Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."—  Präsentation transkript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo DUM 16 Předmět Německý jazyk Tematický okruh Slovní zásoba pro 3., 4. ročník Název materiálu Passiv Autor Mgr. Marta Klausnitzerová Datum tvorby září 2013Ročník 4. ročník Anotace Prezentace zaměřená na procvičování trpného rodu. Metodický pokyn Žáci řeší jednotlivá cvičení podle zadání. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marta Klausnitzerová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Passiv

3 Trpný rod – pasivum - Passiv Slovesa se vyskytují ve dvou rodech – činném a trpném. Trpný rod se tvoří pomocí slovesa werden (ve správném tvaru) a příčestí minulého. Rod činný: Diese Leute übersetzen das Buch. Rod trpný: Das Buch wird von den Leuten übersetzt. Pořádek slov: PODMĚT + werden + ostatní větné členy + příčestí min.

4 Verben, die den Passiv bilden. Übersetzen Sie und bilden Sie das Partizip! VerbTschechischPartizip feiern trinken vorstellen buchen übersetzen besuchen verkaufen überraschen drehen fotografieren prüfen gründen lösen

5 Die Lösung! Řešení! VerbTschechischPartizip feiernslavitgefeiert trinkenpítgetrunken vorstellenpředstavitvorgestellt buchenrezervovatgebucht übersetzenpřeložitübersetzt besuchennavštívitbesucht verkaufenprodatverkauft überraschenpřekvapitüberrascht drehentočitgedreht fotografierenfotografovatfotografiert prüfenzkoušetgeprüft gründenzaložitgegründet lösenřešitgelöst

6 Verben, die den Passiv bilden. Übersetzen Sie und bilden Sie das Partizip! VerbTschechischPartizip sprechen tanzen frühstücken rauchen sich langweilen organisieren präsentieren singen informieren stattfinden schreiben erfinden absagen

7 Die Lösung! Řešení! VerbTschechischPartizip sprechenmluvitgesprochen tanzentancovatgetanzt frühstückensnídatgefrühstückt rauchenkouřitgeraucht sich langweilennudit segelangweilt organisierenorganizovatorganisiert präsentierenprezentovatpräsentiert singenzpívatgesungen informiereninformovatinformiert stattfindenkonat sestattgefunden schreibenpsátgeschrieben erfindenvynalézterfunden absagenzrušitabgesagt

8 Trpný rod v časech 1. Trpný rod v přítomném čase: PO + werden + …příčestí minulé. Př.: Das Buch wird übersetzt. 2. Trpný rod v minulém čase – v perfektu: PO + sein + ostatní větné členy + příč. minulé + worden. Př.: Das Buch ist übersetzt worden. 3. Trpný rod v minulém čase – v préteritu: PO + wurden + ostatní větné členy + příčestí minulé. Př.: Das Buch wurde übersetzt.

9 Předložky V trpném rodě se původce děje vyjadřuje předložkovým pádem s von (+ 3. pád) nebo durch (+ 4. pád), v češtině bývá prostý 7. pád: Př.: Činný rod: Felix malt das Bild. Trpný rod: Das Bild wird von Felix gemalt.

10 Ergänzen Sie! Passiv im Präsens! 1. Auf der Vernissage __________ neue Bilder ________ (ausstellen) 2. Warum _________ das Geschäft nur am Montag ________? (öffnen) 3. Das Buch ________ noch dieses Jahr _________. (übersetzen) 4. Ich ________ von ihm ständig __________. (langweilen) 5. Der Weihnachtsbaum ______ in den Weihnachten festlich _________. (schmücken) 6. Er ________ von mir zum Geburtstag __________. (überraschen)

11 Die Lösung! Řešení! 1. Auf der Vernissage werden neue Bilder ausgestellt. 2. Warum wird das Geschäft nur am Montag geöffnet? 3. Das Buch wird noch dieses Jahr übersetzt. 4. Ich werde von ihm ständig gelangweilt. 5. Der Weihnachtsbaum wird in den Weihnachten festlich geschmückt. 6. Er wird von mir zum Geburtstag überrascht.

12 Passiv im Präteritum! 1. Die Verwandlung ________ von F. Kafka _________. (schreiben) 2. Die Schüler _________ letztes Jahr nicht in Mathe _______. (prüfen) 3. Die Karlsuniversität _______ im Jahr 1348 _________. (gründen) 4. Das Problem _______ noch nicht __________. (lösen) 5. Die Leckereien _________ nicht schnell _________. (verkaufen)

13 Die Lösung! Řešení! 1. Die Verwandlung wurde von F. Kafka geschrieben. 2. Die Schüler wurden letztes Jahr nicht in Mathe geprüft. 3. Die Karlsuniversität wurde im Jahr 1348 gegründet. 4. Das Problem wurde noch nicht gelöst. 5. Die Leckereien wurden nicht schnell verkauft.

14 Passiv im Perfekt! 1. Das Oktoberfest _____ letztes Jahr viel von den Touristen _________ ___________. (besuchen) 2. Ich _______ von ihm _________ _______. (überraschen) 3. Der Schriftsteller ________ in seiner Zeit nicht _______ ___________. (ehren) 4. Du ________ von ihm auch ________ ________. (langweilen) 5. Die Bücher ______ auf der Buchmesse ________ __________. (vorstellen) 6. Die Filme _______ von den Produzenten _______ ______ (zeigen)

15 Die Lösung! Řešení! 1. Das Oktoberfest ist letztes Jahr viel von den Touristen besucht worden. 2. Ich bin von ihm überrascht worden. 3. Der Schriftsteller ist in seiner Zeit nicht geehrt worden. 4. Du bist von ihm auch gelangweilt worden. 5. Die Bücher sind auf der Buchmesse vorgestellt worden. 6. Die Filme sind von den Produzenten gezeigt worden.

16 Setzen Sie ins Passiv ein! 1. Felix wird mich hoffentlich zum Geburtstag überraschen. ____________________________________ 2. Vielen Leute besuchen die Berlinale. ____________________________________ 3. Die Jury wählten den besten Schauspieler aus. ____________________________________ 4. Er hat mich ständig gelangweilt. ____________________________________

17 Die Lösung! Řešení! 1. Felix wird mich hoffentlich zum Geburtstag überraschen. Ich werde hoffentlich (von Felix) zum Geburtstag überrascht. 2. Viele Leute besuchen die Berlinale. Die Berlinale wird von vielen Leuten besucht. 3. Die Jury wählte den besten Schauspieler aus. (Prät.) Die besten Schauspieler wurden von der Jury ausgewählt. 4. Er hat mich ständig gelangweilt. (Perf.) Ich bin von ihm ständig gelangweilt worden.

18 Všeobecný podmět man, v trpném rodě es Ve větách s trpným rodem zůstává často průvodce děje nevyjádřen. Při přeměně slovesa do činného rodu je však nutno průvodce děje vyjádřit v podmětu Slouží k tomu všeobecný podmět man Př.: Man tanzt Flamenco in Spanien. In Spanien wird Flamenco getanzt. Pokud podmět trpné věty nestojí na začátku věty, musí první místo v takové větě zaujmout zájmeno es nebo zdůrazněný větný člen: Př.: Es wird in Spanien Flamenco getanzt.

19 Schreiben Sie diese Sätze im Passiv! 1. Man isst hier sehr schnell. Es wird hier sehr schnell gegessen. 2. Man frühstückt hier um 8 Uhr. Es wird hier um 8 Uhr gefrühstückt. 3. In Spanien isst man paella. Es wird in Spanien paella gegessen. 4. Man spricht nicht Deutsch in Tschechien. Es wird in Tschechien nicht Deutsch gesprochen. 5. Man arbeitet hier 8 Stunden am Tag. Es wird hier 8 Stunden am Tag gearbeitet. 6. In Russland trinkt man Vodka. Es wird in Russland Vodka getrunken.

20 Passiv mit Modalverben! Pořádek slov trpného rodu se způsobovými slovesy: Činný rod: Man mus in der Schule viel lernen. Trpný rod: Es muss in der Schule viel gelernt werden. Pořádek slov: PODMĚT + ZPŮS. SLOV + ostatní větné členy + příčestí min. + werden. (neměnné)

21 Ergänzen Sie Passiv mit Modalverben! 1. Das Treffen _______ noch heute ________ ________. (absagen, müssen) 2. Das ________ schon morgen ________ _________. (schaffen, müssen) 3. Darüber _______ bald _______ _________. (sprechen, sollen) 4. Die Schüler _________ noch heute ________ __________. (prüfen, sollen) 5. Der Weihnachtsbaum _________ noch nicht _________ __________. ( schmücken, dürfen) 6. Die Kinder ________ in den Weihnachten ________ _________. (überraschen, sollen)

22 Die Lösung! 1. Das Treffen muss noch heute abgesagt werden. (absagen, müssen) 2. Das muss schon morgen geschafft werden. (schaffen, müssen) 3. Darüber muss bald gesprochen werden. (sprechen, müssen) 4. Die Schüler sollen noch heute geprüft werden. (prüfen, sollen) 5. Der Weihnachtsbaum darf noch nicht geschmückt werden. (schmücken, dürfen) 6. Die Kinder sollen zu Weihnachten überrascht werden. (überraschen, sollen)

23 Zdroje Motta, Giorgio; Ćwikowska Beata; Vomáčková Olga. Direkt 3 Němčina pro střední školy. Praha, 2008. ISBN 978-80-86906-93-5. S. 39.


Herunterladen ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 22Číslo."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen