Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Autor: Mgr. Libuša Orgoníková

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Autor: Mgr. Libuša Orgoníková"—  Präsentation transkript:

1 Autor: Mgr. Libuša Orgoníková
Aktivita 14 Modulový vzdelávací program pre predmet nemecký jazyk v učebnom odbore čašník Autor: Mgr. Libuša Orgoníková Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

2 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Teoretická časť Obsah Výber jazykového minima štruktúra mikrojazyka typy mikrojazyka esencionalizmus a inštrumentalizmus Objasňovanie významu lexikálnych jednotiek ostentatívne objasňovanie slovné objasňovanie Použité metódy situačná metóda inscenačná metóda Predmetová a činnostná názornosť interiorizácia mastery learning modulárny systém vyučovania aplikačné úlohy Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

3 Výber jazykového minima
Počas štúdia na SOU je potrebné stanoviť reálne ciele tak, aby vyučovanie cudzieho jazyka splnilo základný cieľ a to komunikatívny. Pri vyučovaní cudzích jazykov v našich školských podmienkach si žiak osvojuje aj osobitý jazyk – mikrojazyk, t.j.primerané a uvážené jazykové minimum, v ktorom musia byť zastúpené všetky prostriedky jazykových rovín: prostriedky zvukovej realizácie, výslovnosť, prízvuk, intonácia, prostriedky lexikálne, gramatické a pre potreby písomnej komunikácie prostriedky grafické a pravopisné. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

4 Štruktúra mikrojazyka
Pre štruktúru mikrojazyka je príznačné to,že nie všetky prostriedky v ňom môžu byť zastúpené v rovnakej miere. Rozsah osvojovaného mikrojazyka musí byť prirodzene reálny,t.j. musí byť prispôsobený možnostiam výuky za určitých konkrétnych podmienok. Nesieme mať na mysli len aspekt kvantitatívny( napr. koľko lexikálnych jednotiek si má žiak osvojiť), ale aj hľadisko kvalitatívne, t. j. ktoré konkrétne lexikálne a gramatické prostriedky majú byť do mikrojazyka zahrnuté. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

5 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Typy mikrojazyka Neexistuje univerzálny mikrojazyk,ale v odbornej literatúre nachádzame delenie mikrojazyka na dva typy: všeobecný-ktorý je predmetom osvojovania vo všeobecno-vzdelávacích školách špecifikovaný - ktorý sa učia študenti v profesionálne zameranej výuke lexiky, ktorá má slúžiť na komunikáciu v danom odbore. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

6 Esencionalizmus a inštrumentalizmus
Pri výbere jazykového minima a jeho osvojovaní je potrebné využívať aj súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní ako je esencializmus a inštrumentalizmus. Esencializmus zdôrazňuje, že základné(esenciálne) vedomosti a zručnosti je potrebné dôkladne si osvojiť a precvičiť, aby tvorili základ pre ich ďaľšie rozšiovanie do rozličnej hĺbky a šírky –príprava na povolanie, celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Základným pojmom inštrumentalizmu je skúsenosť – aktívna a k prostrediu prispôsobená činnosť. Skúsenosťou ľudia nadobúdajú vedomosti a zručnosti. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

7 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Objasňovnie významu lexikálnych jednotiek ostentatívne objasňovanie slovné objasňovanie Ostentatívne objasňovanie spočíva v tom, že význam sa ozrejmí bez použitia objasňujúcich slov. To znamení, že sa používajú neverbálne materiálne prostriedky, ktoré znázorňujú, alebo priamo reprezentujú predmety označované danými lexikálnymi jednotkami. Slovné objasňovanie- jeho základným spôsobom pri vyučovaní cudzích jazykov je prekladová definícia. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

8 Použité metódy situačná metóda inscenačná metóda
Situačná metóda spočíva v tom, že študenti obdržia opis určitej situácie, ktorá obsahuje niekoľko úloh, ktoré majú účastníkov motivovať k východisku, či rozriešenia situácie. Inscenačná metóda spočíva v tom, že všetci zúčastnení študenti hrajú, inscenujú určitú situáciu. Výhodou tejto metódy je jej dynamickosť,zaangažovanie vzdelávaných, osobné prežívanie situácie, umožňujúce rozvoj empatie a sociálneho zmýšľania a konania, rozvoj schopností prekonávať reálne problémové situácie. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

9 Predmetová a činnostná názornosť
interiorizácia mastery learning modulárny systém vyučovania aplikačné úlohy Pri tvorivom procese osvojovania odbornej slovnej zásoby sa využíva interiorizácia, v ktorej vyučovací proces prebieha v určitej postupnosti –etapách: etapa motivácie žiakov etapa predbežnej orientácie v úlohe etapa materiálnej,alebo materializovanej činnosti etapa vonkajšej reči etapa vnútornej reči etapa rozumovej činnosti Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

10 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Mastery Learning znamená dokonalé zvládnutie učiva. Jeho podstata spočíva v tom, že študent si musí osvojiť učivo na úrovni tzv. mastery, čo predstavuje 80-90% predpísaného učiva. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

11 Modulárny systém vyučovania
Vyučovací proces prebieha oveľa úspešnejšie, ak je učivo rozdelené na menšie, uzavreté jednotky- moduly. V odbore čašník je možné za moduly osvojovania odbornej slovnej zásoby považovať napr: privítanie hostí, jednotlivé časti jedálneho lístka... Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

12 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Aplikačné úlohy Ak študent zvládne modul na úrovni mastery, narastá u neho dôveru vo vlastné sily, čím sa zvyšuje jeho motivácia. Po zvládnutí príslušného modulu na úrovni mastery je možné prejsť k aplikačným úlohám. Aplikačné úlohy sú v podstate činnosti, ktoré slúžia na upevńovanie vedomostí a zručností. A práve v odbore čašník je upevňovnie učiva možné realizovať v reálnych životných situáciach, u študentov sa vytvárajú mentálne programy, ktoré ostávajú dlhodobo uchované a sú operačné- možno ich využiť v podobných, ale aj zmenených situáciach, v akých boli nadobudnuté. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

13 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Tezaurus Pre rozvoj odbornej slovnej zásoby k každom odbore je potrebné vytvorenie tezauru – súhrnu z prv prebratého učiva, ktoré má súvislosť s novým učivom a ktoré si žiaci potrebujú aktualizovať, aby mohli aktívne spolupracovať pri osvojovaní nového učiva. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

14 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Grußformen An der Rezeption Im Restaurant Die Speisekarte Getränke Zutaten Die Speisekarte im Hotrel Branč Gemüse, Obst Die Einrichtung der Küche Der gedeckte Tisch Mein Beruf – der Kellner Die Jahreszeiten und die Küche Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

15 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Grußformen Pozdravy Wir grüssen uns Guten Morgen! Dobré ráno ! – asi do 11.30 Guten Tag ! Dobrý deň ! – asi do 18.00, Grüss Gott! Dobrý deň ! - V Rakúsku Guten Abend ! Dobrý večer ! Hallo ! Ahoj ! Grüss dich ! Ahoj, nazdar ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

16 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Wie kann man Gäste begrüßen und empfangen ? Guten Tag ! Guten Morgen ! Guten Abend ! Grüß Gott ! Schönen guten Abend ! Bitte schön ? Sie wünschen ? Womit kann ich dienen ? Kann ich Ihnen behilflich sein ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

17 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Wie kann man Stammgäste begrüßen ? Guten Morgen, Frau … , wie geht es Ihnen ? Guten Tag, Fräulein…, hatten Sie eine gute Reise ? Guten Abend Herr …, wie war die Reise ? Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich freue mich, wieder bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

18 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Anrede Oslovenie Herr pane Frau pani Fräulein slečna Mein Herr Pane Liebe Frau Milá pani Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

19 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Wir verabschieden uns Auf Wiedersehen ! Auf Wiederschauen ! Gute Nacht ! Bis zum nächstenmal ! Bis nächstes Jahr ! Hoffentlich hatten Sie eine schöne Zeit bei uns ! Hoffentlich hatten Sie schöne Tage bei uns ! Hoffentlich kommen Sie nächstes Jahr wieder ! Hoffentlich haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ! Hoffentlich hat es Ihnen bei uns gefallen ! Wir hoffen, Sie nächstes Jahr wiederzusehen ! Wir hoffen, Sie kommen nächstes Jahr wieder ! Bis nächsten Sommer ! Machts gut ! Vielen Dank für den Besuch ! Bis dann ! Bis bald ! Tschüß! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

20 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Ich wünsche Ihnen alles Gute ! Ich wünsche Ihnen schöne Fahrt ! Ich wünsche Ihnen gute Heimfahrt ! Ich wünsche Ihnen gute Reise ! Ich wünsche Ihnen gute Heimreise ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

21 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Ein Dialog Guten Morgen. . Guten Morgen Frau Klein. Sie reisen heute ab ? Ja, ist meine Rechnung schon fertig ? . Ja, hier, bitte schön. Das sind also 240 EURO. Bitte sehr. . Danke. Haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ? Ja, sehr. Wir gehen noch frühstücken. . Selbstverständlich. Ihr Taxi ist shon bestellt. Danke sehr. . Bitte sehr. Und gute Fahrt ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

22 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Ergänze ! Guten Morgen ! Ich fahre heute ab. Ich hätte gern die Rechnung. . Klein. Zimmer 125. Danke. Ich komme in einer Stunde nochmal vorbei. Guten Tag ! Haben Sie meine Rechnung schon fertig ? Das macht zusammen 210 EURO – hier bitte. Ja, es war angenehm. Ja, um halb drei brauche ich ein Taxi zum Flughafen. - Danke ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

23 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Die Abrechnung vorlegen und kommentieren ( Arbeite mit dem Wörterbuch .) Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

24 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Hier ist die Rechnung. Für das Extrabett haben wir Ihnen … EURO berechnet. Sie haben also… . Das macht …EURO insgesamt. Das sind …EURO alles inbegriffen. Das wären …EURO alles inklusive. Der Preis beträgt… . Das macht zusammen … . Brauchen Sie eine Quittung ? Brauchen Sie einen Beleg ? Bitte unterschreiben Sie die Rechnung . Können Sie bitte die Rechnung unterschreiben ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

25 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Die Gäste vor der Abfahrt Wen siehst du auf dem Bild ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

26 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Aufgaben : Grüssen Sie einen Herrn morgen früh ein Fräulein nachmittag einen Freund abends einen Herrn abends bei dem Verabschieden bedanken Sie sich für den Besuch eine Freundin nachmittag bie dem Verabschieden Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

27 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 1 Test 1. Grüße den Gast morgen………………….. 2. abend……………………………………….. 3. Frag den Gast nach der Reise ?…………… 4. Verabschiede dich mit dem Gast ! ………… 5. Verabschiede dich mit dem Freund !……… 6. Bedanke dich für den Besuch………………. 7. Frage nach der Rechnung!…………………... 8. Bestelle ein Taxi !……………………………. 9. Grüße deine Oma nachmittag !……………… 10. Verabschiede dich mit der Oma abends ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

28 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 An der Rezeption Lesen Sie ! - Guten Tag ! Sie wünschen bitte ? . Ich möchte ein Doppelzimmer mit Bad. Ja, gerne. Wie lange bleiben Sie ? . Zwei Nächte. In Ordnung. Zimmer Nummer 201. . Wollen Sie sich gleich eintragen ? Ja, wo ? . In dieses Formular, bitte. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

29 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Ergänzen Sie ! ……………………………………………. . Ich hätte gern ein Einzelzimmer mit Dusche ! ……………………………………………………. . Drei Tage. …………………………………………………….. . Ja hier : dieser Koffer. Die Tasche kann ich selbst tragen. - ……………………………………………………. . Ja, wo ist das Formular ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

30 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Was siehst du auf dem Bild ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

31 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Lesen Sie ! Guten Tag, Frau Winter ! Guten Tag Herr Winter ! . Guten Tag, Herr Härtel ! Wie geht es Ihnen ? Sehr gut, danke ! Und Ihnen ? . Danke , gut ! Wie war die Reise ? . Gut, aber wir sind jetzt ein bißchen müde. Sie haben dasselbe Zimmer wie voriges Jahr. . Das ist aber nett von Ihnen ! Der Träger bringt Ihr Gepäck sofort aufs Zimmer. . Danke. Füllen Sie bitte das Formular hier aus ? Haben Sie noch einen Wunsch ? . Wir füllen es aus. Nein, danke. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

32 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Was ist richtig ? richtig falsch Herr und Frau Winter haben kein Gepäck. Herr und Frau Winter sind nicht müde. Ihre Reise war gut. Sie haben viele Wünsche. Sie sind das erste Mal gekommen . Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

33 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Hier sind die Hotelgäste gekommen. Was machen sie deiner Meinung nach ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

34 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Lesen Sie ! - Guten Tag, bitte schön ! . Guten Tag, mein Name ist Trinkler. Sind Sie angemeldet ? . Ja , ich habe letzte Woche telefonisch gebucht. Ja, hier ist Ihre Reservierung, Sie bleiben bis zum 1. August. . Das stimmt, es sind vier Tage. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel, bitte, Nr.10. . Danke ! Haben Sie auch ein Gepäck ? Brauchen Sie auch einen Träger ? . Nein , danke. Kann ich meinen Wagen auf den Parkplatz stellen ? - Aber natürlich bitte. . Danke. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

35 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Was ist richtig ? Herr Trinkler ist angemeldet. Er bleibt drei Tage. Er bekommt den Zimmerschlüssel. Her Trinkler braucht einen Träger. Herr Trinkler hat kei Auto. Bei dem Hotel gibt es keinen Parkplatzt. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

36 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Ergänzen Sie ! - ………………………………………………………………………….. Guten Tag ! Ich habe vorige Woche ein Doppelzimmer reserviert. ………………………………………………………………………….. Ruth Trinkler. …………………………………………………………………………... Ja, drei Tage. …………………………………………………………………………… Danke. Kann ich meinen Wagen auf de Parkplatz stellen ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

37 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Die Gästeliste Wie ist Ihr Name, bitte ? Trinkler. Wie ist Ihr Vorname ? Ruth. Wie ist Ihre Adresse ? Wien, Ringstrasse 10, 98662 Sie haben Zimmer Nummer 102. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

38 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Hier ist ein Gast gekommen. Wie ist er wahrscheinlich gefahren ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

39 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Der Gast ist ins Hotelzimmer gekommen. Beschreibe es ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

40 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Test Schreiben Sie Ihren Namen Ihren Vornamen Ihre Adresse Ihren Wohnort Ihre Postleitzahl Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

41 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Ergänzen Sie - ………………………………………. - Guten Tag ! Mein Name ist Müller. - ……………………………………. - Ja, ich habe gestern gebucht. Ja, hier ist Ihre Reservierung. Sie bleiben sechs Tage, nicht wahr ? ……………………………………. Ja, der Parkplatz ist direkt vor dem Hotel. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

42 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 2 Wie grüßen wir Morgen Mittags Abends Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

43 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Im Restaurant Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

44 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Der Kellner fragt Kann ich Ihnen helfen ? Darf ich Ihnen helfen ? Was kann ich für Sie tun ? Wünschen Sie einen Tisch ? Mit wie vielen Plätzen ? Wünschen Sie einen Tisch in einem separaten Raum ? Wünschen Sie einen Tisch am Fenster ? Oder wünschen Sie allein zu sitzen ? Haben Sie noch andere Wünsche ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

45 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Der Gast antwortet Ich brauche einen Tisch zu reservieren. Haben Sie freie Tische ? Ich brauche einen Tisch mit sechs Plätzen. Es wäre am besten in einem separaten Raum. Wäre es möglich? Seien Sie so nett und reservieren Sie mir den Tisch bitte für morgen gegen 11 Uhr. Mein Name ist … Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

46 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Negative Antworten Es tut mir leid, wir haben alles besetzt. Es tut mir leid, alles ist reserviert. Es tut mir leid, in einem separaten Raum haben wir nicht frei. Es tut mir leid, morgen haben wir erst um 13 Uhr frei. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

47 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Ergänzen Sie Sie sind der Kellner K: G: Guten Abend. G: Wir suchen freie Plätze. G: Für vier Personen. G: Ja, es kann sein. Der Tisch passt uns. Es kann sein. Danke schön. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

48 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Sie sind der Gast K: Guten Tag ! G: K: Was wünschen Sie ? K: Bitte schön,der Tisch am Fenster ist frei, auch der Tisch in der Ecke ist auch nicht besetzt. K: Bitte sehr. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

49 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Die Bestellung Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

50 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Der Kellner Was wünschen Sie ? Wünschen Sie zu essen ? Was wünschen Sie zu trinken ? Kann ich Ihnen empfehlen ? Ich kann Ihnen unsere Spezialitäten empfehlen. Wir bieten auch Diätgerichte an. (für Zuckerkranke und für Leberkranke ) Wünschen Sie auch eine Vorspeise ? Haben Sie sich schon ausgewählt bitte ? Bitte sehr, die Getränke bringe ich gleich, das Essen ist in zehn Minuten fertig. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

51 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Der Gast Wir möchten zu Mittag essen. Was empfehlen Sie uns? Bringen Sie uns die Speisekarte bitte. Haben Sie auch Tagesmenu? Haben Sie auch Diätgerichte? Bringen Sie uns bitte… Bringen Sie uns bitte dreimal Tagesmenu, Juice, Nachtisch. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

52 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Ergänzen Sie Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

53 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Sie sind der Kellner K: G:Guten Abend. G: Bringen Sie uns bitte die Getränkekarte. G:Was empfehlen Sie uns ? K.: G: Nur alkoholfreie Getränke. K: (emfehlt der Dame…) G 1 : Ich möchte etwas Warmes. K: ( empfehlt ihm Tee, Kaffee…) G 1 : So bringen Sie mir einmal grünen Tee mit Zitrone und Honig. K: ( fragt den Gast 2 ) G: 2: Für mich einmal Pepsicola bitte. K :( fragt die Dame ) Dame: Für mich einmal Apfelmost. G 1 : Ja, noch dreimal Kaffee.Was haben Sie im Angebot ? G 1: Dreimal Wiener Kaffee. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

54 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Ergänzen Sie. Sie sind der Kellner. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

55 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 G: Guten Morgen! K: G: Wir möchten frühstücken. Was empfehlen Sie uns? K: I ch kann Ihnen… empfehlen. G: Es gefällt mir. Bringen Sie uns zweimal Schinkenaufschnitt mit Kipfeln. K: (fragt…) G: Kren und Senf reicht. G:Dreimal Früchtentee mit Zitrone und Honig bitte. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

56 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Reagieren Sie . Sie sind der Kellner. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

57 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 K. G: Guten Tag! K: G: Haben Sie bitte freie Plätze dort am Fenster? G:Wir möchten etwas trinken. G: Bringen Sie uns bitte eine Flasche Rotwein. G: Moselwein. G: Danke, essen werden wir noch nicht, erst später. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

58 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 3 Test Ergänzen Sie : Was wünschen…………………………….., bitte ? Was kann ich Ihnen …………………………. ? Wünschen Sie zu……………………………….? Bringen Sie mir eine………………………………. Moselwein. Ich möchte Tee mit Zitrone und………………………………… . Haben Sie bitte freie Plätze dort am ……..………………………? Wir möchten zu Mittag … . Das Essen ist in zehn Minuten… . Es tut mir leid, alles ist … . Wir trinken nur alkoholfreie … . Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

59 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Die Speisekarte Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

60 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

61 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Die Vorspeisen Kalte Vorspeisen Schinkenaufschnitt Belegte Brote Schinkenröllchen mit Kren Käseaufschnitt Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

62 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Warme Vorspeisen Rühreier Bauernomelett Bratwurst mit Kren Würstchen mit Senf Diätwürstchen mit Ketschup Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

63 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 die Suppen die Kaltschalle ( eine Kalte Suppe aus Obst ) der Eintopf ( eine dicke Suppe –sie wird als Hauptgericht serviert ) die Bouillon, die Brühe, die Fleischbrühe die Zwiebelsuppe die Kuttelflecksuppe die Bohnensuppe die Gulaschsuppe die Pilzsuppe die Nudelsuppe die Linsensuppe Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

64 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Wie heißt die Suppe aus Gemüse ? aus Kartoffeln ? aus Tomaten ? aus Fisch ? aus Blumenkohl ? aus Kraut ? aus Erbsen ? aus Knoblauch ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

65 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Der Eintopf – eine deutsche Spezialität . Der Eintopf wird als Hauptgericht gegessen. Diese Suppe wird in Suppentellern oder Terrinen serviert. Es gibt zum Beispiel Erbseneintopf mit Bockwurst, Linseneintopf mit Fleisch, Möhreneintopf mit Fleisch. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

66 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Die Kaltschale ist eine kalte Suppe. Bekannt sind süße Kaltschalen aus Obst : Kirschen, Pflaumen, Himbeeren, Erdbeeren, Birnen. Die Kaltschale wird im Sommer gegessen – sie ist gut gegen den Durst. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

67 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Hauptgerichte Deutsche Spezialitäten Berliner Eisbein, Sauerkohl, Kartoffeln, Gurke Paniertes Schweineschnitzel, Mischgemüse, Kartoffeln Schweinskopfsülze, Remoulade, Röstkartoffeln Gefüllte Rinderroulade, Rotkraut, Kartoffeln Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

68 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Österreichische Spezialitäten Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat Wiener Hackbraten, Rotkraut, Salzkartoffeln Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat Truthahnfilet, Erbsen, Champignonreis Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

69 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Slowakische Spezialitäten Brimsennocken mit Speck Schweinebraten mit Kraut und Knödel Lendenbraten mit Rahmsauce und Knödel Gänsebraten mit Kraut und “ lokše “ Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

70 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Tagesgerichte Speisen auf Bestellung Fertige Speisen Fische Eierspeisen Geflügel und Wild Nachtische, Torten ( Schokoladen-, Ananas-, Erdbeeren-, Kiwi-, Nuß-, Sachertorte ) Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

71 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

72 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Test Ergänzen Sie : Schweinebraten, Kraut und… Wiener Schnitzel und……….. Brimsennocken mit………….. Die Kaltschale ist eine……….. Der Eintopf ist eine ………….. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

73 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Ich kenne diese Suppen : 1. 2. 3. 4. 5. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

74 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 4 Die slowakische Spezialität ist : Die österreichische Spezialität ist : Die deutsche Spezialität ist : Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

75 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Getränke alkoholische Getränke alkoholfreie Getränke Was ist auf dem Bild alkoholfrei und was alkoholisch ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

76 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Aperitiv Aperitívy Cinzano Becherbitter Wacholderbranntwein Weinbrand Fernet Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

77 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Bier ein Großbier veľké pivo ein Kleinbier malé pivo helles Bier kleines Bier Faßbier ( ein Bier vom Faß ) Flaschenbier Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

78 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 slowakische Biere –Goldener Fasan Corgoň, Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

79 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 deutsche Biere – Bockbier , Malzbier,Altbier,… Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

80 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 tschechische Biere – Pils, Urquell, Goldurquell, Budweiser… Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

81 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Im Oktober findet im München das Oktoberfest statt. Es ist ein Fest der Bierliebhaber. Der Bürgermeister von München öffnet dieses Fest auf der Münchener Theresienwiese mit den Wörtern “ O´zapft is “ ( je narazené ). Das Fest dauert 16 Tage und endet am ersten Oktobersonntag. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

82 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Weine Vína Weißweine Tokaj Chardonay Riesling Weißburgunder Müller – Thurgau Grüner Veltliner Pinot blanc – Selektion Rotweine Weinschorle rot Kalterer See Frankovka Merlot Cabernet Savignon Jungwein, Sturm – burčiak Glühwein – varené víno Wein vom Faß – sudové víno Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

83 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 süß sladké trocken suché halbtrocken – polosuché herb – trpké mild – jemné lieblich – príjemné leicht – ľahké schwer – ťažké reif – zrelé alt –staré durgegoren - prekvasené aromatisch – aromatické kräftig – silné voll – plné würzig - korenisté Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

84 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Cahor Amfora Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

85 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Sekt Hubert Brut Hubert Demisect Hubert de Luxe Hubert (rot) Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

86 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Spirituosen Liehoviny Whisky Jim Bean Johnie Walker Gin Wodka Stoličnaja Wacholderbranntwein Sliwowitz Korn Rum Obstler Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

87 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Likör Likér Demänovka Becherbitter Fernet Stock Fernet Citrus Eierlikör Energiegetränke Red Bull Semtex Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

88 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Alkoholfreie Getränke Nealkoholické nápoje CocaCola CocaCola – Light Fanta Sprite Mineralwasser Mattoni Budišská Rajec Apfelsaft Juice Milch Kakao Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

89 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Warme Getränke Kaffee Káva Wiener Kaffee Eiskaffee Espresso Capuccino Schokolade mit Sahne Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

90 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Tee Čaj Früchtentee Tee schwarz Tee grün Eistee Zitrone, Honig, Zucker Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

91 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 5 Test Ordnen Sie zu ! Kaffe ………………….. Rotwein…………………. ………mit Honig helles……………………. Becherbitter ……………. Spirituose ……………….. leicht …………………….. deutsches Bier …………… Goldener Fasan…………… alkoholfrei………………… slowakisches Bier, Weißwein, Apfelmost,Bockbier, warmes Getränk, Tee, Bier, Sliwowitz, Likör, schwer Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

92 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Zutaten Základné suroviny Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

93 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Fleisch Mäso Schweinefleisch Bravčové Rippchen rebierko Schulter pliecko Schweinekamm krkovička Schweinebauch bôčik Schweineleber br. pečeň Schweinskeule stehno Schweinslende sviečkovica Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

94 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Rindfleisch Hovädzie mäso Steak steak Lendenbraten sviečkovica Roastbeef rozbíf Vorderes Rindfleisch predné hov. mäso Hinteres Rindfleisch zadné hov. mäso Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

95 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Kalbfleisch Teľacie Lammfleisch Jahňacie Geflügel Hydina der Huhn, das Hähnchen kurča die Ente kačica die Gans hus der Truthahn, der Puter moriak Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

96 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Fische Ryby die Forelle pstruh der Karpfen kapor der Zander zubáč der Lachs losos der Thunfisch tuniak der Dorsch treska der Hecht šťuka der Hering sleď die Meeresfrüchte plody mora der Aal úhor der Mops zavináč der Bückling údenáč der Flussfisch sladkovodná ryba der Seefisch morská ryba Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

97 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Die Zubereitungsarten gebacken pečený v rúre, v uzavretej panvici gebraten pečený, vyprážaný na otvorenej panvici gedünstet dusený gefüllt plnený gekocht varený gespickt špikovaný Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

98 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 paniert obalovaný gegrillt grilovaný geräuchert údený roh surový eingelegt nakladaný Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

99 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Preložte do slovenčiny: Brathähnchen, rohes Fleisch, Schweinebauch gefüllt, gespicktes Puterfleisch, panierte Schnitzel, eingelegtes Fleisch, Entebraten, Gänsebraten, geräucherter Schweinebauch Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

100 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Weitere Zutaten - ďalšie suroviny Preložte ich názvy do slovenčiny ! das Ei, die Eier der Salz der Zucker – Kristallzucker, Staubzucker der Essig das Öl das Schmalz, das Fett das Mehl der Senf die Gewürze das Lorbeerblatt der Pfffer der,das Curry die Nelke der Dill der Majoran die Muskatnuss das Neugewürz der Paprika der Kümmel der Safran der Zimt der Ingwer Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

101 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 1.Was brauchen wir, wenn wir Gulasch kochen wollen ? 2.Welche Zubereitungsarten macht ihr zu Hause ? 3.Was für einen Fisch magst du ? 4. Welchen Fisch von den genannten hast du noch nicht gegessen ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

102 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Test Was gehört zusammen ? Schweinebauch panieren Lachs einlegen Schweineschnitzel räuchern Karpfen braten Mops grillen Schweinekamm dünsten Rindfleisch füllen Huhn kochen Ente backen Schweinerippchen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

103 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 das Mehl - múka Glattmehl –hladká Halbgrießmehl polohrubá Grießmehl – hrubá Grieß - krupica Was kostet bei uns ein Kilo (ein Liter, ein Glas, ein Stück, eine Packung ) von diesen Lebensmitteln ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

104 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 der Staubzucker, Pulverzucker der Kristallzucker Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

105 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Die Eier - das Ei Die Brösel Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

106 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Der Ketschup der Senf der Essig Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

107 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 6 Milchprodukte Mliečne výrobky Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

108 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Die Speisekarte im Hotel Branč Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

109 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Vorspeisen Schinkenröllchen mit Krenschaum Šunková rolka s chrenovou šľahačkou Schinkenaufschnitt Šunkový nárez Käseaufschnitt Syrový nárez Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

110 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Suppen Buoillon mit Fleisch und Nudeln Kurací vývar s mäsom a rezancami Rindfleishsuppe mit Teigwaren Hovädzia s cestovinou Brühe mit EI Vývar s vajcom Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

111 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Rindfleischsuppe mit Nudeln “ Celestiner “ Hovädzia s celestínskymi rezancami Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

112 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Warme Vorspeisen Teplé predjedlá Gebratener Schinken mit EI Pečená šunka s vajcom Omelett mit geriebenem Rauchkäse “ Oštiepok “ Omeleta so strúhaným oštiepkom Toast mit Schinken und Käse gebraten Hrianka zapečená so šunkou a syrom Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

113 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Fische Ryby Fischfiletmit Butter Rybie file na masle Fischfilet mit Käse Rybie file so syrom Panierte Fischfilets Vyprážané rybie file Geröstete Forell Pstruh na rošte Panierte Forelle Vyprážaný pstruh Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

114 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Fleischgerichte mäsité jedlá Rindfleisch gebraten mit Reis und Gemüse Pečené hovädzie mäso s ryžou a zeleninou Schweischnitzel mit Kartoffelsalat Viedenský rezeň so zemiakovým šalátom Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

115 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Rostovaná pečeň, zemiaky, šalát Cevapcici, Senf, Zwiebel,Pommes Frites Čevapčiči, horčica, cibuľa, hranolky Kalbsgulasch mit Nocken Teľací guláš s haluškami Brathuhn mit Reis und Salat Pečené kura s ryžou a šalátom Lendenbraten mit Sahnehsauce und Knödel Sviečková na smotane, knedľa Schweinebraten, Kraut, Knödel Pečené bravčové, kapusta, knedľa Bratpute, Reis, Salat Pečené morka, ryža, šalát Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

116 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Mehlspeisen múčne jedlá Brimsennocken Bryndzové halušky Krautnocken mit gebratenem Speck Kapustové halušky s opečenou slaninou Dampfbucheln Parené buchty Dukatenbuchteln Dukátové buchtičky Spaghetti mit Ketschup und Käse Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

117 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Špagety s kečupom a syrom Pizza mit Gemüse Piza so zeleninou Palatschinken mit Schlagsahne Palacinky so šľahačkou Ergänze mit Hilfe des Wörterbuches weiter Mehlspeisen, die im Hotel Branč zubereitet werden. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

118 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Salate Schreibe, welche Gemüsesalate auf der Speisekarte stehen ! Kompotte Schreibe, welche Kompotte auf der Speisekarte stehen ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

119 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Nachtisch Ananastorte Schokoladentorte Apfelstrudel Eisbecher mit Früchten Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

120 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Getränke Schreibe alkoholische Getränke aus der Getränkeliste aus ! Schreibe alkoholfreie Getränke aus der Getränkeliste aus ! Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

121 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 7 Test Schreib, wie serviert man das Essen. Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder Nachtish ? Schnitzel Pommes frites Brimsennocken Reis Apfelstrudel Erdbeerentorte Fischfilet Brathähnchen Nocken Kraut Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

122 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 Gemüse zelenina Obst, Früchte ovocie Für unsere Gesundheit sind Gemüse und Obst von großer Bedeutung. Sie enthalten viele Vitamine und Minerale, die unser Körper braucht. Am besten sind frisches Gemüse und frische Früchte, aber sie können auch gekocht, eingelegt,getrocken, gebacken gegessen werden. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

123 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 die Gemüsesorten druhy zeleniny der Knoblauch cesnak die Zwiebel cibuľa die rote Rübe červená repa die Schwarzwurzel čierny koreň der Rotkohl červená kapusta die Bohnen fazuľa der Häuptelsalat hlávkový šalát der Kren der Kohlrabi kaleráb das Kraut, der Kohl kapusta die Erbsen hrach die Gurke Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

124 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 der Kohl kel der Dill kôpor der Paprika der Schnittlauch die Petersilie der Porree der Wirsingkohl kučeravý kel die Tomate, der Paradeiser der Rosenkohl ružičkový kel die Kartoffeln der Spargel der Karfiol die Karotte das Radieschen Odhadni význam slov, ktoré nie sú preložené. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

125 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 Antworte ! Aus welcher Gemüsesorte kann man eine Suppe kochen ? Was für eine Suppe ist es dann ? Aus welcher Gemüsesorte kann man einen Salat machen ? Was alles braucht man, wenn man Letscho zubereiten will ? Magst du Gemüse ? Welche Gemüsesorte ? Was vom Gemüse wird paniert gegessen ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

126 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 Obst, Früchte der Ananas die Banane der Pfirsich die Zitrone die Heidelbeere Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

127 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 die Datteln die Kirsche die Stachelbeere die Pfeige die Kastanie Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

128 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 die Rosine die Weintraube die Birne der Apfel die Erdbeere die Kokosnuss die Himbeere die Haselnuss die Mandarine die Melone die Nuss die Orange Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

129 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 die Aprikose, die Marille die Johannisbeere, die Ribisel die Pflaume, die Zwetschke die Walnuss die Hagebutte Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

130 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 Prelož názvy tých druhov ovocia, pri ktorých nie sú obrázky ! Schreibe, welche Obstsorten werden bei uns angebaut . für Kuchen und Torten verwendet. in den Obstknödel verwendet. magst du. magst du nicht. Welchen Früchtentee kennst du ?, magst du ?, magst du nicht ? Was vom Obst schmeckt süß, was sauer ? Woraus wird Konfitüre gekocht ? Woraus werden Powideln gekocht ? Welche Kompotte kennst du und welche isst du ? Was kostet bei uns ein Kilo, ein Stück, ein Glas .....( nenne mindestens 10 Obstsorten ) Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

131 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 Schreibe die Fragen ab und sag ! Arbeite mit dem Wörterbuch ! Welche Farbe haben die einzelnen Gemüse- und Obstsorten ? Welche davon sind hart, halbweich, weich ( wenn sie reif sind )? Welche Gemüse- und Obstsorten können geschält werden ? Was hat einen Kern ? Welche von den Gemüse- und Obstsorten können geschnitten, gerieben gegessen werden ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

132 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 8 Test Der, die , das ? Banane Zwiebel Erbsen Paprika Tomate Nuss Knoblauch Kartoffeln Bohnen Melone Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

133 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Die Einrichtung der Küche Die Küche in unserem Hotel Branč befindet sich im Erdgeschoss. Die Küche besteht aus zwei Räumen. Im größten Raum gibt es zwei Elektroherde, zwei elektrischen Backröhren, sechs Tische, die Waagen, drei Kühlschränke. In diesem Raum werden die Speisen zubereitet und auf die Teller serviert. Im zweiten kleineren Raum werden nur kalte Vorspeisen zubereitet. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

134 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Zu der Einrichtung der Küche gehören : die Schränke die Tische die Stühle die Spüle der Mixer der Handmixer das Elekromesser die Friteuse der Kühlschrank der Elektrokneter das Geschirr Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

135 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 die Kühltruhe die Mikrowelle Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

136 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Das Geschirr riad Die Zuckerdose Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

137 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 die Kaffekanne der Pfefferstreuer der Brotkorb der Krug die Schüssel Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

138 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 die Schale der Kochtopfder Deckel das Backblech die Kasserole Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

139 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 das Fleischbrett das Sieb der Kochlöffel die Pfanne Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

140 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 das Messer das Besteck der Löffel die Gabel der Teelöffel der Schöpflöffel der Teller Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

141 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Wir räumen in der Küche auf ! den Boden fegen den Boden abwischen die Spüle reinigen, putzen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

142 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 der Eimer ( für dieAbfälle ) der Besen und Kehrschaufelset der Lappen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

143 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 der Schwamm das Mop die Spülmittel die Gummihandschuhe Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

144 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

145 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 die Tätigkeiten (Arbeiten ) in der Küche – činnosti v kuchyni das Kochen Dünsten Schneiden Schälen Pürieren Rühren Sieben Eingießen Backen Verrühren Braten Panieren Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

146 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Sage, wozu braucht man in der Küche die Sachen, die wir auf den Bildern gesehen haben ? Welche von diesen Sachen hast zu Hause ? Welche Arbeit in der Küche magst du und welche magst du gar nicht ? Welche Arbeit scheint dir schwer zu sein ? Und welche leicht ? Was kostet Tellerservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco, BILLA ? Was kostet Besteckservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco, BILLA ? Wie viele Köche und Köchinnen arbeiten im Hotel Branc in einer Schicht ? Haben die Köche und Köchinnen im Hotel Branc immer viel zu tun ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

147 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Nenne die Reinigungsmittel, die du in der Küche zu Hause verwendest ? Welche Spülmittel kennst du ? Welche habt ihr zu Hause ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

148 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 9 Test Ordne zu ! Kasserole abwischen Teller spülen Jar, Pur Ordnung machen Backblech eingießen Handmixer rühren Lappen backen Besen panieren Kaffeeeekanne essen Kochlöffel dünsten Elektroherd braten Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

149 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 Der gedeckte Tisch Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

150 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 das Tischtuch die Serviette die Kerze die Blumendekoration Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

151 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 der Pfefferstreuer der Salzstreuer der Zahnstocher der Trinkhalm Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

152 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 das Streichholz - die Streichhölzer das Zündholz die Zündhölzer der Korkenzieher der Flaschenöffner der Aschenbecher der Bieruntersetzer Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

153 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 Was von diesen Sachen gehört auf den gedeckten Tisch ? Was von diesen Sachen gehört nicht auf den gedeckten Tisch ? Welche Sachen fehlen hier noch? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

154 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 der tiefe Teller der flache Teller der Dessertteller Der Fleischteller Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

155 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 das Tablett die Suppenschüssel Die Salatschüssel das Besteck Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

156 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 Auf welcher Seite vom Teller liegt der Löffel ? die Gabel ? das Messer ? Was wird mit dem Löffel gegessen ? Was wird mit der Gabel und mit dem Messer gegessen ? Was wird aus dem tiefen Teller gegessen ? Was wird aus dem flachen Teller gegessen ? Worin serviert man die Suppe ? Worin serviert man das Hauptgericht ? Was alles brauchen wir , wenn wir einen Tisch decken wollen ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

157 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 die Hochzeitstafel die Geburtstagstaffel die Jägertaffel Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

158 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 Was alles brauchst du, wenn du eine Festtaffel decken willst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Frühstück servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Mittagessen servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Abendbrot servieren sollst ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

159 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 10 Test Was serviert man in einem tiefen Teller ? Was trägt der Kellner auf dem Tablett ? Gehört der Zahnstocher auf den gedeckten Tisch ? Womit öffnet der Kellner die Weinflasche ? Womit öffnet der Kellner die Bierflasche ? Was liegt auf dem gedeckten Tisch links vom Teller ? Gehört der Aschenbecher auf den gedeckten Tisch ? Welche Teller kennst du ? Was serviert man in einer Schüssel ? Wozu dient ein Trinkhalm ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

160 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Mein Beruf - der Kellner Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

161 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Mein Beruf gefällt mir. Ich bin jetzt Abi in der Berufschule in Senica. Mein Praxis habe ich im Hotel Branč, das Gebäude des Hotels steht direkt im Stadtzentrum.Im Hotel Branč sind die Küche, das Restaurant, der Speisesaal, ein Cafe, ein Jägersaal, blauer Saal, die Nachtbar und die Bierstube. Ich habe schon in allen Einrichtungen des Hotels gearbeitet. Am besten gefällt mir die Arbeit im Cafe. Die Leute hier beeilen nicht, sie trinken ruhig ihre Tee, Wein, Kaffee ... Im Restaurant sind oft die Leute nervös, sie kommen hungrig,sie haben wenig Zeit auf das Essen zu warten. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

162 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Wie sehen die Gäste auf dem Bild aus ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

163 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Der Kellnerberuf ist nicht leicht. Man muss von früh bis spät auf den Beinen sein. Der Kellner muss nett sein. Die Gäste haben viele Wünsche und der Kellner muss sich alles merken. Er muss alle bedienen und höflich bleiben. Einige Gäste wollen schnell bedient werden,sie sind nervös, einige trinken zu viel Alkohol, sie sind oft frech. Aber der Kellner muss ruhig bleiben und alle Wünsche der Gäste ausüllen. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

164 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Die Gäste sitzen draußen auf der Terrasse. Beschreibe das Bild ! Was alles ist auf dem Tisch ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

165 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 In der Bierstube, in der Weinstube, in der Nachtbar ist oft schlechte Luft. Viele Gäste rauchen. Der Kellner muss hier trotzdem arbeiten. Wo sind die Gäste auf dem Bild ? Was machen sie ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

166 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Was siehst du auf dem Bild ? Wo sind deiner Meinung nach die Gäste ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

167 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Der Kellner muss für seine Gesundheit vie tun, wenn er gesund bleiben will. Er sollte, er sollte nicht rauchen. regelmäßig essen. Sport treiben. Frühsport machen. Ausflüge machen. Spaziergänge machen. keinen Alkohol trinken. genug schlafen. Was machst du davon ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

168 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Was siehst du auf den Bildern ? Beschreibe die Bilder ! Was ist gesund und was ist schädlich ? Spaziergänge Spaziergänge Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

169 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Schlaf passives Rauchen Rauchen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

170 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Lauf Alkoholtrinken Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

171 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 11 Test Ergänze den Satz ! 1 Der Kellnerberuf ist nicht 2. Man muss von bis auf den Beinen sein. 3. Der Kellner muss die Gäste schnell 4. Die Gäste haben viele 5. Der Sport ist für den Kellner 6. Die Luft in der Nachtbar ist oft 7.Der Kellner sollte nicht 8. Der Kellner sollte 9. Der Beruf Kellner mir. 10. Der Kellner sollte regelmäßig...... Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

172 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Jahreszeiten und die Küche Ernähren Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

173 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Lies mit dem Wörterbuch ! In der ganzen Welt ist die Initiative „ Gesünder leben „ bekannt. Wenn wir gesund leben wollen , müssen wir folgendes berücksichtigen : Ernährren – wir essen täglich mehrmals – nicht immer bewusst, nicht immer Mit Genuss, nicht immer gesund - Bewegen - Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Die Bewegung ist unsere ureigenste menschliche Tätigkeit und wir sollen unseren Körper als bestens konstruiertes Fitnessgerät nutzen. Entspannen – Leben hat Ryhthmus : zur Spannung gehört die Entspannung, Entspannung ist die Grundlage für ein stressfreies Leben. - Vorsorge Es lohn sich, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Nur so können wir die potenziellen Gesundheitsprobleme aktiv gegenlenken. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

174 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Bewegung Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

175 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Entspannen Vorsorge Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

176 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Beschreibe die Bilder ! Sehr wichtig in der Ernährung sind Gemüse und Obst, die wir in unserer Speisekarte haben. Die einzelnen Jahreszeiten bringen verschiedene Gemüse- und Obstsorten mit. In der Abhängigkeit von der Jahreszeit ändert sich auch das Angebot an gesunde Grundzutaten . Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

177 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Frühling Der Spargel hat nur 20 Kalorien pro 100 Gramm, regt die Nierentätigkeit an, ethält Vitamine C, B, Provitamin A. die Spargelsuppe Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

178 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 der Spargel und Frühlingsspezialitäten Die Erdbeere - man sagt – sie ist Königin des Gartens. Die Erdbeerre besteht zu ungefähr 90% aus Wasser und ist sehr kalorienarm. Ihr Vitamin – C Gehalt ist doppelt so hoch wie der von Orangen und Zitronen. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

179 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 die Erdbeerentorte Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

180 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Das Radieschen enthält Vitamin C, beugt Frühjahrsmüdigkeit und zu rascher Ermüdung vor. Weiter enthält Radieschen Kalium - es ist notwendig für die Aktivierung zahlreicher Enzyme. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

181 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 das Radieschen der Radieschensalat Isst du oft Radieschen ? Habt ihr es im Garten oder kauft ihr es ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

182 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Spinat enhält Eisen, Kalzium und Phosphor. Spinat auf Pizzas, in Suppen, als Blattgemüse, in Rouladen oder als Salat mit einem Ei ist nicht nur gesund, sondern auch sehr schmackhaft. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

183 Modul 12 Spinat mit Ei Magst du Spinat mit Spiegelei ?
Und Pizza mit Spinat ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

184 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Kresse durch ihre Antibiotische Eigenschaften wirkt Kresse lindernd bei Harn - und Atemwegsinfekten. Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

185 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 die Kressensuppe Hast du schon die Kressensuppe gegessen ? Oder etwas Anderes mit der Kresse? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

186 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Sommer Die Marille, die Aprikose enthält Vitamin B, C, Kalium , Folsäure, ß-Karotin. Die Marille schmeckt sehr gut. Magst du Marillen ? Welche von diesen Essen magst du ? getrocknete Marillen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

187 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Marillenmarmelade Marillenkompott Marillenkuchen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

188 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Kirsche Enthält Vitamine A, C , Kalium, Kalzium, Eisen und beugt rascher Ermüdung vor. Wann ( in welchem Monat ) sind die Kirschen reif ? Habt ihr im Garten einen Kirschbaum ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

189 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Kirschenkompott Kirschenkuchen Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

190 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Tomate, der Paradeiser enthält Vitamine C, B und Antioxidans, Folsäure – sie sind für die Bildung und Reifung der roten Blutkörperchen notwendig. Tomatensuppe Welche Tomatengerichte kennst du ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

191 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Zucchino ( plural Zucchini ) enthält Vitamine B, K, Eisen. Gefüllte Zucchini Wie kann Zucchino zubereitet werden ? ( kochen, dünsten, braten, backen...) Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

192 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Katoffeln, die Erdäpfel sind sehr verbreitet. sie enthälten Vitamin C und Mineralstoffen. Wie werden Kartoffeln am häufigsten gegessen ? Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder Nachtisch ? Magst du Kartoffeln ? Was konkret ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

193 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Fisole enthält Vitamine B, K und Folsäure. Magst du Fisole ? Wird bei euch zu Hause Fisole gekocht ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

194 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Mangold Enhält Vitamin B, Eisen, Magnesium, Balaststoffe. Spaghetti mit Mangold Hast du schon Mangold gegessen ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

195 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Kohlrabi enthält Vitamin C, Eisen, Folsäure. gefüllter Kohlrabi Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

196 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Himbeeren enthalten Vitamin C, Eisen, Magnesium. die Himbeerentorte Kennst du noch welche Gerichte mit den Himbeeren ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

197 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Die Ribisel, die Johannisbeeren enthält Vitamin C, Mangan, Kalzium, Pektin. Bäckt deine Mutter die Ribiseltorte oder den Ribiselkuchen ? Wie schmeckt es ? Welche Farbe hat Ribisel ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

198 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Herbst Der Kürbis enthält Vitamin E, Kalium, Zink. Welches Fest hängt mit Kürbis zusammen ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

199 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Das Kraut enthält Vitamine C, E, Folsäure, Balaststoffe. Welche Gerichte kennst du mit Kraut? Magst du Kraut ? Wo kauft ihr Kraut ? Auf dem Markt oder in der Kaufhalle ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

200 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Apfel - es ist unser Lieblingsobst. Die Äpfel enthalten Vitamin C, Balaststoffe, Pfenole. Welche Gerichte kennst du mit den Äpfeln ? Magst du Äpfel ? Habt ihr im Garten die Apfelbäume ? Welch Obst – und Gemüsesorten sind bei uns im Herbst bei uns beliebt und verbreitet ? Nenne sie ! Welche Gerichte davon sind dir bekannt ? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

201 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Aus welchem Ost oder Gemüse sind diese Gerichte ? Pommes frites Letscho Zwetschkenfleck Apfelstrudel Krautpuffer Eräpfelflecken mit Sauerkraut Seleriesalat Pastinakensuppe Schwarzwurzelsalat Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

202 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Der Winter Für diese Jahreszeit sind Nüsse und Trockenfrüchte typisch. In der Winterzeit sind auch Mohnkuchen beliebt. Der Mohn Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

203 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 der Mohnkuchen der Mohnstrudel Welchwe von diesen Nüssen hast magst du ? Erdnuss, Paranuss, Keschunuss? Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.

204 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.
Modul 12 Test In welcher Jahreszeit wird bei uns reif –1. Radieschen 2. Kraut 3. Paradeiser Welche Farbe hat Spinat 5. Kirsche 6. Mohn Was ist hart und was ist weich Marille 8. Erdapfel 9. Himbeeren 10. Nuss Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF.


Herunterladen ppt "Autor: Mgr. Libuša Orgoníková"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen