Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогсдын үүрэг

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогсдын үүрэг"—  Präsentation transkript:

1 Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогсдын үүрэг
Б.Буянхишиг

2 Сэдвийн агуулга: I. Үнэт цаасны зах зээлд гарсантай холбоотой үүрэг:
Тогтмол тайлангаа нийтлэх үүрэг Тодорхой үйл явдлын талаар нийтэд мэдэгдэх үүрэг Эзэмших хувь хэмжээний талаар мэдээлэх 4. Бусад үүрэг II. Үнэт цаасны зах зээл дэх хориглох үйл ажиллагаа 1. Дотоод арилжаа 2. Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах хийх

3 1. Тогтмол тайлангаа нийтлэх үүрэг: ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.7
ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.6: Жилийн тайлан ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.6: хагас жилийн тайлан Зорилго: сүүлийн жил дэх бизнесийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх Зорилго: Жилийн хагаст бизнесийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх Шинэчилсэн мэдээлэл хүргэх чиг үүрэг

4 1. Тогтмол тайлангаа нийтлэх үүрэг:
Улирлын тайлан гаргах Арилжааны тайлан, ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.2 Компанийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүотгэлийн тухай хууль жилийн дундуур бизнесийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх ҮЦЗЗТХ-ийн §12.4: арилжиж дууссанаас хойш ажлын 3 хоногт багтан тайлан гаргах Хөрөнгийн биржийн дүгнэлтийг хавсаргах

5 ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.6: Жилийн эцсийн тайланг нийтлэх үүрэг
Агуулга, хуулийн шаардлага Үүргийн зөрчил ба санкц •Харьяа улсын хууль тогтоомжийн дагуу тайлан гаргах •Хөрөнгийн байдлын тхай мэдээлэл •Хууль ёсны төлөөлөгчийн баталгаа Санхүүгийн хянагч, аудитын үзлэг хийсэн тэмдэглэл •Санхүүгийн жил гармагц, 1 сарын дотор ҮЦЗЗТХ-ийн §89.1.6

6 ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.6: хагас жилийн тайланг нийтлэх үүрэг
Агуулга, хуулийн шаардлага Үүргийн зөрчил ба санкц Харьяа улсын хууль тогтоомжийн дагуу тайлан гаргах •Хөрөнгийн байдлын тхай мэдээлэл •Хууль ёсны төлөөлөгчийн баталгаа Санхүүгийн хянагч, аудитын үзлэг хийсэн тэмдэглэл •Санхүүгийн жилийн хагаст • ҮЦЗЗТХ-ийн §89.1.6

7 ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.6: Улирлын тайланг нийтлэх үүрэг
Агуулга, хуулийн шаардлага Үүргийн зөрчил ба санкц •Харьяа улсын хууль тогтоомжийн дагуу тайлан гаргах •Хөрөнгийн байдлын тхай мэдээлэл •Хууль ёсны төлөөлөгчийн баталгаа Санхүүгийн хянагч, аудитын үзлэг хийсэн тэмдэглэл •3 сар тутам ҮЦЗЗТХ-ийн §89.1.6

8 2. Тодорхой үйл явдлын талаар нийтэд мэдэгдэх үүрэг:
ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.8: хурлын шийдвэр ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.9: ad-hoc Үнэт цаас гаргагчийн удирдах албан тушаалтнууд хувьцаа, үүсмэл үнэт цаастай холбоотой ямар үйл ажиллагаа явуулсан талаар мэдээлэл хүргэх Зорилго: Зах зээл дэх ил тод байдал, хөрөнгө оруулалтын талаарх шийдвэр, хөрөнгө оруулагчдад тэгш хандах Дотоод мэдээллийг нээлттэй болгох Зорилго: Мэдээллийн зөрүүтэй байдлыг арилгах Биржид тохиромжгүй үнэ бүрдэхээс зайлсхийх Зах зээлийн үйл ажиллагааг хамгаалах

9 ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.9: ad-hoc- мэдээлэл хүргэх үүрэг
Мэдээлэл хүлээн авагч: дотоодын зах зээл дээр үнэт цаас гаргагч Дотоод мэдээлэл, ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.9: Үнэт цаас гаргагч болон үнэт цаастэй холбоотой нийтэд ил болоогүй нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл Энэ нь үнэт цаасны ханш, арилжаанд нөлөөлөхүйц байх ҮЦЗЗТХ-ийн §20.1.5: танилцуулгад заасан төслийн хэрэгжилт өөрчлөгдөх бүрт

10 Director‘s Dealings •Personen, die bei einem Emittenten von Aktien Führungsaufgaben wahrnehmen ⇨ Definition in § 15a Abs. 2 WpHG •Personen in enger Beziehung zu den Personen mit Führungsaufgaben ⇨ Definition in § 15a Abs. 3 WpHG Normadressat •Eigene Geschäfte mit Aktien des Emittenten oder darauf basierenden Finanzinstrumenten, z.B. Derivate •Bagatellgrenze: EUR pro Kalenderjahr, vgl. § 15a Abs. 1 Satz 5 WpHG Mitteilungspflichtige Geschäfte •Mitteilung gegenüber Emittenten und BaFin innerhalb von 5 Werktagen •Emittent muss Information unverzüglich veröffentlichen und Veröffentlichung der BaFin mitteilen •nach Veröffentlichung muss der Emittenten die Information ans Unternehmensregister übermitteln •unrichtige, unvollständige, verspätete oder unterlassene Mitteilung bzw. Veröffentlichung ⇨ Ordnungs-widrigkeit nach § 39 Abs. 2 Nr. 2d bzw. Nr. 5b WpHG

11 Эзэмших хувийн тухай мэдээлэх
Хөрөнгө оруулагч: Суурь хөрөнгөд эзэмших хувь Санхүүгийн хэрэгсэл эзэмших Хөрөнгө оруулалт хийх зорилго, хөрөнгийн эх үүсвэр Үнэт цаас гаргагч Саналын эрхийн тоо

12 4. Бусад үүрэг Бусад мэдээлэх үүрэг:
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах Шинэ хувьцаа гаргах Ноогдол ашиг хувиарлах Компанийн дүрэм өөрчлөх Үнэт цаастай холбоотой эрхэд өөрчлөлт орох Үнэт цаас эзэмшигчийн өмнө хүлээх үүрэг: Тэгш хандах зарчим Мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэх Нууцлалыг хадгалах тооцоо хийх нэгж бий болгох

13 II. Үнэт цаасны зах зээл дэх хориглох үйл ажиллагаа 1. Дотоод арилжаа 2. Үнэт цаасны зах зээлийг урвуулан ашиглах хийх

14 II.1. Дотоод арилжаа хийхийг хориглох
Хоригийн агуулга: Дотоод мэдээллийг ашиглан үнэт цаас авах (Nr. 1) ⇨ ХХАГ хийх шийдвэрт нөлөөлсөн байх шаардлагатай Дотоод мэдээллийг нийтэд ил болгох (Nr. 2) ⇨ шууд ба шууд бус хэлбэрээр мэдээлэл дамжуулах Гуравдагч этгээдийг дотоод мэдээлэл үндэслэн үнэт цаас арилжих, худалдан авахад хүргэсэн (Nr. 3) ⇨ хүсэл зоригт нөлөөлөх ҮЦЗЗТХ-ийн §80: бодит бус, төөрөгдүүлсэн, эсхүл хуурамч мэдэгдэл, амлалт, таамаг гаргах, нийтлэх, чухал үйл баримтыг нуун дарагдуулсан; бодит үйл баримтын талаар худал мэдэгдэл хийх замаар хэлцлийн нөгөө талыг төөрөгдүүлсэн; тодорхой арга, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглан хэлцлийн нөгөө тал болох этгээдийг төөрөгдүүлсэн. 81 дүгээр зүйл.Хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг: 81.1.Дотоод мэдээллийг ашиглан үнэт цаасны арилжаанд оролцсон, дотоод мэдээллийг зохих журмын дагуу нийтэд мэдээлээгүй, зах зээлийг урвуулан ашигласны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг буруутай этгээд нөхөн төлөх үүрэгтэй. 81.2.Дотоод мэдээллийг ашиглаж, эсхүл зах зээлийг урвуулан ашиглаж олсон орлого, ашгийг Иргэний хуульд заасны дагуу нэхэмжилж блно.

15 Дотоод мэдээлэл, ҮЦЗЗТХ-ийн §76:
Нийтэд ил болоогүй үнэт цаасны ханш арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж болох үнэт цаасны арилжаанд оролцоход давуу тал бий болгох тодорхой үнэт цаас, түүнийг гаргагчийн удирдлага, санхүүгийн байдал үйл ажиллагаатай холбоотой

16 Үл хамаарах Нийтэд нээлттэй мэдээлэлд үндэслэн хийсэн дүн шинжилгээ
/үнэт цаасны ханш, арилжааны хэмжээнд мэдэгдэхүйц нөлөөлөх боломжтой байсан/

17 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч
үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан болон тэдгээрийн холбогдох этгээд албан үүргээ хэрэгжүүлэх, гэрээ, хэлцлийн бэлтгэл болон байгуулах, гүйцэтгэх үе шатанд дотоод мэдээллийг олж авсан этгээд болон тэдгээрийн холбогдох этгээд

18 Холбогдох этгээд хувь хүн
эхнэр, нөхөр, хүү, охин, өргөмөл хүү, өргөмөл охин буюу дагавар хүү, дагавар охин, хүргэн, бэр, ач, зээ, өөрийн болон түүний эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, хойд эцэг, эх, ах, эгч, дүү, эцэг нэгтэй буюу эх нэгтэй ах, эгч, дүү; тухайн хүн захирлаар нь ажилладаг компанийг; Дээрх этгээд дангаар эсхүл хамтдаа эзэмших саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг компани тухайн этгээд ажил олгогч бол түүний ажилтан компани толгой, хараат, охин, зэргэлдээ компанийг; Хорооноос “холбогдох этгээд” гэж тодорхойлсон бусад этгээд

19 Мэдээлэл олж авсан арга хэрэгсэл
Шууд /өөрийн харуицсан ажил, үүргийн хүрээнд/ Шууд бус /ажил үүргээс гадуур, дам/ Хууль бус байдлаар олж авах

20 Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид хориглох зүйлс
д/мэдээллийн улмаас ханш, арилжааны хэмжээ нь хэлбэлзэх үнэт цаас болон түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд оролцох Дээрх арилжаанд оролцохыг бусдад санал болгох, ятгах албан тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдээллийг нээлттэй болгох үүрэг хүлээснээс бусад тохиолдолд бусдад дотоод мэдээллийг задруулах.

21 Insider trading д/мэдээллийн улмаас ханш, арилжааны хэмжээ нь хэлбэлзэх үнэт цаас болон түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд оролцох Өөртөө давуу байдал үүсгэн арилжаанд оролцсон Д/м эзэмшигчийн хийсэн хэлцлийг нийтэд мэдээлж байх журам /USA/

22 Компанийн үйл ажиллагааны хэвийн /эрүүл/ байдал
Нөлөө бүхий албан тушаалтан халагдах, тэтгэвэрт гарах, хүндээр өвчилсөн Их хэмжээний хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцаагаа зарах Хувьцааг тодорхой этгээдэд хаалттай зарах

23 Henry Manne, Milton Friedman, Thomas Sowell, Daniel Fischel, Frank H
Henry Manne, Milton Friedman, Thomas Sowell, Daniel Fischel, Frank H. Easterbrook Insider trading based on material nonpublic information benefits investors, in general, by more quickly introducing new information into the market. Other critics argue that insider trading is a victimless act: A willing buyer and a willing seller agree to trade property which the seller rightfully owns, with no prior contract (according to this view) having been made between the parties to refrain from trading if there is asymmetric information. Legalization advocates also question why "trading" where one party has more information than the other is legal in other markets, such as real estate, but not in the stock market. For example, if a geologist knows there is a high likelihood of the discovery of petroleum under Farmer Smith's land, he may be entitled to make Smith an offer for the land, and buy it, without first telling Farmer Smith of the geological data.[18] Nevertheless, circumstances can occur when the geologist would be committing fraud if, because he owes a duty to the farmer, he did not disclose the information; e.g., if he had been hired by Farmer Smith to assess the geology of the farm. Advocates of legalization make free speech arguments. Punishment for communicating about a development pertinent to the next day's stock price might seem to be an act of censorship.[31] If the information being conveyed is proprietary information and the corporate insider has contracted to not expose it, he has no more right to communicate it than he would to tell others about the company's confidential new product designs, formulas, or bank account passwords. There are very limited laws against "insider trading" in the commodities markets, if, for no other reason, than that the concept of an "insider" is not immediately analogous to commodities themselves (e.g., corn, wheat, steel, etc.). However, analogous activities such as front running are illegal under U.S. commodity and futures trading laws. For example, a commodity broker can be charged with fraud if he or she receives a large purchase order from a client (one likely to affect the price of that commodity) and then purchases that commodity before executing the client's order in order to benefit from the anticipated price increase.

24 Дотоод мэдээллийг нийтэд мэдээлэх
Үнэт цаас гаргагч - нэн даруй нийтэд мэдээлэх Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэх Мэдээлэх хэлбэр: үнэт цаас гаргагч, арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хорооны цахим хуудас хэвлэн нийтлэх /Хорооноос тогтоосон журам/ сонирхогч этгээд саадгүй авах боломжийг хангасан бусад хэлбэр Мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам-Хороо

25 II. 2. Зах зээлийг урвуулан ашиглах
ҮЦЗЗТХ-ийн §80: бодит бус, төөрөгдүүлсэн, эсхүл хуурамч мэдэгдэл, амлалт, таамаг гаргах, нийтлэх, чухал үйл баримтыг нуун дарагдуулсан; бодит үйл баримтын талаар худал мэдэгдэл хийх замаар хэлцлийн нөгөө талыг төөрөгдүүлсэн; тодорхой арга, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглан хэлцлийн нөгөө тал болох этгээдийг төөрөгдүүлсэн. 81 дүгээр зүйл.Хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг: 81.1.Дотоод мэдээллийг ашиглан үнэт цаасны арилжаанд оролцсон, дотоод мэдээллийг зохих журмын дагуу нийтэд мэдээлээгүй, зах зээлийг урвуулан ашигласны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг буруутай этгээд нөхөн төлөх үүрэгтэй. 81.2.Дотоод мэдээллийг ашиглаж, эсхүл зах зээлийг урвуулан ашиглаж олсон орлого, ашгийг Иргэний хуульд заасны дагуу нэхэмжилж блно.

26 II. 2. Зах зээлийг урвуулан ашиглах
Арга хэлбэр: ҮЦЗЗТХ-ийн §80.1 хуурамч арилжаа хийх, үнэт цаасны үнэ ханшийг зохиомлоор тогтоох, үнэт цаасны зах зээлд оролцогч, үйлчлүүлэгчийг хууран мэхлэх замаар арилжаанд оролцуулах, оролцуулахгүй байх бусад

27 Хуурамч арилжаа Зорилго-үнэт цаасны зах зээлд оролцогч, үйлчлүүлэгчийг төөрөгдүүлэх тодорхой үнэт цаасны өмчлөгч нь өөрчлөгдөөгүй боловч арилжаа идэвхитэй явагдаж байгаа дүр үзүүлэн хэлцэл хийх үгсэн хуйвалдах замаар тодорхой үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах үнийг ойролцоо түвшинд захиалах, хэлцэл хийх

28 Үнэ ханшийг зохиомлоор тогтоох
зорилго-тодорхой үнэт цаасыг бусад этгээд худалдан авах, худалдан авахгүй байх, захиалах, захиалахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх ханшийг өсгөх, бууруулах, тодорхой түвшинд барихад чиглэсэн хоёр ба түүнээс дээш хэлцэл хийх

29 Хууран мэхэлсэн Зорилго- үнэт цаасны зах зээлд оролцогч, үйлчлүүлэгчийг арилжаанд оролцуулах, эсхүл оролцуулахгүй байх бодит бус, төөрөгдүүлсэн, эсхүл хуурамч мэдэгдэл, амлалт, таамаг гаргах, нийтлэх чухал үйл баримтыг нуун дарагдуулах бодит үйл баримтын талаар худал мэдэгдэл хийх замаар хэлцлийн нөгөө талыг төөрөгдүүлэх; тодорхой арга, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглах

30 Хохирлыг нөхөн төлөх, ҮЦЗЗТХ-ийн §81
Дотоод мэдээллийг ашиглан арилжаанд оролцсон, дотоод мэдээллийг зохих журмын дагуу нийтэд мэдээлээгүй, зах зээлийг урвуулан ашигласан бусдад учруулсан хохирол: Иргэний хуулийн хохирол арилгах журам, үндэслэлгүй хөрөнгөжихтэй холбоотой зохицуулалт

31 Problem Хохирол гэдэгт юуг ойлгох вэ? Ашиг

32 Бусад санкц: Эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгах
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль


Herunterladen ppt "Үнэт цаасны зах зээлийн оролцогсдын үүрэг"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen