Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"—  Präsentation transkript:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja 65 Bremerhaven

3 Bremerhaven ist die einzige deutsche Großstadt, die direkt an der Nordsee liegt. Das ist eine der größten europäischen Hafenstädte und ein wichtiges Exportzentrum Deutschlands. Sie liegt an der Mündung der Weser. Bremerhaven jest jedynym większym miastem niemieckim, które leży tuż przy Morzu Północnym. To jedno z największych europejskich miast portowych i ważne centrum eksportowe Niemiec. Leży u ujścia Wezery. Hier leben Einwohner. Tutaj mieszka mieszkańców.

4 Das Technikmuseum „Wilhelm Bauer" ist das einzige erhaltene U-Boot des Typs XXI, das ihre Konstruktion revolutionierte und begann die neue Produktion in den Jahren 1943/44. Muzeum Techniki "Wilhelm Bauer" jest jedyną zachowaną łodzią podwodną typu XXI, która zrewolucjonizowała ich konstrukcję i rozpoczęła nową produkcję w latach 1943/44. Das U-Boot - Museum liegt im Museumshafen und wurde im am 27 April 1984 eröffnet. Muzeum w łodzi podwodnej leży w porcie - muzeum i zostało otwarte 27 kwietnia 1984 roku.

5 Der Leuchtturm „Kaiserschleuse Ostfeuer” wird auch „Pingelturm” genannt. Seine Architektur ist sehr reizvoll und mit seiner außen angebrachten Nebelglocke ist er ein richtiges Unikum. Der Leuchtturm hat 15 m Höhe und ist das aus dem Jahre 1900 stammende rote Backsteingebäude. Latarnia morska "Kaiserschleuse Ostfeuer” nazywana jest również „Pingelturm”. Jej architektura jest piękna a dzięki umieszczonemu na zewnątrz dzwonowi przeciwmgielnemu stanowi prawdziwy unikat. Latarnia ma 15 m wysokości i jest pochodzącym z roku 1900 budynkiem z czerwonej cegły.

6 Im Zoo am Meer kann man Eisbären, Polarfüchse, Seehunde, Seebären und Pinguine bewundern. Hier gibt es Eiswüsten, farbige Tundren-Landschaften, alles eingerahmt von Wasser. Der Schwerpunkt des Zoos sind Tiere des Nordens und des Wassers. W zoo nad morzem można podziwiać niedźwiedzie polarne, lisy polarne, foki, wilki morskie i pingwiny. Są tutaj pustynie lodowe, barwne krajobrazy tundry, wszystko otoczone wodą. Punktem centralnym zoo są zwierzęta północy i żyjące w wodzie.

7 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die einzige Stadt - jedyne miasto die Nordsee - Morze Północne die Mündung - ujście die Hafenstadt - miasto portowe das U-Boot - łódź podwodna der Leuchtturm - latarnia morska die Nebelglocke - dzwon przeciwmgielny ein richtiges Unikum - prawdziwy unikat außen - na zewnątrz der Seehund - foka der Polarfuchs - lis polarny

8 Der Container-Aussichtsturm Bremerhaven besteht aus einem Tragegerüst und 12 Containers. Im Jahr war er das erste Mal für die Öffentlichkeit zugänglich. Man kann von hier das Hafenleben aus der Nähe beobachten. Kontenerowa platforma widokowa w Bremerhaven składa się z ramy wspierającej i 12 pojemników. W roku 1979 została ona po raz pierwszy udostępniona zwiedzającym. Można stąd obserwować z bliska życie portowe Die Aussichtsplattform ist über 12 Meter hoch. Platforma widokowa ma ponad 12 m wysokości

9 Im historischen Hafenteil Bremerhavens sind zahlreiche Museumsschiffe zu bestaunen. Der Museumshafen ist der älteste Hafen. Er wurde im Jahr 1827 gegründet. Das Schifffahrtsmuseum liegt zwischen dem Weser und einem kleinen Kanal. W historycznej części portowej Bremerhaven można podziwiać liczne statki - muzea. Port - muzeum jest najstarszym portem. Został on założony w roku Muzeum żeglugi leży między Wezerą i małym kanałem.

10 Der Große Leuchtturm, auch „Simon-Loschen-Turm“ genannt, steht am Neuen Hafen von Bremerhaven. Er ist der älteste noch in Betrieb Leuchtturm an der Nordseeküste und ist der Wahrzeichen der Stadt. Er wurde 1853 von Simon Loschen erbaut. Wielka latarnia morska, nazwana też „latarnią Simona Loschen”, stoi w Nowym Porcie w Bremerhaven. Jest najstarszą jeszcze czynną latarnią morską na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i jest symbolem miasta. Została zbudowana w roku przez Simona Loschen. Die junge Paare haben auch die Möglichkeit, auf dem Leuchtturm die Ehe zu schließen. Pary młode mają też możliwość zawarcia związku małżeńskiego w latarni morskiej.

11 Bäuerliches Leben vergangener Jahrzehnte spiegelt das Freilichtmuseum im Speckenbüttel wider. Die Hofanlage umfasst das Rauchhaus aus dem Jahre 1625, Schafstall, die alte Windmühle und Backhaus.   Życie chłopskie minionych dziesięcioleci odzwierciedla skansen w Speckenbüttel. Gospodarstwo obejmuje wędzarnię z roku 1625, owczarnię, stary wiatrak i piekarnię.

12 Im Historischen Museum gibt es keine Textwände und Belehrungen, sondern es gibt vor allem Großexponate und Rekonstruktionen. Das unterscheidet dieses Museum von anderen. Im oberen Bereich kann man die schönsten Ansichten Bremerhavens bewundern. W Muzeum Historycznym nie ma tablic z napisami i pouczeń lecz są przede wszystkim duże eksponaty i rekonstrukcje. To odróżnia to muzeum od innych. W górnym dziale można podziwiać najpiękniejsze widoki Bremerhaven. Das Museum liegt an der schönsten Ecke der Stadt, fast in der Mitte. Muzeum leży w najpiękniejszym zakątku miasta, prawie w centrum.

13 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Aussichtsturm - wieża widokowa das erste Mal - po raz pierwszy zugänglich - dostępny aus der Nähe - z bliska beobachten - obserwować der älteste Hafen - najstarszy dworzec noch in Betrieb - jeszcze czynny/a/e bäuerliches Leben - życie chłopskie das Rauchhaus - wędzarnia die Windmühle - wiatrak im oberen Bereich - w górnym dziale

14 In der Innenstadt wurde auf der Nordmole das Semaphor wieder aufgebaut und in Betrieb genommen. Er hat 20 m Höhe und zeigt die Windstärke und die Windrichtung an. Die entsprechenden meteorologischen Daten werden alle zwei Stunden weiter gesendet. W centrum miasta, na północnym molo został odbudowany i uruchomiony semafor. Ma 20 m wysokości i wskazuje siłę i kierunek wiatru. Odpowiednie dane meteorologiczne są co dwie godziny przekazywane dalej.

15 Wenn man sich den Überseehäfen der Hansestadt nähert, erblickt man schon von Ferne Hohe Kräne und große Schiffe, die das Bild am Horizont bestimmen. Der Weg führt weiter direkt auf die Kaiserschleuse zu, durch die Schiffe ins Hafengebiet gelangen. Kiedy dochodzi się do portu morskiego Hansestadt dostrzega się już z daleka wysokie żurawie i wielkie statki, które tworzą obraz horyzontu. Droga prowadzi dalej do Śluzy cesarskiej, przez którą docierają statki do portu. Als die Schleuse 1897 angelegt wurde, war sie mit 222 Metern Länge und 45 Metern Breite die größte der Welt. Kiedy powstała śluza w roku 1897, była dzięki 222 m długości i 45 m szerokości największą na świecie.

16 In der ehemaligen Halle einer Werft seit März 2006 befindet sich die Modellanlage auf m2. Der Besucher kommt in die Halle nicht nur zum Schauen, sondern er ist eingeladen, selbst zu handeln. Hier befinden sich auch detailgetreue Nachbildungen bekannter Bauten in Bremerhaven. W dawnej hali stoczniowej od marca 2006 znajduje się wystawa modeli na 615 m2. Zwiedzający przychodzi do hali nie tylko, aby oglądać lecz jest zaproszony aby samemu działać. Tutaj znajdują się też wierne kopie znanych budowli w Bremerhaven.

17 Das Meereswasseraquarium Atlanticum informiert über die Bewohner des Meers und die Fischereiwirtschaft. Man kann hier in großen Wasserbecken die Fische, die durch Unterwasser-landschaften schwimmen sehen. Akwarium Morskie Atlanticum dostarcza wiedzy o mieszkańcach morza i rybołówstwie. Można zobaczyć tutaj w dużych basenach wodnych ryby pływające wśród krajobrazów świata podwodnego.

18 Das ATLANTIC Hotel SAIL City ist 140 Meter hoch
Das ATLANTIC Hotel SAIL City ist 140 Meter hoch. Das ist das höchste Gebäude der Stadt. Die Aussichtsplattform befindet sich in der 20 und 21 Etage, auf 86 Meter der Höhe und ermöglicht einen unvergesslichen Panoramablick über die Stadt Bremerhaven und die Häfen zu bewundern. Hotel ATLANTIC SAIL City ma 140 m wysokości. Jest to najwyższy budynek w mieście. Platforma widokowa znajduje się na 20 i 21 piętrze, na 26 m wysokości i umożliwia podziwianie niezapomnianego widoku panoramy miasta Bremerhaven i portów.

19 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
er wurde wieder aufgebaut - on został odbudowany die Windstärke - siła wiatru die Windrichtung - kierunek wiatru sie werden gesendet - one są przesyłane alle zwei Stunden - co dwie godziny der Überseehäfen - port morski hohe Kräne - wysokie żurawie der Weg führt weiter - droga prowadzi dalej die Schleuse - śluza die größte der Welt - największa na świecie zum Schauen - do oglądania

20 Das Klimahaus ähnelt äußerlich einer riesigen Satellitenschüssel
Das Klimahaus ähnelt äußerlich einer riesigen Satellitenschüssel. Es ist in mehrere Bereiche unterteilt. Der erste Bereich, zeigt die unterschiedlichen Klimazonen der Erde. Die nächsten stellen die Forschungen und Technikvisionen vor. Muzeum klimatu przypomina z zewnątrz wielką antenę satelitarną. Jest podzielone na wiele działów. Pierwszy dział pokazuje różne strefy klimatyczne ziemi. Następne przestawiają badania i nowinki techniczne.

21 Das Conference Center Bremerhaven ist vollklimatisiert und mit modernster Tagungstechnik ausgestattet. Jeder der sechs Tagungsräume verfügt über großzügige Glasfronten, deshalb haben sie Tageslicht. Centrum Konferencyjne Bremerhaven jest w pełni klimatyzowane i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt konferencyjny. Każda z sześciu sal posiedzeń dysponuje wspaniałym szklanym frontem, dlatego posiadają one światło dzienne. Die Säle Conference 1 und 2 haben die Möglichkeit, die Deckenhöhe von bis zu 5,40m für die Präsentation der Großexponate auszunutzen. Sale konferencyjne 1 i 2 mają możliwość wykorzystania wysokości sufitu 5,40m do prezentacji dużych eksponatów.

22 Die Überseehäfen sind die größten Hafenanlagen des Bremerhavens
Die Überseehäfen sind die größten Hafenanlagen des Bremerhavens. Sie haben die Größe von 7,8 Millionen m². Sie setzen sich zusammen aus Container-Terminal, Auto-Terminal, Frucht-Terminal, und Kreuzfahrt-Terminal. Porty morskie są największymi terenami portowymi Bremerhaven. Mają powierzchnię 7,8 mln m². Składają się z terminalu kontenerowego, samochodowego, przewozu owoców i wycieczkowego.

23 Das Mediterraneo ist ein Einkaufszentrum, das wie eine kleine Stadt aus dem Mittelmeerraum gestaltet ist. Jedes Geschäft ist praktisch ein eigenes Haus und im Zentrum befindet sich ein großer Platz mit Brunnen und Cafés. Mediterrano to centrum handlowe, zbudowane jako małe miasto z terenów Morza Śródziemnego. Każdy sklep jest właściwie oddzielnym domem a w centrum znajduje się duży plac z fontannami i kawiarniami. Da alles unter einem Dach ist, ist das Shoppen auch bei Regen und Sturm kein Problem. Ponieważ wszystko znajduje się pod jednym dachem, zakupy też podczas deszczu i burzy nie są problemem.

24 Bremerhavens Weserdeich befindet sich wo die Weser schon fast Nordsee ist. Er bietet einzigartige Ausblicke an. Am nördlichen Ende der Deichpromenade befinden sich die Kaiserschleuse, der Pingelturm und der neue Freilaufkanal. Wał Wezery w Bremerhaven znajduje się tam, gdzie Wezera jest już prawie Morzem Północnym. Oferuje on szczególne widoki. Na północnym krańcu wału - promenady znajdują się: Śluza cesarska, Pingelturm i nowy kanał jednokierunkowy.

25 Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Satellitenschüssel - antena satelitarna riesig - ogromny zeigen - pokazywać unterschiedlich - różny die Klimazonen der Erde - strefy klimatyczne ziemi die Forschungen - badania vollklimatisiert - w pełni klimatyzowany ist ausgestattet - jest wyposażony er verfügt über - on dysponuje großzügig - wspaniały unter einem Dach - pod jednym dachem


Herunterladen ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen