Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

A. Verbböjning Här måste man i tyskan först lära sig tempusböjning och personböjning. Därutöver kan verbet stå i olika modus. I. Tempusböjning Vi skiljer.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "A. Verbböjning Här måste man i tyskan först lära sig tempusböjning och personböjning. Därutöver kan verbet stå i olika modus. I. Tempusböjning Vi skiljer."—  Präsentation transkript:

1 A. Verbböjning Här måste man i tyskan först lära sig tempusböjning och personböjning. Därutöver kan verbet stå i olika modus. I. Tempusböjning Vi skiljer här mellan sådana verb som bildar förfluten tid med hjälp av ändelser och sådana som bildar det med vokalväxling, s.k. avljud.: De verb som bildar preteritum med hjälp av ändelsen -te kallar vi för svaga verb. Verb som bildar preteritum med hjälp av avljud kallas för starka verb eller avljudsverb.

2 Regelbundna svaga verb. Detta är den absolut vanligaste verbtypen. Exempel: Om verbstammen slutar på t-ljud skjuts ett e in för att underlätta uttalet: Om första stavelsen i verbstammen är obetonad används inget ge- i perfekt particip: InfinitivPresensPreteritumPerfekt SpielenEr spieltEr spielteEr hat gespielt KaufenEr kauftEr kaufteEr hat gekauft InfinitivPresensPreteritumPerfekt ArbeitenEr arbeitetEr arbeiteteEr hat gearbeitet AkzeptierenEr akzeptiertEr akzeptierteEr hat akzeptiert

3 Starka verb De starka verben bildar olika tempus genom vokalväxling, s.k. avljud. Det finns ett begränsat antal avljudsmönster i tyskan. Perfekt bildas genom tillägg av ge- före och -en efter verbstammen. Tryck här för en fullständig lista över starka verb i tyskan InfinitivPresensPreteritumPerfekt springenEr springtEr sprangEr ist gesprungen laufenEr läuftEr liefEr ist gelaufen sehenEr siehtEr sahEr hat gesehen versehenEr versiehtEr versahEr hat versehen

4 Oregelbundna svaga verb: Hos två grupper av verb som bildar tempus genom ändelse förekommer ändå vokalförändringar i tempussystemet: Modalverb InfinitivPresensPreteritu m Perfekt dürfenEr darfEr durfteEr hat gedurft / dürfen könnenEr kannEr konnteEr hat gekonnt / können mögenEr magEr mochteEr hat gemocht / mögen müssenEr mussEr mussteEr hat gemusst / müssen sollenEr sollEr sollteEr hat gesollt / sollen wollenEr willEr wollteEr hat gewollt / wollen

5 Oregelbundna svaga verb (2) brennen-gruppen InfinitivPresensPreteritumPerfekt brennenEr brenntEr brannteEr hat gebrannt bringenEr bringtEr brachteEr hat gebracht denkenEr denktEr dachteEr hat gedacht kennenEr kenntEr kannteEr hat gekannt nennenEr nenntEr nannteEr hat genannt rennenEr renntEr rannteEr ist gerannt sendenEr sendetEr sandteEr hat gesandt wendenEr wendetEr wandteEr hat gewandt

6 4. Sein, haben, werden, tun. Dessa mycket vanliga verb uppvisar olika slags oregelbunden böjning: InfinitivPresensPreteritumPerfekt seinEr istEr warEr ist gewesen habenEr hatEr hatteEr hat gehabt werdenEr wirdEr wurdeEr ist geworden tunEr tutEr tatEr hat getan

7 Blandad böjning Därutöver finns blandad böjning hos några få verb. Det rör sig om starka verb som tycks övergå till att bli svaga, exempelvis: backen hauen salzen.

8 Olika böjning av werden När det gäller verbet werden har det olika böjning beroende på i vilken betydelse det används. Man skulle kunna säga att det finns tre eller fyra olika verb werden: Huvudverbet werden (med betydelsen bli något som man inte var förut): werden - wird - er wurde - er ist geworden Det passivbildande hjälpverbet werden: werden - wird - wurde - ist … worden Det temporala hjälpverbet werden: werden - wird - würde - --- (förekommer inte i perfekt) Ett specialfall av det temporala hjälpverbet är det konditionalisbildande würde som används som ersättningsform för konjunktiv och motsvarar en betydelse av svenskt skulle. I denna betydelse är formen alltid würde, och den kan inte böjas i tempus.

9 Svenskans bli Lägg märke till att det tyska werden inte är samma sak som det svenska verbet bli. Det svenska verbet motsvaras av olika tyska verb, beroende på vad som menas: Vid grundbetydelsen 'bli något man inte var förut' används huvudverbet werden. I passiv används det passivbildande werden. I betydelsen 'förbli' används bleiben. Er blieb stehen. Er blieb ein Dummkopf. I samband med sinnesrörelser används sein: Ich war überrascht. Tillsammans med substantiv som uttrycker följd eller resultat används sein. Det gäller exempelvis: Ergebnis, Folge, Antwort, Erfolg, Reaktion: Die Antwort war ja Die Folge war eine Katastrophe

10

11

12 Dreyer / Schmitt Fler verbövningar 1 Fler verbövningar 2 (Ur Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik)

13 Perfektbildning Perfekt bildas med haben eller sein + perfekt particip Haben: vid de flesta verb (alla transitiva och de flesta intransitiva): Ich habe gesehen / gelesen / gelegen Sein: vid intransitiva verb som betecknar rörelse- eller förändring samt vid sein, werden och bleiben. Ich bin gefahren / gegangen / gewesen / geworden. Vissa verb kan uppträda i en transitiv och en intransitiv variant: Ich fahre in die Stadt / Ich fahre das Auto in die Garage. Der Pilot fliegt das Flugzeug / Wir fliegen nach Amerika.

14 Perfektbildning (2) Vid ett fåtal rörelseverb kan perfekt bildas antingen med haben eller med sein, beroende på om verbhandlingen ses i första hand som rörelse eller som aktivitet: Ich habe den ganzen Tag getanzt / gesegelt / gerudert Ich bin über den See gesegelt / gerudert Ich bin durch den Saal getanzt

15 Modalverb Lägg märke till att modalverben har dubbla perfekt participformer: När modalverben används som hjälpverb används i stället för perfekt particip s.k. infintivparticip. Denna har samma form som infinitiven. Som huvudverbSom hjälpverb: Ich habe es nicht gewolltIch habe es nicht tun wollen. Er hat es nicht gedurft.Er hat es nicht tun dürfen.

16 Infinitivparticip Samma sak gäller för lassen: Även heißen, helfen liksom fühlen, hören, sehen, spüren samt ibland lehren och lernen har infinitivparticip när de står tillsammans med ett annat verb. Verben hören, fühlen, spüren kan dock även ha perfekt particip på ge-. Ich habe den Briefträger nicht gesehen. Ich habe den Briefträger nicht kommen sehen. Ich habe den Briefträger nicht gehört Ich habe den Briefträger nicht kommen hören. Ich habe den Briefträger nicht kommen gehört. Wir haben ihn frei gelassen.Wir haben ihn schlafen lassen.

17 Ytterligare tempus: Pluskvamperfekt bildas med hjälp av preteritum av haben eller sein + perfekt particip av huvudverbet. Er hatte es geahnt. Futurum bildas med hjälpverbet werden. wollen kan inte användas för att uttrycka ren futurum. Es wird bestimmt regnen. Konditionalis bildas med hjälp av würde + infinitiv. Observera dock att svenskt skulle kan ha olika betydelser. Das würde ich niemals behaupten.

18 Person / numerus I tyskan får verbet olika personändelse beroende på subjektet. Följande ändelser används: I presens indikativ: Personspielenarbeitenlesenratenmögen Ichspielearbeiteleseratemag--- Duspielstarbeitestliessträtstmagst Erspielttarbeitetliesträt--mag--- Wirspielenarbeitenlesenratenmögen Ihrspieltarbeitetlestratetmögt Siespielenarbeitenlesenratenmögen

19 Person / numerus (2) I preteritum indikativ m.m.: Personspielenarbeitenratenmögen Ichspielte-arbeitete--riet---mochte--- Duspieltestarbeitetestrietstmochtest Erspieltte--arbeitete--riet---mochte--- Wirspieltenarbeitetenrietenmochten Ihrspieltetarbeitetetrietetmochtet Siespielenarbeitetenrietenmochten Ingen ändelse i första och tredje person singular!

20 III. Modus Modus betyder sätt och betecknar formkategorier hos verbet som i viss bemärkelse visar talarens inställning till det sagda. I tyskan skiljer man mellan tre olika modus: indikativ, imperativ konjunktiv. Indikativ är det klart vanligaste och det är det som har behandlats hittills.

21 Imperativ Den speciella uppmaningsform som finns hos verben kallas för imperativ. Personer: Du, Sie, ihr, wir Spiel(e)! Spielen Sie! Spielt! Spielen wir! (Lass uns spielen! Lasst uns spielen!) Arbeite! Arbeiten Sie! Arbeitet! Arbeiten wir! Sieh! Sehen Sie! Seht! Sehen wir! omljud Geh! Gehen Sie! Geht! Gehen wir! Brenn! Brennen Sie! Brennt! Brennen wir! Sei (froh)! Seien Sie(froh)! Seid(froh)! Seien wir(froh)! Tänk dock på att det finns andra – ofta artigare – sätt att uttrycka uppmaning på än med imperativ!

22 Konjunktiv (a) Preteritum konjunktiv: Av regelbundna svaga verb = preteritum indikativ Av starka verb; av modalverb; av brennen-gruppen = stammen i preteritum + omljud + e + personändelse Personspielenarbeitengebenmögen Ichspielte-arbeitete--gäbgäbe---möchte--- Duspieltestarbeitetestgäbgäbe möchtest Erspieltte--arbeitete--gäbgäbe---möchte--- Wirspieltenarbeitetengäbgäbenmöchten Ihrspieltetarbeitetetgäbgäbetmöchtet Siespielenarbeitetengäbgäbenmöchten Ofta används omskrivning med würde i stället för konjunktiv!

23 Konjunktiv (forts.) Presens konjunktiv: (stam + e + personändelse) Används främst för att visa indirekt tal Personspielenarbeitengebenmögen Ichspiele-arbeite--gebgebe---mögmöge Duspielestarbeitestgebgebe mögmöge Erspiele--arbeite--gebgebe---mögmöge Wirspielenarbeitengebgebenmögmögen Ihrspieletarbeitetgebgebetmögmöget Siespielenarbeitengebgebenmögmögen

24 Delbara och odelbara verb Vissa sammansatta verb delas i tyskan i huudsats: Ich ziehe um; ich denke nach; ich kaufe ein. Grundreglerna är enkla att formulera: Verb med betonad förled är delbara: Ausziehen, angehen, mitkommen Verb med obetonad förled är odelbara: bezahlen, empfinden, entkommen, entgehen Partiklar som inte kan stå självständigt odelbara verb (exempel: be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, zer-)

25 Delbara och odelbara verb (2) Avledda verb kan se ut som delbara verb men är bildade av ett substantiv i stället: frühstücken (av Frühstück) beantragen (av Antrag) beauftragen (av Auftrag) befürworten (av Fürwort) Dessa böjs alltid svagt och är alltid odelbara.

26 Några specialfall: hinter-: verb på hinter- är odelbara: hinterbringen, hinterlassen Verb på miss är odelbara med viss modifikation: misslingen – misslingt – misslang- misslungen men: missverstehen – missversteht – missverstand – missverstanden – misszuverstehen Verb på wieder- är vanligen delbara, medan verb på wider- vanligen är odelbara: Sie sahen sich endlich wieder. Widersprechen Sie mir nicht! Här finns dock undantag vid mycket vanliga verb: Wiederholen; widerspiegeln m.fl.

27 Några specialfall (2) Verb på voll är delbara i konkret betydelse och odelbara i abstrakt: Er gießt das Glas voll – Er vollbringt die Aufgabe. Verb på durch, über, um, unter följer speciella regler (detta behandlar vi senare):

28

29 Specialfall (3) (behandlas under syntaxkursen) über, unter, um, durch Intransitivt Transitivt Odelbart AO sätts i rörelse Delbart AO sätts ej i rörelse Unter, über um durch Odelbart AO förändras AO för- ändras ej resultatförlopp Delbart Odelbart Delbart


Herunterladen ppt "A. Verbböjning Här måste man i tyskan först lära sig tempusböjning och personböjning. Därutöver kan verbet stå i olika modus. I. Tempusböjning Vi skiljer."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen