Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

 16.gs.: 3 avoti – 52 642 vārdlietojumi  17.gs.: 22 avoti – 829 876 vārdlietojumi  18.gs.: 15 avoti – 75 559 vārdlietojumi.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: " 16.gs.: 3 avoti – 52 642 vārdlietojumi  17.gs.: 22 avoti – 829 876 vārdlietojumi  18.gs.: 15 avoti – 75 559 vārdlietojumi."—  Präsentation transkript:

1

2  16.gs.: 3 avoti – 52 642 vārdlietojumi  17.gs.: 22 avoti – 829 876 vārdlietojumi  18.gs.: 15 avoti – 75 559 vārdlietojumi

3  1. Aiza.  aiza (1) sf. aisa (1)  Aisa Eine borste, ritze, riß am holtz. Fuer1650_70_1ms, 4 12.  ‘sprauga, plaisa, piemēram, kokā’.  aiza ‘Riss, Spalte im Eise, in der Erde, im Felsen; Schlucht, Abgrund (sprauga, plaisa ledū, zemē, klintī; aiza, bezdibenis)’ (ME I 17).

4  2. Aizbāzt.  aizbāzt (22) v. ais=bah§is (1), aisbah§ch (4), aisbah§chat (1), aisbah§eeta (1), aisbah§is (4), aisbah§t (3), aisbah§ta (1), aisbah§uśchi (1), aisba§ch (1), aisba§is (2), ai§baßett (1), aißbah§is (1), aißba§is (1)  1. ‘aizbāzt’.  BEth kad te Phari§eer czirdeey / ka thas tems Saduceerims to Mutte aisba§is by.. EvEp1587, 184 9, Kas zaur to Tizzibu irr Ķehniņa Wal§tibas uswarrejśchi/ Taiśnibu pa§trahdajśchi/ Apśohliśchanas dabbujuśchi/ to Lauwo Rihkles aisbah§uśchi. JT1685, Ebr, 11:33;

5  2. ‘apklusināt’. ..ka yuus ar labbe darri§chenne ai§baßett / Tho neßapra§§chenne / tims Jeckigims Czilwhekims EvEp1615, 105 18, Jo ta` patt irr tas Deewa Prahts/ ka juhs labbdarridami aisbah§chat to Ne§innaśchanu to neprattigu Zilweku. JT1685, 1P, 2:15.

6  Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu. (Bībele 1965)  Denn das ist der Wille GOttes, daß ihr mit Wohltun verstopfet die Unwissenheit der törichten Menschen (Lutherbibel 1545). .. οτι ουτως εστιν το θελημα του θεου αγαθοποιουντας φιμουν την των αφρονων ανθρωπων αγνωσιαν, ‘apklusināt cilvēku nezināšanu’.

7 ..dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft (Luther 1984).

8  3. Balstīties.  Zahlischi labbi balstitees{ balstiśees }, balśitees{balstiśees} die Küchelchen werden gut fortwachsen (‘cālīši labi augs’). Fuer1650_70_1ms, 32 1,  Kahposti ne balstahs. der Kohl will nicht fort wachsen (‘kāposti negrib augt’). Fuer1650_70_1ms, 31 33,  Balśitees, balstitees, wohl fort wachsen, fort kommen Fuer1650_70_1ms, 31 31.

9  Pabahsts, Pabalsts item was man worunter legt, alß unter haupt - füße, geköpffe. Tonne etc. Fuer1650_70_1ms, 180 5.

10  4. Bāriens, bāršana, bārējs.  bāriens (6) sm. bahränu (6)  ‘ķilda, strīds’.  Ka Ohghlis Twaiku / vn~ Mallka Vgguni / tha pazeļļ bahr§śiex Wiers bahränu. Manc1637_Sal, 87 8.

11  bāršana (49) sf. baar§chenne (4), bahrschana (1), bahrśchana (7), bahrśchanahm (1), bahrśchanai (1), bahrśchanas (11), bahrśchanu (6), bahr§chana (4), bahr§chanas (3), bahr§channa (2), bahr§channu (5), bahr§chanu (2), barśchana^ (1), bar§channas (1)  Bahrschana, das zancken Fuer1650_70_1ms, 32 17.  ‘1. strīds, strīdēšanās, bāršanās’. ..nhe exkan Baar§chenne vnde Enaydibe / Beth apwelceth to Kunge Je§um Chri§tum / Vnde ßargath to Meße / ka tha gayßinne nhe thope. EvEp1587, 3 14 ; Bet tahs Jautaśchanas/ kas ģeķķigas un kas bes Pamahziśchanas irr/ atmett/ §innadams ka tahs tikkai Bahrśchanas d§emdina. JT1685, 2Tim, 2:23;

12  ‘2. lamāšanās’.  Bett pehtz Krohgha` / jeb zitta` Weeta` / winjam tahda Mutt / ar beßkaunigheem Wahrdeem / ar Lahdeśchanu / ar Bahrśchanu / ka ghohdigham Zillwäkam Au§śis ais=kriet d§irrdoht. Manc1654_LP2, 165 25.

13  bārējs (2) sm. bahreju (1), bahreyam (1)  ‘ķildnieks, strīdnieks’.  WEenam Pie§kopam buhs nheno§eed§igam buht.. bett Laipnam / nhe Bahreyam.. Manc1631_Cat, 500 1, Jeremias tohp nolammahtz par Bahreju / ar kattru ickkattris barrahß. Manc1654_LP1, 322 27.


Herunterladen ppt " 16.gs.: 3 avoti – 52 642 vārdlietojumi  17.gs.: 22 avoti – 829 876 vārdlietojumi  18.gs.: 15 avoti – 75 559 vārdlietojumi."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen