Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 07 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba a gramatika pro 3., 4. ročník Název materiálu Zukunftsvisionen Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby říjen 2013Ročník3. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování slovní zásoby 19. lekce učebnice DIREKT 2 a používání nepřímých otázek a budoucího času v němčině. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Zukunftsvisionen 19. Lektion – Wortschatz, Indirekte Fragen

3 Übersetzen Sie den Wortschatz! der Alltag die Bedeutung - všední den- význam die Angstsich befassen mit - strach- zabývat se s sich anschauenbehaupten - podívat se- tvrdit die Armuteine Prüfung bestehen - bída- složit zkoušku das Auslandernähren - cizina- uživit

4 Übersetzen Sie den Wortschatz! feststellen die Umwelt - zjistit- životní prostředí das Gefühldie Veränderung - pocit- změna hoffen aufdie Wahrsagerin - doufat v- věštkyně das Schicksaldie Zukunft - osud- budoucnost zum Schlussdie Hoffnung - nakonec- naděje

5 Übersetzen Sie den Wortschatz! zufrieden sein mitdie Sorge - být spokojený s - starost ein Ziel erreichensich Sorgen machen - dosáhnout cíle- dělat si starosti das Vertrauenlösen - důvěra- řešit verbrauchenleiden an - spotřebovat- trpět die Überzeugunggehören - přesvědčení- patřit

6 Ergänzen Sie die Substantive zu den Verben und übersetzen Sie sie! VerbTschechischSubstantivTschechisch bedeuten behaupten sich ernähren sich fühlen hoffen überzeugen sich sorgen lösen leiden

7 Die Lösung! VerbTschechischSubstantivTschechisch bedeutenznamenatdie Bedeutungvýznam behauptentvrditdie Behauptungtvrzení sich ernährenstravovat sedie Ernährungstrava sich fühlencítit sedas Gefühlpocit hoffendoufatdie Hoffnungnaděje überzeugenpřesvědčitdie Überzeugungpřesvědčení sich sorgenstarat sedie Sorgestarost lösenřešitdie Lösungřešení leidentrpětdas Leidentrápení

8 Ergänzen Sie das richtige Wort! 1. Wovor hast du _______? 2. Du ________ dir jetzt den Film an. 3. Felix möchte noch dieses Jahr die Prüfung ________. 4. Ich __________ nicht, dass die Welt besser wird. 5. Wir alle _________ auf eine bessere Zukunft. 6. In einer Beziehung ist das ________ sehr wichtig. 7. Ich will meine Ziele __________. 8. Warum machst du dir ständig ___________? 9. Er glaubt auch an das __________. a) schaust d) hoffeng) Angst b) Sorgene) Vertrauenh) bestehen c) erreichenf) behauptei) Schicksal

9 Die Lösung! 1 g) 2 a) 3 h) 4 f) 5 d) 6 e) 7 c) 8 b) 9 i)

10 Die Lösung! 1. Wovor hast du Angst? 2. Du schaust dir jetzt den Film an. 3. Felix möchte noch dieses Jahr die Prüfung bestehen. 4. Ich behaupte nicht, dass die Welt besser wird. 5. Wir alle hoffen auf eine bessere Zukunft. 6. In einer Beziehung ist das Vertrauen sehr wichtig. 7. Ich will meine Ziele erreichen. 8. Warum machst du dir ständig Sorgen? 9. Er glaubt auch an das Schicksal.

11 Indirekte Fragen – nepřímé otázky Nepřímá otázka má stejný slovosled jako věta vedlejší a je uvozována tázacím výrazem (was, wann, warum, wie, …) nebo spojkou ob (= zda, jestli) HV (hlavní věta), tázací výraz / ob + podmět + ostatní větné členy + přísudek. Př. Nevím, zda příjde. Ich weiß nicht, ob er kommt.

12 Nepřímé otázky Ich weiß nicht, … Ich möchte wissen, … Ich frage mich,.. Ich bin mir nicht sicher, …

13 Schreiben Sie diese Fragen in indirekte Fragen um. 1. Wann wirst du ins Ausland fahren? Ich möchte wissen, wann du ins Ausland fahren wirst. 2. Warum bist du so faul? Ich frage mich, warum do so faul bist. 3. Mit wem verstehst du dich gut? Ich möchte wissen, mit wem du dich gut verstehst? 4. Ist dein Vater auch so streng? Ich frage mich, ob dein Vater auch so streng ist.

14 Futur I. – Budoucí čas – Příslovečná určení času. Futur I (budoucí čas) vyjadřujeme pomocí slovesa werden. Používáme tato příslovečná určení času: zítra – morgen übermorgen - pozítří příští týden / měsíc / rok – nächste Woche / nächsten Monat / nächstes Jahr za – in za týden – in eine Woche za měsíc – in einem Monat za rok – in einem Jahr, za dva roky – in zwei Jahren von jetzt an – od teď (od nynějška) ab - od ab morgen – od zítřka

15 Sloveso werden werden = stát se, Sloveso werden se používá: 1. pro vyjádření budoucnosti 2. pro vyjádření změny stavu 3. pro tvoření trpného rodu

16 Ergänzen Sie die Konjugation des Verbs werden! Osobawerden ich du er, sie, es wir ihr sie, Sie

17 Die Lösung! Osobawerden ichwerde duwirst er, sie, eswird wirwerden ihrwerdet sie, Siewerden

18 Übersetzen Sie diese Sätze! 1. Od zítřka budu více sportovat. Ab morgen werde ich mehr Sport treiben. 2. Od nynějška se budu každý den více učit němčinu. Von jetzt an werde ich jeden Tag mehr Deutsch lernen. 3. Příští rok budu bydlet v Anglii. Nächstes Jahr werde ich in England wohnen. 4. Za deset let budu určitě bohatý. In zehn Jahren werde ich bestimmt reich sein.

19 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 2 Němčina pro střední školy. Praha, 2007. ISBN 978-80-86906-81-2. S. 265, 266, 267, 112.


Herunterladen ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen