures 9. GECZO C. BRIGITTA FSEGA – Management Cluj Napoca 10. HIDAN N. KINGA ILDIKO FSEGA – Finante banci Cluj Napoca 11. KADAR A. ENIKO JULIA UBB- Facultatea de Business – administrarea afacerilor Cluj Napoca 12. KOVACS A. SANDOR UTCN – Facultatea de constructii de masini 13. KOVACS G. GABOR DANIEL Facultatea de constructii de masini – Oradea 14. LAKATOS C. RAFAEL BALAZS - 15. MATE G. RUDOLF UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 16. MATIS A. ADRIENN UTCN – Facultatea de constructii de masini 17. NAGY I. ISTVAN UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 18. NAGY S. HENRIETTA EDINA Facultatea Eotvos Lorand Barczi Gusztav Gyogypedagogia - Budapesta 19. NAGY SERES L. NORBERT UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 20. PALI-KIS I. ALPAR UTCN – Facultatea de inginerie electrica 21. PETKES I. ZSOLT JOZSEF UBB- Facultatea de informatica 22. SANDOR I. HENRIETTA Universitatea de Medicina si farmacie – Targu Mures – Medicina dentara 23. SZARVADI J. LEVENTE ANDRAS UBB- Facultatea de informatica 24. SZERI B. ANITA-ERIKA Universitatea de Medicina si farmacie – Targu Mures- Farmacie 25. TOLNAI M. ESZTER UBB – Facultatea de litere 26. VAD A. JOHANNA KATRYN UTCN – Facultatea de constructii de masini 27. VERES A. ROBERT DANIEL UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 28. VERES C. DOMINIK UTCN – Facultatea de constructii de masini 29. WENGRITZKY E. ZSUZSANNA FSEGA – Management Cluj Napoca

20 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. Astalâș PaulUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Calculatoare 2. Blidar GeorgeUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Calculatoare 3. BriscOanaUniversitatea Babeș-Bolyai, FSEGA, profil Informatică-Economică 4. Chende AndreeaUniversitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de știința si Tehnologia Alimentelor 5. Ciurean CătălinUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare 6. Ciutre etricăUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, profil Matematică Informatică - română 7. Criste DenisaUniversitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Automatizări 8. Dragoș Bogdan- 9. Dumuța DariusUniversitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Facultatea de Medicină Dentară 10. Hegheduș RăzvanUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, profil Informatică - engleză 11. Holhoș ClaudiaUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Calculatoare 12. Igna DariusUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, profil Informatică - engleză 13. Jula NicoletaUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Automatizări 14. Man Maria- 15. Margin RazvanUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Calculatoare 16. Moldovan RalucaUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Calculatoare 17. Moș AncaUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept 18. Moșincat iprianUniversitateaBabeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, profil Informatică - engleză 19. Pașca ȘtefaniaUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism 20. Pașca RăzvanUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, profil Calculatoare 21. Pop FlaviuAcademia de Poliție ”AlexandruIoanCuza”, Facultatea de Drept 22. Pușcaș SergiuUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, profil Informatică - engleză 23. Recean AlexȘcoala de agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” 24. Tarba CosminUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică 25. Titea RăzvanUniversitateaTehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism 26. Trifan IoanaUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept 27.27. Truța DianaUniversitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, profil Informatică - engleză 28. Vulpe CristianFacultatea de Filosofie – Universitatea din București

21 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. BOTA I. OTILIA FLORINA UBBCluj Napoca – Facultatea de cadastru 2. CHENDE LAVINIA ROXANA - 3. CHIS A. BIANCA ALEXANDRA UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 4. FARCAS T. COSMINA FLORINA USAMV – Medicina veterinara 5. FODOCA A. ALEXANDRU PAUL Universtitatea de medicinina – Oradea – Tehnica dentara 6. GORGAN I. IOANA MARIANA Scoala de subofiteri – Cluj Napoca 7. GROZE RARES CRISTIAN - 8. HASMASAN V. FLORIN VASILE UTCN – Facultatea de inginerie industriala 9. INDRECAN S. PAUL DAN - 10. MAN A. VASILE RAUL UBB Cluj Napoca – Facultatea de matematica informatica 11. MARINCAS D. ROXANA USAMV – Medicina veterinara 12. MURESAN ADRIAN OVIDIU - 13. MURESAN D. LORENA UTCN – Facultatea de inginerie medicala 14. ONICA N. NICOLAE FLORIAN UTCN – Facultatea de calculatoare 15. OPRIS D. ANDREI MIHAI UTCN – Facultatea de telecomunicatii 16. PACURAR V. GEORGE FSEGA – Facultatea de statistica 17. PETOK S. LORAND UBBCluj Napoca – Facultatea de informatica 18. PETREAN ANDREI UTCN – Facultatea de constructii de masini - mecatronica 19. POP T. RALUCA TEODORA FSEGA – Facultatea de Economie 20. POP V. ALINA MARIA FSEGA – Facultatea de Economia turismului 21. PRODAN V. GEORGE ALEXANDRU Scoala de subofiteri – Cluj Napoca 22. RAD I. ANDREI DAN UBB Cluj Napoca – Facultatea de matematica informatica 23. RAD N. NICOLAS ANDREI UBB Cluj Napoca – Facultatea de matematica informatica 24. SALAMON ADRIAN PAUL UTCN – Facultatea de calculatoare 25. SZUCS I. ROBERT UTCN – Facultatea de electronica 26. TALOS L. DENNIS DANIEL - 27. TIRLEA F. IONUT FLORIN UTCN – Facultatea de constructii de masini - robotica 28. TRIPON T. CALIN UTCN – Facultatea de calculatoare 29. VEGH S. CRISTIAN UBB Cluj Napoca – Facultatea de matematica informatica 30. OPRIS E. BOGDAN ALEXANDRU -

22 Nr.crtNumele si prenumeleFacultatea 1. ABUDANII S. ALEX SILVIU UTCN – Facultatea de telecomunicatii 2. BABANAS N. RALUCA IOANA UBB – FEFS - Kineto 3. BARBURAS F. DIANA IULIA - 4. BENEA A. ALEXANDRU UTCN – Facultatea de telecomunicatii 5. BODA V. ALEXANDRU FLORIN UTCN – Facultatea de telecomunicatii 6. BODIAN I. RAMONA IOANA UTCN – Facultatea de inginerie economica 7. CHIS T. BOGDAN ALEXANDRU UTCN – Facultatea de inginerie electrica 8. CIUPE D. FILIP SAMUEL - 9. COSTE M. SILVIA MARCELA UBB – Facultatea de litere 10. DUMA DIANA MARIANA Scoala de Agenti de Politie – „Septimiu Mureasan”Cluj Napoca 11. GOIA M. CLAUDIA ANDREEA UBB – FSEGA – Contabilitate si informatica de gestiune 12. GORDAN N. ALINA MARIA UMF Cluj Napoca – Tehnica dentara 13. GREC L. MIHAI LIVIU UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 14. HORVAT G. RAUL IONUT - 15. MARINCAS T. MADALINA OANA USAMV – Facultatea de stiinte si tehnologia alimentelor – Ingineria produselor alimentare 16. MOLDOVAN M. ANNAMARIA UTCN – Facultatea de inginerie economica in constructii 17. MURESAN T. STEFAN DINU UTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 18. MURESAN T. STEFANA DINA UBB – Facultatea de sociologie – Resurse umane 19. NAGY S. NICOLETA GABRIELA UTCN – Facultatea de inginerie economica si telecomunicatii 20. NECHITA E. IAZMINA UTCN – Facultatea de inginerie civila 21. NECHITA M. CATALIN MARIUS Universitatea de Nord – Baia Mare - Robotica 22. NICOARA A. DRAGOS UBB – FSEGA – Economia mediului 23. POP A. ALEXANDRA MARIA UTCN – Facultatea de inginerie industriala 24. POP L. MADALINA PATRICIA - 25. SABOU I. IOANA ALEXANDRA UBB – FSEGA- Contabilitate si informatica de gestiune 26. SABOU V. RAZVAN ANDREI Academia de Politia „A.I.Cuza”Bucuresti 27. SZIKZAI I. ISTVAN TIBERIU UTCN – Facultatea de inginerie civila 28. TALPOS V. DANIELA UMF Cluj Napoca – Tehnica dentara 29. TARBA BOGDAN PAUL - 30. TRESTIAN M. VLAD MIHAI UTCN – Facultatea de inginerie geodezica 31. VESCAN N. DENISA NICOLETA UTCN – Facultatea de telecomunicatii

23 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. BALANEAN ALEXANDRUUTCN – Facultatea de telecomunicatii 2. BANUT DRAGOSUTCN Cluj Napoca 3. CAMPEAN MARIA LAVINIAUTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 4. CHIBA ANTONELAUTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 5. CHIOREAN PAULA- 6. CHIOREAN OCTAVIANUTCN – Facultatea de automatica si calculatoare 7. CIMPOIES VLAD- 8. CIOROCAN MALINA- 9. CIORTEA BIANCAUMF Cluj Napoca 10. COSMA BOGDANUBB – Facultatea de drept 11. DRAGUS IUBIANA- 12. EMBER DAN- 13. FECHETE ADRIAN Facultatea de stiinte Economice Oradea 14. GABOR ALEXANDRUUBB – Facultatea de Studii de Securitate 15. HAJDU SAROLTA- 16. HOSU LARISAUTCN – Facultatea de robotica 17. ILIES ALINA- 18. ILIES ALIN 19. MARIAN ALEXANDRUUTCN – Facultatea de telecomunicatii 20. MESAROS ANDREI- 21. PADUREAN RENATA- 22. PANZARU ALEXANDRUUTCN – Facultatea de inginerie mecanica 23. PARASCA IOAN- 24. SOCACIU GABRIELAUBB – Facultatea de drept 25. SZILAGYI ANDREIUTCN – Facultatea de inginerie civila 26. TIRA LAVINIAUTCN – Facultatea de inginerie mecanica 27. TODORAN ADRIANUBB – FSEGA 28. VANCEA SEBASTIAN UMF Cluj Napoca – Tehnica dentara 29. VLAICU PAUL- 30. ZAHA ADELAUBB – FSEGA – Contabilitate si informatica de gestiune 31. PRODAN PAULAUTCN Cluj Napoca

24 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. AVRAM D. ALINA LAVINIA - 2. BANCEA G. OANA RALUCA Universitatea Babes Bolyai – Biotehnologie industriala - inginerie 3. BOBOC A. BIANCA Universitatea Babes Bolyai- Facultatea de litere 4. BRANDUSAN T. ANA MARIA UMF Cluj – Facultatea de medicina dentara 5. CIUPE A. DENISA NAOMI UMF Cluj – Facultatea de radiologie si imagistica 6. CIUPE M. DIANA IOANA UMF Cluj – Facultatea de medicina generala 7. COPACIU L. LIGIA TABITA Facultatea de medicina si farmacie - Oradea 8. CRISTEA G. CRISTINA Facultatea de medicina si farmacie - Oradea 9. DUMA L. ANDREEA VALENTINA UMF Cluj – Facultatea de medicina generala 10. FARCAS V. ANDREI - 11. FICUT V. ANDREEA VIOLETA UMF Cluj – Facultatea de medicina generala 12. GHIURUTAN A. ALEXANDRA DANIELA - 13. GYULAI Z. DOROTTYA Universitatea de medicina si farmacie – Targu Mures 14. INOVAN D. MARIA MIHAELA Universitatea Babes Bolyai – facultatea de matematica informatica 15. JURCO N. ALEXANDRA VERONICA - 16. MANZAT I. IULIA ALINA Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara – Inginerie geodezica si masuratori 17. MICLAUS I. LARISA EMANUELA Facultatea de stiinte economice si gestiunea afacerii - Management 18. MOLDOVAN D. LUMINITA MARIA UMF Cluj – Facultatea de farmacie 19. MOLDOVAN I. CARMEN ALINA Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara – Biotehnologia in industria alimentara 20. MURESAN M. IOANA MADALINA Facultatea de stiinte Oradea _Matematica 21. NAZNEAN I. IOANA SIMINA - 22. NEDISAN I. ADELA ANIELA - 23. PATCAS I. LARISA IOANA Universitatea Babes Bolyai – Facultatea de chimie 24. POP V. NAOMI MARINA UMF Cluj – asistenta generala 25. POPAN A. ROXANA ALEXANDRA - 26. RUS A. MIHAI LAURENTIU Universitatea Tehnica cluj Napoca – Inginerie medicala 27. SABAU M. DENISA NICOLETA Universitatea Tehnica cluj Napoca – Inginerie medicala 28. SABO G. DANIELA LAVINIA UMF Cluj – Facultatea de farmacie 29. TALPOS O. DIANA Universitatea Stuttgart – Facultatea de matematica 30. TAMAS M. MIRCEA GHEORGHE Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara - Zootehnie 31. TURCAS N. EUSEBIU DARIUS - 32. ARDELEAN G. ADRIANA LORENA - 33.33. AVRAM D. ALINA LAVINIA -

25 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. ANTAL K. ANDRAS UMF – Cluj Napoca – Balneofiziokinetoterapie si recuperare 2. BALINT I. AGNES Sapientia Cluj Napoca – Facultatea de drept 3. BALLA C. NORA UBB – Inginerie chimica 4. BALLA T. ABIGEL Diagnosticare analitica medicala - Debrecen 5. BALLA V. BERNADETT EMESE Facultatea de asistenti medicali - Debrecen 6. CSAKI I. KRISZTINA KATALIN - 7. CSAPO V. VINCZE ARTHUR Facultatea de ofiteri de salvare - Budapesta 8. DEBRE T. ZSANETT ENIKO Facultatea de asistenti medicali (medicina generala) Cluj Napoca 9. DENES C. HILDA Facultatea de Medicina – Targu Mures 10. DOMOKOS E. ABIGAIL ERZSEBET - 11. FUTO G. EVELYN KITTY Facultatea de Medicina – Oradea 12. GAL A. ROMEO Facultatea de educatie fizica si sport – Cluj Napoca 13. GEDO BALAZS - 14. HORVATH L. HELGA Facultatea de Medicina Targu Mures - Farmacie 15. KIREI Z. NOEMI IRENKE Facultatea de Medicina Targu Mures 16. LUPUTU A. BEATRIX BERNADET UTCN – Facultatea de Constructii – Inginerie civila 17. MATE G. EVA Sapientia Cluj Napoca – Facultatea de drept 18. MATIS B. SZIDONIA Facultatea de teologie – Cluj Napoca 19. NAGY SERES L. SZILARD Facultatea de Medicina Targu Mures 20. NYESTE Z. VIVIEN Facultatea de pedagogie – Cluj Napoca 21. OLAH A. SANDOR JOZSEF UBB – Inginerie chimica 22. OLAH E. RITA JULIA Diagnosticare analitica medicala - Debrecen 23. PANDY I. ANNA Tehnica dentara - Oradea 24. SALLAI I. KINGA BEATRIX UTCN Cluj Napoca – Facultatea de automatizari si calculatoare 25. SZEKELY I. ANDREEA UBB – FSEGA- Contabilitate si informatica de gestiune 26. SZEREDAI A. HENRIETTA Facultatea de Medicina – Farmacie Targu Mures 27. SZILAGYI I. ANETT ANNA Sapientia Cluj Napoca – Facultatea de drept 28. SZILAGYI L. ALICE Facultatea de Medicina – Farmacie Targu Mures 29. SZILAGYI T. BEATRIX Facultatea de Medicina – Farmacie Targu Mures 30. TOTH S. BRIGITTA FSEGA – Cluj Napoca

26 Nr.crt.Numele si prenumeleFacultatea 1. ACIU EMANUELA LUCIA UMF – Cluj Napoca – Balneofiziokinetoterapie si recuperare 2. ARDELEAN G. PAUL BOGDAN Academia de Politie „A.I.Cuza” Bucuresti 3. BODNAR I. DENISA MADALINA UBB – Facultatea de drept 4. BORBIU L. DIANA ROXANA - 5. BOTOFAN I. BIANCA UMF – Cluj Napoca – Balneofiziokinetoterapie si recuperare 6. CAMPEAN I. IOANA ELISA UBB – Facultatea de drept 7. CHIS VLAD DUMITRU Universitatea Dimitrie Cantemir – Facultatea de drept 8. CILAN D. RENATA UBB – Facultatea de stiinte politice, administrative si ale comunicarii - publicitate 9. CRISTE C. CRISTINA MARIA - 10. CRISTE D. MADALINA UBB – Facultatea de drept 11. FLORIAN A. DRAGOS FLORIN UBB – Facultatea de drept 12. GORGAN V. OXANA CARINA UBB – Facultatea de drept 13. GURAU R. DARIA Facultatea de Medicina si Farmacie - Oradea 14. HERLE M. FLAVIA ANDREEA FSEGA Cluj Napoca – Economia comertului 15. KISS C. BEATRIX UBB – Facultatea de litere – limbi moderne aplicate 16. MESESAN V. ANTONIA VIORELA UBB – Facultatea de litere 17. MEZEI R. VLAD UBB – Facultatea de drept 18. MOCAN I. DAIANA UBB – Facultatea de Studii Europene – Relatii internationale si studii europene – linia germana 19. MORARU C. BIANCA ANTONIA UBB – Facultatea de drept 20. MURESAN A. CEZARA MARIA UBB – Facultatea de stiinte politice, administrative si ale comunicarii – administratie publica 21. PARAU A. ALIN ANDREI UBB – Facultatea de drept 22. PASCA I. IULIA ROXANA Academia de Studii Economice Bucuresti – Relatii Econimice Internationale 23. POP F. OANA MARIA USAMV – Facultatea de Medicina Veterinara 24. POP S. IULIA LAURA UBB – Facultatea de Business – Administrarea afacerilor 25. POP V. ANDREI DORIN UBB – Facultatea de drept 26. POP V. MARIA DORA Facultatea de Medicina si Farmacie - Oradea 27. SABAU F. MARA CRISTINA UBB – Facultatea de Business – Administrarea afacerilor 28. SABOU P. PAULA IULIA UBB – Facultatea de stiinte politice, administrative si ale comunicarii – administratie publica 29. SUCIU S. SORANA-LARISA UBB – Facultatea de litere 30. TAT S. ALEXANDRA SORINA Fac. de Sociologie si Asistenta sociala – Asist. Sociala;Facultatea de Psihologie – Psihologie generala. 31. TERHES S. DENISA MARIA UBB – Facultatea de drept 32. ZAHA G. CRISTIANA UBB – Facultatea de drept 33. ZAHARIE G. FLAVIA DENISA -

27

28 Situatia absentelor, clasele a IX-a la sfarsitul anului scolar 2014-2015ClasaDiriginteNumareleviTotalabsenteAbsentemotivateAbsentenemotivate IX A MORAR MONICA27 63756176 IX B TURDEAN KATALIN28 639526113 IX C MORAR FLORIN30 60152675 IX D BERCEANU MARCEL30 42236854 IX E OLAR GABRIELA31 641431210 IX F BALANEAN LUCIA21 621491130 IX G POP STEFANIA30 28026317 IX H SZABO KATALIN30 77668591 IX I LUNG VOICHITA31 1384992392

29 ClasaDiriginteNumareleviTotalabsenteAbsentemotivateAbsentenemotivate X A CIURBE RADU 26904738166 X B FAZAKAS ISTVAN 2962856365 X C POP EMILIA 3034427965 X D JECAN IOAN 3049642373 X E MEZEI DANIELA 32949772177 X F TICALA MARIA 29696468228 X G BODEA CARMEN 321086954132 X H LASZLO JUDIT 2830726047 X I MEDVE ANCUTA 3313211150171 Situatia absentelor, clasele a X-a la sfarsitul anului scolar 2014-2015

30 ClasaDiriginteNumareleviTotalabsenteAbsentemotivateAbsentenemotivate aXI a A FLORIAN IULIA 28751583168 aXIa B LASZLO 30935736199 aXIa C COSTEA VALERIA 32940700240 aXIa D FARCAS NICOLAE 27853653200 aXIa E GOGA LUCIAN 3015001140368 aXIa F CHINTA IMELDA 30953814239 aXIa G IVANOV TAMARA 3017841414370 aXIa H TOTOS ZOLTAN 30746635111 aXIa I DAN CLARA 32585395190 Situatia absentelor, clasele a XI-a la sfarsitul anului scolar 2014-2015

31 ClasaDiriginteNumareleviTotalabsenteAbsentemotivateAbsentenemotivate XII A TARLE MONICA28 17231535188 XII B ZAY EVA29 646450196 XII C TUDUCE FLORIAN28 23442137207 XII D LUCACIU SIMONA30 18131468345 XII E VLAICU CRISTINA31 17111386325 XII F CHIS MIRELA31 21851818367 XII G POP DORINA32 12191001218 XII H MATYAS EVA30 66261745 XII I TUDUCE IOANA33 22681858410 Situatia absentelor, clasele a XII-a la sfarsitul anului scolar 2014-2015

32 ClasaTotal a IX-a 4 a X-a 1 a XI-a 3 a XII-a 4 TOTAL12 Elevi cu nota scăzută la purtare, sfarsitul anului şcolar 2014-2015

33 CLASA ABSENTE- TOTAL MOTIVATEIX 60014843 X 67315607 XI 90477070 XII 1457112270 TOTAL ABSENTE 36.35029.790 ABSENTE

34

35 1065 ELEVI 6 absente nemotivate/elev

36 Elevii au fost antrenati în diverse concursuri scolare pe tot parcursul anului scolar.: - Concursul Interjudeţean „Al. Papiu Ilarian” – Târgu Mureş 24-25 octombrie 2014 - Concursul interjudeean de matematic ă „Argument” - Baia Mare 7-8 noiembrie 2014 - Concursul Interjudeţean „Teodor Topan”– Şimleu Silvaniei 13 decembrie 2014 - Concursul Interjudeţean de Matematic ă şi Informatic ă „Grigore Moisil” – Cluj Napoca, 27-29 martie 2015 - Concursul Naţional de Matematic ă Aplicat ă „Adolf Haimovici” - Concursul de matematic ă şi informatic ă „Marian Ţarin ă ” – Turda 8-9 mai 2015 - Concursul Naional de Matematic ă ”N.N. MIHĂILEANU” - Constana 28 mai – 1 iunie 2015 - Concursul de matematic ă al liceelor maghiare din Europa Etapa naţional ă - Concursul de matematic ă al liceelor maghiare din Europa Etapa internaţional ă - Concursul de matematic ă,,Moldovan Lajos,, - În acest an colar s-a redeschis Centrul Judeean de Excelen ă pentru tinerii capabili de performan ă.La cursurile acestuia au participat majoritar elevi ai liceului nostru,îndrumai de profesorii F ă rca Nicolae,Lucaciu Simona, Ilona Andrei,Zay Eva. - Sesiunea de Comunic ă ri Metodice i tiinifice ale profesorilor de matematic ă din judeele S ă laj,Maramure i Satu Mare a fost g ă zduit ă în acest an de Colegiul Naional,,Silvania,, Zal ă u.

37 PARTICIPAREA LA OLIMPIADE SI CONCURSURI ŞCOLARE - Olimpiada şcolar ă FAZA LOCALA, FAZA JUDETEANA, FAZA NATIONALA; - Concursul Interjudeţean „Grigore Moisil” – Cluj Napoca, 28-30 martie 2015 - Concursul Interjudeţean „Marian Ţarin ă ” –Turda, 10-11 mai 2015 - Concursul Internaţional „Nemes Tihamér” - Concursul Naţional de Informatic ă Aplicat ă (CIA) Faza locala 22 martie 2015 Faza judeteana 20 aprilie 2015 - Sesiunea de comunic ă ri ştiinţifice ale elevilor – 6 iunie 2015 -la faza judeteana elevii nostri au obtinut urmatoarele rezultate :Bejan Valentin clasa a X a C – Premiul I si Lupse Cristian clasa a X a C – Premiul II. (profesor Morar Florin).

38 -Elevii capabili de performanţ ă la disciplina fizic ă şi chimie au fost preg ă tiţi tot anul şcolar de profesorii de la clas ă prin munc ă diferenţiat ă şi în cadrul orelor de preg ă tire suplimentar ă de c ă tre profesorii: Olar G., Faluvegi E., Pop Ştefania, Mihalcea D., Laszlo J.,Ciobanescu V., Bodea C., Matyas E. -preg ă tirea s-a realizat prin CDS şi grupele de excelenţ ă ; -testarea periodic ă a elevilor de la grupele de excelenţ ă ; -preg ă tirea practic ă prin lucr ă ri de laborator; -studiul individual pe baza bibliografiei selective indicate de profesor şi cu ajutorul internetului; PARTICIPAREA LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE: - Olimpiada FAZA LOCALA – FIZICA SI CHIMIE; - Olimpiada FAZA JUDETEANA – FIZICA CHIMIE; - Olimpiada FAZA NATIONALA – FICA – CHIMIE. - Concursul Interliceal TOP FIZ - C ă lim ă neşti 29 noiembrie 2014 - Concursul Interjudeţean de Chimie “Gheorghe Spacu” Dej 28. martie 2015 - Concursul Naţional On-line PHI – 24 ianuarie 2015 - Concursul Naţional de Fizic ă „Evrika” – Br ă ila, 21-22 martie 2015 - Concursul de Chimie „Candin Liteanu” – 18 aprilie 2015 - Concursul Naţional de Chimie„Irinyi János” – faza judeţean ă - Concursul Naţional de Fizic ă „Öveges József – Vermes Miklós”Odorheiu Secuiesc – 17 aprilie 2015 - Domnii profesori Olar Gabriela, Pop Ştefania şi Faluvégi Ervin au absolvit cursul numit „Metode eficiente de înv ă ţare a fizicii” la Oradea. - Faluvégi Ervin (coordonator), Mátyás Éva şi László Judit au participat la Zilele „Ady Endre” -D-nele Mátyás Éva şi Olar Gabriela au absolvit cursul de formare de management educaţional. -D-na Bodea Carmen în perioada 1-8 septembrie 2015 a participat ca lector la Tab ă ra Naţional ă de Chimie „Şcoala de Var ă ” la Târgu Mureş.

39 Activitatile la catedra s-au derulat în conformitate cu planul managerial al catedrei şi cu planul managerial al liceului şi au fost corelate cu proiectele instituţiilor culturale ale judeţului. Consemn ă m activit ă ţile cu impact deosebit, pe cele care au contribuit la promovarea imaginii şcolii noastre în comunitate ori s-au concretizat în produse specifice: PARTICIPAREA LA OLIMPIADE SI CONCURSURI SCOLARE: - OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ (22 NOIEMBRIE 2014) - OLIMPIADA – LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ (6 DECEMBRIE 2014) - OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ - OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ - OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ- etapa nationala - OLIMPIADA – LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ – etapa nationala - OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – etapa nationala - OLIMPIADA DE LIMBA LATINĂ – etapa nationala - OLIMPIADEI DE LECTURĂ – etapa internationala - CONCURSUL DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA - SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR (mai 2015) - CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ „TINERE CONDEIE” (mai 2015, etapa judeţean ă ) - CONCURSUL REVISTELOR ŞCOLARE (mai 2015, etapa judeţean ă )

40 Participare activ ă la consf ă tuirile şi cercurile pedagogice desf ă şurate la nivelul judeţului. Selectarea şi preg ă tirea elevilor pentru diferite concursuri de recit ă ri. o24-25 aprilie 2015 – Festivalul Prim ă vara Poeziei – ediţia a XV-a Olimpiada de limba şi literatura maghiar ă „Mikes Kelemen” - 7 martie 2015 – faza judeţean ă (profesorii au participat la supravegherea concursului şi la corectarea lucr ă rilor), s-au calificat la faza naţional ă :

41 Centrul de excelenţ ă – limba şi literatura maghiar ă  Prof. Csiszár Zsuzsa a predat la centru în semestrul al doilea, la grupa de liceu, format din elevi din clasele IX-XI Simularea examenului de bacalaureat  2-6 martie 2015 – ambii profesori au participat la supravegherea examenului şi au corectat lucr ă rile Examenul de bacalaureat  Prof. Csiszár Zsuzsa a preg ă tit elevii din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat la limba şi literatura maghiar ă  10-12 iuniue 2015 – prof. Csiszár Zsuzsa a paricipat ca profesor examinator la evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare oral ă în limba maghiar ă Activit ă ţi extracurriculare  Vizionarea unei piese de teatru:  15 mai 2015 – Csokonai Vitéz Mihály: V ă duva Karnyó şi cei doi zburdalnici – Teatrul Maghiar de Stat, Cluj-Napoca (Participanţi: elevii de la secţia maghiar ă, organizatoare: Tőtős Dorottya) Participare la diferite cursuri de perfecţionare:  Prof. Tőtős Dorottya urmeaz ă cursuri la nivel de master la UBB, Facultatea de Litere, specializarea Studii de lingvistic ă şi literatur ă maghiar ă, anul I.

42 Profesorii din catedră care predau discipline din care se dă bacalaureatul, au pregatit foarte bine elevii pentru acest examen, fapt ce reiese din rezultatele obtinute; Au fost alcatuite loturile olimpice la inceputul anului scolar, fiind anuntati elevii asupra locului, timpului desfasurarii pregatirii,li se comunica bibliografiile si programa fiecarei discipline de catre profesorul care ii indruma, iar in urma pregatirii si participarii la etapele judetene si nationale s-au obtinut multe premii si mentiuni.. PARTICIPAREA LA CONCURSURI SCOLARE: Elevii au participat la etapele locale, judetene si nationale a olimpiadelor pe discipline, precum si la alte concursuri scolare obtinand rezultate bune si foarte bune; ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII Septembrie-octombrie: Comisia pentru „Banii de liceu”- László László Noiembrie 2014-aprilie 2015: preg ă tirea unui echipaj pentru Concursul de cultur ă gneral ă „Elevii Înţelepţi)- László László 21-23. noiembrie: Organizarea Zilelor „Ady” la CNS.- László László 28.noiembrie: Cerc pedagogic CNS Zal ă u. Referat: Rolul şi tipologia lecţiilor de recapitulare în predarea istoriei la liceu.- László László 12 decembrie: Balul Mikulaşului (Diriginte clas ă organizatoare, sal festiv ă CNS).- László Martie-aprilie: Comisia pentru elaborarea noului Regulament de ordine interioar ă. - László László, Ciurbe Responsabil cu organizarea Cercului literar,,Ad astra” -Chis Mirela Membrii catedrei de istorie de la CNS au participat şi la organizarea Zilelor Şcolii de la CNS din mai 2015.

43 ACTIVITATI EXTRASCOLARE  Participarea cu 7 clase la Lecţii de istorie- represiunea comunistă, la Muzeul judeşean de istorie – Mărginean Viorel  Acţiuni legate de 1 Decembrie, 24 ianuarie, Ziua Drapelului- Mărginean Viorel, Brânduşan Rodica, Forţ Corina Emilia, László László  23 sept. 2014: Lecţie publică de istorie: 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial (Centrul Judeţean de Cultură Sălaj).- László László  20. Oct. 2014: Prelegere dedică celor 13 generali („Martirii de la Arad), Casa EMKE, Zalău.- László László  25 oct. „Ziua Armatei” – emisiune comemorativă la Regio TV.- László László  3 noiembrie: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice organizată la Ploieşti, de Alianţa Colegiilor Centenare.- László László  6 noiembrie: Prezentare de carte la Sărmăşag (L.L: monografia CNS în limba maghiară) şi prelegere despre istoria CNS-László László.  13 noiembrie: 300 de ani de la vizita regelui Carol al XII-lea la Zalău, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj.- László László  6-7 decembrie: Turda, demararea unui proiect în parteneriat cu Fundaţia Raţiu pentru Democraţie.- László László  Decembrie: cu echipajul de la „Elevi Înţelepţi” am câştigat 30 kg de bomboane de crăciun pe care am donat copiilor de la Casa Copiilor Cehu Silvaniei.- László László  26 ianuarie 2015: Casa EMKE Zalău: 100 de ani de la dispariţia profesorului şi directorului Kincs Gyula (prelegere comemorativă).- László László  8-10 mai, participarea la organizarea Concursului Memorial de Matematică „Moldován Lajos”.- László László  9 mai: Sesiunea ştiinţifică anuală a Societăţii Muzeului Ardelean (participant cu comunicare.)- László László  22-23 mai: Seminar internaţional pe tema Holocaustului, Şimleu Silvaniei.- László László  10 aprilie: vizită la UBB Cluj.- László László  3-4 oct. Consfătuire pe tema manualelor de istorie, org. de UBB Cluj, Facultatea de Istorie-Filozofie.- László László  excursie tematică cu elevii din clasa a X-a A, la Bucureşti în noiembrie 2014, Ciurbe Călin, Boia Claudiu.  Participarea cu elevii clasei a X-a A la excursia din cadrul proiectului Skil for Jobs, ca însoţitor- Ciurbe Călin

44 o În anul şcolar 2014– 2015 activitatea profesorilor de biologie, geografie, educaţie fizic ă, educţie muzical ă şi educaţie plastic ă s-a proiectat şi desf ă şurat pe mai multe coordonate: o Activit ă ţi curriculare o Concursuri şi olimpiade şcolare o Formare profesional ă continu ă / perfecţionare o Activit ă ţi extracurriculare o Buna preg ă tire a elevilor s-a reflectat în rezultatele obţinute de aceştia la olimpiade şi concursuri şcolare. PARTICIPAREA LA CONCURSURI SI OLIMPIADE SCOLARE: Olimpiada locala, judeteana si nationala la BIOLOGIE,GEOGRAFIE, ED.FIZICA; Olimpiada “Ştiinţele P ă mântului Concursul “Sanitarii pricepuţi” Festivalul Naional al tiinei Sesiunea de referate i comunic ă ri tiinifice

45  Preg ă tirea loturilor de elevi pentru olimpiadele şcolare şi alte concursuri lingvistice (toţi profesorii de limbi str ă ine);  Preg ă tirea elevilor pentru susţinerea examenelor internaţionale prin oferta de cursuri opţionale;  Preg ă tirea elevilor pentru susţinerea examenelor de limba francez ă (examenul DELF, nivelul B2), limba german ă (Deutsches Sprachdiplom II organizat de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Köln), limba englez ă (CAE, FCE);  Activit ă ţi în catedr ă, în cadrul s ă pt ă mânii Şcoala Altfel;  Activit ă ţi transcurriculare: realizarea proiectului „De la cultur ă tradiţional ă la globalizare European ă ”  Preg ă tirea elevilor pentru Competenţele lingvistice 2015 (toţi profesorii de limbi str ă ine);  Preg ă tirea trupei de teatru în limba englez ă “Prosopeia”.  organizarea vizitei doamnei Birgit Söldenwagner, consultant de specialitate pentru limba german ă, responsabila şcolilor DSD din Zal ă u i organizarea festivit ă ii de înmânare a diplomelor DSD I (22.09.2014): Széles Beáta  activitate ca persoan ă de contact pentru domnişoara Dominique Cirstea, voluntar ă UNESCO: Széles Beáta  activit ă ţi la clase cu ocazia Zilei Limbilor Europene (26 Septembrie) de c ă tre toţi profesorii de limba german ă ;  participare la Consf ă tuirile anuale de specialitate ale inspectorilor şi metodiştilor de limbi moderne la Braov (09-10.10.2014): Széles Beáta  organizarea vizitei domnului Consul al RFG in Timioara, Rolf Maruhn, preg ă tirea elevilor pentru simularea examenului DSD II şi organizarea acestei simul ă ri (15.10.2014): Széles Beáta  organizarea vizitei profesorilor de la Universitatea “Partium” din Oradea (17.11.2014): Széles Beáta

46  în luna noiembrie am contribuit la organizarea şi desf ă şurarea activit ă ţilor legate de cea de-a 23-a ediţie a zilelor Ady (Széles Beáta, Faragó Elisabeta, Simon Amália)  preg ă tirea elevilor pentru examenul Deutsches Sprachdiplom (DSD II) susţinut la Zal ă u, organizat de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) Köln;  organizarea cercului pedagogic în semestrul I la Colegiul Naional ”Silvania” (28.11.2014): Széles Beáta  organizarea examenului scris şi oral DSD II la Colegiul Naional ”Silvania” (02 şi 10.12.2014), activitate ca profesor examinator la proba oral ă a examenului DSD II: Széles Beáta  preg ă tirea elevilor pentru examenul Deutsches Sprachdiplom (DSD I), organizat de Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) Köln: Széles Beáta  preg ă tirea elevilor pentru Olimpiada Naional ă de Limba German ă Modern ă, faza judeean ă : Széles Beáta, Faragó Elisabeta, Simon Amália  activit ă ţi şi concursuri pentru elevi: olimpiada de limba german ă faza judeţean ă şi naţional ă (Focani)  19 - 25.02.2015 – participarea la seminarul de perfecionare i preg ă tire a Olimpiadei Naionale de Limba German ă Modern ă (in calitate de vicepreedinte a Comisiei centrale de organizare i evaluare a Olimpiadei Naionale de Limba German ă Modern ă 2015), organizat de MEC i Institutul Goethe din Bucureti la Vulcan, jud. Braov: Széles Beáta  participarea la Olimpiada de Informatic ă în calitate de supraveghetor (07.03.2015)

47  organizarea etapei judeţene a Olimpiadei de Limba German ă Modern ă la Liceul Sportiv „Avram Iancu“ (14.03.2015): Széles Beáta  implicarea activ ă a tuturor profesorilor la faza judeţean ă a Olimpiadei de Limba German ă Modern ă (corectarea lucr ă rilor);  preg ă tirea elevilor calificaţi pentru etapa naţional ă a Olimpiadei Naţionale de Limba German ă Modern ă : Széles Beáta, Faragó Elisabeta  organizarea examenului scris şi oral DSD I la Zal ă u (10 şi 12.03.2015): Széles Beáta  participarea la etapa naţional ă a Olimpiadei Naţionale de Limba German ă Modern ă la Focani (20 - 26 aprilie 2015) in calitate de vicepreedinte al Comisiei Centrale: Széles Beáta (elaborare de subiecte, corectarea lucr ă rilor)  preg ă tirea elevei Bob Eliza (IX G) pentru concursul din cadrul proiectului internaional ”Lesefüchse”- etapa regional ă : Arad, etapa naional ă : Timioara  organizarea cercului pedagogic în semestrul II: Széles Beáta  participarea la examenul de bacalaureat ca profesor corector (examenul de competenţe – limbi moderne): Széles Beáta, Simon Amália  efectuarea de inspecţii în calitate de metodist: Széles Beáta

48  Personal didactic titular, calificat;  Personal didactic pregătit prin grade didactice şi diferite cursuri;  Profesori cunoscuţi, dedicaţi meseriei şi apreciaţi;  Existenţa laboratoarelor de informatică, fizica, chimie, biologie.  Realizarea întâlnirilor semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;  Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee,universitati, vizionări de spectacole, acţiuni la cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor;  Prezentarea unor proiecte în care elevii şi profesorii s-au evidenţiat;

49  Dorinţa de cunoaştere şi de afirmare a elevilor;  Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;  Comunicare şi deschidere în relaţiile cu elevii;  Renumele liceului în comunitatea locală;  S-au efectuat evaluari ale elevilor orale si scrise;  In toate cazurile, CDS-urile au fost elaborate in conformitate cu cerintele normative;  Calitatea documentelor de proiectare didactica, a portofoliilor cadrelor didactice a fost foarte buna;  S-au intocmit documente de evaluare eficienta, care au fost aplicate unitar la toate clasele cu aceasi specializare (matematica – informatica (bilingv.engleza), matematica informatica (intensiv info.), matematica – informatica, stiintele naturii, filologie(intensiv engleza)

50  A existat un interes permanent al cadrelor didactice pentru perfectionarea continua  Activitatile de formare cu cadrelor didactice au avut un impact pozitiv, motivandu-i pe acestia pentru aplicarea in practica didactica;  Rezultatele elevilor de la scoala noastra la examenele de final, la olimpiade si concursuri scolare, au fost bune si foarte bune si se regasesc si in analizele catedrelor.  Tinuta scolara (atmosfera de studiu in scoala)  Ridicarea standardului educaţional prin creşterea an de an a mediei de admitere în liceu;  Promovabilitatea de peste 98% la examenul de bacalaureat;  Creşterea numărului de absolvenţi admişi în învăţământul universitar, majoritatea la buget;

51  Creşterea standardului de pregătire de înaltă calitate profesională a cadrelor didactice prin adecvarea la noile metode de predare-învăţare- evaluare;  Creşterea numărului de elevi cu rezultate foarte bune la olimpiadee şi concursuri şcolare judeţene şi naţionale;  Păstrarea obligativităţii uniformei şcolare ca semn distinctiv al colegiului, ca tradiţie care are deja o vechime de 4 ani;  Asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice în incinta şcolii prin monitorizare video, pază permanentă şi colaborarea cu factorii de ordine (jandarmi, agenti Poliţia Locală);  Dotarea şcolii cu mobilier nou şi deschidere instituţională către e- learning;  Obţinerea unei frecvenţe maximale la orele de curs şi eliminarea abandonului şcolar (cazuri foarte rare până în prezent);  Consolidarea colaborării cu instituţiile şcolare şi diversificarea proiectelor în parteneriat cu factorii decizionali locali;  Implicarea tot mai profundă si diversificată a părinţilor în deciziile şcolii.

52  Puţine activit ă ţi implic ă şi participarea p ă rinţilor;  Num ă r mic de activit ă ţi organizate pentru dezvoltarea real ă a sensibilit ă ţii artistice a elevilor;  Disponibilitatea redus ă a unor cadre didactice de a lucra în echip ă ;  Insuficienta valorificare a resurselor umane şi materiale;  Exista unii profesori care nu au cunostinte minime de utilizare a computerului;  Gestionarea defectuoasa a timpului destinat activitatilor didactice, creindu-se atmosfera impropie obtinerii progresului real;  Întârzierea la ore a unor cadre didactice;  Slaba implicare a unor cadre didactice in problemele şcolii;  Notarea absentelor.  Nu toate cadrele didactice din şcoal ă depun eforturi pentru promovarea imaginii şi menţinerii prestigiului şcolii;  Slaba implicare a unor cadre didactice în aplicarea tuturor prevederilor R.O.F.U.I.P şi Regulamentului intern al colegiului.

53  Raport lunar prezentat în Consiliul de Administraţie de către fiecare responsabil de comisie metodică;  Intensificarea programului de asistenţe ale directorilor la orele de curs, în special la cadrele didactice nou-venite în şcoală şi la colectivele de elevi cu unele probleme;  Eficientizarea parteneriatului elev-părinte- profesor;  Realizarea unui calendar de activitate pentru serviciul administrativ, astfel încât realizarea situaţiilor neprevăzute să nu afecteze realizarea situaţiilor curente;  Progrese in managementul colegiului se vor obţine prin urmărirea operativă şi sistematică a realizării de către fiecare membru al colectivului a sarcinilor din fişa postului, sancţionarea abaterilor şi promovarea, stimularea iniţiativelor.

54

55 “SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” Tipologia activităţilor derulate: - educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educație financiară, educaţie culturală-artistică, educaţie ştiinţifică, educaţie pentru cetăţenie democratică, orientare în carieră, educaţie pentru mediu înconjurator, activităţi de voluntariat, excursii. Rezultate înregistrate: -impactul acestora asupra beneficiarilor: - obiecte realizate de elevi în cadrul atelierelor de lucru; - filmuleţe şi poze realizate de elevi; - jurnale de călătorie; - materiale arhivistice digitale; - îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevii diferitelor clase şi profesor-elev; - formarea şi dezvoltarea unor noi deprinderi; - descoperirea unor talente noi şi valorificarea lor; - obţinerea unor noi cunoştinţe şi informaţii

56 Cercuri tematice si cluburi la nivelul scolii: - Cerc de filosofie si literatură “Ad Astra” – prof. Chiş Mirela, Ivanov Tamara; - „Club de lectură” – prof. Lung Voichita; - Cenaclu de limba și literatura maghiară – prof. coordonator Szabo Katalin; - trupa de teatru ”Mimesis” – prof. coordonatori: Dan Clara, Iepure Ioana; - trupa de teatru în limba engleză ”Prosopeio” – prof. coordonator Seișanu Gilda; - cercul de istorie orală – prof. coordonator László László; - trupa de teatru în limba maghiară „Zelma” – prof. coordonator László László; - Club de voluntariat Impact LEGO; - Club ECOprovocarea.

57 Educaţie prin s i pentru cultur ă :  redactarea revistelor şcolare: „Ecouri”-revista colegiului, ”Clubul de pres ă CNS”, ”CNS – Cuvinte.Nume.Sperane”, “Our Magazine”, “Ritmuri adolescentine”, ”Quasar”, “Elipsa”, „Valente”, ”Impuls”;  - participarea la edinele Cenaclului „Silvania”;  - organizarea Balului Bobocilor;  - vizionari de spectacole de teatru, film, oper ă.

58 Proiecte si parteneriate şcolare a) la nivel local si judetean:  “Zilele înv ă ţ ă mântului s ă l ă jean” ;  “Alege viaţa!”;  “Educaie prin teatru” ;  “Fericirea se invata in familie”;  “Licee Fair Play”;  “Exprima-te liber”;  „De la cultura tradiional ă la globalizarea european ă ”;  „coala s ă l ă jean ă în imagini”;  „S ă lajul Interactiv” b) la nivel naţional si internaţional:  Proiectului “Julianus Testveriskola Program”: „Zilele Ady”;  Proiectul naţional de orientare în carier ă “Edmundo”;  Proiectul Naional ”Cet ă enie Activ ă prin Participarea Tinerilor;  Parteneriat concurs naional ”Creeaz ă cu scop...”  Proiect POSDRU ”Preg ă tirea elevilor pentru demararea i administrarea unei afaceri”  Proiect internaional ”Scoala++, un punct spre un mediu curat_curcubeul florilor”  Parteneriat strategic Erasmus+: ”Inter+.Valoriser le plurilinguisme et l`interculturalite en contexte educatif europeen”

59 EXTRABUGETAR - Cheltuieli cu bunuri si servicii – 53.598 lei BUGETUL LOCAL SI DE STAT - Cheltuieli de personal – 4.501.915 lei - Cheltuieli materiale – 430.760 lei Din care:  reparatii curente – 3.830 lei (imprejmuire, calorifere)  Obiecte de inventar – (videoproiectioare, CD playar, aspiratoare, cam web, perdele, scaune, sistem sonorizare, calculatoare )  Bani de liceu si burse – 111.962 lei  Transport – 96.676 lei  In anul scolar 2014– 2015 am acordat burse si bani de liceu unui numer de 154 elevi: – bursa de performanta – 3 elevi - bursa de boala - 5 elevi - bursa de orfan - 17 elevi - burasa de venit mic – 6 elevi - bursa bani de liceu – 21 elevi - bursa de merit – 98 elevi - bursa olimpica – 4 elev

60


Herunterladen ppt "RAPORT privind starea înv ă ţ ă mântului la sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015 COLEGIUL NATIONAL ‘SILVANIA’ ZALAU Dir. Prof. Dr. Bulgarean Vasile Dir."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen