Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

1 Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe dr. Andrej Ekart 7. december 2009.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "1 Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe dr. Andrej Ekart 7. december 2009."—  Präsentation transkript:

1 1 Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe dr. Andrej Ekart 7. december 2009

2 2 Pravni viri  Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)  Subsidiarno ZPP (15. člen ZIZ)  Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

3 3 Faze izvršbe  dovolitev izvršbe: vložitev predloga za izvršbo in izdaja sklepa o izvršbi (40.-76. člen ZIZ)  oprava izvršbe (rubež in prodaja stvari, razdelitev izkupička): 1. Izterjava terjatev (77.-238.g člen ZIZ) 2. Zavarovanje terjatev (239.-279. člen ZIZ)  Ustavitev izvršbe (76 ZIZ) ali sklep o poplačilu / obračun terjatve pri izvršitelju, 97 ZIZ

4 4 Vrste izvršbe  Civilna – izvršilno sodišče  Upravna – upravni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika  Davčna – davčni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika – 178.a ZPP  Realna in personalna izvršba (uklonilni zapor kot procesna sankcija, 33 čl. ZIZ)  Denarna in (ne)posredna naturalna izvršba  Izvršilni naslov in verodostojna listina

5 5 Razlike med izvršbo in stečajem (specialna in generalna izvršba) Predmet: specialnost vs univerzalnost  Položaj upnikov: prioriteta vs pariteta (par conditio creditorum)  Namen: poplačilo upnikov vs najugodnejše unovčenje dolžnikovega premoženja

6 6 Procesni subjekti  Okrajno sodišče (sodnik, strokovni sodelavec, referent)  Krajevna pristojnost po sredstvu izvršbe in atrakcija pristojnosti pri nepremičninski izvršbi (34. in 35. člen ZIZ); COVL  Izvršitelj: rubež in prodaja premičnin, odvzem premičnin in vrednostnih papirjev, izpraznitev stanovanja ipd.  upnik, dolžnik, dolžnikov dolžnik  ostali (ugovor tretjega, hipotekarni upniki)

7 7 Temeljni pojmi  Sredstva izvršbe (30. člen ZIZ, izvršilna dejanja)  predmet izvršbe (32. člen ZIZ)  Oprostitve in omejitve izvršbe (79., 80., 101.-103. člen ZIZ)  Teritorialno učinkovanje sklepa o izvršbi

8 8 Začetek izvršbe  Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)  Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o izvršljivosti (42. člen ZIZ)  Možnost izdaje avtomatiziranega sklepa o izvršbi  Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno tožbo  Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino

9 9 Sklep o izvršbi  1. na podlagi izvršilnega naslova - takojšnja oprava neposrednih izvršilnih dejanj!  2. na podlagi verodostojne listine – oprava izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa  Vročitev sklepa o izvršbi strankam

10 10 Pravna sredstva – ni obnove postopka in revizije (10 ZIZ)  Remonstrativen, nesuspenziven in dvostranski ugovor proti sklepu o izvršbi (53, 61 ZIZ) v 8 dneh  Pritožba zoper sklep o ugovoru (nesuspenzivna, v 8 dneh), 9. člen ZIZ  Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe v 30 dneh od pravnomočnosti (59 ZIZ) -  Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52 ZIZ)  Predlog za odlog izvršbe (71 ZIZ)  Ugovor tretjega (64 ZIZ) in nasprotna izvršba (67 ZIZ)

11 11 Razlogi za ugovor, 55 ZIZ (eksemplifikativno našteti)  Predpostavke izvršbe: nepristojnost, neobstoj izvršilnega naslova ali njegova neizvršljivost, omejitve izvršbe  Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje terjatve, odlog plačila, pobot?  Impugnacijski razlogi: nepravočasnost, neobstoj p. nasledstva, pactum de non petendo

12 12 Primer 1 – n. formalne legalitete  Dolžnik A po pravnomočnosti dajatvene sodbe poravna, še pred njeno izvršljivostjo izpolni terjatev iz sodbe. Upnik B kljub temu predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?

13 13 Primer 2: razveljavitev potrdila o izvršljivosti  Dolžniku A je dajatvena sodba nepravilno vročena, zaradi česar ne postane pravnomočna. Pravdno sodišče na sodbo kljub temu odtisne potrdilo o izvršljivosti. Upnik B nato predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?

14 14 Tožba na ugotovitev nedopustnosti izvršbe  Opozicijski ali tudi impugnacijski razlogi  Pravna narava?  Primer 3: A še pred zaključkom glavne obravnave plača terjatev, a tega tam ne navaja kot novoto. B predlaga izvršbo, izvršilno sodišče pa njegova ugovor in pritožbo zavrneta kot neutemeljena. Isto stori pravdno sodišče v pravdi za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. Zakaj?

15 15 Odlog izvršbe (71. člen ZIZ)  Na predlog dolžnika ali tretjega - varščina na zahtevo upnika  Na predlog upnika

16 16 Ustavitev izvršbe  če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti (76/1 ZIZ)  Ugoditev ugovoru dolžnika ali tretjega, ugotovitev nedopustnosti izvršbe v pravdi (58 in 65 ZIZ)  Ustavitve v fazi oprave izvršbe  Razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj (76/2 ZIZ)

17 17 Verfahrensgrundsätze II  Untersuchungsgrundsatz - gilt grundsätzlich im Exekutionsverfahren (gem § 55 Abs 2 und 3) - bisweilen Nachweispflicht; zB für bGl bzgl Bewilligung (vgl § 55 Abs 2) Forderungsanmeldung bei Meistbots- verteilung (§ 210)

18 18 Verfahrensgrundsätze III  Mündlichkeit – Schriftlichkeit - grds Schriftlichkeit (§ 55 Abs 1) - bisweilen mündliche Verhandlung, zB vor Einstellung (§ 45 Abs 3) Versteigerungstagsatzung bei Zwangs- versteigerungen Verteilungstagsatzungen  Unmittelbarkeit (sinngemäß wie im Prozess)

19 19 Verfahrensgrundsätze IV  Öffentlichkeit - Volksöffentlichkeit grds nicht vorgesehen Ausnahme zB bei Versteigerungen - Parteiöffentlichkeit gegeben; zB bei mündlichen Verhandlungen Vollzugsakten („Intervention“)

20 20 Verfahrensgrundsätze V  rechtliches Gehör - grds auch im Exekutionsverfahren - teils nachträglich (zB Bekämpfung der Bewilligung) - teils auf Prozesse verlagert - Gehör auch für Dritte; zB Rekurs des Drittschuldners Vollstreckungsbeschwerde Dritter

21 21 Verfahrensgrundsätze VI  Spezialitätsprinzip (vgl § 54 Abs 1 Z 3) - einzelne Exekutionsmittel - Zugriff auf einzelne Objekte - Häufung möglich (§ 14 Abs 1)  Prioritätsprinzip  einheitliches Verwertungsverfahren = weitere bGl treten Exekution bei

22 22 Schuldnerschutz I  Beachtliche Schuldnerinteressen - Existenzerhaltung - Vermeidung von Wertvernichtung - öffentliche Interessen Vermeidung von „Fürsorgefällen“ keine Beeinträchtigung der Wahr- nehmung öffentlicher Aufgaben

23 23 Schuldnerschutz II  Schutzmittel I - Pfändungsbeschränkungen; zB bei existenzwichtigen Fahrnissen „Existenzminimum“ bei Gehaltsexekution - Deckungsprinzip (§ 14 Abs 1, § 27 Abs 1, § 41 Abs 2) - Verschleuderungsschutz Erfordernis des geringsten Gebots Kostendeckungsprinzip (§ 39 Abs 1 Z 8)

24 24 Schuldnerschutz III  Schutzmittel II - Fristen, Innehaltungen; zB bei Fahrnisverwertung (§ 264b) bei Räumung (§§ 34, 35 MRG) - Schutz öffentlichen Gutes bei Gemeinde, öffentlicher Anstalt (§ 15) bei Verkehrsanstalten (§ 28)

25 25 Schuldnerschutz IV  nicht vorgesehene Schutzmittel - „gradus executionis“ (= Reihung der Exekutionsmittel); vgl aber Fahrnis-/Gehaltsexekution (§§ 14, 264a) Zwangsversteigerung/-verwaltung (§ 201) - Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ( = generelle Kosten-Nutzen-Abwägung) - generelle Härteklausel

26 26 Verfahrensbausteine I - Exekutionskosten I  Kostenarten - Gerichtskosten Pauschalgebühr Sachverständigengebühren Vollzugskosten - Parteienkosten

27 27 Verfahrensbausteine II - Exekutionskosten II  Kostenersatz für bGl - erhält zweckentsprechende Kosten - Kostenbeschluss sofort vollstreckbar - Entfall bei dem bGl anzulastender erfolgloser Exekution  Kostenersatz für Vpfl, Dritte - bei Zwischenstreit - bei gesetzlicher Anordnung (zB § 292h)

28 28 Verfahrensbausteine III  Verfahrenshilfe - für Zivilprozess gilt auch für Exekution - Regelungen sinngemäß wie im Prozess  Schriftsätze - insb Exekutionsanträge, Rekurse - Regelungen sinngemäß wie im Prozess

29 29 Verfahrensbausteine IV  Zustellung - nach §§ 87 bis 121 ZPO, ZustG - Eigenhandzustellung bei bücherlichen Eintragungen (Art XIII EGEO) Zahlungsverbot an DS (§ 294 Abs 2) - öffentliche Bekanntmachung in Ediktsdatei (www.edikte.justiz.gv.at) zB Versteigerungsedikte (§§ 170 ff), Tagsatzung zur Meistbotsverteilung (§ 209)

30 30 Verfahrensbausteine V  Fristen - sinngemäß wie im Prozess - Versäumung keine Wiedereinsetzung (§ 58 Abs 2) kein Ruhen bei Äußerungsauftrag Annahme der Zustimmung (§ 56 Abs 2 und 3)

31 31 Exekutions- voraussetzungen I  allgemeine wie im Prozess  besondere Voraussetzungen - besondere Zuständigkeitsregeln - Exekutionstitel - Vollstreckbarkeitsbestätigung - notwendiger Inhalt des Exekutionsantrags - Vollstreckungsunterworfenheit - Vollstreckungsinteresse (str) - Kostendeckung

32 32 Exekutions- voraussetzungen II  Exekutionshindernisse - Unwirksamerklärung des Titels - Exekutionsverzicht - Exekutionsstundung - Sperrfristen (zB §§ 45a, 252f) - Exekutionssperre (§ 10 KO, § 10 AO)

33 33 Exekutions- voraussetzungen III  Wahrnehmung - amtswegige Prüfung - Mangel Nichtigkeitsgrund – Rekurs gg Bewilligung im Vollzugsstadium Einstellungsgrund grds keine Heilung bis Rechtskraft

34 34 Exekutionshandlungen  Gericht - „ideelle Handlungen“ = Verhandlung, Entscheidungen - „reale Handlungen“ des Gerichts- vollziehers  Parteien, Beteiligte → Details s Bewilligung, Vollzug

35 35 Exekutionstitel Arten (§ 1)  gerichtliche; zB - Leistungsurteile, Leistungsbeschlüsse - Zahlungsbefehle, Räumungsaufträge - gerichtliche Vergleiche - Auszug aus Anmeldungsverzeichnis  verwaltungsbehördliche  nichtbehördliche - Schiedssprüche, Schiedsvergleiche - vollstreckbare Notariatsakte

36 36 Exekutionstitel Inhalt (§ 7)  Berechtigter  Verpflichteter  Leistung oder Unterlassung nach - Gegenstand - Art - Umfang - Zeit  Bestimmbarkeit genügt (zB Bruttolohn, Fremdwährungsforderung)

37 37 Vollstreckbarkeits- bestätigung  Titelgericht beurkundet Vollstreckbarkeit  Exekutionsvoraussetzung (außer Vergleich, Notariatsakt, Kostenbeschluss - § 54 Abs 2)  Mangel - Verbesserungsauftrag (§ 54 Abs 3) - Antragszurückweisung - Exekutionseinstellung (§ 39 Abs 1 Z 10)  Aufhebung - bei unrichtiger Erteilung (§ 7 Abs 3 bis 5) - Exekutionseinstellung (§ 39 Abs 1 Z 9)

38 38 Exekutionsantrag I  notwendiger Inhalt (§ 54 Abs 1) - bGl, Vpfl, Gericht - vollstreckbarer Anspruch, Zinsen, Kosten - Exekutionsmittel - Exekutionsobjekt - Vollzugsort  ratsamer Inhalt (zB Interventionswunsch)  uU Behauptungen (zB Verstoß gg Titel bei Unterlassungsexekution - § 355)  keine Beweise (insb bzgl Nichtleistung)

39 39 Exekutionsantrag II  Beilage von Exekutionstitel + Vollstreck- barkeitsbestätigung (§ 54 Abs 3; nicht bei vereinfachtem Bewilligungsverfahren!)  Einbringung - Formblatt (§ 54 a) - elektronischer Rechtsverkehr  Mängel - Verbesserung (§ 54 Abs 3) - Zurückweisung

40 40 Bewilligungsverfahren I  einseitiges Aktenverfahren  Zulässigkeitsprüfung  Prüfung der Exekutionserfordernisse  Entscheidung mit Beschluss - Bewilligung von Zwangsmaßnahmen - ev weitere Anordnungen (zB Überweisung einer Forderung zur Einziehung)  Zustellung  Rekurs

41 41 Bewilligungsverfahren II  Besonderheiten bei - bedingter, befristeter Leistung (§ 7 Abs 2) - Zug-um-Zug-Leistung (§ 8 Abs 1) - Wertsicherungsklauseln (§ 8 Abs 2 und 3) - variablen Zinsen (§ 8a) - Wahlschuldverhältnissen (§ 12) - Exekution gg Gemeinde bzw öffentliche, gemeinnützige Anstalt (§ 15)

42 42 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren I  Anwendungsbereich (§ 54b Abs 1) - Exekution wegen Geldforderung - auf bewegliches Vermögen - Forderung bis 10.000 € - keine Urkundenvorlage erforderlich - inländischer bzw vollstreckbar erklärter Titel - keine Exekutionsvereitelung bescheinigt  Exekutionsantrag (§ 54b Abs 2) - Angaben zu Titel, Vollstreckbarkeitserklärung - keine Titelbeilage

43 43 Vereinfachtes Bewilligungsverfahren II  Verfahrensbesonderheiten - Beschlusszustellung (§ 249 Abs 3) - Wartefristen (§ 249 Abs 3, § 303a)  Einspruch (§§ 54c ff) - Mangel von Titel, Vollstreckbarkeitsbestät. - Frist: 14 Tage ab Zustellung - Titelvorlage durch bGl binnen fünf Tagen - Exekutionseinstellung  Schadenersatz, Mutwillensstrafe (§§ 54f f)

44 44 Titelergänzungsklage  Anwendungsbereich (§ 10) - Unbestimmtheit des Titels - urkundlich nicht nachgewiesene Fälligkeit, Vollstreckbarkeit Wertsicherungsklausel Rechtsnachfolge  Klagsart str (hRsp Feststellungsklage)  Klagebegehren (lt Rsp): „Der (bGl) zuste- hende Anspruch ist (gg Vpfl) vollstreckbar.“

45 45 Ausländische Exekutionstitel I  Erfordernis der Vollstreckbarerklärung - geregelt in §§ 79 ff + Völker-/Gemeinschaftsrecht - verleiht Vollstreckungswirkung im Inland - nicht erforderlich für Europ. Vollstreckungstitel - unterscheide Anerkenntnis Wirkungserstreckung ipso iure Zwischenantrag auf Feststellung (§ 236 Abs 3 ZPO)  Voraussetzungen I - vollstreckbarer Exekutionstitel - Gegenseitigkeit (Völker-/Gemeinschaftsrecht, VO) - Voraussetzungen / keine Hindernisse

46 46 Ausländische Exekutionstitel II  Voraussetzungen II - EuGVVO - Hindernisse (Art 34, 35) Widerspruch zum ordre public keine rechtzeitige Zustellung des verfahrensein- leitenden Schriftstücks Unvereinbarkeit mit (früherer) Entscheidung nur ausnahmsweise internationale Unzuständigkeit - EO-Regelung (§§ 80, 81) internationale Zuständigkeit Einräumung rechtlichen Gehörs keine unerlaubte bzw unerzwingbare Leistung kein Verstoß gegen ordre public

47 47 Ausländische Exekutionstitel III  Verfahren - BG am Wohnsitz des V oder Exekutionsgericht - Entscheidung nach Aktenlage mit Beschluss - zweiseitiges Rekursverfahren; Besonderheiten Frist ein /zwei Monate Zweiseitigkeit Neuerungserlaubnis Eventualmaxime Revisionsrekurs bei Bestätigung - zugleich Exekutionsantrag möglich; vorerst keine Verwertung

48 48 Ausländische Exekutionstitel IV  Europäischer Vollstreckungstitel (EVT) - VO EG 805/2004; in Kraft seit 21.1., gilt ab 21.10.2005 - für unbestrittene und vollstreckbare Geldforderungen in Zivil- und Handelssachen (vgl Art 1 EuGVVO) - bedarf keiner Vollstreckbarerklärung - statt dessen Bestätigungserklärung des Ursprung- staats über Vorliegen eines EVT - dabei Prüfung von Voraussetzungen (Art 6), Zustellung (Art 13 ff), Mindestrechtsschutz (Art 19) - dagegen kein Rechtsbehelf, nur Berichtigung/Widerruf - nur ausnahmsweise Verweigerung der Vollstreckung (Art 21) - ExAussetzung/ExBeschränkung bei EVT-Bekämpfung

49 49 Ablauf des Vollzugs  Geldexekution - Pfändung - (Verwahrung) - Verwertung - - Verteilung  Naturalexekution - direkte Exekution - indirekte Exekution - Fiktion gem § 367 EO  Ende des Vollzugs - Befriedigung - Einstellung  Besonderheiten - Aufschiebung - Innehaltung - Stillstand - Einstellung

50 50 Vollzug – Besonderheiten I  Aufschiebung (insb gem §§ 42 ff) - erfolgt auf Antrag des Vpfl mit Beschluss - Aufschiebungsgrund - Aufschiebungsinteresse - Vollzugsinteresse - Erfolgsaussichten der Exekutionsbekämpfung - ev Sicherheitsleistung  Innehaltung - = Untätigkeit seitens des Gerichtsvollziehers - Gründe (zB §§ 46, 264b EO, § 34a MRG) - bGl wehrt sich mit Vollzugsbeschwerde

51 51 Vollzug – Besonderheiten II  Stillstand - bei tatsächlichen Hindernissen - bei Sperrfristen (zB § 200 Z 3, § 282 Abs 1 EO)  Einstellung (insb §§ 39 ff, 44) - auf Vpfl-Antrag oder amtswegig mit Beschluss - Einstellungsgrund - zuvor Anhörung der Parteien - Rückabwicklung der Vollzugsmaßnahmen - uU Teileinstellung = Einschränkung (§ 41)

52 52 Rechtsmittel, -behelfe I  (Revisions-)Rekurs (§§ 65 ff, §§ 514 ff ZPO) - Statthaftigkeit erweitert (s § 65 Abs 2) - auch Dritte legitimiert (zB Drittschuldner) - Frist 14 Tage - grds Neuerungsverbot, Gründe - vgl Prozess - Revisionsrekurs - vgl Prozess  Widerspruch - nicht aufsteigender Rechtsbehelf - vor Beschlussfassung (gg Zuschlag, bei [Meistbots-]Verteilung) - nach Beschlussfassung (s EV-Recht)

53 53 Rechtsmittel, -behelfe II  Vorstellung (§ 12 RPflG) - wenn kein Rekurs gg RPfl-Beschluss statthaft - Frist 14 Tage - Entscheidung durch Richter  Vollzugsbeschwerde (§ 68) - gg faktische Vollzugsmaßnahmen, insb des GV - unbefristet, formfrei - Erledigung mit Beschluss, Weisungen an GV  Einwendungen (§§ 114, 144, 337)  Erinnerungen (zB §§ 114, 116, 315, 337)

54 54 Vermögensverzeichnis  dient Offenlegung des Vpfl-Vermögens  Anwendungsfälle (§ 47) - herauszugebende Sachen nicht vorgefunden - FahrnisEx, Ex gem § 294a ergebnislos - verwaltungs-/finanzbehördl. Exekution ergebnislos  Verfahren (§ 48) - amtswegig, bGl kann verzichten - Aufnahme durch GV oder RPfl mit Formblatt - Erzwingung durch Beugehaft  Wirkungen - Einsichtsmöglichkeit (auch elektronisch - s § 73a) - nach Abgabe Sperrfrist (§ 49) - Falschangaben sind strafbar (292a StGB)

55 55 Oppositionsklage (§ 35)  bei Fehlen des vollstreckbaren Anspruchs  Klagsart - Rechtsgestaltung (Einzel-/Gesamtwirkung) - Feststellung - hRsp: Kombinationstheorie  Gründe: materiellrechtliche, nova producta  Verfahren - Zuständigkeit: Bewilligungsgericht - ASG - Behörde - Eventualmaxime  bei Stattgebung erfolgt Exekutionseinstellung  Oppositionsgesuch (§ 40 Abs 1)

56 56 Impugnationsklage (§ 36) I  bei Fehlen des Vollstreckungsanspruchs  Klagsart - Rechtsgestaltung - Einzelwirkung (hRsp) - Feststellung  Gründe - keine Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit iSd § 7 Abs 2 (zB kein Verstoß gg Unterlassungstitel - s § 355) - keine Rechtsnachfolge - keine Wertsicherungsklausel - Exekutionsverzicht, Exekutionsstundung - Notariatsakt hat keine Exekutionskraft (Art XVII EGEO)

57 57 Impugnationsklage (§ 36) II  Verfahren - Zuständigkeit: Bewilligungsgericht - ASG - Eventualmaxime  bei Stattgebung erfolgt Exekutionseinstellung  Verhältnis zum Rekurs - laut Gesetz primär Rekurs zu wählen - hM: auch nach Ablauf der Rekursfrist steht Impugnationsklage offen; ev Kostenfolgen  Impugnationsgesuch (§ 40 Abs 1)

58 58 Exszindierungsklage (§ 37) I  Rechtsbehelf Dritter, in deren Rechte eine „abgeirrte Exekution“ eingreift  Klagsart - Rechtsgestaltung (hRsp) - Feststellung  Gründe: alle Rechte, die eine Exekution unzu- lässig machen; zB - Eigentum - Wohnungseigentum (s § 13 Abs 3 WEG 2002) - Sicherungseigentum, Sicherungszession - obligatorische Ansprüche (zB Vpfl hat Sache nur gemietet, geliehen)

59 59 Exszindierungsklage (§ 37) II  Beklagter - jedenfalls der bGl - fakultativ Vpfl  Verfahren - Zuständigkeit: Bewilligungs-/Exekutionsgericht - keine Eventualmaxime - genau vorzubringen ist Titel - Modus - Erwerbszeit  bei Stattgebung erfolgt Exekutionseinstellung  vor Klage ist bGl zur Exekutionseinstellung aufzufordern (andernfalls droht Klagsanerkenntnis mit Kostenfolge des § 45 ZPO!)

60 60 Liegenschaftsexekution  zwangsweise Pfandrechtsbegründung - Zwangsverwaltung - Zwangsversteigerung  nicht bei Veräußerungs-, Belastungsverbot  Pfand-/Befriedigungsrecht - Begründung Einverleibung bei zw. Pfandrechtsbegründung sonst mit Anmerkung der bewilligten Exekution - Besonderheiten des Befriedigungsrechts öffentlichrechtlich (hM) erlischt bei Verfahrensende unübertragbar

61 61 Zwangsweise Pfandrechtsbegründung  geregelt in den §§ 87 bis 96  Zweck: Rangsicherung (zB bei Raten- vereinbarung)  kein Vertrauensschutz des Grundbuchs  bGl erhält Pfand- und Befriedigungsrecht  Verfahren - Einverleibung eines neuen Pfandrechts bzw Anmerkung der Vollstreckbarkeit - Einstellung bis Befriedigung möglich

62 62 Zwangsverwaltung I  geregelt in den §§ 97 bis 132  Zweck: Befriedigung des bGl aus Nutzun- gen und Erträgnissen  Anmerkung - Wirkungen - Befriedigungsrecht für bGl - wirkt auch Erwerbern gegenüber (§ 98 Abs 2)  Rechtsstellung des Vpfl - Verfügungs-, Bewirtschaftungsverbot (§ 99) - behält unentbehrliche Wohnräume (§ 105)

63 63 Zwangsverwaltung II  Zwangsverwalter (§§ 106 ff) - fachkundige Person aus Verwalterliste - bei Bewilligung zu ernennen - gesetzlicher Vertreter der Zwangsverwalt- tungsmasse („Organtheorie“) - nimmt alle erforderlichen Maßnahmen vor, außerordentliche mit gerichtl. Genehmigung - Weisungsrecht des überwachenden ExGer - Pflicht zur Rechnungslegung - erhält Belohnung

64 64 Zwangsverwaltung III  Verwaltungserträgnisse - laufende Auslagen bezahlt Verwalter (§ 120) - Ertragsüberschüsse werden verteilt (§§ 122 ff - Näheres vgl bei der Zwangsversteigerung)  Einstellung der Zwangsverwaltung (§ 129) - bei Tilgung sämtlicher Forderungen - bei Fehlen (kostendeckender) Erträgnisse - bei Antrag des bGl  nach Einstellung ist Vpfl wieder voll verfü- gungsbefugt

65 65 Zwangsversteigerung I - Allgemeines  geregelt in den §§ 133 bis 239  Zweck: Befriedigung aus Verwertungs- erlös  gilt auch für Superädifikate (§ 133 Abs 1)  komplexes Verfahren, denn es betrifft - VPfl ( daher zB Subsidiarität - § 201, Maßnahmen, um möglichst hohen Erlös zu erzielen) - andere Gläubiger ( daher zB Widerspruchsrechte, Regelungen für Lastenübernahme) - Ersteher (daher weitgehend lastenfreier Erwerb)

66 66 Zwangsversteigerung II - Verfahrensüberblick  Einleitung (Bewilligung, Anmerkung)  Schätzung (SVBestellung, Schätzungsgutachten)  Versteigerung (ev Änderung der Versteigerungs- bedingungen, Versteigerungsedikt, Versteigerungs- tagsatzung mit Zuschlag, Meistbotsberichtigung)  Meistbotsverteilung (Anberaumung einer Tag- satzung, Forderungsanmeldung, Verhandlung, ev Widerspruch[sprozess], Verteilungsbeschluss)  Grundbuchsbereinigung

67 67 Zwangsversteigerung III - Einleitung  Exekutionsantrag (mit Exekutionstitel und „Interessentenverzeichnis“ der Berechtigten)  Bewilligung  Anmerkung im Grundbuch  Wirkungen - Befriedigungsrecht für bGl - wirkt auch Erwerbern gegenüber (§ 138 Abs 1) - ao Maßnahmen des Vpfl sind unwirksam, zB Vermietungen (§ 138 Abs 2)  Verständigung von bGl, Vpfl, Wieder- kaufsberechtigten (§ 136)

68 68 Zwangsversteigerung IV - Schätzung I  früh. drei Wochen nach Bewilligung (§ 140)  Schätzwert maßgeblich für - Vadium - geringstes Gebot - Versteigerungsstufen - Überbot  Kostenvorschuss des bGl (§ 136 Abs 2)  Schätzung durch Sachverständigen  ermittelt den Wert der Liegenschaft samt Zubehör und der darauf ruhenden Lasten

69 69 Zwangsversteigerung V - Schätzung II  Bewertung lt LiegenschaftsbewertungsG - Vergleichswertverfahren (im Zweifel maßgeblich) - Ertragswertverfahren - Sachwertverfahren  SV legt Gutachten samt Informationen für Ediktsdatei vor  kein Beschluss darüber  SV haftet persönlich allen Beteiligten gem § 1299 ABGB (§ 141 Abs 5)

70 70 Zwangsversteigerung VI - Versteigerungsbedingungen I  Allgemeines (§ 146) - regeln Inhalt des „Zwangsverkaufsvertrags“ - gesetzlich festgelegt, teilw. Änderungen mgl  Vadium (§§ 147 ff) - „Bieterkaution“ des Erstehers - = Sicherheitsleistung, haftet als gesetzliches Pfand für Erfüllung der Ersteherverpflichtungen - vor Zuschlagserteilung zu entrichten - Höhe beträgt 10 % des Schätzwerts - Erlag durch Sparurkunde - Nichterlag → Ordnungsstrafe bis 10.000 €

71 71 Zwangsversteigerung VII - Versteigerungsbedingungen II  Lastenübernahme (§ 150) - öffentlichrechtliche Lasten bleiben im Grundbuch - Dienstbarkeiten, Reallasten, Ausgedinge mit Vorrang vor bGl bzw Pfandgl sind ohne Anrechnung auf das Meistbot zu übernehmen = bleiben im Grundbuch - alle anderen Lasten sind nur bei Deckung im Meist- bot zu übernehmen (andernfalls Löschung) - Wiederkaufsrechte werden gelöscht - verbücherte Bestandrechte werden wie Dienstbar- keit behandelt, Kündigungsschutz aufrecht  geringstes Gebot = halber Schätzwert (§ 151)

72 72 Zwangsversteigerung VIII - Versteigerungsbedingungen III  Meistbotsberichtigung (§152) - binnen zwei Monaten ab rk Zuschlag bzw grundver- kehrsbehördlicher Genehmigung - Meistbotsverzinsung beträgt 4 %  Wiederversteigerung (§154 f) - bei Verzug mit Meistbotsberichtigung - Abwendung durch Zahlung in Rekursfrist - säumiger Ersteher haftet für Ausfall  Superädifikat: Nutzungsr. an Ersteher (§153a)  Liegenschaftsübergang mit Zuschlag (§ 156)

73 73 Zwangsversteigerung IX - Versteigerungsedikt  = öffentliche Versteigerungsankündigung  ein bis zwei Monate im Voraus, frühestens drei Monate nach Bewilligung (§ 169 Abs 2)  Inhalt (§§ 170 f) - Angaben zu Liegenschaft und Versteigerungs- bedingungen - Aufforderungen (zB eigene Rechte oder öffent- liche Abgaben geltend zu machen)  Bekanntmachung in Ediktsdatei (§ 170b)  Zustellung an Vpfl, bGl usw (s §§ 171 ff)  Besichtigung (§ 176)

74 74 Zwangsversteigerung X - Versteigerung I  öffentliche Tagsatzung des ExGer (§§ 177 ff)  Einleitung: Informationen des ExGer  Abgabe von Geboten der Bietberechtigten  Schluss der Versteigerung  Widerspruchsmöglichkeit (§§ 184 ff) - legitimiert: Verständigte und Bieter - Gründe: zB Verfahrensfehler, Abweichen von Ver- steigerungsbedingungen (taxativ geregelt in § 184) - bei Begründung erfolgt kein Zuschlag - danach ev neue Versteigerung(stagsatzung)

75 75 Zwangsversteigerung XI - Versteigerung II  Zuschlag - mit Beschluss, wird öffentlich bekannt gemacht - bei grundverkehrsbehördlicher Genehmigung nur unter Vorbehalt (§ 183 Abs 1) - bewirkt außerbücherlichen Eigentumsübergang - bei gutem Glauben Erwerb vom Nichteigentümer - fällt weg bei Zuschlagsversagung (zB infolge Rekurses), Überbot, Wiederversteigerung  Rekurs (§ 187)  ev einstweilige Verwaltung (§ 158)  Übergabe an Ersteher (nach Erfüllung der Verstei- gerungsbedingungen: § 156 Abs 2)

76 76 Zwangsversteigerung XII - Versteigerung III  Überbotsantrag (§§ 195 ff) - binnen 14 Tagen ab Bekanntmachung des Zuschlags - Meistbot beträgt maximal 3/4 des Schätzwerts - Überbot beträgt mindestens 1/4 mehr als Meistbot - 1/4 als Sicherheit, Bieterberechtigung - Ersteher kann Meistbot auf gleichen Betrag erhöhen  Aufschiebung (vgl insb §§ 45a, 200a, 200b)  besondere Einstellungsgründe (§ 200) - Einlösung der vollstreckbaren Forderung - Abstehen des bGl (Sperrfrist von 6 Monaten!) - Zahlungsanbieten des Vpfl

77 77 Zwangsversteigerung XIII - Meistbotsverteilung I  Anberaumung einer Tagsatzung (§ 209) - öffentliche Bekanntmachung - vier Wochen im Voraus - Ladung von Vpfl, bGl, dinglich Berechtigten  Anmeldung von Forderungen (§ 210 f) - bis 14 Tage vor Tagsatzung - bei Säumnis Berücksichtigung nur der bücherlich Berechtigten - verspätete Anmeldung → Kostenfolgen  Verhandlung über Aufteilung der Vertei- lungsmasse (§ 212 ff)

78 78 Zwangsversteigerung XIV - Meistbotsverteilung II  ev Widerspruch (§§ 213, 231 ff) - legitimiert sind „Ausfallsbeteiligte“ - Bestreitung auch titulierter Forderungen (außer Vpfl) - Rechtsfragen → Erledigung im Verteilungsbeschluss - str Tatumstände → Verweisung auf Prozessweg - str Forderung ist im Beschluss zu berücksichtigen - „Rechtfertigungsfrist“ von einem Monat - Feststellungsklage, mehrere Widersprechende → notwendige einheitliche Streitpartei - bei Prozesserfolg ist VerteilungsB zu korrigieren - gilt sinngemäß für öffentlichrechtliche Forderungen

79 79 Zwangsversteigerung XV - Meistbotsverteilung III  Verteilungsrangordnung (§§ 216 ff) - Verwaltungs(!)kosten - öffentliche Abgaben aus den letzten drei Jahren - Rückstände gem § 27 WEG 2002 (5 J.), § 42a MRG - „Buchforderungen“ (samt Kosten + Zinsen udgl aus den letzten drei Jahren) - „Nachzügler“ (= ältere Abgaben, Zinsen usw) - „Hyperocha“ = Rest der Verteilungsmasse an Vpfl  Verteilungsbeschluss (§§ 229 ff)  Ausführung + Grundbuchsbereinigung (§ 237)  ev Nachtragsverteilung (bei unbekanntem Gl; § 230)

80 80 Fahrnisexekution I - Allgemeines  geregelt in den §§ 249 bis 289  Zweck: Befriedigung aus Erlös verwer- teter beweglicher, körperlicher Sachen  Abwicklung im Wesentlichen durch verselbstständigten Gerichtsvollzieher  Massenverfahren (gemeinsam mit der Forderungsexekution)  recht gute Befriedigungserfolge, insb aber effizienter Zahlungsdruck

81 81 Fahrnisexekution II - Exekutionsobjekte I  Zuweisung zu anderen ExArten - Zubehör → Zwangsversteigerung (§ 252) - Wertpapiere → Forderungsexekution (vgl § 296)  Pfändungsbeschränkungen (§§ 250 ff) - zur Lebensführung notwendige Gegenstände - für persönliche Berufsausübung notwendige Ge- genstände (auch bei Kleingewerbetreibenden usw) - Haustiere bis zum Wert von 750 € - (teilweise) Bargeld iSd Existenzminimums - höchstpersönliche, religiöse Gegenstände - geringwertige, nicht kostendeckende Sachen

82 82 Fahrnisexekution III - Exekutionsobjekte II  Austauschpfändung (§ 251a) - GV pfändet unpfändbare, wertvolle Sache - verständigt bGl, gibt Ersatzbetrag bekannt - Pfändung erlischt, wenn bGl keinen Ersatz beschaffen will bzw die ihm dafür eingeräumte Frist verstreichen lässt  Ex auf unpfändbare Sachen - Einstellungsantrag des Vpfl (§ 39 Abs 1 Z 2) - Einschränkung, wenn nur einzelne Fahrnisse betroffen sind

83 83 Fahrnisexekution IV - Einleitung, Vollzugsbeginn  Exekutionsantrag  Bewilligung  Vollzugsauftrag an den Gerichtsvollzieher  Auffindungs-, Zugriffsverfahren (§§ 252a ff) - Allgemeines → s Tätigkeit des GV (Folie 22) - GV legt Vollzugszeit fest - Vollzugsversuche: zumindest drei und solange, wie sie Erfolg versprechen - Bericht an ExGer und bGl über (Miss-)Erfolg späte- stens nach vier bis sechs Monaten - 6 Monate Sperrfrist bei Misserfolg, außer neue Voll- zugsorte bzw ExObjekte werden bekannt gegeben

84 84 Fahrnisexekution V - Pfändung I  Gewahrsame als Pfändungsvoraussetzung - = (Mit-)Innehabung von Vpfl, bGl (§ 253) - bei Drittgewahrsame Zustimmung nötig (§ 262 - sonst Überweisung des Herausgabeanspruchs)  Pfändungsvornahme (§§ 253, 254 ff) - durch pfandweise Beschreibung in Protokoll - vorauss. Erlös ist anzugeben („Bleistiftwert“) - Pfändung durch Marke ersichtlich zu machen - angebliche Rechte Dritter sind anzumerken - Eintragung in Pfändungsregister

85 85 Fahrnisexekution VI - Pfändung II  Besonderheiten - gleichzeitige Pfändung für mehrere bGl bewirkt Ranggleichheit (§ 256 Abs 3) - Nachpfändung = spätere Pfändung für andere bGl durch Anmerkung am Pfändungsprotokoll (§ 257) - Anschlusspfändung = zusätzliche Pfändung - Vorrechte Dritter → Pfandvorrechtsklage beim ExGer + Antrag auf Erlöshinterlegung (§ 258)  Pfändungswirkungen (§ 256) - Befriedigungsrecht für bGl - erlischt mangels gehöriger Fortsetzung des Verkaufsverfahrens nach zwei Jahren

86 86 Fahrnisexekution VII - Verwahrung  amtswegige Verwahrung - Bargeld bei Gläubigermehrheit (§ 261) - Objekt zum Gerichtserlag geeignet (§ 259 Abs 1) - Verkaufsverwahrung (§ 274 f)  Verwahrung auf Antrag des bGl (§§ 259 f) - kann schon im ExAntrag gestellt werden - bGl hat für Transport zu sorgen, trägt Kosten - Verwahrung bei Gericht, Verwahrer, Auktions- halle oder bGl - GV bestellt den Verwahrer

87 87 Fahrnisexekution VIII - Verwertung I  erfolgt durch Verkauf - Freihandverkauf bei Börsenpreis (§ 268) - öffentliche Versteigerung (§§ 270, 272 ff) - Übernahmsantrag (§ 271) Antrag bis 14 Tage vor Versteigerung Anbot 5/4 des Schätzwerts, 1/4 als Sicherheit Zustimmung von bGl, Pfandberechtigten Genehmigung durch ExGer - Verwertung in anderer Weise (§ 271a) - neuerliche Verwertung unversteigerbarer Sachen (§ 280)

88 88 Fahrnisexekution IX - Verwertung II  öffentliche Versteigerung (§§ 270, 272 ff) - 3 Wo Sperrfrist ab Pfändung - Ort: Versteigerungshaus, Auktionshalle, Pfänd.ort - Termin mit Edikt bekannt zu machen - Überstellung vor Versteigerung - Schätzung (geringstes Gebot = halber Schätzwert) - Besichtigung - Versteigerungsdurchführung mit Zuschlag - Barzahlung/ Zahlungsfrist - Wiederversteigerung - Ausfolgung und Abtransport - Gutglaubenserwerb mgl, keine Gewährleistung - Unauffindbarkeit - Angabepflicht des Vpfl

89 89 Fahrnisexekution X - Verteilung  ein bGl: Erlös wird ausbezahlt  mehrere bGl: Verteilungsverfahren (§§ 285 ff) - führt der Rechtspfleger durch - sinngemäß gelten Regeln f. Meistbotsverteilung - Anmeldung der Forderungen - Verteilungstagsatzung - Verhandlung mit Widerspruchsmöglichkeit - Verteilungsrangordnung - Kosten von GV und Verwertung haben Vorrang - Verteilungsbeschluss - nach Rechtskraft erfolgt Überweisung

90 90 Forderungsexekution I - Allgemeines  geregelt in den §§ 290 bis 324  Zweck: Befriedigung aus dem Erlös beweglicher, unkörperlicher Sachen  Abwicklung im Wesentlichen durch bGl und Drittschuldner (= DS)  Massenverfahren (gemeinsam mit der Fahrnisexekution)  gute Befriedigungserfolge  schuldnerschonende Exekution

91 91 Forderungsexekution II - Exekutionsobjekte  Papierforderungen (§ 296) - betrifft indossable bzw Inhaberpapiere - Pfändung wie bei Fahrnisexekution - Verwertung wie bei Forderungsexekution - Sparurkunde (§ 319a): Einziehung durch GV, Klage aber nur durch bGl nach Überweisung  Buchforderungen (§§ 320 ff)  sonstige Geldforderungen - auch bedingte, künftige - Ex geht bei Zession ins Leere (§ 300a Abs 1)

92 92 Forderungsexekution III - Pfändungsschutz I  Zweck ist Existenzsicherung  unpfändbare Forderungen (§ 290) - zB Aufwandsersatz, gesetzliche Beihilfen udgl - uU doch Pfändung mgl (s § 290 Abs 2 und 3)  beschränkt pfändbare Ford. (§§ 290a ff) - zB Arbeits-, Pensionsbezüge, Versehrtenren- ten, Arbeitslosengeld, Unterhaltsleistungen - auch Sonderzahlungen (13./14. Bezug) - auch einmalige Leistungen - Zusammenrechnung bei mehreren Bezügen - Vpfl muss Existenzminimum bleiben

93 93 Forderungsexekution IV - Pfändungsschutz II  Existenzminimum (§§ 291 ff) - Berechnungsgrundlage ≈ Nettobezug - Höchstberechnungsgrundlage = 4x Ausgleichs- zulagenrichtsatz (§ 293 ASVG) ; Vpfl bleiben mtl - allgemeiner Grundbetrag (bis AZRichtsatz) - + 1/6, wenn er keine Sonderzahlungen bezieht - Unterhaltsgrundbetrag (20 %; max für 5 Pers.) - allgemeiner Steigerungsbetrag (30 % des Mehrbetrags) - Unterhaltssteigerungsbetrag (10%; max 5 x)

94 94 Forderungsexekution V - Pfändungsschutz III  Existenzminimum - Besonderheiten - Kürzung bei Unterhaltsansprüchen (§ 291b) - „Vorratspfändung“ bei wiederkehrenden Leistungen iSd § 406 ZPO (§ 291c) - Erhöhung in Härtefällen (§§ 292a) - Herabsetzung (§ 292b) - „Lohnschiebung“ unbeachtlich (§ 292d) - verschleiertes Entgelt beachtlich (§ 292e) - Kontenschutz im Ausmaß des ExMin (292i)

95 95 Forderungsexekution VI - Pfändungsschutz IV  Verfahrensrechtliches - ExMin hat grds der DS zu berechnen - Berechnungsregelung für DS (s § 292j) - Hilfe durch Tabellen auf BMJ-Homepage - DS erhält Kostenersatz (§ 292h) - teilweise entscheidet ExGer ( s § 292k) - Pfändungsbeschränkungen sind zwingend: keine abweichenden Vereinbarungen, Verfü- gungen, grds keine Aufrechnung (§ 293) - Einstellungsgrund (§ 39 Abs 1 Z 2)

96 96 Forderungsexekution VII - Exekutionsantrag  Exekutionsantrag enthält im Normalfall ua - genaue Bezeichnung des DS - Rechtsgrund der Forderung des Vpfl gg DS  Antrag bei unbekanntem DS (§ 294a) - zulässig bei Forderungen gem § 290a - keine näheren Angaben zu DS und Forderung - Geburtsdatum des Vpfl ist anzugeben (gibt Meldebehörde bei Titelvorlage bekannt) - nach Bewilligung Anfrage des ExGer beim Hauptverband der SozVersTräger - bei DS-Bekanntgabe → Normalverfahren

97 97 Forderungsexekution VIII - Bewilligung, Pfändung  Bewilligung - umfasst Pfändung und Überweisung (vgl § 303) - BewB wird sofort zugestellt - vereinf. BewVerf: 4 Wo Wartefrist (§ 303a)  Pfändung - Doppelverbot (§ 294) - Zahlungsverbot Eigenhandzustellung bewirkt Pfandrang Zahlung ist nicht schuldbefreiend - Verfügungsverbot Verfügungen sind unwirksam Vpfl muss DS Unterhaltspflichten bekannt geben

98 98 Forderungsexekution IX - Pfändung - Besonderheiten  öffentlichrechtliche Forderung (s § 295)  Pfandrecht bei Gehaltsforderung (§§ 299 f) - erfasst alle künftigen Bezüge vom DS (insb auch Erhöhungen, Ruhestandsbezüge) - Unterbrechung bis 6 Monate unmaßgeblich - Unpfändbarkeit bis 3 Jahre unmaßgeblich - erfasst Bezugsansprüche gg Dritte  Pfandrang (§ 300)  Verpfändete Forderung (s § 300a Abs 2) - bGl erwirbt nachrangiges Pfandrecht - bei Gehaltsex erhält bGl vorläufige Zahlung

99 99 Forderungsexekution X - Drittschuldneräußerung  Allgemeines (§ 301) - DS muss sich äußern, außer bGl verzichtet - umfasst wesentliche Informationen bzgl Ford - binnen 4 Wo an ExGer und bGl - schuldhafte Pflichtverletzung: DS trägt Pro- zesskosten, Schadenersatzpflicht - DS hat bGl vom Vertragsende zu informieren  Kosten (§ 302) - 25 € bei wiederkehrenden Ford., sonst 15 € - bGl trägt Kosten - Einbehaltungsrecht des DS

100 100 Forderungsexekution XI - Verwertung  Verwertungsarten (§§ 303 ff) - Praxis: Überweisung zur Einziehung (§§ 308 ff) - Überweisung an Zahlungsstatt (§ 316) - Verkauf, Versteigerung usw (§§ 317 ff)  Überweisung zur Einziehung - erfolgt bei Bewilligung mit Beschluss - bGl erhält Einziehungsrechte des Vpfl - Mitwirkungspflichten des Vpfl - Nichtleistung des DS - Drittschuldnerklage - Klagerecht des Vpfl (§ 308a) - Schadenersatzpflicht des bGl (§ 310 Abs 3)

101 101 Forderungsexekution XII - Verteilung  mehrere bGl - teilbare Forderung - grds Verteilung unnötig, weil bGl die ihnen zustehenden Beträge einziehen (vgl § 303 Abs 1) - Verteilung zB bei Hinterlegung (vgl § 307)  mehrere bGl - unteilbare Forderung - Einziehung durch bGl / Kurator (§§ 304, 314 f) - Verteilung nach Erlag beim ExGer (§ 315 Abs 2)  Verteilungsregelungen wie bei der Fahr- nisexekution (§ 307 Abs 2, § 315 Abs 2)

102 102 Anspruchsexekution  geregelt in den §§ 325 bis 329  Zweck: Verwertung von dinglichen / obli- gatorischen Ansprüchen des Vpfl auf Herausgabe / Leistung körperl. Sachen  Pfändung durch Doppelverbot  Verwertung - Überweisung zur Einziehung an bGl - Fahrnisse: Herausgabe an GV zum Verkauf - Liegenschaften: Herausgabe an Verwalter, dann Zwangsverwaltung / -versteigerung

103 103 Exekution auf andere Vermögensrechte I  geregelt in den §§ 330 bis 345  Zweck: Befriedigung aus allen sonstigen geldwerten Exekutionsobjekten  Exekutionsobjekte sind zB - Unternehmen (nicht Kleinunternehmen: § 341) - Patent-, Markenrechte udgl (nicht Urheberrechte) - Gesellschaftsrechte - Miteigentum an beweglichen Sachen - Miet- und Pachtrechte

104 104 Exekution auf andere Vermögensrechte II  Pfändung (§ 331 Abs 1) - Verfügungsverbot, bei DS auch Leistungsverbot - Verbücherung, Registereintragung udgl - ev pfandweise Beschreibung  Verwertungsart bestimmt ExGer (§ 331 Abs 2) - Ermächtigung zur Rechtsausübung (§ 333) - Zwangsverwaltung (§ 334 ff) - Zwangsverpachtung (§ 340) - subsidiär Versteigerung (§ 332)

105 105 Naturalexekution I - Herausgabeexekution  geregelt in den §§ 346 bis 348  Zweck: Abnahme beweglicher Sachen  Vpfl-Gewahrsame → Abnahme durch GV + Übergabe an bGl  Drittgewahrsame - freiwillige Übergabe an GV - sonst Überweisung des Herausgabeanspruchs an bGl + Durchsetzung mit Klage und Exekution  Sache abwesend → Vermögensverzeichnis

106 106 Naturalexekution II - Räumungsexekution  geregelt in § 349  Zweck: Räumung unbeweglicher Sachen  Vollzug - Anberaumung des Räumungstermins - bGl muss Arbeitskräfte usw bereitstellen - Vpfl samt Fahrnissen + Dritte mit abgeleiteten Wohnrechten werden entfernt (vgl § 568 ZPO) - unbewegliche Sache wird bGl übergeben - Fahrnisse: Übergabe an Vpfl bzw Hinterlegung auf seine Kosten (notfalls Verwertung zwecks Kostendeckung)

107 107 Naturalexekution III - Rechtseinräumung/-aufhebung  geregelt in § 350  Zweck: Einräumung, Übertragung, Be- schränkung oder Aufhebung bücherlicher Rechte  Vollzug - durch Eintragung im Grundbuch - Vpfl-Erklärungen werden durch Ausspruch des Bewilligungsgerichts ersetzt  auch Grundbuchsantrag möglich

108 108 Naturalexekution IV - Teilungsexekution I  geregelt in den §§ 351 bis 352c  Zweck: Teilung gemeinsamen Vermögens  auch Bk kann Titel nützen (iudicium duplex)  Kosten: Barauslagenersatz nach Anteilen  Naturalteilung (§ 351) - entweder Umsetzung der Titelvorgaben - oder Teilungsregelung mit Beschluss nach Anteilen (notfalls kann eingeschränkt Wert- ausgleich zugesprochen werden)

109 109 Naturalexekution V - Teilungsexekution II  Zivilteilung von Liegenschaften (§§ 352 ff) - grds nach Regeln für Zwangsversteigerung - keine Einbeziehung dinglich Berechtigter - dingliche Rechte bleiben unberührt - geringstes Gebot = Schätzwert - Vpfl kann mitbieten - Meistbot ist nach Einvernehmen der Parteien aufzuteilen - sonst verhandelt ExGer darüber nach BG- Regeln und entscheidet mit Urteil

110 110 Naturalexekution VI - vertretbare Handlungen  geregelt in § 353  Zweck: Durchsetzung von Handlungen, die auch Dritte vornehmen können  Vollzug durch „Ersatzvornahme“ - ExGer ermächtigt bGl, Handlung auf Kosten des Vpfl durch Dritten vornehmen zu lassen - bGl wählt Dritten aus, beauftragt und bezahlt ihn - Widerstand des Vpfl → Beiziehung des GV - Kostenbestimmung durch ExGer + Einbringung - bGl kann bei Bewilligung auch Kostenvorschuss erwirken (Kostenvoranschlag nötig)

111 111 Naturalexekution VII - unvertretbare Handlungen  geregelt in den §§ 354, 359 bis 366  Zweck: Durchsetzung von Handlungen, die allein der Vpfl vornehmen kann  Vollzug durch Beugestrafen - zuerst Frist für Handlung + Strafandrohung - nach Fristablauf auf Antrag des bGl Strafver- hängung, neue Frist + Strafandrohung usw  Strafen - Geldstrafe: = erste Strafe, je Antrag, bis max 100.000 €, keine Obergrenze, Geld geht an Bund - Haftstrafen: bis zwei Monate, max sechs Monate

112 112 Naturalexekution VIII - Duldungen, Unterlassungen I  geregelt in den § 355 bis 366  Zweck: Unterbinden störender Handlungen des Vpfl; daneben Wiederherstellung  Vollzug durch Beugestrafen - Ex bei Verstoß nach Vollstreckbarkeit möglich - bGl muss Verstoß schlüssig behaupten - ExGer verhängt bei Bewilligung Geldstrafe mit Beschluss (auch wenn kein Verstoß mehr möglich) - weitere Verstöße → weitere Strafanträge - kein Verstoß → Impugnationsklage des Vpfl

113 113 Naturalexekution IX - Duldungen, Unterlassungen II  Strafen - ExGer bemisst sie nach Schwere des Verstoßes und wirtschaftl. Leistungsfähigkeit des Vpfl - Geldstrafen: = erste Strafe, je Antrag, bis max 100.000 €, keine Obergrenze, Geld geht an Bund - Haftstrafen: bis zwei Monate, max ein Jahr  Wiederherstellung (§ 356) - zur Beseitigung vom Vpfl bewirkter Änderungen - Ersatzvornahme auf Kosten des Vpfl  Sicherheitsleistung (§ 355 Abs 2)

114 114 Naturalexekution X - Willenserklärung, Interesse, Kosten  Abgabe einer Willenserklärung (§ 367) - muss im ExTitel genau beschrieben sein - gilt bei Rk /Vollstreckbarkeit als abgegeben - ersetzt grds auch Formvorschriften - wirkt bei Titelvorlage auch Dritten gegenüber  Interesse(nklage) (§ 368) - ExFührung beeinträchtigt Ersatzansprüche nicht - Wahlzuständigkeit des ExGer  Kosten der Naturalexekution (§ 369) - können gleich beantragt und bewilligt werden

115 115 Einstweiliger Rechtsschutz  Zweck: Verhinderung der Vereitelung bzw Ineffizienz gerichtlichen Rechtsschutzes  Formen einstweiligen Rechtsschutzes - vorläufige Entscheidungen (zB § 89 Abs 2 ASGG) - vorläufige Wirksamkeit bekämpfter Entschei- dungen (zB § 61 ASGG, § 44 AußStrG) - Sicherung im Hauptverfahren (zB §§ 73, 78 KO) - selbstständige Sicherungsverfahren Sicherungsexekution (§§ 370 ff) einstweilige Verfügungen (§§ 378 ff)

116 116 Sicherstellungsexekution I  geregelt in den § 370 bis 377 (subs. in §§ 1 ff)  Zweck: Verhinderung der Vereitelung / Erschwerung einer Exekution wegen Geldforderungen  Voraussetzungen - Geldforderung - nicht vollstreckbare Entscheidung (außer § 372) - grds Gefährdung, außer ExTitel gem § 371: kein Gefährdungsnachweis ExTitel gem § 371a: Gef. oder Sicherheitsleistung Unterhaltstitel (§ 372): kein Gefährdungsnachweis

117 117 Sicherstellungsexekution II  Gefährdung (§ 370) - konkrete, objektive Gefährdung - Exekutionsvereitelung, -erschwerung - Auslandsexekution (außer EuGVÜ-, LGVÜ-Staat)  Sicherungsmittel (§ 374) - Pfändung - Zwangsverwaltung - Einziehung bei sonstigem Forderungsuntergang - hM: Verwahrung von Fahrnissen - hM: Notverkauf von Fahrnissen

118 118 Sicherstellungsexekution III  Verfahren (§§ 375 ff) - zuständig ist Titel- bzw ExGericht - ExTitel ist vorzulegen (s § 375 Abs 1) - Bewilligung der Mittel + ev Sicherheitsleistung - Vollzug - Ende Überleitung in Befriedigungsexekution Aufhebung (§ 376 Abs 1) - ev verschuldensunabhängige Schadenersatz- pflicht des bGl (§ 376 Abs 2)

119 119 Einstweilige Verfügungen I - Allgemeines I  geregelt in den § 378 bis 402 (subs. in §§ 1 ff)  Zweck: Verhinderung der Vereitelung bzw Ineffizienz gerichtlichen Rechtsschutzes  Unterschiede zur Sicherungsexekution - kein Titel erforderlich - für alle Arten von Verfahren und Ansprüchen - vor / nach / uU sogar ohne Hauptverfahren - beschränkte Mittel (keine Pfändung!) - Verfahren besteht aus summarischem Erkenntnisverfahren + Vollzug

120 120 Einstweilige Verfügungen II - Allgemeines II  Beteiligte Personen - gefährdete Partei - Gegner der gefährdeten Partei - uU Drittschuldner, Zwangsverwalter usw  Arten von einstweiligen Verfügungen - Sicherung von Geldforderungen (§§ 379 f) - Sicherung anderer Ansprüche (§§ 381 f, 383 ff) - Unterhaltsverfügungen (§ 382 Z 8 lit a, § 382a) - Gebrauchsvermögenssicherung (§ 382 Z 8 lit c) - Schutz vor Gewalt in der Familie (§§ 382b ff) - Sicherung der Ehewohnung (§ 382 e) - Einstweiliger Mietzins (§ 382f)

121 121 Einstweilige Verfügungen III - Allgemeines III  Begriffe und Einteilungen - Sicherungsverfügungen - Verfügungen zur Sicherung von Rechten bzw Rechtsverhältnissen - Regelungsverfügungen - anspruchsgebundene - nicht anspruchsge- bundene Verfügungen - Leistungs-, Befriedigungsverfügungen, vor- greifende Verfügungen - (nicht) rückführbare Verfügungen

122 122 Einstweilige Verfügungen IV - für Geldforderungen  Voraussetzungen - Anspruch = Geldforderung - Gefährdung konkrete, subjektive Gefährdung Exekutionsvereitelung, -erschwerung Auslandsexekution (außer EuGVÜ-, LGVÜ-Staat)  Sicherungsmittel (taxative Regelung) - Verwahrung, Verwaltung, Veräußerungsverbot bzgl Fahrnissen - Drittverbot bzgl Forderungen - Verwaltung, Veräußerungs- und Belastungs- verbot bzgl Liegenschaften

123 123 Einstweilige Verfügungen V - für andere Ansprüche I  Voraussetzungen - Anspruch sonstige Leistungsansprüche Rechtsgestaltungsansprüche nicht reine Feststellungsansprüche - Gefährdung konkrete, objektive Gefährdung Vereitelung / -erschwerung von Erkenntnis- oder Exekutionsverfahren Auslandsexekution (außer EuGVÜ-, LGVÜ-Staat) drohende Gewalt unwiederbringlicher Schaden

124 124 Einstweilige Verfügungen VI - für andere Ansprüche II  Sicherungsmittel (demonstrative Regelung - Hinterlegung von Fahrnissen - Verwaltung von Sachen - Ermächtigung zur Zurückhaltung von Sachen - Gebote an den Gegner - Verbote an den Gegner - Veräußerungs- und Belastungsverbot bzgl Liegenschaften - Drittverbot bzgl Forderungen - „Personalarrest“ (§ 386)

125 125 Einstweilige Verfügungen VII - für Unterhalt, Ehesachen  Unterhaltsverfügungen - bei Unterhaltsverfahren (insb von mj Kindern) und Scheidungsverfahren (auch für Kinder) - Nachweis von Unterhaltsverletzung  Sicherung ehelicher Aufteilungsverfahren - auch schon bei Scheidungsverfahren - Sicherungs-, Regelungsmaßnahmen  Sicherung des Ehegattenwohnbedürfnisses - bei Verfahren gem § 97 ABGB - Scheidungsverfahren: kein Gefahrennachweis - auch Veräußerungs- /Belastungsverbot

126 126 Einstweilige Verfügungen VIII - Schutz vor Gewalt in der Familie  Voraussetzungen - naher Angehöriger - dringendes Wohnbedürfnis - physische / psychische Gewalt - Unzumutbarkeit des Zusammenlebens  Maßnahmen - Wohnung: Verlassen + Rückkehrverbot - Verbot des Aufenthalts bzw Zusammentreffens  max drei Monate / Scheidungsverf. udgl  Vollzug auch durch Sicherheitssorgane

127 127 Einstweilige Verfügungen IX - Sonderregelungen  einstweiliger Mietzins - MRG-Hauptmietvertrag - Kündigungs-/Räumungsverfahren - Gericht setzt Mietzins fest  Besitzstörungsverfahren - einstweilige Vorkehrung (§ 458 ZPO) - einstweilige Verfügung (§§ 378 ff)  Wettbewerbsverfahren (§ 24 UWG)  Urheberrechtsverfahren (§ 81 UrhG)  Sozialrechtssachen (§ 74 ASGG)  GmbH-Streitigkeiten (§§ 16, 42 GmbHG)

128 128 Einstweilige Verfügungen X - Verfahren I  internationale Zuständigkeit - örtliche Zuständigkeit + Vollzugsmöglichkeit - str: örtliche Zust., aber kein Auslandsvollzug  Zuständigkeit (§ 387) - Gericht des Hauptverfahrens - BG vor Hauptverfahren (Ausnahmen s Abs 3)  Antrag (§ 389) - Anspruch + Gefährung + Bescheinigungsmittel - begehrtes Sicherungsmittel - Sicherungszeitraum

129 129 Einstweilige Verfügungen XI - Verfahren II  Tatsachenermittlung - Bescheinigungsverfahren - mit / ohne Beiziehung des Gegners  einstweilige Verfügung (§§ 390 ff) - gesicherten Anspruch - Sicherungsmittel - Verfügungsfrist - Befolgungsfrist - Rechtfertigungsfrist - ev Befreiungsbetrag für den Gegner - ev Sicherheitsleistung der gefP

130 130 Einstweilige Verfügungen XII - Verfahren III  Bekämpfung - Rekurs (§ 402) Frist beträgt 14 Tage teilweise Zweiseitigkeit RevRekurs auch bei Bestätigung durch RekursG - Widerspruch (§§ 397 f) gegen einseitig erlassene EV Frist beträgt 14 Tage (auch) Neuerungen mündliche Verhandlung Abänderung / Aufhebung der EV

131 131 Einstweilige Verfügungen XIII - Verfahren IV  Vollzug (§ 396) - grds amtswegig - hM: Ex bei Geboten, Verboten, Unterhalt  Aufhebung (§ 399) - „Übersicherung“ - Wegfall der EV-Voraussetzungen - Erlag eines Befreiungsbetrags - Berichtigung / Aberkennung des Anspruchs - Ablauf der Rechtfertigungsfrist (§ 391 Abs 2) - Zeitablauf (hM)

132 132 Einstweilige Verfügungen XIV - Verfahren V  Kosten (§ 393) - gefP trägt Kosten vorläufig selbst; Ersatz über das Hauptverfahren - Gegner erhält bei Sieg Kostenersatz  Schadenersatz (§ 394) - Haftungsfälle Anspruch rk abgewiesen EV-Antrag erweist sich als ungerechtfertigt Versäumung der Rechtfertigungsfrist - Ersatz ist verschuldensunabhängig - EV-Gericht setzt Ersatz gem § 273 ZPO fest


Herunterladen ppt "1 Izvršilni postopek I – dovolitev izvršbe dr. Andrej Ekart 7. december 2009."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen