Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Aktivita 14 Modulový vzdelávací program pre predmet nemecký jazyk v učebnom odbore čašník Autor: Mgr.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Aktivita 14 Modulový vzdelávací program pre predmet nemecký jazyk v učebnom odbore čašník Autor: Mgr."—  Präsentation transkript:

1 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Aktivita 14 Modulový vzdelávací program pre predmet nemecký jazyk v učebnom odbore čašník Autor: Mgr. Libuša Orgoníková

2 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Teoretická časť Obsah Obsah Výber jazykového minima Výber jazykového minima štruktúra mikrojazyka štruktúra mikrojazyka typy mikrojazyka typy mikrojazyka esencionalizmus a inštrumentalizmus esencionalizmus a inštrumentalizmus Objasňovanie významu lexikálnych jednotiek Objasňovanie významu lexikálnych jednotiek ostentatívne objasňovanie ostentatívne objasňovanie slovné objasňovanie slovné objasňovanie Použité metódy Použité metódy situačná metóda situačná metóda inscenačná metóda inscenačná metóda Predmetová a činnostná názornosť Predmetová a činnostná názornosť interiorizácia interiorizácia mastery learning mastery learning modulárny systém vyučovania modulárny systém vyučovania aplikačné úlohy aplikačné úlohy

3 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Výber jazykového minima Počas štúdia na SOU je potrebné stanoviť reálne ciele tak, aby vyučovanie cudzieho jazyka splnilo základný cieľ a to komunikatívny. Počas štúdia na SOU je potrebné stanoviť reálne ciele tak, aby vyučovanie cudzieho jazyka splnilo základný cieľ a to komunikatívny. Pri vyučovaní cudzích jazykov v našich školských podmienkach si žiak osvojuje aj osobitý jazyk – mikrojazyk, t.j.primerané a uvážené jazykové minimum, v ktorom musia byť zastúpené všetky prostriedky jazykových rovín: prostriedky zvukovej realizácie, výslovnosť, prízvuk, intonácia, prostriedky lexikálne, gramatické a pre potreby písomnej komunikácie prostriedky grafické a pravopisné. Pri vyučovaní cudzích jazykov v našich školských podmienkach si žiak osvojuje aj osobitý jazyk – mikrojazyk, t.j.primerané a uvážené jazykové minimum, v ktorom musia byť zastúpené všetky prostriedky jazykových rovín: prostriedky zvukovej realizácie, výslovnosť, prízvuk, intonácia, prostriedky lexikálne, gramatické a pre potreby písomnej komunikácie prostriedky grafické a pravopisné.

4 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Štruktúra mikrojazyka Pre štruktúru mikrojazyka je príznačné to,že nie všetky prostriedky v ňom môžu byť zastúpené v rovnakej miere. Pre štruktúru mikrojazyka je príznačné to,že nie všetky prostriedky v ňom môžu byť zastúpené v rovnakej miere. Rozsah osvojovaného mikrojazyka musí byť prirodzene reálny,t.j. musí byť prispôsobený možnostiam výuky za určitých konkrétnych podmienok. Rozsah osvojovaného mikrojazyka musí byť prirodzene reálny,t.j. musí byť prispôsobený možnostiam výuky za určitých konkrétnych podmienok. Nesieme mať na mysli len aspekt kvantitatívny( napr. koľko lexikálnych jednotiek si má žiak osvojiť), ale aj hľadisko kvalitatívne, t. j. ktoré konkrétne lexikálne a gramatické prostriedky majú byť do mikrojazyka zahrnuté. Nesieme mať na mysli len aspekt kvantitatívny( napr. koľko lexikálnych jednotiek si má žiak osvojiť), ale aj hľadisko kvalitatívne, t. j. ktoré konkrétne lexikálne a gramatické prostriedky majú byť do mikrojazyka zahrnuté.

5 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Typy mikrojazyka Neexistuje univerzálny mikrojazyk,ale v odbornej literatúre nachádzame delenie mikrojazyka na dva typy: Neexistuje univerzálny mikrojazyk,ale v odbornej literatúre nachádzame delenie mikrojazyka na dva typy: všeobecný-ktorý je predmetom osvojovania vo všeobecno-vzdelávacích školách všeobecný-ktorý je predmetom osvojovania vo všeobecno-vzdelávacích školách špecifikovaný - ktorý sa učia študenti v profesionálne zameranej výuke lexiky, ktorá má slúžiť na komunikáciu v danom odbore. špecifikovaný - ktorý sa učia študenti v profesionálne zameranej výuke lexiky, ktorá má slúžiť na komunikáciu v danom odbore.

6 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Esencionalizmus a inštrumentalizmus Pri výbere jazykového minima a jeho osvojovaní je potrebné využívať aj súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní ako je esencializmus a inštrumentalizmus. Pri výbere jazykového minima a jeho osvojovaní je potrebné využívať aj súčasné trendy vo výchove a vzdelávaní ako je esencializmus a inštrumentalizmus. Esencializmus zdôrazňuje, že základné(esenciálne) vedomosti a zručnosti je potrebné dôkladne si osvojiť a precvičiť, aby tvorili základ pre ich ďaľšie rozšiovanie do rozličnej hĺbky a šírky –príprava na povolanie, celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Esencializmus zdôrazňuje, že základné(esenciálne) vedomosti a zručnosti je potrebné dôkladne si osvojiť a precvičiť, aby tvorili základ pre ich ďaľšie rozšiovanie do rozličnej hĺbky a šírky –príprava na povolanie, celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie. Základným pojmom inštrumentalizmu je skúsenosť – aktívna a k prostrediu prispôsobená činnosť. Skúsenosťou ľudia nadobúdajú vedomosti a zručnosti. Základným pojmom inštrumentalizmu je skúsenosť – aktívna a k prostrediu prispôsobená činnosť. Skúsenosťou ľudia nadobúdajú vedomosti a zručnosti.

7 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Objasňovnie významu lexikálnych jednotiek ostentatívne objasňovanie slovné objasňovanie Ostentatívne objasňovanie spočíva v tom, že význam sa ozrejmí bez použitia objasňujúcich slov. To znamení, že sa používajú neverbálne materiálne prostriedky, ktoré znázorňujú, alebo priamo reprezentujú predmety označované danými lexikálnymi jednotkami. Ostentatívne objasňovanie spočíva v tom, že význam sa ozrejmí bez použitia objasňujúcich slov. To znamení, že sa používajú neverbálne materiálne prostriedky, ktoré znázorňujú, alebo priamo reprezentujú predmety označované danými lexikálnymi jednotkami. Slovné objasňovanie- jeho základným spôsobom pri vyučovaní cudzích jazykov je prekladová definícia. Slovné objasňovanie- jeho základným spôsobom pri vyučovaní cudzích jazykov je prekladová definícia.

8 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Použité metódy situačná metóda inscenačná metóda Situačná metóda spočíva v tom, že študenti obdržia opis určitej situácie, ktorá obsahuje niekoľko úloh, ktoré majú účastníkov motivovať k východisku, či rozriešenia situácie. Situačná metóda spočíva v tom, že študenti obdržia opis určitej situácie, ktorá obsahuje niekoľko úloh, ktoré majú účastníkov motivovať k východisku, či rozriešenia situácie. Inscenačná metóda spočíva v tom, že všetci zúčastnení študenti hrajú, inscenujú určitú situáciu. Inscenačná metóda spočíva v tom, že všetci zúčastnení študenti hrajú, inscenujú určitú situáciu. Výhodou tejto metódy je jej dynamickosť,zaangažovanie vzdelávaných, osobné prežívanie situácie, umožňujúce rozvoj empatie a sociálneho zmýšľania a konania, rozvoj schopností prekonávať reálne problémové situácie. Výhodou tejto metódy je jej dynamickosť,zaangažovanie vzdelávaných, osobné prežívanie situácie, umožňujúce rozvoj empatie a sociálneho zmýšľania a konania, rozvoj schopností prekonávať reálne problémové situácie.

9 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Predmetová a činnostná názornosť interiorizácia interiorizácia mastery learning mastery learning modulárny systém vyučovania modulárny systém vyučovania aplikačné úlohy aplikačné úlohy Pri tvorivom procese osvojovania odbornej slovnej zásoby sa využíva interiorizácia, v ktorej vyučovací proces prebieha v určitej postupnosti –etapách: Pri tvorivom procese osvojovania odbornej slovnej zásoby sa využíva interiorizácia, v ktorej vyučovací proces prebieha v určitej postupnosti –etapách: etapa motivácie žiakov etapa motivácie žiakov etapa predbežnej orientácie v úlohe etapa predbežnej orientácie v úlohe etapa materiálnej,alebo materializovanej činnosti etapa materiálnej,alebo materializovanej činnosti etapa vonkajšej reči etapa vonkajšej reči etapa vnútornej reči etapa vnútornej reči etapa rozumovej činnosti etapa rozumovej činnosti

10 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Mastery Learning znamená dokonalé zvládnutie učiva. Jeho podstata spočíva v tom, že študent si musí osvojiť učivo na úrovni tzv. mastery, čo predstavuje 80-90% predpísaného učiva. znamená dokonalé zvládnutie učiva. Jeho podstata spočíva v tom, že študent si musí osvojiť učivo na úrovni tzv. mastery, čo predstavuje 80-90% predpísaného učiva.

11 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modulárny systém vyučovania Vyučovací proces prebieha oveľa úspešnejšie, ak je učivo rozdelené na menšie, uzavreté jednotky- moduly. Vyučovací proces prebieha oveľa úspešnejšie, ak je učivo rozdelené na menšie, uzavreté jednotky- moduly. V odbore čašník je možné za moduly osvojovania odbornej slovnej zásoby považovať napr: privítanie hostí, jednotlivé časti jedálneho lístka... V odbore čašník je možné za moduly osvojovania odbornej slovnej zásoby považovať napr: privítanie hostí, jednotlivé časti jedálneho lístka...

12 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Aplikačné úlohy Ak študent zvládne modul na úrovni mastery, narastá u neho dôveru vo vlastné sily, čím sa zvyšuje jeho motivácia. Ak študent zvládne modul na úrovni mastery, narastá u neho dôveru vo vlastné sily, čím sa zvyšuje jeho motivácia. Po zvládnutí príslušného modulu na úrovni mastery je možné prejsť k aplikačným úlohám. Po zvládnutí príslušného modulu na úrovni mastery je možné prejsť k aplikačným úlohám. Aplikačné úlohy sú v podstate činnosti, ktoré slúžia na upevńovanie vedomostí a zručností. A práve v odbore čašník je upevňovnie učiva možné realizovať v reálnych životných situáciach, u študentov sa vytvárajú mentálne programy, ktoré ostávajú dlhodobo uchované a sú operačné- možno ich využiť v podobných, ale aj zmenených situáciach, v akých boli nadobudnuté. Aplikačné úlohy sú v podstate činnosti, ktoré slúžia na upevńovanie vedomostí a zručností. A práve v odbore čašník je upevňovnie učiva možné realizovať v reálnych životných situáciach, u študentov sa vytvárajú mentálne programy, ktoré ostávajú dlhodobo uchované a sú operačné- možno ich využiť v podobných, ale aj zmenených situáciach, v akých boli nadobudnuté.

13 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Tezaurus Pre rozvoj odbornej slovnej zásoby k každom odbore je potrebné vytvorenie Pre rozvoj odbornej slovnej zásoby k každom odbore je potrebné vytvorenie tezauru – súhrnu z prv prebratého učiva, ktoré má súvislosť s novým učivom a ktoré si žiaci potrebujú aktualizovať, aby mohli aktívne spolupracovať pri osvojovaní nového učiva. tezauru – súhrnu z prv prebratého učiva, ktoré má súvislosť s novým učivom a ktoré si žiaci potrebujú aktualizovať, aby mohli aktívne spolupracovať pri osvojovaní nového učiva.

14 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Grußformen Grußformen An der Rezeption An der Rezeption Im Restaurant Im Restaurant Die Speisekarte Die Speisekarte Getränke Getränke Zutaten Zutaten Die Speisekarte im Hotrel Branč Die Speisekarte im Hotrel Branč Gemüse, Obst Gemüse, Obst Die Einrichtung der Küche Die Einrichtung der Küche Der gedeckte Tisch Der gedeckte Tisch Mein Beruf – der Kellner Mein Beruf – der Kellner Die Jahreszeiten und die Küche Die Jahreszeiten und die Küche

15 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Grußformen Pozdravy Grußformen Pozdravy Wir grüssen uns Wir grüssen uns Guten Morgen! Dobré ráno ! – asi do 11.30 Guten Morgen! Dobré ráno ! – asi do 11.30 Guten Tag ! Dobrý deň ! – asi do 18.00, Guten Tag ! Dobrý deň ! – asi do 18.00, Grüss Gott! Dobrý deň ! - V Rakúsku Grüss Gott! Dobrý deň ! - V Rakúsku Guten Abend ! Dobrý večer ! Guten Abend ! Dobrý večer ! Hallo ! Ahoj ! Hallo ! Ahoj ! Grüss dich ! Ahoj, nazdar ! Grüss dich ! Ahoj, nazdar !

16 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Wie kann man Gäste begrüßen und empfangen ? Wie kann man Gäste begrüßen und empfangen ? Guten Tag ! Guten Tag ! Guten Morgen ! Guten Morgen ! Guten Abend ! Guten Abend ! Grüß Gott ! Grüß Gott ! Schönen guten Abend ! Schönen guten Abend ! Bitte schön ? Bitte schön ? Sie wünschen ? Sie wünschen ? Womit kann ich dienen ? Womit kann ich dienen ? Kann ich Ihnen behilflich sein ? Kann ich Ihnen behilflich sein ?

17 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Wie kann man Stammgäste begrüßen ? Wie kann man Stammgäste begrüßen ? Guten Morgen, Frau …, wie geht es Ihnen ? Guten Morgen, Frau …, wie geht es Ihnen ? Guten Tag, Fräulein…, hatten Sie eine gute Reise ? Guten Tag, Fräulein…, hatten Sie eine gute Reise ? Guten Abend Herr …, wie war die Reise ? Guten Abend Herr …, wie war die Reise ? Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich freue mich, wieder bei uns begrüßen zu können. Ich freue mich, wieder bei uns begrüßen zu können. Herzlich willkommen ! Herzlich willkommen !

18 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Anrede Oslovenie Anrede Oslovenie Herr pane Herr pane Frau pani Frau pani Fräulein slečna Fräulein slečna Mein Herr Pane Mein Herr Pane Liebe Frau Milá pani Liebe Frau Milá pani

19 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Wir verabschieden uns Wir verabschieden uns Auf Wiedersehen ! Auf Wiederschauen ! Auf Wiedersehen ! Auf Wiederschauen ! Gute Nacht ! Gute Nacht ! Bis zum nächstenmal ! Bis zum nächstenmal ! Bis nächstes Jahr ! Bis nächstes Jahr ! Hoffentlich hatten Sie eine schöne Zeit bei uns ! Hoffentlich hatten Sie eine schöne Zeit bei uns ! Hoffentlich hatten Sie schöne Tage bei uns ! Hoffentlich hatten Sie schöne Tage bei uns ! Hoffentlich kommen Sie nächstes Jahr wieder ! Hoffentlich kommen Sie nächstes Jahr wieder ! Hoffentlich haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ! Hoffentlich haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ! Hoffentlich hat es Ihnen bei uns gefallen ! Hoffentlich hat es Ihnen bei uns gefallen ! Wir hoffen, Sie nächstes Jahr wiederzusehen ! Wir hoffen, Sie nächstes Jahr wiederzusehen ! Wir hoffen, Sie kommen nächstes Jahr wieder ! Wir hoffen, Sie kommen nächstes Jahr wieder ! Bis nächstes Jahr ! Bis nächstes Jahr ! Bis zum nächstenmal ! Bis zum nächstenmal ! Bis nächsten Sommer ! Bis nächsten Sommer ! Machts gut ! Machts gut ! Vielen Dank für den Besuch ! Vielen Dank für den Besuch ! Bis dann ! Bis dann ! Bis bald ! Bis bald ! Tschüß! Tschüß!

20 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Ich wünsche Ihnen alles Gute ! Ich wünsche Ihnen alles Gute ! Ich wünsche Ihnen schöne Fahrt ! Ich wünsche Ihnen schöne Fahrt ! Ich wünsche Ihnen gute Heimfahrt ! Ich wünsche Ihnen gute Heimfahrt ! Ich wünsche Ihnen gute Reise ! Ich wünsche Ihnen gute Reise ! Ich wünsche Ihnen gute Heimreise ! Ich wünsche Ihnen gute Heimreise !

21 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Ein Dialog Ein Dialog Guten Morgen. Guten Morgen.. Guten Morgen Frau Klein. Sie reisen heute ab ?. Guten Morgen Frau Klein. Sie reisen heute ab ? Ja, ist meine Rechnung schon fertig ? Ja, ist meine Rechnung schon fertig ?. Ja, hier, bitte schön.. Ja, hier, bitte schön. Das sind also 240 EURO. Bitte sehr. Das sind also 240 EURO. Bitte sehr.. Danke. Haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ?. Danke. Haben Sie sich bei uns wohl gefühlt ? Ja, sehr. Wir gehen noch frühstücken. Ja, sehr. Wir gehen noch frühstücken.. Selbstverständlich. Ihr Taxi ist shon bestellt.. Selbstverständlich. Ihr Taxi ist shon bestellt. Danke sehr. Danke sehr.. Bitte sehr. Und gute Fahrt !. Bitte sehr. Und gute Fahrt !

22 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Ergänze ! Ergänze ! Guten Morgen ! Ich fahre heute ab. Ich hätte gern die Rechnung. Guten Morgen ! Ich fahre heute ab. Ich hätte gern die Rechnung.. Klein. Zimmer 125. Klein. Zimmer 125... Danke. Ich komme in einer Stunde nochmal vorbei. Danke. Ich komme in einer Stunde nochmal vorbei.. Guten Tag ! Haben Sie meine Rechnung schon fertig ? Guten Tag ! Haben Sie meine Rechnung schon fertig ?. Das macht zusammen 210 EURO – hier bitte. Das macht zusammen 210 EURO – hier bitte.. Ja, es war angenehm. Ja, es war angenehm.. Ja, um halb drei brauche ich ein Taxi zum Flughafen. Ja, um halb drei brauche ich ein Taxi zum Flughafen.. - Danke ! - Danke !

23 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Die Abrechnung vorlegen und kommentieren Die Abrechnung vorlegen und kommentieren ( Arbeite mit dem Wörterbuch.) ( Arbeite mit dem Wörterbuch.)

24 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Hier ist die Rechnung. Hier ist die Rechnung. Für das Extrabett haben wir Ihnen … EURO berechnet. Für das Extrabett haben wir Ihnen … EURO berechnet. Sie haben also…. Sie haben also…. Das macht …EURO insgesamt. Das macht …EURO insgesamt. Das sind …EURO alles inbegriffen. Das sind …EURO alles inbegriffen. Das wären …EURO alles inklusive. Das wären …EURO alles inklusive. Der Preis beträgt…. Der Preis beträgt…. Das macht zusammen …. Das macht zusammen …. Brauchen Sie eine Quittung ? Brauchen Sie eine Quittung ? Brauchen Sie einen Beleg ? Brauchen Sie einen Beleg ? Bitte unterschreiben Sie die Rechnung. Bitte unterschreiben Sie die Rechnung. Können Sie bitte die Rechnung unterschreiben ? Können Sie bitte die Rechnung unterschreiben ?

25 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Die Gäste vor der Abfahrt Die Gäste vor der Abfahrt Wen siehst du auf dem Bild ? Wen siehst du auf dem Bild ?

26 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Aufgaben : Aufgaben : Grüssen Sie Grüssen Sie einen Herrn morgen früh einen Herrn morgen früh ein Fräulein nachmittag ein Fräulein nachmittag einen Freund abends einen Freund abends einen Herrn abends bei dem Verabschieden einen Herrn abends bei dem Verabschieden bedanken Sie sich für den Besuch bedanken Sie sich für den Besuch eine Freundin nachmittag bie dem Verabschieden eine Freundin nachmittag bie dem Verabschieden

27 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 1 Test Test 1. Grüße den Gast morgen………………….. 1. Grüße den Gast morgen………………….. 2. abend……………………………………….. 2. abend……………………………………….. 3. Frag den Gast nach der Reise ?…………… 3. Frag den Gast nach der Reise ?…………… 4. Verabschiede dich mit dem Gast ! ………… 4. Verabschiede dich mit dem Gast ! ………… 5. Verabschiede dich mit dem Freund !……… 5. Verabschiede dich mit dem Freund !……… 6. Bedanke dich für den Besuch………………. 6. Bedanke dich für den Besuch………………. 7. Frage nach der Rechnung!…………………... 7. Frage nach der Rechnung!…………………... 8. Bestelle ein Taxi !……………………………. 8. Bestelle ein Taxi !……………………………. 9. Grüße deine Oma nachmittag !……………… 9. Grüße deine Oma nachmittag !……………… 10. Verabschiede dich mit der Oma abends ! 10. Verabschiede dich mit der Oma abends !

28 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 An der Rezeption An der Rezeption Lesen Sie ! Lesen Sie ! - Guten Tag ! Sie wünschen bitte ? - Guten Tag ! Sie wünschen bitte ?. Ich möchte ein Doppelzimmer mit Bad.. Ich möchte ein Doppelzimmer mit Bad. Ja, gerne. Wie lange bleiben Sie ? Ja, gerne. Wie lange bleiben Sie ?. Zwei Nächte.. Zwei Nächte. In Ordnung. Zimmer Nummer 201. In Ordnung. Zimmer Nummer 201.. Wollen Sie sich gleich eintragen ?. Wollen Sie sich gleich eintragen ? Ja, wo ? Ja, wo ?. In dieses Formular, bitte.. In dieses Formular, bitte.

29 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Ergänzen Sie ! Ergänzen Sie ! ……………………………………………. …………………………………………….. Ich hätte gern ein Einzelzimmer mit Dusche !. Ich hätte gern ein Einzelzimmer mit Dusche ! ……………………………………………………. …………………………………………………….. Drei Tage.. Drei Tage. …………………………………………………….. ……………………………………………………... Ja hier : dieser Koffer. Die Tasche kann ich selbst tragen.. Ja hier : dieser Koffer. Die Tasche kann ich selbst tragen. - ……………………………………………………. - …………………………………………………….. Ja, wo ist das Formular ?. Ja, wo ist das Formular ? ……………………………………………………. …………………………………………………….

30 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Was siehst du auf dem Bild ? Was siehst du auf dem Bild ?

31 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Lesen Sie ! Lesen Sie ! Guten Tag, Frau Winter ! Guten Tag Herr Winter ! Guten Tag, Frau Winter ! Guten Tag Herr Winter !. Guten Tag, Herr Härtel ! Wie geht es Ihnen ?. Guten Tag, Herr Härtel ! Wie geht es Ihnen ? Sehr gut, danke ! Und Ihnen ? Sehr gut, danke ! Und Ihnen ?. Danke, gut !. Danke, gut ! Wie war die Reise ? Wie war die Reise ?. Gut, aber wir sind jetzt ein bißchen müde.. Gut, aber wir sind jetzt ein bißchen müde. Sie haben dasselbe Zimmer wie voriges Jahr. Sie haben dasselbe Zimmer wie voriges Jahr.. Das ist aber nett von Ihnen !. Das ist aber nett von Ihnen ! Der Träger bringt Ihr Gepäck sofort aufs Zimmer. Der Träger bringt Ihr Gepäck sofort aufs Zimmer.. Danke.. Danke. Füllen Sie bitte das Formular hier aus ? Haben Sie noch einen Füllen Sie bitte das Formular hier aus ? Haben Sie noch einen Wunsch ? Wunsch ?. Wir füllen es aus. Nein, danke.. Wir füllen es aus. Nein, danke.

32 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Was ist richtig ? richtig falsch Was ist richtig ? richtig falsch Herr und Frau Winter haben kein Gepäck. Herr und Frau Winter haben kein Gepäck. Herr und Frau Winter sind nicht müde. Herr und Frau Winter sind nicht müde. Ihre Reise war gut. Ihre Reise war gut. Sie haben viele Wünsche. Sie haben viele Wünsche. Sie sind das erste Mal gekommen. Sie sind das erste Mal gekommen.

33 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Hier sind die Hotelgäste gekommen. Was machen sie deiner Meinung nach ? Hier sind die Hotelgäste gekommen. Was machen sie deiner Meinung nach ?

34 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Lesen Sie ! Lesen Sie ! - Guten Tag, bitte schön ! - Guten Tag, bitte schön !. Guten Tag, mein Name ist Trinkler.. Guten Tag, mein Name ist Trinkler. Sind Sie angemeldet ? Sind Sie angemeldet ?. Ja, ich habe letzte Woche telefonisch gebucht.. Ja, ich habe letzte Woche telefonisch gebucht. Ja, hier ist Ihre Reservierung, Sie bleiben bis zum 1. August. Ja, hier ist Ihre Reservierung, Sie bleiben bis zum 1. August.. Das stimmt, es sind vier Tage.. Das stimmt, es sind vier Tage. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel, bitte, Nr.10. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel, bitte, Nr.10.. Danke !. Danke ! Haben Sie auch ein Gepäck ? Brauchen Sie auch einen Träger ? Haben Sie auch ein Gepäck ? Brauchen Sie auch einen Träger ?. Nein, danke. Kann ich meinen Wagen auf den Parkplatz stellen ?. Nein, danke. Kann ich meinen Wagen auf den Parkplatz stellen ? - Aber natürlich bitte. - Aber natürlich bitte.. Danke.. Danke.

35 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Was ist richtig ? Was ist richtig ? Herr Trinkler ist angemeldet. Herr Trinkler ist angemeldet. Er bleibt drei Tage. Er bleibt drei Tage. Er bekommt den Zimmerschlüssel. Er bekommt den Zimmerschlüssel. Her Trinkler braucht einen Träger. Her Trinkler braucht einen Träger. Herr Trinkler hat kei Auto. Herr Trinkler hat kei Auto. Bei dem Hotel gibt es keinen Parkplatzt. Bei dem Hotel gibt es keinen Parkplatzt.

36 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Ergänzen Sie ! Ergänzen Sie ! - ………………………………………………………………………….. - ………………………………………………………………………….. Guten Tag ! Ich habe vorige Woche ein Doppelzimmer reserviert. Guten Tag ! Ich habe vorige Woche ein Doppelzimmer reserviert. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. Ruth Trinkler. Ruth Trinkler. …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... Ja, drei Tage. Ja, drei Tage. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Danke. Kann ich meinen Wagen auf de Parkplatz stellen ? Danke. Kann ich meinen Wagen auf de Parkplatz stellen ? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

37 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Die Gästeliste Die Gästeliste Wie ist Ihr Name, bitte ? Trinkler. Wie ist Ihr Name, bitte ? Trinkler. Wie ist Ihr Vorname ? Ruth. Wie ist Ihr Vorname ? Ruth. Wie ist Ihre Adresse ? Wien, Ringstrasse 10, 98662 Wie ist Ihre Adresse ? Wien, Ringstrasse 10, 98662 Sie haben Zimmer Nummer 102. Sie haben Zimmer Nummer 102.

38 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Hier ist ein Gast gekommen. Wie ist er wahrscheinlich gefahren ? Hier ist ein Gast gekommen. Wie ist er wahrscheinlich gefahren ?

39 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Der Gast ist ins Hotelzimmer gekommen. Beschreibe es ! Der Gast ist ins Hotelzimmer gekommen. Beschreibe es !

40 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Test Test Schreiben Sie Schreiben Sie Ihren Namen Ihren Namen Ihren Vornamen Ihren Vornamen Ihre Adresse Ihre Adresse Ihren Wohnort Ihren Wohnort Ihre Postleitzahl Ihre Postleitzahl

41 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Ergänzen Sie Ergänzen Sie - ………………………………………. - ………………………………………. - Guten Tag ! Mein Name ist Müller. - Guten Tag ! Mein Name ist Müller. - ……………………………………. - ……………………………………. - Ja, ich habe gestern gebucht. - Ja, ich habe gestern gebucht. Ja, hier ist Ihre Reservierung. Sie bleiben sechs Tage, nicht wahr ? Ja, hier ist Ihre Reservierung. Sie bleiben sechs Tage, nicht wahr ? ……………………………………. ……………………………………. Ja, der Parkplatz ist direkt vor dem Hotel. Ja, der Parkplatz ist direkt vor dem Hotel.

42 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 2 Wie grüßen wir Wie grüßen wir Morgen Morgen Mittags Mittags Abends Abends

43 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Im Restaurant Im Restaurant

44 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Der Kellner fragt Der Kellner fragt Kann ich Ihnen helfen ? Kann ich Ihnen helfen ? Darf ich Ihnen helfen ? Darf ich Ihnen helfen ? Was kann ich für Sie tun ? Was kann ich für Sie tun ? Wünschen Sie einen Tisch ? Mit wie vielen Plätzen ? Wünschen Sie einen Tisch ? Mit wie vielen Plätzen ? Wünschen Sie einen Tisch in einem separaten Raum ? Wünschen Sie einen Tisch in einem separaten Raum ? Wünschen Sie einen Tisch am Fenster ? Wünschen Sie einen Tisch am Fenster ? Oder wünschen Sie allein zu sitzen ? Oder wünschen Sie allein zu sitzen ? Haben Sie noch andere Wünsche ? Haben Sie noch andere Wünsche ?

45 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Der Gast antwortet Der Gast antwortet Ich brauche einen Tisch zu reservieren. Ich brauche einen Tisch zu reservieren. Haben Sie freie Tische ? Haben Sie freie Tische ? Ich brauche einen Tisch mit sechs Plätzen. Ich brauche einen Tisch mit sechs Plätzen. Es wäre am besten in einem separaten Raum. Wäre es möglich? Es wäre am besten in einem separaten Raum. Wäre es möglich? Seien Sie so nett und reservieren Sie mir den Tisch bitte für morgen gegen 11 Uhr. Mein Name ist … Seien Sie so nett und reservieren Sie mir den Tisch bitte für morgen gegen 11 Uhr. Mein Name ist …

46 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Negative Antworten Negative Antworten Es tut mir leid, wir haben alles besetzt. Es tut mir leid, wir haben alles besetzt. Es tut mir leid, alles ist reserviert. Es tut mir leid, alles ist reserviert. Es tut mir leid, in einem separaten Raum haben wir nicht frei. Es tut mir leid, in einem separaten Raum haben wir nicht frei. Es tut mir leid, morgen haben wir erst um 13 Uhr frei. Es tut mir leid, morgen haben wir erst um 13 Uhr frei.

47 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Ergänzen Sie Ergänzen Sie Sie sind der Kellner Sie sind der Kellner K: K: G: Guten Abend. G: Guten Abend. K: K: G: Wir suchen freie Plätze. G: Wir suchen freie Plätze. K: K: G: Für vier Personen. G: Für vier Personen. K: K: G: Ja, es kann sein. Der Tisch passt uns. Es kann sein. Danke schön. G: Ja, es kann sein. Der Tisch passt uns. Es kann sein. Danke schön.

48 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Sie sind der Gast Sie sind der Gast K: Guten Tag ! K: Guten Tag ! G: G: K: Was wünschen Sie ? K: Was wünschen Sie ? G: G: K: Bitte schön,der Tisch am Fenster ist frei, auch der Tisch in der Ecke ist auch K: Bitte schön,der Tisch am Fenster ist frei, auch der Tisch in der Ecke ist auch nicht besetzt. nicht besetzt. G: G: K: Bitte sehr. K: Bitte sehr.

49 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Die Bestellung Die Bestellung

50 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Der Kellner Der Kellner Was wünschen Sie ? Was wünschen Sie ? Wünschen Sie zu essen ? Wünschen Sie zu essen ? Was wünschen Sie zu trinken ? Was wünschen Sie zu trinken ? Kann ich Ihnen empfehlen ? Kann ich Ihnen empfehlen ? Ich kann Ihnen unsere Spezialitäten empfehlen. Ich kann Ihnen unsere Spezialitäten empfehlen. Wir bieten auch Diätgerichte an. Wir bieten auch Diätgerichte an. (für Zuckerkranke und für Leberkranke ) (für Zuckerkranke und für Leberkranke ) Wünschen Sie auch eine Vorspeise ? Wünschen Sie auch eine Vorspeise ? Haben Sie sich schon ausgewählt bitte ? Haben Sie sich schon ausgewählt bitte ? Bitte sehr, die Getränke bringe ich gleich, das Essen ist in zehn Minuten fertig. Bitte sehr, die Getränke bringe ich gleich, das Essen ist in zehn Minuten fertig.

51 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Der Gast Der Gast Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Mittag essen. Was empfehlen Sie uns? Was empfehlen Sie uns? Bringen Sie uns die Speisekarte bitte. Bringen Sie uns die Speisekarte bitte. Haben Sie auch Tagesmenu? Haben Sie auch Tagesmenu? Haben Sie auch Diätgerichte? Haben Sie auch Diätgerichte? Bringen Sie uns bitte… Bringen Sie uns bitte… Bringen Sie uns bitte dreimal Tagesmenu, Juice, Nachtisch. Bringen Sie uns bitte dreimal Tagesmenu, Juice, Nachtisch.

52 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Ergänzen Sie Ergänzen Sie

53 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Sie sind der Kellner Sie sind der Kellner K: K: G:Guten Abend. G:Guten Abend. K: K: G: Bringen Sie uns bitte die Getränkekarte. G: Bringen Sie uns bitte die Getränkekarte. K: K: G:Was empfehlen Sie uns ? G:Was empfehlen Sie uns ? K.: K.: G: Nur alkoholfreie Getränke. G: Nur alkoholfreie Getränke. K: (emfehlt der Dame…) K: (emfehlt der Dame…) G 1 : Ich möchte etwas Warmes. G 1 : Ich möchte etwas Warmes. K: ( empfehlt ihm Tee, Kaffee…) K: ( empfehlt ihm Tee, Kaffee…) G 1 : So bringen Sie mir einmal grünen Tee mit Zitrone und Honig. G 1 : So bringen Sie mir einmal grünen Tee mit Zitrone und Honig. K: ( fragt den Gast 2 ) K: ( fragt den Gast 2 ) G: 2: Für mich einmal Pepsicola bitte. G: 2: Für mich einmal Pepsicola bitte. K :( fragt die Dame ) K :( fragt die Dame ) Dame: Für mich einmal Apfelmost. Dame: Für mich einmal Apfelmost. K: K: G 1 : Ja, noch dreimal Kaffee.Was haben Sie im Angebot ? G 1 : Ja, noch dreimal Kaffee.Was haben Sie im Angebot ? K: K: G 1: Dreimal Wiener Kaffee. G 1: Dreimal Wiener Kaffee. K: K:

54 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Ergänzen Sie. Sie sind der Kellner. Ergänzen Sie. Sie sind der Kellner.

55 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 G: Guten Morgen! G: Guten Morgen! K: K: G: Wir möchten frühstücken. Was empfehlen Sie uns? G: Wir möchten frühstücken. Was empfehlen Sie uns? K: I ch kann Ihnen… empfehlen. K: I ch kann Ihnen… empfehlen. G: Es gefällt mir. Bringen Sie uns zweimal Schinkenaufschnitt G: Es gefällt mir. Bringen Sie uns zweimal Schinkenaufschnitt mit Kipfeln. mit Kipfeln. K: (fragt…) K: (fragt…) G: Kren und Senf reicht. G: Kren und Senf reicht. K: K: G:Dreimal Früchtentee mit Zitrone und Honig bitte. G:Dreimal Früchtentee mit Zitrone und Honig bitte. K: K:

56 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Reagieren Sie. Sie sind der Kellner. Reagieren Sie. Sie sind der Kellner.

57 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 K. K. G: Guten Tag! G: Guten Tag! K: K: G: Haben Sie bitte freie Plätze dort am Fenster? G: Haben Sie bitte freie Plätze dort am Fenster? K: K: G:Wir möchten etwas trinken. G:Wir möchten etwas trinken. K: K: G: Bringen Sie uns bitte eine Flasche Rotwein. G: Bringen Sie uns bitte eine Flasche Rotwein. K: K: G: Moselwein. G: Moselwein. K: K: G: Danke, essen werden wir noch nicht, erst später. G: Danke, essen werden wir noch nicht, erst später. K: K:

58 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 3 Test Test Ergänzen Sie : Ergänzen Sie : Was wünschen…………………………….., bitte ? Was wünschen…………………………….., bitte ? Was kann ich Ihnen …………………………. ? Was kann ich Ihnen …………………………. ? Wünschen Sie zu……………………………….? Wünschen Sie zu……………………………….? Bringen Sie mir eine………………………………. Moselwein. Bringen Sie mir eine………………………………. Moselwein. Ich möchte Tee mit Zitrone und…………………………………. Ich möchte Tee mit Zitrone und…………………………………. Haben Sie bitte freie Plätze dort am ……..………………………? Haben Sie bitte freie Plätze dort am ……..………………………? Wir möchten zu Mittag …. Wir möchten zu Mittag …. Das Essen ist in zehn Minuten…. Das Essen ist in zehn Minuten…. Es tut mir leid, alles ist …. Es tut mir leid, alles ist …. Wir trinken nur alkoholfreie …. Wir trinken nur alkoholfreie ….

59 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Die Speisekarte Die Speisekarte

60 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4

61 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Die Vorspeisen Die Vorspeisen Kalte Vorspeisen Kalte Vorspeisen Schinkenaufschnitt Schinkenaufschnitt Belegte Brote Belegte Brote Schinkenröllchen mit Kren Schinkenröllchen mit Kren Käseaufschnitt Käseaufschnitt

62 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Warme Vorspeisen Warme Vorspeisen Rühreier Rühreier Bauernomelett Bauernomelett Bratwurst mit Kren Bratwurst mit Kren Würstchen mit Senf Würstchen mit Senf Diätwürstchen mit Ketschup Diätwürstchen mit Ketschup

63 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 die Suppen die Suppen die Kaltschalle ( eine Kalte Suppe aus Obst ) die Kaltschalle ( eine Kalte Suppe aus Obst ) der Eintopf ( eine dicke Suppe –sie wird als Hauptgericht serviert ) der Eintopf ( eine dicke Suppe –sie wird als Hauptgericht serviert ) die Bouillon, die Brühe, die Fleischbrühe die Bouillon, die Brühe, die Fleischbrühe die Zwiebelsuppe die Zwiebelsuppe die Kuttelflecksuppe die Kuttelflecksuppe die Bohnensuppe die Bohnensuppe die Gulaschsuppe die Gulaschsuppe die Pilzsuppe die Pilzsuppe die Nudelsuppe die Nudelsuppe die Linsensuppe die Linsensuppe

64 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Wie heißt die Suppe aus Gemüse ? Wie heißt die Suppe aus Gemüse ? aus Kartoffeln ? aus Kartoffeln ? aus Tomaten ? aus Tomaten ? aus Fisch ? aus Fisch ? aus Blumenkohl ? aus Blumenkohl ? aus Kraut ? aus Kraut ? aus Erbsen ? aus Erbsen ? aus Knoblauch ? aus Knoblauch ?

65 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Der Eintopf – eine deutsche Spezialität. Der Eintopf – eine deutsche Spezialität. Der Eintopf wird als Hauptgericht gegessen. Der Eintopf wird als Hauptgericht gegessen. Diese Suppe wird in Suppentellern oder Terrinen serviert. Diese Suppe wird in Suppentellern oder Terrinen serviert. Es gibt zum Beispiel Erbseneintopf mit Bockwurst, Es gibt zum Beispiel Erbseneintopf mit Bockwurst, Linseneintopf mit Fleisch, Möhreneintopf mit Fleisch. Linseneintopf mit Fleisch, Möhreneintopf mit Fleisch.

66 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Die Kaltschale ist eine kalte Suppe. Die Kaltschale ist eine kalte Suppe. Bekannt sind süße Kaltschalen aus Obst : Kirschen, Pflaumen, Himbeeren, Erdbeeren, Birnen. Bekannt sind süße Kaltschalen aus Obst : Kirschen, Pflaumen, Himbeeren, Erdbeeren, Birnen. Die Kaltschale wird im Sommer gegessen – sie ist gut gegen den Durst. Die Kaltschale wird im Sommer gegessen – sie ist gut gegen den Durst.

67 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Hauptgerichte Hauptgerichte Deutsche Spezialitäten Deutsche Spezialitäten Berliner Eisbein, Sauerkohl, Kartoffeln, Gurke Berliner Eisbein, Sauerkohl, Kartoffeln, Gurke Paniertes Schweineschnitzel, Mischgemüse, Kartoffeln Paniertes Schweineschnitzel, Mischgemüse, Kartoffeln Schweinskopfsülze, Remoulade, Röstkartoffeln Schweinskopfsülze, Remoulade, Röstkartoffeln Gefüllte Rinderroulade, Rotkraut, Kartoffeln Gefüllte Rinderroulade, Rotkraut, Kartoffeln

68 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Österreichische Spezialitäten Österreichische Spezialitäten Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat Wiener Hackbraten, Rotkraut, Salzkartoffeln Wiener Hackbraten, Rotkraut, Salzkartoffeln Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat Truthahnfilet, Erbsen, Champignonreis Truthahnfilet, Erbsen, Champignonreis

69 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Slowakische Spezialitäten Slowakische Spezialitäten Brimsennocken mit Speck Brimsennocken mit Speck Schweinebraten mit Kraut und Knödel Schweinebraten mit Kraut und Knödel Lendenbraten mit Rahmsauce und Knödel Lendenbraten mit Rahmsauce und Knödel Gänsebraten mit Kraut und lokše Gänsebraten mit Kraut und lokše

70 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Tagesgerichte Tagesgerichte Speisen auf Bestellung Speisen auf Bestellung Fertige Speisen Fertige Speisen Fische Fische Eierspeisen Eierspeisen Geflügel und Wild Geflügel und Wild Nachtische, Torten ( Schokoladen-, Ananas-, Erdbeeren-, Kiwi-, Nuß-, Sachertorte ) Nachtische, Torten ( Schokoladen-, Ananas-, Erdbeeren-, Kiwi-, Nuß-, Sachertorte )

71 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4

72 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Test Test Ergänzen Sie : Ergänzen Sie : Schweinebraten, Kraut und… Schweinebraten, Kraut und… Wiener Schnitzel und……….. Wiener Schnitzel und……….. Brimsennocken mit………….. Brimsennocken mit………….. Die Kaltschale ist eine……….. Die Kaltschale ist eine……….. Der Eintopf ist eine ………….. Der Eintopf ist eine …………..

73 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Ich kenne diese Suppen : Ich kenne diese Suppen : 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.

74 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 4 Die slowakische Spezialität ist : Die slowakische Spezialität ist : Die österreichische Spezialität ist : Die österreichische Spezialität ist : Die deutsche Spezialität ist : Die deutsche Spezialität ist :

75 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Getränke Getränke alkoholische Getränke alkoholische Getränke alkoholfreie Getränke alkoholfreie Getränke Was ist auf dem Bild Was ist auf dem Bild alkoholfrei und was alkoholfrei und was alkoholisch ? alkoholisch ?

76 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Aperitiv Aperitívy Aperitiv Aperitívy Cinzano Cinzano Becherbitter Becherbitter Wacholderbranntwein Wacholderbranntwein Weinbrand Weinbrand Fernet Fernet

77 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Bier Bier ein Großbier veľké pivo ein Großbier veľké pivo ein Kleinbier malé pivo ein Kleinbier malé pivo helles Bier helles Bier kleines Bier kleines Bier Faßbier ( ein Bier vom Faß ) Faßbier ( ein Bier vom Faß ) Flaschenbier Flaschenbier

78 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 slowakische Biere –Goldener Fasan slowakische Biere –Goldener Fasan Corgoň, Corgoň,

79 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 deutsche Biere – Bockbier, Malzbier,Altbier,… deutsche Biere – Bockbier, Malzbier,Altbier,…

80 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 tschechische Biere – Pils, Urquell, Goldurquell, Budweiser… tschechische Biere – Pils, Urquell, Goldurquell, Budweiser…

81 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Im Oktober findet im München das Oktoberfest statt. Es ist ein Fest der Bierliebhaber. Der Bürgermeister von München öffnet dieses Fest auf der Münchener Theresienwiese mit den Wörtern O´zapft is ( je narazené ). Das Fest dauert 16 Tage und endet am ersten Oktobersonntag. Im Oktober findet im München das Oktoberfest statt. Es ist ein Fest der Bierliebhaber. Der Bürgermeister von München öffnet dieses Fest auf der Münchener Theresienwiese mit den Wörtern O´zapft is ( je narazené ). Das Fest dauert 16 Tage und endet am ersten Oktobersonntag.

82 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Weine Vína Weine Vína Weißweine Weißweine Tokaj Tokaj Chardonay Chardonay Riesling Riesling Weißburgunder Weißburgunder Müller – Thurgau Müller – Thurgau Grüner Veltliner Grüner Veltliner Pinot blanc – Selektion Pinot blanc – Selektion Rotweine Rotweine Weinschorle rot Weinschorle rot Kalterer See Kalterer See Frankovka Frankovka Merlot Merlot Cabernet Savignon Cabernet Savignon Jungwein, Sturm – burčiak Jungwein, Sturm – burčiak Glühwein – varené víno Glühwein – varené víno Wein vom Faß – sudové víno Wein vom Faß – sudové víno

83 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 süß - sladké süß - sladké trocken - suché trocken - suché halbtrocken – polosuché halbtrocken – polosuché herb – trpké herb – trpké mild – jemné mild – jemné lieblich – príjemné lieblich – príjemné leicht – ľahké leicht – ľahké schwer – ťažké schwer – ťažké reif – zrelé reif – zrelé alt –staré alt –staré durgegoren - prekvasené durgegoren - prekvasené aromatisch – aromatické aromatisch – aromatické kräftig – silné kräftig – silné voll – plné voll – plné würzig - korenisté würzig - korenisté

84 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Cahor Amfora Cahor Amfora

85 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Sekt Sekt Hubert Brut Hubert Brut Hubert Demisect Hubert Demisect Hubert de Luxe Hubert de Luxe Hubert (rot) Hubert (rot)

86 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Spirituosen Liehoviny Spirituosen Liehoviny Whisky Whisky Jim Bean Jim Bean Johnie Walker Johnie Walker Gin Gin Wodka Stoličnaja Wodka Stoličnaja Wacholderbranntwein Wacholderbranntwein Sliwowitz Sliwowitz Korn Korn Rum Rum Obstler Obstler

87 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Likör Likér Likör Likér Demänovka Demänovka Becherbitter Becherbitter Fernet Stock Fernet Stock Fernet Citrus Fernet Citrus Eierlikör Eierlikör Energiegetränke Energiegetränke Red Bull Red Bull Semtex Semtex

88 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Alkoholfreie Getränke Alkoholfreie Getränke Nealkoholické nápoje Nealkoholické nápoje CocaCola CocaCola CocaCola – Light CocaCola – Light Fanta Fanta Sprite Sprite Mineralwasser Mineralwasser Mattoni Mattoni Budišská Budišská Rajec Rajec Apfelsaft Apfelsaft Juice Juice Milch Milch Kakao Kakao

89 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Warme Getränke Warme Getränke Kaffee Káva Kaffee Káva Wiener Kaffee Wiener Kaffee Eiskaffee Eiskaffee Espresso Espresso Capuccino Capuccino Schokolade mit Sahne Schokolade mit Sahne

90 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Tee Čaj Tee Čaj Früchtentee Früchtentee Tee schwarz Tee schwarz Tee grün Tee grün Eistee Eistee Zitrone, Honig, Zucker Zitrone, Honig, Zucker

91 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 5 Test Test Ordnen Sie zu ! Ordnen Sie zu ! Kaffe ………………….. Kaffe ………………….. Rotwein…………………. Rotwein…………………. ………mit Honig ………mit Honig helles……………………. helles……………………. Becherbitter ……………. Becherbitter ……………. Spirituose ……………….. Spirituose ……………….. leicht …………………….. leicht …………………….. deutsches Bier …………… deutsches Bier …………… Goldener Fasan…………… Goldener Fasan…………… alkoholfrei………………… alkoholfrei………………… slowakisches Bier, Weißwein, Apfelmost,Bockbier, warmes Getränk, Tee, Bier, Sliwowitz, Likör, schwer slowakisches Bier, Weißwein, Apfelmost,Bockbier, warmes Getränk, Tee, Bier, Sliwowitz, Likör, schwer

92 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Zutaten Základné suroviny Zutaten Základné suroviny

93 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Fleisch Mäso Fleisch Mäso Schweinefleisch Bravčové Schweinefleisch Bravčové Rippchen rebierko Rippchen rebierko Schulter pliecko Schulter pliecko Schweinekamm krkovička Schweinekamm krkovička Schweinebauch bôčik Schweinebauch bôčik Schweineleber br. pečeň Schweineleber br. pečeň Schweinskeule stehno Schweinskeule stehno Schweinslende sviečkovica Schweinslende sviečkovica

94 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Rindfleisch Hovädzie mäso Rindfleisch Hovädzie mäso Steak steak Steak steak Lendenbraten sviečkovica Lendenbraten sviečkovica Roastbeef rozbíf Roastbeef rozbíf Vorderes Rindfleisch predné hov. mäso Vorderes Rindfleisch predné hov. mäso Hinteres Rindfleisch zadné hov. mäso Hinteres Rindfleisch zadné hov. mäso

95 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Kalbfleisch Teľacie Kalbfleisch Teľacie Lammfleisch Jahňacie Lammfleisch Jahňacie Geflügel Hydina Geflügel Hydina der Huhn, das Hähnchen kurča der Huhn, das Hähnchen kurča die Ente kačica die Ente kačica die Gans hus die Gans hus der Truthahn, der Puter moriak der Truthahn, der Puter moriak

96 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Fische Ryby Fische Ryby die Forelle pstruh die Forelle pstruh der Karpfen kapor der Karpfen kapor der Zander zubáč der Zander zubáč der Lachs losos der Lachs losos der Thunfisch tuniak der Thunfisch tuniak der Dorsch treska der Dorsch treska der Hecht šťuka der Hecht šťuka der Hering sleď der Hering sleď die Meeresfrüchte plody mora die Meeresfrüchte plody mora der Aal úhor der Aal úhor der Mops zavináč der Mops zavináč der Bückling údenáč der Bückling údenáč der Flussfisch sladkovodná ryba der Flussfisch sladkovodná ryba der Seefisch morská ryba der Seefisch morská ryba

97 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Die Zubereitungsarten Die Zubereitungsarten gebacken pečený v rúre, v uzavretej panvici gebacken pečený v rúre, v uzavretej panvici gebraten pečený, vyprážaný na otvorenej panvici gebraten pečený, vyprážaný na otvorenej panvici gedünstet dusený gedünstet dusený gefüllt plnený gefüllt plnený gekocht varený gekocht varený gespickt špikovaný gespickt špikovaný

98 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 paniert obalovaný paniert obalovaný gegrillt grilovaný gegrillt grilovaný geräuchert údený geräuchert údený roh surový roh surový eingelegt nakladaný eingelegt nakladaný

99 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Preložte do slovenčiny: Preložte do slovenčiny: Brathähnchen, rohes Fleisch, Schweinebauch gefüllt, Brathähnchen, rohes Fleisch, Schweinebauch gefüllt, gespicktes Puterfleisch, panierte Schnitzel, eingelegtes Fleisch, gespicktes Puterfleisch, panierte Schnitzel, eingelegtes Fleisch, Entebraten, Gänsebraten, geräucherter Schweinebauch Entebraten, Gänsebraten, geräucherter Schweinebauch

100 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Weitere Zutaten - ďalšie suroviny Weitere Zutaten - ďalšie suroviny Preložte ich názvy do slovenčiny ! Preložte ich názvy do slovenčiny ! das Ei, die Eier das Ei, die Eier der Salz der Salz der Zucker – Kristallzucker, Staubzucker der Zucker – Kristallzucker, Staubzucker der Essig der Essig das Öl das Öl das Schmalz, das Fett das Schmalz, das Fett das Mehl das Mehl der Senf der Senf die Gewürze die Gewürze das Lorbeerblatt das Lorbeerblatt der Pfffer der Pfffer der,das Curry der,das Curry die Nelke die Nelke der Dill der Dill der Majoran der Majoran die Muskatnuss die Muskatnuss das Neugewürz das Neugewürz der Paprika der Paprika der Kümmel der Kümmel der Safran der Safran der Zimt der Zimt der Ingwer der Ingwer

101 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 1.Was brauchen wir, wenn wir Gulasch kochen wollen ? 1.Was brauchen wir, wenn wir Gulasch kochen wollen ? 2.Welche Zubereitungsarten macht ihr zu Hause ? 2.Welche Zubereitungsarten macht ihr zu Hause ? 3.Was für einen Fisch magst du ? 3.Was für einen Fisch magst du ? 4. Welchen Fisch von den genannten hast du noch nicht gegessen ? 4. Welchen Fisch von den genannten hast du noch nicht gegessen ?

102 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Test Test Was gehört zusammen ? Was gehört zusammen ? Schweinebauch panieren Schweinebauch panieren Lachs einlegen Lachs einlegen Schweineschnitzel räuchern Schweineschnitzel räuchern Karpfen braten Karpfen braten Mops grillen Mops grillen Schweinekamm dünsten Schweinekamm dünsten Rindfleisch füllen Rindfleisch füllen Huhn kochen Huhn kochen Ente backen Ente backen Schweinerippchen Schweinerippchen

103 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 das Mehl - múka das Mehl - múka Glattmehl –hladká Glattmehl –hladká Halbgrießmehl polohrubá Halbgrießmehl polohrubá Grießmehl – hrubá Grießmehl – hrubá Grieß - krupica Grieß - krupica Was kostet bei uns ein Kilo (ein Liter, ein Glas, ein Stück, eine Packung ) von diesen Lebensmitteln ? Was kostet bei uns ein Kilo (ein Liter, ein Glas, ein Stück, eine Packung ) von diesen Lebensmitteln ?

104 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 der Staubzucker, Pulverzucker der Staubzucker, Pulverzucker der Kristallzucker der Kristallzucker

105 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Die Eier - das Ei Die Eier - das Ei Die Brösel Die Brösel

106 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Der Ketschup Der Ketschup der Senf der Senf der Essig der Essig

107 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 6 Milchprodukte Milchprodukte Mliečne výrobky Mliečne výrobky

108 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Die Speisekarte im Hotel Branč Die Speisekarte im Hotel Branč

109 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Vorspeisen Vorspeisen Schinkenröllchen mit Krenschaum Schinkenröllchen mit Krenschaum Šunková rolka s chrenovou šľahačkou Šunková rolka s chrenovou šľahačkou Schinkenaufschnitt Schinkenaufschnitt Šunkový nárez Šunkový nárez Käseaufschnitt Käseaufschnitt Syrový nárez Syrový nárez

110 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Suppen Suppen Buoillon mit Fleisch und Nudeln Buoillon mit Fleisch und Nudeln Kurací vývar s mäsom a rezancami Kurací vývar s mäsom a rezancami Rindfleishsuppe mit Teigwaren Rindfleishsuppe mit Teigwaren Hovädzia s cestovinou Hovädzia s cestovinou Brühe mit EI Brühe mit EI Vývar s vajcom Vývar s vajcom

111 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Rindfleischsuppe mit Nudeln Celestiner Rindfleischsuppe mit Nudeln Celestiner Hovädzia s celestínskymi rezancami Hovädzia s celestínskymi rezancami

112 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Warme Vorspeisen Warme Vorspeisen Teplé predjedlá Teplé predjedlá Gebratener Schinken mit EI Gebratener Schinken mit EI Pečená šunka s vajcom Pečená šunka s vajcom Omelett mit geriebenem Rauchkäse Oštiepok Omelett mit geriebenem Rauchkäse Oštiepok Omeleta so strúhaným oštiepkom Omeleta so strúhaným oštiepkom Toast mit Schinken und Käse gebraten Toast mit Schinken und Käse gebraten Hrianka zapečená so šunkou a syrom Hrianka zapečená so šunkou a syrom

113 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Fische Fische Ryby Ryby Fischfiletmit Butter Fischfiletmit Butter Rybie file na masle Rybie file na masle Fischfilet mit Käse Fischfilet mit Käse Rybie file so syrom Rybie file so syrom Panierte Fischfilets Panierte Fischfilets Vyprážané rybie file Vyprážané rybie file Geröstete Forell Pstruh na rošte Geröstete Forell Pstruh na rošte Panierte Forelle Panierte Forelle Vyprážaný pstruh Vyprážaný pstruh

114 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Fleischgerichte mäsité jedlá Fleischgerichte mäsité jedlá Rindfleisch gebraten mit Reis und Gemüse Rindfleisch gebraten mit Reis und Gemüse Pečené hovädzie mäso s ryžou a zeleninou Pečené hovädzie mäso s ryžou a zeleninou Schweischnitzel mit Kartoffelsalat Schweischnitzel mit Kartoffelsalat Viedenský rezeň so zemiakovým šalátom Viedenský rezeň so zemiakovým šalátom Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat Geröstete Leber, Kartoffeln, Salat

115 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Rostovaná pečeň, zemiaky, šalát Rostovaná pečeň, zemiaky, šalát Cevapcici, Senf, Zwiebel,Pommes Frites Cevapcici, Senf, Zwiebel,Pommes Frites Čevapčiči, horčica, cibuľa, hranolky Čevapčiči, horčica, cibuľa, hranolky Kalbsgulasch mit Nocken Kalbsgulasch mit Nocken Teľací guláš s haluškami Teľací guláš s haluškami Brathuhn mit Reis und Salat Brathuhn mit Reis und Salat Pečené kura s ryžou a šalátom Pečené kura s ryžou a šalátom Lendenbraten mit Sahnehsauce und Knödel Lendenbraten mit Sahnehsauce und Knödel Sviečková na smotane, knedľa Sviečková na smotane, knedľa Schweinebraten, Kraut, Knödel Schweinebraten, Kraut, Knödel Pečené bravčové, kapusta, knedľa Pečené bravčové, kapusta, knedľa Bratpute, Reis, Salat Bratpute, Reis, Salat Pečené morka, ryža, šalát Pečené morka, ryža, šalát

116 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Mehlspeisen múčne jedlá Mehlspeisen múčne jedlá Brimsennocken Brimsennocken Bryndzové halušky Bryndzové halušky Krautnocken mit gebratenem Speck Krautnocken mit gebratenem Speck Kapustové halušky s opečenou slaninou Kapustové halušky s opečenou slaninou Dampfbucheln Dampfbucheln Parené buchty Parené buchty Dukatenbuchteln Dukatenbuchteln Dukátové buchtičky Dukátové buchtičky Spaghetti mit Ketschup und Käse Spaghetti mit Ketschup und Käse

117 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Špagety s kečupom a syrom Špagety s kečupom a syrom Pizza mit Gemüse Pizza mit Gemüse Piza so zeleninou Piza so zeleninou Palatschinken mit Schlagsahne Palatschinken mit Schlagsahne Palacinky so šľahačkou Palacinky so šľahačkou Ergänze mit Hilfe des Wörterbuches weiter Mehlspeisen, die im Hotel Branč zubereitet werden. Ergänze mit Hilfe des Wörterbuches weiter Mehlspeisen, die im Hotel Branč zubereitet werden.

118 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Salate Salate Schreibe, welche Gemüsesalate auf der Speisekarte stehen ! Schreibe, welche Gemüsesalate auf der Speisekarte stehen ! Kompotte Kompotte Schreibe, welche Kompotte auf der Speisekarte stehen ! Schreibe, welche Kompotte auf der Speisekarte stehen !

119 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Nachtisch Nachtisch Ananastorte Ananastorte Schokoladentorte Schokoladentorte Apfelstrudel Apfelstrudel Eisbecher mit Früchten Eisbecher mit Früchten

120 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Getränke Getränke Schreibe alkoholische Getränke aus der Getränkeliste aus ! Schreibe alkoholische Getränke aus der Getränkeliste aus ! Schreibe alkoholfreie Getränke aus der Getränkeliste aus ! Schreibe alkoholfreie Getränke aus der Getränkeliste aus !

121 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 7 Test Test Schreib, wie serviert man das Essen. Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder Nachtish ? Schreib, wie serviert man das Essen. Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder Nachtish ? Schnitzel Schnitzel Pommes frites Pommes frites Brimsennocken Brimsennocken Reis Reis Apfelstrudel Apfelstrudel Erdbeerentorte Erdbeerentorte Fischfilet Fischfilet Brathähnchen Brathähnchen Nocken Nocken Kraut Kraut

122 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 Gemüse zelenina Obst, Früchte ovocie Gemüse zelenina Obst, Früchte ovocie Für unsere Gesundheit sind Gemüse und Obst von großer Bedeutung. Für unsere Gesundheit sind Gemüse und Obst von großer Bedeutung. Sie enthalten viele Vitamine und Minerale, die unser Körper braucht. Sie enthalten viele Vitamine und Minerale, die unser Körper braucht. Am besten sind frisches Gemüse und frische Früchte, aber sie können auch gekocht, eingelegt,getrocken, gebacken gegessen werden. Am besten sind frisches Gemüse und frische Früchte, aber sie können auch gekocht, eingelegt,getrocken, gebacken gegessen werden.

123 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 die Gemüsesorten druhy zeleniny die Gemüsesorten druhy zeleniny der Knoblauch cesnak der Knoblauch cesnak die Zwiebel cibuľa die Zwiebel cibuľa die rote Rübe červená repa die rote Rübe červená repa die Schwarzwurzel čierny koreň die Schwarzwurzel čierny koreň der Rotkohl červená kapusta der Rotkohl červená kapusta die Bohnen fazuľa die Bohnen fazuľa der Häuptelsalat hlávkový šalát der Häuptelsalat hlávkový šalát der Kren der Kren der Kohlrabi kaleráb der Kohlrabi kaleráb das Kraut, der Kohl kapusta das Kraut, der Kohl kapusta die Erbsen hrach die Erbsen hrach die Gurke die Gurke

124 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 der Kohl kel der Kohl kel der Dill kôpor der Dill kôpor der Paprika der Paprika der Schnittlauch der Schnittlauch die Petersilie die Petersilie der Porree der Porree der Wirsingkohl kučeravý kel der Wirsingkohl kučeravý kel die Tomate, der Paradeiser die Tomate, der Paradeiser der Rosenkohl ružičkový kel der Rosenkohl ružičkový kel die Kartoffeln die Kartoffeln der Spargel der Spargel der Karfiol der Karfiol die Karotte die Karotte das Radieschen das Radieschen Odhadni význam slov, ktoré nie sú preložené. Odhadni význam slov, ktoré nie sú preložené.

125 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 Antworte ! Antworte ! Aus welcher Gemüsesorte kann man eine Suppe kochen ? Was für eine Suppe ist es dann ? Aus welcher Gemüsesorte kann man eine Suppe kochen ? Was für eine Suppe ist es dann ? Aus welcher Gemüsesorte kann man einen Salat machen ? Aus welcher Gemüsesorte kann man einen Salat machen ? Was alles braucht man, wenn man Letscho zubereiten will ? Was alles braucht man, wenn man Letscho zubereiten will ? Magst du Gemüse ? Welche Gemüsesorte ? Magst du Gemüse ? Welche Gemüsesorte ? Was vom Gemüse wird paniert gegessen ? Was vom Gemüse wird paniert gegessen ?

126 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 Obst, Früchte Obst, Früchte der Ananas der Ananas die Banane die Banane der Pfirsich der Pfirsich die Zitrone die Zitrone die Heidelbeere die Heidelbeere

127 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 die Datteln die Datteln die Kirsche die Kirsche die Stachelbeere die Stachelbeere die Pfeige die Pfeige die Kastanie die Kastanie

128 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 die Rosine die Rosine die Weintraube die Weintraube die Birne die Birne der Apfel der Apfel die Erdbeere die Erdbeere die Kokosnuss die Kokosnuss die Himbeere die Himbeere die Haselnuss die Haselnuss die Mandarine die Mandarine die Melone die Melone die Nuss die Nuss die Orange die Orange

129 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 die Aprikose, die Marille die Aprikose, die Marille die Johannisbeere, die Ribisel die Johannisbeere, die Ribisel die Pflaume, die Zwetschke die Pflaume, die Zwetschke die Walnuss die Walnuss die Hagebutte die Hagebutte

130 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 Prelož názvy tých druhov ovocia, pri ktorých nie sú obrázky ! Prelož názvy tých druhov ovocia, pri ktorých nie sú obrázky ! Schreibe, welche Obstsorten werden bei uns angebaut. Schreibe, welche Obstsorten werden bei uns angebaut. für Kuchen und Torten verwendet. für Kuchen und Torten verwendet. in den Obstknödel verwendet. in den Obstknödel verwendet. magst du. magst du. magst du nicht. magst du nicht. Welchen Früchtentee kennst du ?, magst du ?, magst du nicht ? Welchen Früchtentee kennst du ?, magst du ?, magst du nicht ? Was vom Obst schmeckt süß, was sauer ? Was vom Obst schmeckt süß, was sauer ? Woraus wird Konfitüre gekocht ? Woraus wird Konfitüre gekocht ? Woraus werden Powideln gekocht ? Woraus werden Powideln gekocht ? Welche Kompotte kennst du und welche isst du ? Welche Kompotte kennst du und welche isst du ? Was kostet bei uns ein Kilo, ein Stück, ein Glas.....( nenne mindestens 10 Obstsorten ) Was kostet bei uns ein Kilo, ein Stück, ein Glas.....( nenne mindestens 10 Obstsorten )

131 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 Schreibe die Fragen ab und sag ! Arbeite mit dem Wörterbuch ! Schreibe die Fragen ab und sag ! Arbeite mit dem Wörterbuch ! Welche Farbe haben die einzelnen Gemüse- und Obstsorten ? Welche Farbe haben die einzelnen Gemüse- und Obstsorten ? Welche davon sind hart, halbweich, weich ( wenn sie reif sind )? Welche davon sind hart, halbweich, weich ( wenn sie reif sind )? Welche Gemüse- und Obstsorten können geschält werden ? Welche Gemüse- und Obstsorten können geschält werden ? Was hat einen Kern ? Was hat einen Kern ? Welche von den Gemüse- und Obstsorten können geschnitten, gerieben gegessen werden ? Welche von den Gemüse- und Obstsorten können geschnitten, gerieben gegessen werden ?

132 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 8 Test Test Der, die, das ? Der, die, das ? Banane Banane Zwiebel Zwiebel Erbsen Erbsen Paprika Paprika Tomate Tomate Nuss Nuss Knoblauch Knoblauch Kartoffeln Kartoffeln Bohnen Bohnen Melone Melone

133 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Die Einrichtung der Küche Die Einrichtung der Küche Die Küche in unserem Hotel Branč befindet sich im Erdgeschoss. Die Küche besteht aus zwei Räumen. Im größten Raum gibt es zwei Elektroherde, zwei elektrischen Backröhren, sechs Tische, die Waagen, drei Kühlschränke. In diesem Raum werden die Speisen zubereitet und auf die Teller serviert. Im zweiten kleineren Raum werden nur kalte Vorspeisen zubereitet. Die Küche in unserem Hotel Branč befindet sich im Erdgeschoss. Die Küche besteht aus zwei Räumen. Im größten Raum gibt es zwei Elektroherde, zwei elektrischen Backröhren, sechs Tische, die Waagen, drei Kühlschränke. In diesem Raum werden die Speisen zubereitet und auf die Teller serviert. Im zweiten kleineren Raum werden nur kalte Vorspeisen zubereitet.

134 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Zu der Einrichtung der Küche gehören : Zu der Einrichtung der Küche gehören : die Schränke die Schränke die Tische die Tische die Stühle die Stühle die Spüle die Spüle der Mixer der Mixer der Handmixer der Handmixer das Elekromesser das Elekromesser die Friteuse die Friteuse der Kühlschrank der Kühlschrank der Elektrokneter der Elektrokneter das Geschirr das Geschirr

135 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 die Kühltruhe die Kühltruhe die Mikrowelle die Mikrowelle

136 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Das Geschirr riad Das Geschirr riad Die Zuckerdose Die Zuckerdose

137 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 die Kaffekanne die Kaffekanne der Pfefferstreuer der Pfefferstreuer der Brotkorb der Brotkorb der Krug der Krug die Schüssel die Schüssel

138 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 die Schale die Schale der Kochtopfder Deckel der Kochtopfder Deckel das Backblech das Backblech die Kasserole die Kasserole

139 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 das Fleischbrett das Fleischbrett das Sieb das Sieb der Kochlöffel der Kochlöffel die Pfanne die Pfanne

140 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 das Messer das Messer das Besteck der Löffel die Gabel das Besteck der Löffel die Gabel das Messer das Messer der Teelöffel der Teelöffel der Schöpflöffel der Schöpflöffel der Teller der Teller

141 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Wir räumen in der Küche auf ! Wir räumen in der Küche auf ! den Boden fegen den Boden fegen den Boden abwischen den Boden abwischen die Spüle reinigen, putzen die Spüle reinigen, putzen

142 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 der Eimer ( für dieAbfälle ) der Eimer ( für dieAbfälle ) der Besen und Kehrschaufelset der Besen und Kehrschaufelset der Lappen der Lappen

143 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 der Schwamm der Schwamm das Mop das Mop die Spülmittel die Spülmittel die Gummihandschuhe die Gummihandschuhe

144 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9

145 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 die Tätigkeiten (Arbeiten ) in der Küche – činnosti v kuchyni die Tätigkeiten (Arbeiten ) in der Küche – činnosti v kuchyni das Kochen das Kochen Dünsten Dünsten Schneiden Schneiden Schälen Schälen Pürieren Pürieren Rühren Rühren Sieben Sieben Eingießen Eingießen Backen Backen Verrühren Verrühren Braten Braten Panieren Panieren

146 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Sage, wozu braucht man in der Küche die Sachen, die wir auf den Bildern gesehen haben ? Sage, wozu braucht man in der Küche die Sachen, die wir auf den Bildern gesehen haben ? Welche von diesen Sachen hast zu Hause ? Welche von diesen Sachen hast zu Hause ? Welche Arbeit in der Küche magst du und welche magst du gar nicht ? Welche Arbeit in der Küche magst du und welche magst du gar nicht ? Welche Arbeit scheint dir schwer zu sein ? Und welche leicht ? Welche Arbeit scheint dir schwer zu sein ? Und welche leicht ? Was kostet Tellerservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco, BILLA ? Was kostet Tellerservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco, BILLA ? Was kostet Besteckservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco, BILLA ? Was kostet Besteckservice für 6 Personen in der Kaufhalle Tesco, BILLA ? Wie viele Köche und Köchinnen arbeiten im Hotel Branc in einer Schicht ? Wie viele Köche und Köchinnen arbeiten im Hotel Branc in einer Schicht ? Haben die Köche und Köchinnen im Hotel Branc immer viel zu tun ? Haben die Köche und Köchinnen im Hotel Branc immer viel zu tun ?

147 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Nenne die Reinigungsmittel, die du in der Küche zu Hause verwendest ? Nenne die Reinigungsmittel, die du in der Küche zu Hause verwendest ? Welche Spülmittel kennst du ? Welche habt ihr zu Hause ? Welche Spülmittel kennst du ? Welche habt ihr zu Hause ?

148 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 9 Test Test Ordne zu ! Ordne zu ! Kasserole abwischen Kasserole abwischen Teller spülen Teller spülen Jar, Pur Ordnung machen Jar, Pur Ordnung machen Backblech eingießen Backblech eingießen Handmixer rühren Handmixer rühren Lappen backen Lappen backen Besen panieren Besen panieren Kaffeeeekanne essen Kaffeeeekanne essen Kochlöffel dünsten Kochlöffel dünsten Elektroherd braten Elektroherd braten

149 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 Der gedeckte Tisch Der gedeckte Tisch

150 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 das Tischtuch die Serviette das Tischtuch die Serviette die Kerze die Kerze die Blumendekoration die Blumendekoration

151 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 der Pfefferstreuer der Pfefferstreuer der Salzstreuer der Salzstreuer der Zahnstocher der Zahnstocher der Trinkhalm der Trinkhalm

152 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 das Streichholz - die Streichhölzer das Zündholz - die Zündhölzer das Streichholz - die Streichhölzer das Zündholz - die Zündhölzer der Korkenzieher der Korkenzieher der Flaschenöffner der Flaschenöffner der Aschenbecher der Aschenbecher der Bieruntersetzer der Bieruntersetzer

153 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 Was von diesen Sachen gehört auf den gedeckten Tisch ? Was von diesen Sachen gehört auf den gedeckten Tisch ? Was von diesen Sachen gehört nicht auf den gedeckten Tisch ? Was von diesen Sachen gehört nicht auf den gedeckten Tisch ? Welche Sachen fehlen hier noch? Welche Sachen fehlen hier noch?

154 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 der tiefe Teller der tiefe Teller der flache Teller der flache Teller der Dessertteller der Dessertteller Der Fleischteller Der Fleischteller

155 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 das Tablett das Tablett die Suppenschüssel die Suppenschüssel Die Salatschüssel Die Salatschüssel das Besteck das Besteck

156 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 Auf welcher Seite vom Teller liegt der Löffel ? Auf welcher Seite vom Teller liegt der Löffel ? die Gabel ? die Gabel ? das Messer ? das Messer ? Was wird mit dem Löffel gegessen ? Was wird mit dem Löffel gegessen ? Was wird mit der Gabel und mit dem Messer gegessen ? Was wird mit der Gabel und mit dem Messer gegessen ? Was wird aus dem tiefen Teller gegessen ? Was wird aus dem tiefen Teller gegessen ? Was wird aus dem flachen Teller gegessen ? Was wird aus dem flachen Teller gegessen ? Worin serviert man die Suppe ? Worin serviert man die Suppe ? Worin serviert man das Hauptgericht ? Worin serviert man das Hauptgericht ? Was alles brauchen wir, wenn wir einen Tisch decken wollen ? Was alles brauchen wir, wenn wir einen Tisch decken wollen ?

157 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 die Hochzeitstafel die Hochzeitstafel die Geburtstagstaffel die Geburtstagstaffel die Jägertaffel die Jägertaffel

158 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 Was alles brauchst du, wenn du eine Festtaffel decken willst ? Was alles brauchst du, wenn du eine Festtaffel decken willst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Frühstück servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Frühstück servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Mittagessen servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Mittagessen servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Abendbrot servieren sollst ? Was alles brauchst du, wenn du zu Hause ein Abendbrot servieren sollst ?

159 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 10 Test Test Was serviert man in einem tiefen Teller ? Was serviert man in einem tiefen Teller ? Was trägt der Kellner auf dem Tablett ? Was trägt der Kellner auf dem Tablett ? Gehört der Zahnstocher auf den gedeckten Tisch ? Gehört der Zahnstocher auf den gedeckten Tisch ? Womit öffnet der Kellner die Weinflasche ? Womit öffnet der Kellner die Weinflasche ? Womit öffnet der Kellner die Bierflasche ? Womit öffnet der Kellner die Bierflasche ? Was liegt auf dem gedeckten Tisch links vom Teller ? Was liegt auf dem gedeckten Tisch links vom Teller ? Gehört der Aschenbecher auf den gedeckten Tisch ? Gehört der Aschenbecher auf den gedeckten Tisch ? Welche Teller kennst du ? Welche Teller kennst du ? Was serviert man in einer Schüssel ? Was serviert man in einer Schüssel ? Wozu dient ein Trinkhalm ? Wozu dient ein Trinkhalm ?

160 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Mein Beruf - der Kellner Mein Beruf - der Kellner

161 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Mein Beruf gefällt mir. Ich bin jetzt Abi in der Berufschule in Senica. Mein Praxis habe ich im Hotel Branč, das Gebäude des Hotels steht direkt im Stadtzentrum.Im Hotel Branč sind Mein Beruf gefällt mir. Ich bin jetzt Abi in der Berufschule in Senica. Mein Praxis habe ich im Hotel Branč, das Gebäude des Hotels steht direkt im Stadtzentrum.Im Hotel Branč sind die Küche, das Restaurant, der Speisesaal, ein Cafe, ein Jägersaal, blauer Saal, die Nachtbar und die Bierstube. Ich habe schon in allen Einrichtungen des Hotels gearbeitet. Am besten gefällt mir die Arbeit im Cafe. Die Leute hier beeilen nicht, sie trinken ruhig ihre Tee, Wein, Kaffee... Im Restaurant sind oft die Leute nervös, sie kommen hungrig,sie haben wenig Zeit auf das Essen zu warten. die Küche, das Restaurant, der Speisesaal, ein Cafe, ein Jägersaal, blauer Saal, die Nachtbar und die Bierstube. Ich habe schon in allen Einrichtungen des Hotels gearbeitet. Am besten gefällt mir die Arbeit im Cafe. Die Leute hier beeilen nicht, sie trinken ruhig ihre Tee, Wein, Kaffee... Im Restaurant sind oft die Leute nervös, sie kommen hungrig,sie haben wenig Zeit auf das Essen zu warten.

162 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Wie sehen die Gäste auf dem Bild aus ? Wie sehen die Gäste auf dem Bild aus ?

163 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Der Kellnerberuf ist nicht leicht. Man muss von früh bis spät auf den Beinen sein. Der Kellner muss nett sein. Die Gäste haben viele Wünsche und der Kellner muss sich alles merken. Er muss alle bedienen und höflich bleiben. Der Kellnerberuf ist nicht leicht. Man muss von früh bis spät auf den Beinen sein. Der Kellner muss nett sein. Die Gäste haben viele Wünsche und der Kellner muss sich alles merken. Er muss alle bedienen und höflich bleiben. Einige Gäste wollen schnell bedient werden,sie sind nervös, einige trinken zu viel Alkohol, sie sind oft frech. Aber der Kellner muss ruhig bleiben und alle Wünsche der Gäste ausüllen. Einige Gäste wollen schnell bedient werden,sie sind nervös, einige trinken zu viel Alkohol, sie sind oft frech. Aber der Kellner muss ruhig bleiben und alle Wünsche der Gäste ausüllen.

164 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Die Gäste sitzen draußen auf der Terrasse. Die Gäste sitzen draußen auf der Terrasse. Beschreibe das Bild ! Beschreibe das Bild ! Was alles ist auf dem Tisch ? Was alles ist auf dem Tisch ?

165 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 In der Bierstube, in der Weinstube, in der Nachtbar ist oft schlechte Luft. Viele Gäste rauchen. Der Kellner muss hier trotzdem arbeiten. In der Bierstube, in der Weinstube, in der Nachtbar ist oft schlechte Luft. Viele Gäste rauchen. Der Kellner muss hier trotzdem arbeiten. Wo sind die Gäste auf dem Bild ? Wo sind die Gäste auf dem Bild ? Was machen sie ? Was machen sie ?

166 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Was siehst du auf dem Bild ? Was siehst du auf dem Bild ? Wo sind deiner Meinung nach die Gäste ? Wo sind deiner Meinung nach die Gäste ?

167 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Der Kellner muss für seine Gesundheit vie tun, wenn er gesund bleiben will. Der Kellner muss für seine Gesundheit vie tun, wenn er gesund bleiben will. Er sollte, er sollte nicht rauchen. Er sollte, er sollte nicht rauchen. regelmäßig essen. regelmäßig essen. Sport treiben. Sport treiben. Frühsport machen. Frühsport machen. Ausflüge machen. Ausflüge machen. Spaziergänge machen. Spaziergänge machen. keinen Alkohol trinken. keinen Alkohol trinken. genug schlafen. genug schlafen. Was machst du davon ? Was machst du davon ?

168 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Was siehst du auf den Bildern ? Beschreibe die Bilder ! Was siehst du auf den Bildern ? Beschreibe die Bilder ! Was ist gesund und was ist schädlich ? Was ist gesund und was ist schädlich ? Spaziergänge

169 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Schlaf passives Rauchen Rauchen

170 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Lauf Alkoholtrinken

171 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 11 Test Test Ergänze den Satz ! Ergänze den Satz ! 1 Der Kellnerberuf ist nicht............... 1 Der Kellnerberuf ist nicht............... 2. Man muss von.......... bis......... auf den Beinen sein. 2. Man muss von.......... bis......... auf den Beinen sein. 3. Der Kellner muss die Gäste schnell................... 3. Der Kellner muss die Gäste schnell................... 4. Die Gäste haben viele........................................ 4. Die Gäste haben viele........................................ 5. Der Sport ist für den Kellner............................ 5. Der Sport ist für den Kellner............................ 6. Die Luft in der Nachtbar ist oft......................... 6. Die Luft in der Nachtbar ist oft......................... 7.Der Kellner sollte nicht........................................ 7.Der Kellner sollte nicht........................................ 8. Der Kellner sollte................................................ 8. Der Kellner sollte................................................ 9. Der Beruf Kellner....................mir. 9. Der Beruf Kellner....................mir. 10. Der Kellner sollte regelmäßig...... 10. Der Kellner sollte regelmäßig......

172 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Jahreszeiten und die Küche Die Jahreszeiten und die Küche Ernähren

173 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Lies mit dem Wörterbuch ! Lies mit dem Wörterbuch ! In der ganzen Welt ist die Initiative Gesünder leben bekannt. In der ganzen Welt ist die Initiative Gesünder leben bekannt. Wenn wir gesund leben wollen, müssen wir folgendes berücksichtigen : Wenn wir gesund leben wollen, müssen wir folgendes berücksichtigen : Ernährren – wir essen täglich mehrmals – nicht immer bewusst, nicht immer Ernährren – wir essen täglich mehrmals – nicht immer bewusst, nicht immer Mit Genuss, nicht immer gesund Mit Genuss, nicht immer gesund - Bewegen - Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Die Bewegung ist unsere - Bewegen - Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Die Bewegung ist unsere ureigenste menschliche Tätigkeit und wir sollen unseren Körper als ureigenste menschliche Tätigkeit und wir sollen unseren Körper als bestens konstruiertes Fitnessgerät nutzen. bestens konstruiertes Fitnessgerät nutzen. Entspannen – Leben hat Ryhthmus : zur Spannung gehört die Entspannung, Entspannen – Leben hat Ryhthmus : zur Spannung gehört die Entspannung, Entspannung ist die Grundlage für ein stressfreies Leben. Entspannung ist die Grundlage für ein stressfreies Leben. - Vorsorge - Es lohn sich, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Nur so - Vorsorge - Es lohn sich, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Nur so können wir die potenziellen Gesundheitsprobleme aktiv können wir die potenziellen Gesundheitsprobleme aktiv gegenlenken. gegenlenken.

174 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Bewegung

175 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Entspannen Vorsorge

176 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Beschreibe die Bilder ! Beschreibe die Bilder ! Sehr wichtig in der Ernährung sind Gemüse und Obst, die wir in unserer Speisekarte haben. Die einzelnen Jahreszeiten bringen verschiedene Gemüse- und Obstsorten mit. In der Abhängigkeit von der Jahreszeit ändert sich auch das Angebot an gesunde Grundzutaten. Sehr wichtig in der Ernährung sind Gemüse und Obst, die wir in unserer Speisekarte haben. Die einzelnen Jahreszeiten bringen verschiedene Gemüse- und Obstsorten mit. In der Abhängigkeit von der Jahreszeit ändert sich auch das Angebot an gesunde Grundzutaten.

177 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Frühling Frühling Der Spargel Der Spargel hat nur 20 Kalorien pro 100 Gramm, regt die Nierentätigkeit an, ethält Vitamine C, B, Provitamin A. hat nur 20 Kalorien pro 100 Gramm, regt die Nierentätigkeit an, ethält Vitamine C, B, Provitamin A. die Spargelsuppe

178 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 der Spargel und Frühlingsspezialitäten Die Erdbeere - man sagt – sie ist Königin des Gartens. Die Erdbeerre besteht zu ungefähr 90% aus Wasser und ist sehr kalorienarm. Ihr Vitamin – C Gehalt ist doppelt so hoch wie der von Orangen und Zitronen.

179 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 die Erdbeerentorte

180 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Das Radieschen Das Radieschen enthält Vitamin C, beugt Frühjahrsmüdigkeit und zu rascher Ermüdung vor. Weiter enthält Radieschen Kalium - es ist notwendig für die Aktivierung zahlreicher Enzyme. enthält Vitamin C, beugt Frühjahrsmüdigkeit und zu rascher Ermüdung vor. Weiter enthält Radieschen Kalium - es ist notwendig für die Aktivierung zahlreicher Enzyme.

181 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 das Radieschen der Radieschensalat Isst du oft Radieschen ? Habt ihr es im Garten oder kauft ihr es ?

182 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Spinat Der Spinat enhält Eisen, Kalzium und Phosphor. enhält Eisen, Kalzium und Phosphor. Spinat auf Pizzas, in Suppen, als Blattgemüse, in Rouladen oder als Salat mit einem Ei ist nicht nur gesund, sondern auch sehr schmackhaft. Spinat auf Pizzas, in Suppen, als Blattgemüse, in Rouladen oder als Salat mit einem Ei ist nicht nur gesund, sondern auch sehr schmackhaft.

183 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Spinat mit Ei Magst du Spinat mit Spiegelei ? Und Pizza mit Spinat ?

184 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Kresse Die Kresse durch ihre Antibiotische Eigenschaften wirkt Kresse lindernd bei Harn - und Atemwegsinfekten. durch ihre Antibiotische Eigenschaften wirkt Kresse lindernd bei Harn - und Atemwegsinfekten.

185 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 die Kressensuppe Hast du schon die Kressensuppe gegessen ? Oder etwas Anderes mit der Kresse?

186 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Sommer Der Sommer Die Marille, die Aprikose Die Marille, die Aprikose enthält Vitamin B, C, Kalium, Folsäure, ß-Karotin. Die Marille schmeckt sehr gut. enthält Vitamin B, C, Kalium, Folsäure, ß-Karotin. Die Marille schmeckt sehr gut. Magst du Marillen ? Welche von diesen Essen magst du ? Magst du Marillen ? Welche von diesen Essen magst du ? getrocknete Marillen getrocknete Marillen

187 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Marillenmarmelade Marillenmarmelade Marillenkompott Marillenkompott Marillenkuchen Marillenkuchen

188 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Kirsche Die Kirsche Enthält Vitamine A, C, Kalium, Kalzium, Eisen und beugt rascher Ermüdung vor. Enthält Vitamine A, C, Kalium, Kalzium, Eisen und beugt rascher Ermüdung vor. Wann ( in welchem Monat ) sind die Kirschen reif ? Wann ( in welchem Monat ) sind die Kirschen reif ? Habt ihr im Garten einen Kirschbaum ? Habt ihr im Garten einen Kirschbaum ?

189 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Kirschenkompott Kirschenkuchen

190 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Tomate, der Paradeiser Die Tomate, der Paradeiser enthält Vitamine C, B und Antioxidans, Folsäure – sie sind für die Bildung und Reifung der roten Blutkörperchen notwendig. enthält Vitamine C, B und Antioxidans, Folsäure – sie sind für die Bildung und Reifung der roten Blutkörperchen notwendig. Tomatensuppe Welche Tomatengerichte kennst du ?

191 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Zucchino ( plural Zucchini ) Der Zucchino ( plural Zucchini ) enthält Vitamine B, K, Eisen. enthält Vitamine B, K, Eisen. Gefüllte Zucchini Wie kann Zucchino zubereitet werden ? ( kochen, dünsten, braten, backen...)

192 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Katoffeln, die Erdäpfel sind sehr verbreitet. Die Katoffeln, die Erdäpfel sind sehr verbreitet. sie enthälten Vitamin C und Mineralstoffen. sie enthälten Vitamin C und Mineralstoffen. Wie werden Kartoffeln am häufigsten gegessen ? Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder Nachtisch ? Magst du Kartoffeln ? Was konkret ? Wie werden Kartoffeln am häufigsten gegessen ? Als Vorspeise, Hauptgericht, Beilage oder Nachtisch ? Magst du Kartoffeln ? Was konkret ?

193 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Fisole Die Fisole enthält Vitamine B, K und Folsäure. enthält Vitamine B, K und Folsäure. Magst du Fisole ? Wird bei euch zu Hause Fisole gekocht ? Magst du Fisole ? Wird bei euch zu Hause Fisole gekocht ?

194 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Mangold Der Mangold Enhält Vitamin B, Eisen, Magnesium, Balaststoffe. Enhält Vitamin B, Eisen, Magnesium, Balaststoffe. Spaghetti mit Mangold Spaghetti mit Mangold Hast du schon Mangold gegessen ? Hast du schon Mangold gegessen ?

195 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Kohlrabi Der Kohlrabi enthält Vitamin C, Eisen, Folsäure. enthält Vitamin C, Eisen, Folsäure. gefüllter Kohlrabi gefüllter Kohlrabi

196 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Himbeeren Die Himbeeren enthalten Vitamin C, Eisen, Magnesium. enthalten Vitamin C, Eisen, Magnesium. die Himbeerentorte Kennst du noch welche Gerichte mit den Himbeeren ? die Himbeerentorte Kennst du noch welche Gerichte mit den Himbeeren ?

197 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Die Ribisel, die Johannisbeeren Die Ribisel, die Johannisbeeren enthält Vitamin C, Mangan, Kalzium, Pektin. enthält Vitamin C, Mangan, Kalzium, Pektin. Bäckt deine Mutter die Ribiseltorte oder den Ribiselkuchen ? Wie schmeckt es ? Bäckt deine Mutter die Ribiseltorte oder den Ribiselkuchen ? Wie schmeckt es ? Welche Farbe hat Ribisel ? Welche Farbe hat Ribisel ?

198 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Herbst Der Herbst Der Kürbis Der Kürbis enthält Vitamin E, Kalium, Zink. enthält Vitamin E, Kalium, Zink. Welches Fest hängt mit Kürbis zusammen ? Welches Fest hängt mit Kürbis zusammen ?

199 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Das Kraut Das Kraut enthält Vitamine C, E, Folsäure, Balaststoffe. enthält Vitamine C, E, Folsäure, Balaststoffe. Welche Gerichte kennst du mit Kraut? Welche Gerichte kennst du mit Kraut? Magst du Kraut ? Wo kauft ihr Kraut ? Magst du Kraut ? Wo kauft ihr Kraut ? Auf dem Markt oder in der Kaufhalle ? Auf dem Markt oder in der Kaufhalle ?

200 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Apfel - Der Apfel - es ist unser Lieblingsobst. Die Äpfel enthalten Vitamin C, Balaststoffe, Pfenole. es ist unser Lieblingsobst. Die Äpfel enthalten Vitamin C, Balaststoffe, Pfenole. Welche Gerichte kennst du mit den Äpfeln ? Welche Gerichte kennst du mit den Äpfeln ? Magst du Äpfel ? Habt ihr im Garten die Apfelbäume ? Magst du Äpfel ? Habt ihr im Garten die Apfelbäume ? Welch Obst – und Gemüsesorten sind bei uns im Herbst bei uns beliebt und verbreitet ? Nenne sie ! Welche Gerichte davon sind dir bekannt ? Welch Obst – und Gemüsesorten sind bei uns im Herbst bei uns beliebt und verbreitet ? Nenne sie ! Welche Gerichte davon sind dir bekannt ?

201 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Aus welchem Ost oder Gemüse sind diese Gerichte ? Aus welchem Ost oder Gemüse sind diese Gerichte ? Pommes frites Pommes frites Letscho Letscho Zwetschkenfleck Zwetschkenfleck Apfelstrudel Apfelstrudel Krautpuffer Krautpuffer Eräpfelflecken mit Sauerkraut Eräpfelflecken mit Sauerkraut Seleriesalat Seleriesalat Pastinakensuppe Pastinakensuppe Schwarzwurzelsalat Schwarzwurzelsalat

202 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Der Winter Der Winter Für diese Jahreszeit sind Nüsse und Trockenfrüchte typisch. In der Winterzeit sind auch Mohnkuchen beliebt. Für diese Jahreszeit sind Nüsse und Trockenfrüchte typisch. In der Winterzeit sind auch Mohnkuchen beliebt. Der Mohn Der Mohn

203 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 der Mohnkuchen der Mohnstrudel Welchwe von diesen Nüssen hast magst du ? Erdnuss, Paranuss, Keschunuss?

204 Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Modul 12 Test Test In welcher Jahreszeit wird bei uns reif –1. Radieschen In welcher Jahreszeit wird bei uns reif –1. Radieschen 2. Kraut 2. Kraut 3. Paradeiser 3. Paradeiser Welche Farbe hat 4. Spinat Welche Farbe hat 4. Spinat 5. Kirsche 5. Kirsche 6. Mohn 6. Mohn Was ist hart und was ist weich 7. Marille Was ist hart und was ist weich 7. Marille 8. Erdapfel 8. Erdapfel 9. Himbeeren 9. Himbeeren 10. Nuss 10. Nuss


Herunterladen ppt "Táto publikácia bola podporená zo zdrojov EÚ z ESF. Aktivita 14 Modulový vzdelávací program pre predmet nemecký jazyk v učebnom odbore čašník Autor: Mgr."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen