Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Pracovné právo od 1.1.2013 Arbeitsrecht ab 1.1.2013 Bratislava, 19. novembra 2012 JUDr. Pavol Rak, PhD.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Pracovné právo od 1.1.2013 Arbeitsrecht ab 1.1.2013 Bratislava, 19. novembra 2012 JUDr. Pavol Rak, PhD."—  Präsentation transkript:

1 Pracovné právo od 1.1.2013 Arbeitsrecht ab 1.1.2013 Bratislava, 19. novembra 2012 JUDr. Pavol Rak, PhD.

2 2 Program / Programm 9:00 – 10:15 závislá práca / abhängige Arbeit nová úprava pracovného pomeru / neue Regelung des Arbeitsverhältnisses výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung konto pracovného času a flexikonto / Arbeitszeitkonto und Flexikonto 10.15 – 10.30 Prestávka na kávu / Kaffee Pause 10.30 - 12.00 práca nadčas / Überstunden dovolenka / Urlaub dohody mimo pracovného pomeru / Vereinbarungen außerhalb des Arbeitsverhältnisses zástupcovia zamestnancov / Arbeitnehmervertreter ďalšie zmeny v Zákonníku práce / weitere Änderungen des Arbeitsgesetzbuches

3 3 Závislá práca / Abhängige Arbeit –podriadenosť zamestnanca (zadávanie práce, kontrola, sankcie) / Unterordnung des Arbeitnehmers (Arbeitsaufteilung, Kontrolle, Sanktionen) –osobne zamestnancom (viazaný na osobu zamestnanca, neprenosný charakter právneho vzťahu) / persönlich durch den Arbeitnehmer (gebunden an Arbeitnehmer, unübertragbar) –pre zamestnávateľa a v jeho mene (na účet zamestnávateľa, prospech ide zamestnávateľovi ale aj riziko) / für den Arbeitgeber und im Namen des Arbeitgebers (auf Rechnung des Arbeitgebers, zum Nutzen und auf Risiko des Arbeitgebers) –pokyny zamestnávateľa / Anweisungen des Arbeitgebers –v pracovnom čase určenom zamestnávateľom / im durch Arbeitgeber bestimmten Arbeitszeit –za mzdu alebo odmenu / entgeltlich

4 4 Závislá práca / Abhängige Arbeit Vypadli / weggefallen: –na náklady zamestnávateľa / auf Kosten des Arbeitgebers –výrobnými prostriedkami zamestnávateľa (vlastný laptop?) / mit Arbeitsmittel des Arbeitgebers (eigener Laptop?) –na zodpovednosť zamestnávateľa / auf Verantwortung des Arbeitgebers –prevažne opakujúce sa činnosti (tvorivé činnosti?) / überwiegen wiederholende Tätigkeiten (kreative Tätigkeiten?)

5 5 Závislá práca / Abhängige Arbeit Dôležité / wichtig: –§1 ods. 3 druhá veta znie: Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. –§1 Abs. 3 zweiter Satz: Abhängige Arbeit darf nicht im vertraglichen Handelsrechtlichen oder Zivilrechtlichen Verhältnis ausgeübt werden. Dôsledky / Folgen: –rozšírenie okruhu činností spadajúcich pod závislú prácu / Erweiterung des Umfanges der unter abhängige Arbeit gehörenden Tätigkeiten –uľahčenie postupu inšpekcie práce / Erleichterung der Arbeit der Arbeitsinspektion –výslovný zákaz pokrývať závislú činnosť inými zmluvnými formami / ausdrücklicher Verbot anderer Vertragsformen für die abhängige Arbeit –nielen čierna práca (obchodní zástupcovia?) / nicht nur schwarze Arbeit (Handelsvertreter?)

6 6 Pracovný pomer / Arbeitsverhältnis Predzmluvné vzťahy – zákaz zisťovania odborovej organizovanosti uchádzača (§41 ZP) / Vorvertragliche Verhältnisse – Verbot der Fragen zur Gewerkschaftsmitgliedschaft (§41 ArbGB) Agentúrne zamestnávanie – agentúrni zamestnanci musia byť v pracovnom pomere (§58, §58a ZP), neplatí zákaz reťazenia pomerov na dobu určitú / Leiharbeit – die Agenturarbeitnehmer müssen im Arbeitsverhältnis stehen (§58, §58a ArbGB), kein Verbot der wiederholten befristeten Arbeitsverhältnissen

7 7 Pracovný pomer / Arbeitsverhältnis Skúšobná doba – max. 3 mesiace, top manažment (dve úrovne max. 6 mesiacov). Nemožnosť dohodnutia predĺženia v KZ / Probezeit – max. 3 Monaten, Top Management (zwei Ebenen) max. 6 Monaten. Keine Möglichkeit der Verlängerung im Kollektivvertrag Pracovný pomer na dobu určitú – max. 2 roky, max. 2 predĺženia / befristetes Arbeitsverhältnis – max. auf 2 Jahren, max. 2 Verlängerungen

8 8 Výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung Výpovedná doba najmenej / Kündigungsfrist mindestens Dôvody / Kündigungsgründe –rozčlenenie dôvodu §63 ods. 1 písm. a) ZP / Aufteilung des Kündigungsgrundes nach §63 Abs. 1 Bstb. a) ArbGB –zrušenie / Auflösung –premiestnenie a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce / Verlagerung und der Arbeitnehmer stimmt der Arbeitsortänderung nicht zu –zákaz výpovede pri premiestnení zúžený / Kündigungsverbot bei Verlagerung begrenzt

9 9 Výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung Povinnosť zotrvať počas výpovednej doby / Verpflichtung zum Verbleiben bei Arbeitgeber während Kündigungsfrist –náhrada do výšky celej výpovednej doby (§62 ods. 8 ZP) / Ersatz bis zur Gesamtlaufzeit der Kündigungsfrist (§62 Abs. 8 ArbGB) Ponuková povinnosť – nemožnosť zúžiť ani vylúčiť v KZ / Angebotspflicht – keine Einschränkung oder Ausschluss im Kollektivvertrag möglich

10 10 Výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung Povinnosť prerokovať skončenie pracovného pomeru / Erörterungspflicht bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses –skrátenie lehôt (7 resp. 2 pracovné dni) / Verkürzung der Fristen (7 bzw. 2 Arbeitstage) Neplatné skončenie / ungültige Beendigung –moderačné právo súdu nad 12 mesiacov, maximálna náhrada 36 mesiacov / gerichtliches Moderationsrecht über 12 Monaten, maximal 36 Monaten

11 11 Výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung Odstupné / Abfindung: –súbežne s výpovednou dobou / Gleichlauf mit der Kündigungsfrist –NIE: po výpovedi možnosť vymôcť dohodu / KEINE Möglichkeit bei Kündigung eine Vereinbarung zu erzwingen –NIE: možnosť vymôcť dohodu o pomernom rozdelení výpovednej doby a odstupného / KEINE Möglichkeit Vereinbarung über Aufteilung der Kündigungsfrist und Abfindung zu erzwingen –pri výpovedi (organizačné dôvody, zdravotný stav) / bei Kündigung (organisatorische Gründe, Gesundheitszustand) –2 < 5 rokov / Jahre1 priemerný mesačný zárobok / Durchschnittseinkommen –5 < 10 rokov / Jahre2 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen –10 < 20 rokov / Jahre3 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen –> 20 rokov/ Jahre4 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen

12 12 Výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung Odstupné/ Abfindung: –pri dohode (organizačné dôvody, zdravotný stav) / bei Vereinbarung (organisatorische Gründe, Gesundheitszustand) – < 2 roky / Jahre1 priemerný mesačný zárobok / Durchschnittseinkommen –2 < 5 rokov / Jahre 2 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen –5 < 10 rokov / Jahre 3 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen –10 < 20 rokov / Jahre 4 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen –> 20 rokov / Jahre 5 priemerné mesačné zárobky / Durchschnittseinkommen –Pracovný úraz, choroba z povolanie / Arbeitsunfall, Berufskrankheit 10 priemerných mesačných zárobkov / Durchschnittseinkommen

13 13 Výpoveď a odstupné / Kündigung und Abfindung Odchodné / Abganggeld: –pred skončením alebo do 10 pracovných dní po prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok / vor Beendigung oder innerhalb von 10 Arbeitstagen nach erster Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach dem Erlangen des Pensionsanspruchs –pri predčasnom – po priznaní nároku / bei vorzeitiger Pension – erst nach Anerkennung des Anspruchs –nie pri okamžitom skončení zo strany zamestnávateľa / nicht bei sofortiger Beendigung seitens des Arbeitgebers

14 14 Konto pracovného času / Arbeitszeitkonto Zrušenie dvojitej úpravy – konto pracovného času (§87a) a flexikonto (§142a ZP) / Aufhebung der Dualregelung – Arbeitszeitkonto (§87a ArbGB) und Flexikonto (§142a ArbGB) Kolektívna zmluva alebo dohoda so zástupcami zamestnancov / Kollektivvertrag oder Vereinbarung mit Arbeitnehmervertreter erforderlich Vyrovnávacie obdobie 30 mesiacov / Ausgleichszeitraum von 30 Monaten Priemerný týždenný pracovný čas max 48 hod. za 12 mes. / Durchschnittarbeitszeit maximal 48 Std. innerhalb von 12 Monaten Vypláca sa iba základná zložka mzdy / nur BAsisgehalt wird bezahlt

15 15 Konto pracovného času / Arbeitszeitkonto Účet konta pracovného času / Arbeitszeitkontostand: –kladný (odpracoval viac hodín) / positiv (mehr Stunden abgearbeitet) –záporný (odpracoval menej hodín) / negativ (weniger Stunden abgearbeitet) Skončenie pracovného pomeru / Beendigung des Arbeitsverhältnisses: –záporný účet – zamestnávateľ môže požadovať vrátenie základnej zložky mzdy. Nemožno zraziť zo mzdy. Prekluzívna lehota 2 mesiacov. / negativer Kontostand – Arbeitgeber kann die Rückzahlung des Basisgehaltes verlangen. Gehaltabzug nicht zulässig. Verfallfrist von 2 Monaten. –kladný účet – automatická povinnosť doplatiť zamestnancovi rozdiel / positiver Kontostand – automatische Pflicht die Gehaltsdifferenz nachzuzahlen.

16 16 Práca nadčas / Überstunden max. 400 hodín ročne, možnosť výnimky pre zdravotníckych zamestnancov až 550 hodín. NIE: vedúci prvej a druhej úrovne / max. 400 Stunden im Jahr, Ausnahme nur für medizinische Mitarbeiter bis zu 550 Stunden. nariadiť možno 150 hodín ročne, zdravotníckym zamestnancom 250 hodín ročne / 150 Stunden im Jahr können angeordnet werden, bei medizinischen Mitarbeiter bis zu 250 stále sa každý pracovný pomer posudzuje osobitne / nach wie vor wird jedes Arbeitsverhältnis separat beurteilt NIE: upravovať v KZ vyšší počet hodín nadčas / KEINE Vereinbarung von mehreren Überstunden im Kollektivvertrag NIE: upravovať v KZ okruh zamestnancov so 150 hodinami nadčasov v mzde / KEINE Vereinbarung von weiteren Arbeitnehmer mit 150 Überstunden berücksichtigt im Gehalt náhradné voľno do 4 mesiacov (NIE 12) / Ersatzfreizeit innerhalb von 4 Monaten (NICHT 12)

17 17 Dovolenka / Urlaub Zostatková dovolenka – povinnosť vyčerpať v danom roku / Resturlaub – Verpflichtung zur Schöpfung im gegebenen Kalenderjahr Stará dovolenka – do 30.6. nasl. roku musí zamestnávateľ stanoviť čerpanie / Alturlaub – bis zum 30.06. muss der Arbeitgeber die Schöpfung des Urlaubs bestimmen Inak – zamestnanec stanoví čerpanie, písomne, najmenej 30 dní vopred / Andernfalls – Arbeitnehmer bestimmt selbst die Schöpfung des Urlaubs, schriftlich und 30 Tagen im Voraus

18 18 Pracovný čas / Arbeitszeit Pružný pracovný čas – súhlas zástupcov zamestnancov / Flexible Arbeitszeit – Zustimmung der Arbeitnehmervertreter Nerovnomerné rozvrhnutie, Konto – súhlas zástupcov zamestnancov, nemožno nahradiť rozhodnutím (t.j. prípustné iba ak existujú zástupcovia zamestnancov) / Ungleichmäßige Arbeitszeitaufteilung, Arbeitszeitkonto – Zustimmung der Arbeitnehmervertreter, nicht durch einseitige Entscheidung ersetzbar (d.h. ohne Arbeitnehmervertreter nicht möglich) Rovnomerné rozvrhnutie – referenčné obdobie 4 týždňov (NIE: spravidla) / Gleichmäßige Arbeitszeitaufteilung – Ausgleichszeitraum von 4 Wochen (nicht üblicherweise) §96a ZP – náhrada za stratu času pri pracovnej ceste / § 96a ArbGB – Ersatz für die Zeit bei Dienstreise Práca vo sviatok / Arbeit am Feiertag

19 19 Dohody mimo pracovného pomeru / Vereinbarungen außerhalb des Arbeitsverhältnisses Priblíženie k pracovnému pomeru / Annäherung zum Arbeitsverhältnis Platenie odvodov / Sozialabgaben Úprava pracovného času a doby odpočinku / Arbeitszeit- und Arbeitsfreizeitregelung –prestávky v práci (§91 ZP) / Arbeitspausen (§91 ArbGB) –nepretržitý denný odpočinok (§92 ZP) / Arbeitsruhezeit am Tag (§92 ArbGB) –nepretržitý odpočinok v týždni (§93 ZP) / Arbeitsruhezeit in der Woche (§93 ArbGB) –dni pracovného pokoja (§94 a §95 ZP) / Feiertage (§94 und §95 ArbGB) –nočná práca (§98 ZP) / Nachtarbeit (§98 ArbGB) –max 12 hodín (8 mladiství) v priebehu 24 hodín / max. 12 Stunden (Minderjährige 8) innerhalb von 24 Stunden

20 20 Dohody mimo pracovného pomeru / Vereinbarungen außerhalb des Arbeitsverhältnisses Minimálna mzda / Mindestlohn Zákaz práce nadčas a pracovnej pohotovosti / Verbot von Überstunden und Arbeitsbereitschaft Neplatené voľno pre dôležité osobné prekážky v práci / unbezahlte Freizeit bei wichtigen persönlichen Grunden NIE: dovolenka, stravné / KEIN Urlaub oder Essensgeld

21 21 Ďalšie zmeny / weitere Änderungen Zástupcovia zamestnancov / Arbeitnehmervertreter Nový §12 ZP – súhlas alebo dohoda so zástupcami zamestnancov – ak nepôsobia, zamestnávateľ sa rozhodne sám, OKREM ak dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa; ani individuálna dohoda / neuer §12 ArbGB – Zustimmung oder Vereinbarung mit Arbeitnehmervertretern – falls diese nicht gibt, kann Arbeitgeber selbst entscheiden, NICHT aber wenn ArbGB diese Vorgehensweise ausdrücklich verbietet. Individuelle Vereinbarungen ebenfalls nicht zulässig. §133 – normy práce po DOHODE so zástupcami zamestnancov / §133 Arbeitsnormen nur nach VEREINBARUNG mit Arbeitnehmervertretern

22 22 Ďalšie zmeny / weitere Änderungen Zástupcovia zamestnancov / Arbeitnehmervertreter §229 – súbeh odbory a zamestnanecká rada, dôverník / §229 Gleichlauf von Gewerkschaften und Betriebsrat, Arbeitnehmervertraute –O: kolektívne vyjednávanie, spolurozhodovanie, kontrola, informácie / Gew.: Kollektivverhandlungen, Mitentscheiden, Kontrolle und Informationsanspruch –ZR/ZD: prerokovanie, informácie / Betriebsrat, Arbeitnehmervertraute: Erörterung und Informationsanspruch §230 – vstup cudzích odborárov bez dohody / Eintritt von fremden Gewerkschaftsleiter ohne Vereinbarung §230 – nepreukazuje sa 30% reprezentatívnosť / KEINE 30% Vertretung notwendig

23 23 Ďalšie zmeny / weitere Änderungen Zástupcovia zamestnancov / Arbeitnehmervertreter §230 – NIE: dohodnúť nevýhodnejšie podmienky / KEINE Möglichkeit von Abweichungen zum Nachteil von Arbeitnehmern im Kollektivvertrag §233a – vypúšťa sa možnosť kvázi-kolektívnych zmluv s ZR/ZD / KEINE Vereinbarungen mit Betriebsrat oder Arbeitnehmervertrauten mit Kraft von Kollektivvertrag §240 – pracovné voľno s náhradou mzdy závislé od počtu zamestnancov (15 min./mes./zamestnanec) / bezahlte Arbeitsfreizeit abhängig von Anzahl der Arbeitnehmer (15 Min./Monat/Arbeitnehmer) Pripravovaná novela 2/1991 – opätovná extenzia KZ? / in Vorbereitung – Novelle des Gesetzes 2/1991 – erneute Erweiterung der Kollektivverträgen?

24 24 Ďalšie zmeny / weitere Änderungen §83 – konkurenčná činnosť / Konkurrenztätigkeit –len s predchádzajúcim písomným súhlasom / nur mit vorheriger schriftlichen Zustimmung –lehota 15 dní, potom fikcia súhlasu / Frist von 15 Tagen, danach Fiktion der Zustimmung –odvolanie súhlasu len z vážnych dôvodov / Rücknahme der Zustimmung aus wichtigen Gründen zulässig §141a – suspendácia – NIE: v kolektívnej zmluve aj dlhšie ako mesiac, aj pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny / Suspendierung – KEINE Möglichkeit im Kollektivvertrag längere Zeit oder weniger gravierende Gründe zu vereinbaren

25 25 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Danke für Ihre Aufmerksamkeit OTÁZKY? Fragen?

26 26 Kancelárie / Standorte Alicante Noerr Alicante IP, S.L. Paseo de la Explanada 2, 2 izq. 03002 Alicante Španielsko T +34 965 980480 Berlin Noerr LLP Charlottenstraße 57 10117 Berlin Deutschland T +49 30 20942000 Bratislava Noerr s.r.o. AC Diplomat Palisády 29/A 81106 Bratislava Slowakische Republik T +421 2 59101010 Budapest Kanzlei Noerr & Partner Fő utca 14-18 1011 Budapest Ungarn T +36 1 2240900 Bukarest S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr Str. General Constantin Budişteanu nr. 28 C, Sector 1 010775 Bukarest Rumänien T +40 21 3125888 Dresden Noerr LLP Paul-Schwarze-Straße 2 01097 Dresden Deutschland T +49 351 816600 Düsseldorf Noerr LLP Speditionstraße 1 40221 Düsseldorf Deutschland T +49 211 499860 Frankfurt am Main Noerr LLP Börsenstraße 1 60313 Frankfurt am Main Deutschland T +49 69 9714770 Kiew Noerr TOV Vul. Khreschatyk, 7/11 01001 Kiew Ukraine T +380 44 4953080 London Noerr LLP Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ Großbritannien T +44 20 75624330 Moskau Noerr OOO 1-ya Brestskaya ul. 29 125047 Moskau Russische Föderation T +7 495 7995696 München Noerr LLP Brienner Straße 28 80333 München Deutschland T +49 89 286280 New York Noerr LLP Representative Office 885 Third Avenue, Suite 2406 New York, NY 10022 USA T +1 212 4331396 Prag Noerr v.o.s. Na Poříčí 1079/3a 110 00 Prag 1 Tschechische Republik T +420 233 112111 Warschau Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k. Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warschau Polen T +48 22 5793060 info@noerr.com www.noerr.com


Herunterladen ppt "Pracovné právo od 1.1.2013 Arbeitsrecht ab 1.1.2013 Bratislava, 19. novembra 2012 JUDr. Pavol Rak, PhD."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen