Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Předložky se 3. a 4. pádem. Předložky an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen se pojí se 3. a 4. pádem. Pokud se ptáme wo? (kde), následuje.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Předložky se 3. a 4. pádem. Předložky an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen se pojí se 3. a 4. pádem. Pokud se ptáme wo? (kde), následuje."—  Präsentation transkript:

1 Předložky se 3. a 4. pádem

2 Předložky an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen se pojí se 3. a 4. pádem. Pokud se ptáme wo? (kde), následuje podstatné jméno či zájmeno ve 3. pádě. Pokud se ptáme wohin? (kam), následuje podstatné jméno či zájmeno ve 4. pádě. in der Schule (wo?)ve škole (kde?) in die Schule (wohin)do školy (kam?) Er sitzt auf dem Stuhl.Sedí na židli. (kde?) Er setzt sich auf dem Stuhl. Posadí se na židli. (kam?)

3 an – u, k an der Wand, an die Wand auf – na (svislé ploše) auf dem Tisch, auf den Tisch hinter – za hinter der Schule, hinter die Schule in – v, do im Haus, ins Haus neben – vedle neben den Schrank, neben den Schrank über – přes, nad über dem Bett, über das Bett unter – pod, mezi (více než 2) unter dem Bett, unter das Bett, unter den Leuten vor – před einer Stunde, die Schule zwischen – mezi (dvěma) zwischen mir und dir, zwischen mich und dich Některé předložky se mohou sloučit se členem určitým: an + dem = am an + das = ans in + dem = im in + das = ins

4 Přeložte: Koupím něco v pekárně. Ich kaufe etwas in der Bäckerei. Půjdeme dnes do kina? Gehen wir heute ins Kino? Postav to ke zdi. Stell es an die Wand. Auto stojí za domem. Das Auto steht hinter dem Haus. Na křižovatce odbočíme doleva. An der Kreuzung biegen wir nach rechts ab. Kdo bydlí nad vaším sousedem? Wer wohnt über eurem Nachbarn? Sedí vedle té paní. Er sitzt neben der Frau. Položte to na stůl. Stellen Sie es auf den Tisch. Kočka leží pod stolem. Die Katze liegt unter dem Tisch. Počkáme před pizzerií. Wir warten vor der Pizzeria.

5 Přeložte: za Vámi hinter Ihnen před tebe vor dich vedle nás neben uns mezi vámi zwischen / unter euch pode mnou unter mir nad ně über sie na ní auf ihr vedle Vás neben Sie / Ihnen před ním vor ihm za něj hinter ihn


Herunterladen ppt "Předložky se 3. a 4. pádem. Předložky an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen se pojí se 3. a 4. pádem. Pokud se ptáme wo? (kde), následuje."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen