Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Materiały pochodzą z Platformy

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Materiały pochodzą z Platformy"—  Präsentation transkript:

1 Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Der Konjunktiv- Tryb przypuszczający
Lekcja 30 Der Konjunktiv- Tryb przypuszczający

3 Konjunktiv Präteritum ( Imperfekt) (tryb przypuszczający czasu przeszłego niedokonanego)‏
tworzymy od czasowników w czasie Präteritum (Imperfekt). Tam, gdzie to możliwe, dodajemy przegłos.  W czasownikach słabych formy: Konjunktiv Präteritum i Präteritum pokrywają się ze sobą.  Schemat końcówek : 1. wir -en 2. ihr - et 3. sie/Sie- en 1. ich -e 2. du -est 3. er, sie, es -e

4 ich war- byłem ich wäre- ja byłbym
1. wir wären 2. ihr wäret 3 sie/Sie wären 1 ich wäre 2. du wärest 3. er, sie, es wäre ich hatte- miałem ich hätte- ja miałbym 1. ich hätte 2. du hättest 3. er, sie, es hätte 1. wir hätten 2. ihr hättet 3. sie/Sie hätten

5 Mit dir wäre ich glücklich! Z tobą byłbym szczęśliwy!
Konjunktiv Präteritum używamy : - w zdaniach wyrażających przypuszczenie lub zdziwienie: Ich dachte du wärest in der Schule. Myślałam, że jesteś w szkole. Ich glaubte, er hätte die Arbeit. Sądziłem że on ma pracę. Ich war sicher, du hättest das Geld für mich. Byłem pewien, że masz dla mnie pieniądze. Mit dir wäre ich glücklich! Z tobą byłbym szczęśliwy!

6 ich fuhr – ja jechałem ich führe- ja pojechałbym
1. wir führen 2. ihr führet 3. sie/Sie führen 1. ich führe 2. du führest 3. er, sie, es führe ich ging- ja szedłem ich ginge- ja poszedłbym 1. ich ginge 2. du gingest 3. er, sie, es ginge 1. wir gingen 2. ihr ginget 3. sie/Sie gingen

7 Bekäme ich im Juli den Urlaub! Gdybym otrzymał urlop w lipcu!
Konjunktiv Präteritum używamy : - w zdaniach wyrażających życzenie: Kämme deine Schwester heute! Gdyby przyszła dzisiaj twoja siostra!   Bliebe ich zu Hause! Gdybym pozostał w domu! Wäre ich reich! Gdybym był bogaty! Bekäme ich im Juli den Urlaub! Gdybym otrzymał urlop w lipcu!

8 Czasowniki modalne w czasie Konjunktiv Präteritum przyjmują końcówki czasu Präteritum (Imperfekt) i dodatkowo otrzymują przegłos jeżeli to możliwe. ich konnte- ja mogłem ich könnte- ja mógłbym  1. ich könnte 2. du könntest 3. er, sie, es könnte 1. wir könnten 2. ihr könntet 3. sie/Sie könnten  ich musste- ja musiałem ich müsste – ja musiałbym  1. ich müsste 2. du müsstest 3. er, sie, es müsste 1. wir müssten 2. ihr müsstet 3. sie/Sie müssten

9 Könnten Sie mir den Weg zeigen? Czy mógłby mi pan pokazać drogę?
 Konjunktiv Präteritum używamy : - w formach grzecznościowych, głównie w zdaniach z czasownikami modalnym: Könnten Sie mir helfen? Czy mógłby mi pan pomóc? Dürfte ich Sie stören? Czy wolno mi panu przeszkodzić? Möchten Sie etwas zu trinken? Czy chciałaby pani coś do picia? Könnten Sie mir den Weg zeigen? Czy mógłby mi pan pokazać drogę?

10 er wurde- on został er würde -on zostałby
Konditional I (tryb warunkowy)to forma opisowa Konjunktiv Präteritum (Imperfekt). Składa się z czasownika werden odmienianego w trybie przypuszczającym oraz bezokolicznika danego czasownika. er wurde- on został er würde -on zostałby 1. ich würde gehen 2. du würdest gehen 3. er, sie, es würde ...gehen 1. wir würden gehen 2. ihr würdet gehen 3. sie/Sie würden....gehen

11 Würden Sie so freundlich sein, mir den Zucker zu geben
Würden Sie so freundlich sein, mir den Zucker zu geben? Czy byłby pan uprzejmy podać mi cukier? Wenn er langsam sprechen würde, würde ich ihn verstehen. Gdyby on mówił wolniej zrozumiałbym go. Ich würde vorschlagen, daß wir ins Restaurant gehen. Proponowałbym, abyśmy poszli do restauracji. Er würde sich auf die Kleinigkeit freuen. On ucieszyłby się z drobiazgu.

12 W zdaniach warunkowych możliwych do spełnienia czasownik występuje w Konjunktiv Präteritum (Imperfekt) lub w Konditional I. Wenn ich reicher wäre, würde ich mich an den See erholen. Gdybym był bogatszy wypoczywałbym nad jeziorem. Wenn ich Zeit hätte, würde ich zu dir kommen. Gdybym miał czas, przyszedłbym do ciebie. Wenn du brav wärest, würde ich dir etwas kaufen. Gdybyś był grzeczny, kupiłbym coś tobie.

13 Wenn das Wetter morgen schön wäre, würden wir segeln
Wenn das Wetter morgen schön wäre, würden wir segeln. Gdyby była jutro ładna pogoda, pożeglowalibyśmy. Kämen wir nach Dresden, würden wir meine Familie besuchen. Gdybyśmy pojechali do Drezna, odwiedzilibyśmy moją rodzinę. Wenn ich gesund wäre, würde ich zu dir kommen. Gdybym był zdrowy, przyszedłbym do ciebie. Wenn er die Socken hätte, würde er nicht so frieren. Gdyby on miał skarpetki, nie marzłyby tak.

14 Konjunktiv Plusquamperfekt (tryb przypuszczający czasu zaprzeszłego)‏
składa się z Konjunktiv Präteritum czasowników posiłkowych haben lub sein i Partizip Perfekt (trzecia forma czasownika). 1. ich hätte ….gemacht 2. du hättest.....…..gemacht 3. er, sie, er hätte ...gemacht 1. ich wäre gefahren 2. du wärest..…....gefahren 3. er, sie, es wäre....gefahren 1. wir hätten gemacht 2. ihr hättet gemacht 3. sie/Sie hätten.... gemacht 1. wir wären gefahren 2. ihr wäret gefahren 3. sie/Sie wären.....gefahren

15 Hätte er wirklich die Maus gefangen? Czy rzeczywiście złapał on mysz?
 KonjunktivPlusguamperfekt  używamy: -przy wyrażaniu czynności, która nie doszła do skutku lub w ostatniej chwili została udaremniona: Er wäre beinahe vom Dach gefallen! Omal nie spadł z dachu! Sie hätte beinahe die Hand gebrochen! Omal nie złamała sobie ręki! -w zdaniach wyrażających niedowierzanie: Hätte die Tochter wirklich die Ordnung gemacht? Czy rzeczywiście zrobiła córka porządek? Hätte er wirklich die Maus gefangen? Czy rzeczywiście złapał on mysz?

16 Konditional II to forma opisowa Konjunktiv Plusquamperfekt.
Składa się z czasownika werden odmienianego w Konjunktiv Präteritum ( ich würde) bezokolicznika II danego czasownika. Bezokolicznik II to: Partizip II + bezokolicznik I czasownika posiłkowego haben lub sein gemacht haben, gekommen sein. ich würde .....gemacht haben er würde gekommen sein

17 ich würde gefragt haben- ja spytałabym
1. ich würde..... gefragt haben 2. du würdest..... gefragt haben 3. er, sie, es würde.....gefragt haben 1. wir würden... gefragt haben 2. ihr würdet..... gefragt haben 3. sie/Sie würden.... gefragt haben

18 ich würde......gefahren sein – ja pojechałbym
1. ich würde gefahren sein 2. du würdest gefahren sein 3. er, sie, es würde....gefahren sein 1. wir würden gefahren sein 2. ihr würdet gefahren sein 3. sie/Sie würden...gefahren sein

19 W zdaniach warunkowych niemożliwych do spełnienia używamy Konjunktiv Plusquamperfekt lub Konditional II. Wenn ich eine Rakete gehabt hätte, würde ich auf den Mond geflogen sein. Gdybym miał rakietę poleciałbym na księżyc. Wenn das Wetter morgen schön gewesen wäre, würde ich vor Freude gesprungen haben. Gdyby była jutro ładna pogoda, skakałabym z radości.

20 Konjunktiv Plusquamperfekt
Konditional II ich hätte gelesen du hättest gesucht er hätte verlassen wir hätten getanzt ich würde gelesen haben du würdest gesucht haben er würde verlassen haben wir würden getanzt haben ich wäre gekommen du wärest gefahren er wäre gegangen wir wären gelaufen ich würde gekommen sein du würdest gefahren sein er würde gegangen sein wir würden gelaufen sein

21 Wenn ich eine Prinzessin gewesen wäre, würde ich auf dem Schloss gewohnt haben. Gdybym była księżniczką mieszkałabym na zamku. Wenn ich den Bus gehabt hätte, würde ich die interessanten Ausflüge organisiert haben. Gdybym miał autobus organizowałbym ciekawe wycieczki. Wenn ich auf der Wiese gewesen wäre, würde ich die Blumen gepflückt haben. Gdybym była na łące, nazbierałabym kwiatów.


Herunterladen ppt "Materiały pochodzą z Platformy"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen