Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

D'Schwelmele sin furt' in a Land Wo viel Sunn esch un viel Sand.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "D'Schwelmele sin furt' in a Land Wo viel Sunn esch un viel Sand."—  Präsentation transkript:

1

2

3 D'Schwelmele sin furt' in a Land Wo viel Sunn esch un viel Sand.

4 Daj ware kerzer, un d’ Sunn wârmt nemmi So S'esch halt Spôtjohr, s'esch ewe eso.

5 De Wald zeit sich in de Scheenschte Tracht D'Blätter han alli Farwe, un met em Sunnestrâhl Esch’s a wâhri Pracht.

6 As’ esch Spôtjohr

7 De Wynbür hett sini Triewel g'holt Sie komme jetzt in Trott,

8 , D’Sunn het se in Farwe gemohlt  guetes Troepfel esch’s Bigott!

9 As’ esch Spôtjohr

10 D’ Cbampignons zeije ehri Kepfle D‘Keschte falle vom Baam

11 Zitti senn d’ Beere un d’ Àpfle d‘Litt han kenn Rühj oder s'esch alles d‘Heim.

12 As’esch Spôtjohr !

13 Es duert jetzt nemmi lang No kummt de Winter im Trapp

14 D‘Kender wäre schon ungeduldig un bang Uff de Hannstrapp muen se wârte nemmi lang….

15 As’esch Spôtjohr !

16 Es wurd kalt In de Luft hengt de Schnee

17 Riffe esch im Tâl Riffe esch im Tâl un Wâld un Wâld Um fuenfe z‘Mittas Um fuenfe z‘Mittas sesch nix meh sesch nix meh.

18 De Bach hett schun Iss, un Isszapfle henge en de Hecke

19 As’ esch Spôtjohr

20 D‘Forall duet sich in de Stein verstecke

21 M‘r kanns's net verhentere, ehr Kinder Jetz kommt de Winter.

22


Herunterladen ppt "D'Schwelmele sin furt' in a Land Wo viel Sunn esch un viel Sand."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen