Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w Polsce kwartalnie od maja 1992 r. i doskonalone zgodnie z zaleceniami Eurostat-u. Podstawowym.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w Polsce kwartalnie od maja 1992 r. i doskonalone zgodnie z zaleceniami Eurostat-u. Podstawowym."—  Präsentation transkript:

1

2 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w Polsce kwartalnie od maja 1992 r. i doskonalone zgodnie z zaleceniami Eurostat-u. Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w krajach Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Rady Europy Nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty. Najniższym poziomem podziału administracyjnego, na którym są udostępniane dane z BAEL jest województwo. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach. Informacje dot. poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujących wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej. Der Mikrozensus ist die amtliche Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt in Deutschland. Die Arbeitskräftestichprobe der Europäischen Union (EU-Arbeitskräftestichprobe) ist in den Mikrozensus integriert. Der Mikrozensus ist eine Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik bei jährlich einem Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Diese Reprasentativstatistik ermöglicht Auswertungen in tiefer fachlicher Gliederung über die Bevölkerung nach Struktur, Beteiligung am Erwerbsleben sowie Ausbildungsstand und über die wirtschaftliche und soziale Situation der Haushalte und Familien. Für die Darstellung der Ergebnisse der Erwerbstätigkeit auf Individualebene – ohne Bezug zum Haushalts- und Lebensformkonzept –wird die Bevölkerung am Ort der alleinigen bzw. Hauptwohnung zu Grunde gelegt.

3 Ludność aktywna zawodowo siła robocza obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne. Pracujący - wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem. Erwerbspersonen dazu zählen Erwerbstätige und Erwerbslose. Erwerbstätige - das sind Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die in der Berichtswoche wenigstens 1 Stunde für Lohn oder sonstiges Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen bzw. in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. Soldaten und Soldatinnen sowie mithelfende Familienangehörige), selbstständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen Freien Beruf ausüben. Die Ergebnisse der Erwerbstätigkeit beziehen sich auf die einzige oder Haupttätigkeit. Nach dem ILO-Konzept gelten z.B. alle Personen mit einer geringfügigen Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherungsregelungen als erwerbstätig.

4 Bezrobotni są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć (do 2003 r. włącznie, definicja nie uwzględniała ich gotowości do podjęcia pracy). Od I kwartału 2001 r. populacja bezrobotnych, według zaleceń EUROSTAT, została ograniczona do osób w wieku 15 – 74 lata. Erwerbslose sind Personen ohne Erwerbstätigkeit, die sich in den letzten vier Wochen aktiv um eine Arbeitsstelle bemühten haben und sofort, d.h. innerhalb von zwei Wochen, für die Aufnahme einer Tätigkeit zur Verfügung stehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie bei einer Arbeitsagentur als Arbeitslose gemeldet sind oder nicht. Zu den Erwerbslosen werden auch sofort verfügbare Nichterwerbstätige gezählt, die ihre Arbeitsuche abgeschlossen haben, die Tätigkeit aber erst innerhalb der nächsten drei Monate aufnehmen werden. Zu beachten ist, dass das Verfügbarkeitskriterium bei den veröffentlichten Erwerbslosenzahlen der Mikrozensen bis einschließlich 2004 nicht berücksichtigt wurde (vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 4.1.1 und Reihe 4.1.2). Die Unterschiede zwischen den Erwerbslosen und den Arbeitslosen der Bundesagentur für Arbeit sind erheblich. Einerseits können nicht bei den Arbeitsagenturen registrierte Arbeitsuchende erwerbslos sein. Anderseits zählen Arbeitslose, die eine geringfügige Tätigkeit ausüben, nach ILO- Definition nicht als Erwerbslose, sondern als Erwerbstätige.

5 Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne. Nichterwerbspersonen das sind Personen, die keinerlei auf Erwerb gerichtete Tätigkeiten ausüben oder suchen und damit nach dem ILO Konzept weder als erwerbstätig noch als erwerbslos einzustufen sind.

6 Stopa bezrobocia - Wskaźnik ten obliczany jest jako procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo, uwzględniający definicje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii (wyróżnianej m.in. ze względu na wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny). Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. Erwerbslosenquote - Nach dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes: Prozentualer Anteil der Erwerbslosen an den Erwerbspersonen. Erwerbsquote - Die Erwerbsquote ist der prozentuale Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Bevölkerung. In vielen Fällen erfolgt der Ausweis von Erwerbsquoten ausschließlich für Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren. Die Erwerbstätigenquote ist der prozentuale Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung. In vielen Fällen erfolgt der Ausweis von Erwerbstätigenquoten ausschließlich für Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren.

7 Miasto - jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. Obszar wiejski w gminie - Część gminy miejsko- wiejskiej po wyłączeniu terenu zajmowanego przez miasto położone w tej gminie. Obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich wraz z gminami wiejskimi stanowią tereny wiejskie w Polsce.

8 Bevölkerung im Land Brandenburg 2009 nach Familienstand, Altersgruppen, Beteiligung am Erwerbsleben und Geschlecht Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej

9 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (dok.)

10 Bevölkerung, Erwerbspersonen und Erwerbsquoten im Land Brandenburg 2009 nach Geschlecht, Altersgruppen und Familienstand

11 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku oraz poziomu wykształcenia w IV kwartale 2009 r. (dok.)

12 Bevölkerung im Land Brandenburg 2009 nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben Bevölkerung im Land Brandenburg 2009 nach Beteiligung am Erwerbsleben, überwiegendem Lebensunterhalt und Geschlecht

13 Bevölkerung im Land Brandenburg 2009 nach Geschlecht, monatlichem Nettoeinkommen und Beteiligung am Erwerbsleben

14 Przeciętne miesięczne przychody na 1 osobę w gospodarstwach domowych według województw

15 Bevölkerung im Land Brandenburg 2009 nach Art des allgemeinen Schulabschlusses, beruflichen Ausbildungs- bzw. Hochschulabschlusses und Geschlecht Durchschnittlich tatsächlich geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen im Land Brandenburg 2009 nach Stellung im Beruf, Geschlecht und zusammengefassten Wirtschaftsabschnitten¹


Herunterladen ppt "Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest w Polsce kwartalnie od maja 1992 r. i doskonalone zgodnie z zaleceniami Eurostat-u. Podstawowym."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen