Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Începutul primului război mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Începutul primului război mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea."—  Präsentation transkript:

1 Începutul primului război mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea

2 Jurnalul regelui Carol I: București, 1 ian. 1914/ 19 dec. 1913 „D. Jahr beginnt mit grossen Schwierigkeiten im Innen und in der Aussenpolitik, so daß man nur mit Sorgen in die Zukunft blicken kann. Minister-Wechsel, ernstes Problem, Constitution- Veränderung wegen Wahl- Collegien und împroprietărirea. Nach Aussen, albanische Frage. Türken gerieten gegen Inselfrage vor. Vormittags lange Marghiloman, Kammer noch nicht die Adresse votiert. 1 Uhr Barbu Stirbey u. Frau zu Lunch, ich ernenne ihn zu Administrator der Kron-Domänen, worüber er sehr erfreut. Bis 3 Uhr conversiert. Abends Audienzen.” Începutul primului r ă zboi mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea2 „Anul începe cu mari dificultăi în politica internă i în cea externă, astfel încât, doar cu îngrijorare putem privi spre viitor. Schimbare de guvern, problemă gravă, modificarea Constituiei în privina colegiilor electorale i împroprietăririi. În exterior, problema albaneză. Turcii se agită în problema insulelor. Înainte de amiază îndelung Marghiloman, Camera nu a votat încă Adresa. Ora 1 Barbu tirbey cu suia la lunch, eu îl numesc administrator al Domeniilor Coroanei, lucru care îl bucură foarte mult. Conversat până la ora 3. Seara audiene.”

3 Montag, 13. Januar (1914) / 31. Dez. (1913) Zu Bett (...) Abends Majorescu, 1½ St., die Demission des Cabinets überreicht, ich danke ihn warm für seine Dienste. (...) Donnerstag, 2/15 Januar Den ganzen Tag zu Bett (...) Abends 6 ½ - 9 ½ Uhr I. Bratianu, ihn mit der Formation des neuen Ministeriums beauftragt. Siebenbürgen, Juden- Frage, Reform, äussere Politik etc. besprochen. (...) Samstag, 4/17 Januar. Neues Ministerium Luni, 13 ianuarie / 31 decembrie La pat (...) Seara Maiorescu, o oră și jumătate, mi-a înaintat demisia cabinetului, eu îi mulțumesc fierbinte pentru serviciile sale (...) Joi, 2/15 ianuarie Toată ziua la pat (...) Seara, orele 6 ½ - 9 ½, I. Brătianu, l-am însărcinat cu formarea noului guvern. Discutat despre Transilvania, problema evreească, reforme, politica externă etc. (...) Sâmbătă, 4/17 ianuarie. Noul guvern. Demisia guvernului Maiorescu și formarea guvernului Br ă tianu

4 Receptarea asasin ă rii arhiducelui Franz Ferdinand Sonntag, 15/28ten Juni. Warm. 10 Uhr Messe, ½ St. Spazierfahrt. Audienzen. Zum Lunch Nando, Missy, Kinder. 5 ¼ Uhr zum concours hyppique, Cavallerie-Schulle von Târgoviște, viele Leute, angenehme Luft, dort wird von einem Attentat gegen den Erzherzog Fr. Ferdinand gesprochen. 7 ¼ Uhr zurück. Bratiano da, er ganz consterniert. Erzherzog Fr. Ferdinand u. seine Frau in Sarajevo ermordet wurde. 2 Atentaten, das zweite gelang. D. Sturdza bei mir, bringt Arbeiten. 10 Uhr Nando gekommen, wir sind consterniert, den Kaiser Fr. Joseph telegr., der von Ischl nach Wien zurück. Începutul primului r ă zboi mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Maria, regina României, Povestea vieții mele: „Asasinarea lui Franz Ferdinand și a soției sale la 28 iunie a lovit ca un trăznet lumea întreagă și, de asemenea, pe noi.” Vasile Docea4 Duminică, 15/28 iune. Cald. Ora 10 liturghie, plimbare cu trăsura o jumătate de oră. Audiențe. La lunch Nando, Missy, copiii. Ora 5¼ la concours hyppique, Școala de Cavalerie din Tîrgoviște, multă lume, atmosferă plăcută, acolo se vorbește despre un atentat împotriva arhiducelui Fr. Ferdinand. Ora 7¼ înapoi. Brătianu aici, absolul consternat. Arhiducele Fr. Ferdinand și soția sa au fost asasinați în Sarajevo. Două atentate, al doile a reușit. D. Sturdza la mine, aduce lucrări. Ora 10 venit Nando, suntem consternați, telegrafiat kaiserului Fr. Joseph, care s-a întors de la Ischl la Viena.

5 Dienstag, 17/30 Juni. Bedeckt. 11 ½ Uhr Bratianu, er sieht die internat. Lage ernst. In Albanien steht es schlecht. Abends Audienzen. Heftiger Gewitter, kühl. Mittwoch, 1 Juli/18 Juni (...) Graf Czernin gekommen, sagt daß keine fremde Prinzen zu Beisetzung kommen. Marți, 17/30 iunie. Înnorat. Ora 11 ½ Br ă tianu, el vede situația internațional ă grav ă. În Albania lucrurile stau prost. Seara audiențe. Furtun ă puternic ă, r ă coare. Miercuri, 1 iulie/18 iunie (...) Venit contele Czernin, spune c ă la înmormântare nu vine nici un prinț str ă in. La început, problema albanez ă p ă rea mai important ă decât pericolul unui r ă zboi general

6 Mittwoch, 16/29 Juli. Lage sehr ernst. Kaiser Nicolaus telegr., er hoffe daß ich mich zu Friede bringen werde. (...) 11 ½ Uhr Bratianu, ich sage ihm, daß er die öffentliche Meinung für Allianz vorbereite. Miercuri, 16/29 iulie. Situația foarte grav ă. Împ ă ratul Nicolae telegrafiaz ă, el sper ă c ă voi susține pacea. (...) Ora 11 ½ Br ă tianu, eu îi spun c ă el trebuie s ă preg ă teasc ă opinia public ă pentru alianț ă. Încerc ă ri ale celor dou ă tabere de atragere a regelui

7 Consiliul de Coroan ă Jurnalul regelui Carol I, 3 august 1914 Entscheidender Tag für die Zukunft Rumäniens. Schön, sehr warm. 9 ½ Uhr Waldhausen, man verlangt von Berlin, daß wir mobilisieren, ich antworte, es wird heute Abend entscheiden. Bratiano, ernste Lage u. enorme Schwierigkeiten besprochen. Zum Lunch Th. Rosetti u. Carp, da ihn 1½ Jahre nicht mehr gesehen, bis 3 Uhr conversiert. 5-6 Uhr grosser Kronrat, alle Minister, Carp, Rosetti, Marghiloman, I. Gradisteano, I. Lahovary, T. Ionescu, Disescu, Cantacuzen-Pascanu, Nando zugegen. Ich eröffne die Sitzung mit einer Ansprache, einer nach dem anderer ergreift das Wort, ich lege die Verträge vor. Alle sind einstimmig daß das Casus foederis nicht vorliege. Nur Carp ist entschieden für Dreibund u. Krieg. Italien ist aber bereits abgefallen, bleibt neutral. Schliesslich entscheidet man sich für eine abwartende Neutralität. 8-9 Uhr noch Bratiano, Marghiloman u. T. Ionescu um die Redaction für die Zeitung fest zu stellen u. Mitteilung an den oestr. u. deutschen Gesandten. Schwerer Tag, überall wird mobilisiert, wir rufen die Contingenten ein. Începutul primului r ă zboi mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea7 Zi hotărâtoare pentru viitorul României. Frumos, foarte cald. Ora 9½ Waldhausen, ni se cere de la Berlin să mobilizăm, eu răspund că se va hotărî deseară. Brătianu, discutat situația gravă și dificultățile enorme. La lunch Th. Rosetti și Carp, pe care nu l-am mai văzut de un an și jumătate, discutat până la ora 3. Orele 5-6 mare Consiliu de Coroană, de față toți miniștrii, Carp, Rosetti, Marghiloman, I. Grădișteanu, I. Lahovary, T. Ionescu, Disescu, Cantacuzino-Pașcanu, Nando. Eu deschid ședința cu un discurs, apoi fiecare ia cuvântul, eu le prezint tratatele. Toți consideră că nu există casus foederis. Doar Carp este hotărât pentru Tripla Alianță și pentru război. Italia, însă, tocmai s-a retras, rămâne neutră. În cele din urmă se hotărăște neutralitatea. Orele 8-9 încă Brătianu, Marghiloman și T. Ionescu pentru redactarea comunicatelor pentru ziare și pentru legațiile austriacă și germană. Zi grea, peste tot se mobilizează, noi convocăm contingentele.

8 Ultima pagin ă a jurnalului Începutul primului r ă zboi mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea8


Herunterladen ppt "Începutul primului război mondial consemnat în jurnalul regelui Carol I Vasile Docea."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen