Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde."—  Präsentation transkript:

1 Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde

2 Pramene pracovného práva Rechtsquellen des Arbeitsrechts Ústava SR, Zákonník práce / Verfassung der SR, Arbeitsgesetzbuch Občiansky zákonník / Allg. Bürgerliches Gesetzbuch ABGB Zákon o minimálnej mzde / Mindestlohngesetz Zákon o cestovných náhradách / Gesetz über Reisekostenersatz Zákon o BOZP / ArbeitnehmerInnenschutzgesetz Zákon o kolektívnom vyjednávaní / Kollektivverhandlungsgesetz Zákon o službách zamestnanosti / Arbeitslosengesetz

3 Základné zásady, všeobecné ustanovenia Grundprinzipien, allg. Bestimmungen 11 základných zásad / 11 Grundprinzipien Závislá práca / unselbständige Tätigkeit Občiansky zákonník / ABGB možnosť upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje ZP, ak to nie je výslovne zakázané alebo ak z povahy ustanovenia nevyplýva, že sa nemožno odchýliť Möglichkeit zu einer besseren Regulierung der Beschäftigungsbedingen und der Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerInnen als es im Arbeitsgesetzbuch festlegt ist, wenn diese nicht ausdrücklich verboten ist oder wenn sich aus dem Bestimmungswesen ergibt, dass eine Abweichung unzulässig ist.

4 Všeobecné ustanovenia Allgemeine Bestimmungen Zákonník práce – z. č. 311/2001 Z. z. AGB – Gesetz Nr.311/2001 Gesetzesänd. Štátna služba – z. č. 400/2009 Z. z. Staatsdienst - Gesetz Nr.400/2009 Gesetzesänd. Verejná služba – z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme Öffentlicher Dienst - Gesetz Nr.552/2003 Gesetzesänd. über die Arbeitsausübung im öffentlichen Interesse Z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Gesetz Nr. 553/2003 Gesetzesänd. über die Entlohnung bestimmter ArbeitnehmerInnen bei der Arbeitsausübung im öffentlichen Interesse

5 Zástupcovia zamestnancov ArbeitnehmerInnenvertreterInnen Príslušný odborový orgán Zuständiges Gewerkschaftsorgan Zamestnanecká rada Betriebsrat alebo zamestnanecký dôverník oder eine AN-Vertrauensperson Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci AN-VertreterInn für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

6 Zásada rovnakého zaobchádzania Gleichbehandlungsprinzip antidiskriminačný zákon Antidiskriminierungsgesetz zamestnanec má právo podať sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania ArbeinehmerInnen haben das Recht im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen das Gleichbehandlungsprinzip auf einen Beschwerdeantrag zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky Arbeitger ist verpflichtet auf die Beschwerde des AN ohne unnötigen Verzug zu reagieren, eine Abhilfe zu leisten, solches Vorgehen zu unterlassen und die Folgen zu beheben

7 Neplatnosť právneho úkonu Nichtigkeit einer Rechtshandlung Právny úkon, na ktorý neudelili predpísaný súhlas zástupcovia zamestnancov, Eine Rechthandlung, für die die AN-VertreterInnen keine vorgeschriebene Zustimmung erteilten, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami zamestnancov, über die im Voraus mit den AN-VertreterInnen nicht verhandelt wurde, ktorý sa neurobil formou predpísanou ZP die nicht auf eine, vom AGB vorgeschriebenen, Art und Weise durchgeführt wurde, je neplatný, len ak to výslovne ZP ustanovuje. ist nichtig, nur wenn dieses das AGB regelt.

8 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov Übertrag der Rechte und Pflichten aus arbeitsrechtlichen Verhältnissen Zánik zamestnávateľa s právnym nástupcom / Auflösung des Arbeitgebers mit dem rechtlichen Nachfolger Prevod hospodárskej jednotky / Übertragung der Wirtschaftseinheit Prevodca / der Übertragende Preberajúci zamestnávateľ / der übernehmende AG Predaj / Veräußerung Nájom / Vermietung Informovanie zástupcov zamestnancov / Informierung der AN-VertreterInnen

9 Lehota a doby Fristen und Geltungsdauer Lehota / Frist Doba / Geltungsdauer Preklúzia / Präklusion Premlčanie / Verjährung Objektívna lehota / Objektive Frist Subjektívna lehota / Subjektive Frist

10 Doručovanie / Zustellung Do vlastných rúk / zuhanden-z.H. Na pracovisku, v byte, kdekoľvek zum Arbeitsplatz, in die Wohnung, wo auch immer Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne Auswirkungen der Zustellung treten in Kraft auch dann, wenn der AN oder der AG die Übernahme des Schriftstückes ablehnt.

11 Výklad pojmov / Begriffsauslegung Osamelý zamestnanec / einzelner AN Rodinný príslušník / Familienmitglied Tehotná zamestnankyňa / schwangere Arbeitnehmerin Dojčiaca zamestnankyňa / stillende AN Zamestnanec so zdravotným postihnutím / AN mit einer Behinderung Porovnateľný zamestnanec/vergleichbarer AN

12 Predzmluvné vzťahy Vorvertragliche Verhältnisse Zamestnávateľ nesmie vyžadovať informácie AG darf keine Informationen einfordern bezüglich - o tehotenstve / - einer Schwangerschaft - o rodinných pomeroch / - der Familienverhältnisse - o bezúhonnosti (s výnimkou) / - der Unbescholtenheit (mit Ausnahme) - o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti, náboženskej príslušnosti - politischer Einstellung, gewerkschaftlicher Mitgliedschaft, religiöser Zugehörigkeit

13 Pracovný pomer, pracovná zmluva Arbeitsverhältnis, Arbeitsvertrag Druh práce – stručná charakteristika Art der Tätigkeit- kurze Charakteristik Miesto výkonu práce / Ort der Tätigkeit Deň nástupu do práce / Eintrittsdatum Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve Bezahlungskonditionen,wenn diese nicht im KV vereinbart ist Ďalšie náležitosti (výplatné termíny, pracovný čas, dovolenka, výpovedná doba) / weitere Formalitäten (Auszahlungszeiten, Arbeitszeit, Urlaub, Kündigungszeit) Ďalšie podmienky (hmotné výhody, pracovná cesta...) weitere Konditionen (materielle Vergünstigungen, Dienstreise…)

14 Skúšobná doba / Probezeit Nemusí byť dohodnutá / Ohne Vereinbarung Najviac tri mesiace / Max. drei Monate Predlžuje sa o čas prekážok v práci Verlängerung aufgrund von Arbeitsbehinderungen Musí sa dohodnúť písomne, inak je neplatná Muss schriftlich vereinbart werden, sonst ist sie ungültig Nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú Darf nicht vereinbart werden im Falle wiederholt abgeschlossener befristeter Arbeitsverhältnisse

15 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru Aus einem Arbeitsverhältnis resultierende Pflichten Zamestnávateľ – prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mzdu, utvárať podmienky ArbeitgeberInn - Zuweisung von Tätigkeiten auf Basis des AV, Auszahlung des Lohnes, Arbeitsbedingungen schaffen Zamestnanec – osobne vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu ArbeitnehmerInn - Tätigkeit auf Basis des AV in festgesetzter Arbeitszeit persönlich ausüben und die Arbeitsregeln aufrechterhalten.

16 Pracovný pomer na určitú dobu befristetes Arbeitsverhältnis Najdlhšie na dva roky /höchstens für 2 Jahre/ Opätovne dohodnutý – pred uplynutím šiestich mesiacov /erneut vereinbart – bevor die 6-monatige Frist abläuft/ Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov bezdôvodne najviac dvakrát /kann innerhalb von 2 Jahren höchstens 2 Mal verlängert oder erneut vereinbart werden/ Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie do dvoch rokov alebo nad dva roky len z ustanovených dôvodov /noch eine Verlängerung oder eine erneute Vereinbarung bis 2 Jahre oder für mehr als 2 Jahre kann nur in festgelegten Gründen durchgeführt werden/

17 Zmena pracovných podmienok Veränderung der Arbeitsbedingungen Dohoda /Vereinbarung/ Preradenie na inú prácu len so súhlasom zamestnanca /Einstufung für eine andere Arbeit nur mit der Zustimmung des Arbeitnehmers/ Bez súhlasu len na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov /ohne eine Zustimmung nur im Fall um ein ausser- gewöhnliches Ereignis zu verhindern oder dessen unmittelbare Folgen zu vermindern/

18 Skončenie pracovného pomeru Formen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses Dohodou /Vereinbarung/ Výpove ď ou /Entlassung/ Okam ž itým skončením /fristlose Kündigung/ V skúšobnej dobe /während der Probezeit/ Uplynutím dohodnutej doby /Ablauf der vereinbarten Frist/ Cudzinca /napr. ak mu skončí povolenie na pobyt/ /Ausländer, falls das Aufenthaltsgenehmigung abläuft/ Zaniká smrťou /durch Tod des Arbeitnehmers/

19 Hromadné prepúšťanie Massenentlassung ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov alebo ak sa pracovný pomer skončí z iného dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami /falls der Arbeitgeber oder ein Teil des Arbeitgebers den Arbeitsverhältnis durch eine Entlassung aus den organisatorischen Gründen oder falls das Arbeitsverhältnis aus einem anderen Grund beendet wird, den der Arbeitnehmer nicht verursacht hat, und das innerhalb von 90 Tagen und mit mindestens 20 Mitarbeitern/ Informovanie a prerokovanie so zástupcami zamestnancov /Informations- und Konsulationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretern/

20 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru Teilnahme der Arbeitnehmervertretern bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak je neplatná /eine Entlasung oder eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses von der Seite des Arbeitgebers, ist der Arbeitgeber verpflichtet im voraus mit den Arbeitnehmervertretern zu konsultieren, anderfalls ist die Entlassung ungültig/ Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať do desiatich dní, inak platí, že k prerokovaniu došlo /der Arbeitnehmervertreter ist verpflichtet dies innerhalb von 10 Tagen zu konsultieren, andersfalls heisst es, dass die Konsultation durchgeführt wurde/

21 Odstupné a odchodné / Abfertigung Odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku /Abfertigung im Betrag mindestens des 2-faches des durchschnittlichen Monatseinkommens/ Ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov, patrí odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku /falls das Arbeitsverhältnis mindestens 5 Jahre gedauert hat, bekommt der/die Arbeitnehmer/Inn Abfertigung in der Höhe von mindestens des 3-faches des durchschnittlichen Monatseinkommens/ Odchodné v sume najmenej priemerného mesačného zárobku /... im Betrag mindestens in der Höhe des durchschnittlichen Monatseinkommens/

22 Práca nadčas /Űberstunden V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín / in einem Kalenderjahr ist es mőglich einem Arbeitnehmer Ű berstundenarbeit im Umfang von hőchstens 150 Stunden anzuordnen/ Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov dohodnúť so zamestnancom výkon práce nadčas v rozsahu najviac 250 hodín /der Arbeitgeber kann aus ernsthaften Gründen die Ausführung der Űberstundenarbeit mit dem Arbeitnehmer im Umfang von 250 Stunden vereinbaren/

23 Pracovný čas / Arbeitszeit Jednozmenná prevádzka 40 hodín týždenne /1-Schichtbetrieb 40 Stundenwoche/ Dvojzmenná prevádzka 38 ¾ hodiny týždenne /2-Schichtbetrieb 38 ¾ Stundenwoche/ Trojzmenná 37 ½ hodiny týždenne /3-Schichtbetrieb 37 ½ Stundenwoche/ Riziková 33 ½ hodiny týždenne /Risikenbetrieb 33 ½ Stundenwoche/ Mladistvý menej ako 16 rokov 30 hodín týždenne /Jugendlichen unter 16 Jahre 30 Stundenwoche/ Mladistvý straší ako 16 rokov 37 ½ hodiny týždenne /Jugendlichen über 16 Jahre 37 ½ Stundenwoche/

24 Dovolenka /Urlaub Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne /die grundlegende Urlaubsbemessung ist mindestens 4 Wochen/ Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku /Urlaub in der Bemessung von mindestens 5 Wochen gehört dem/der ArbeitnehmerInn, der/die wenigstens 15 Jahre vom Arbeitsverhältnis nach dem 18. Lebensjahr erreicht hat/ Dovolenka učiteľov, majstrov, vychovávateľov najmenej osem týždňov /Urlaub von Lehrern, Meister, Erzieher ist mindestens 8 Wochen/ Dodatková dovolenka /Zusatzurlaub/

25 Mzda / Lohn Zákon o minimálnej mzde /Minimallohngesetz/ Nárast minimálnej mzdy o 4,1 % v roku 2010 - 307,70 EUR /Minimallohn wurde für 2010 um 4,1% erhoben/ Minimálne mzdové nároky /minimale Lohnansprüche/ Mzdové zvýhodnenie – nadčas 25 %, 35 % /Lohnbegüngstigung für Űberstunden 25%, 35%/ Sviatok – 50 % priemerného zárobku /Feiertag – 50% des Duchrschnittseinkommens/ Nočná práca 20 % z minimálneho mzdového nároku za hodinu pre prvý stupeň /Nachtarbeit – 20% des minimalen Lohnanspruchs pro Stunde, für die 1. Stufe/ Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce /Lohnkompensation für eine erschwerte Arbeitsleistung/

26 Podniková sociálna politika Betriebliche Sozialpolitik Stravovanie zamestnancov /Verpflegung der Arbeitnehmern/ Vzdelávanie /Bildung/ Zamestnanec so zdravotným postihnutím /ArbeitnehmerInn mit Behinderung/ Materská dovolenka, rodičovská dovolenka /Mutterschafts-, Elternurlaub/ Prestávky na dojčenie /Pausen zum Stillen/ Mladiství /Jugendlichen/

27 Náhrada škody, Dohody Schadenersatz, Vereinbarungen Štvornásobok priemerného mesačného zárobku /das 4-fache des duchrschnittlichen Monatseinkommens/ Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru /Vereibarungen über Tätigkeiten, die man ausserhalb des Arbeitsverhältnisses ausübt/ Dohoda o vykonaní práce /Vereinbarung über Durchfürung einer Tätigkeit/ Dohoda o pracovnej činnosti /Vereinbarung über Arbeitstätigkeit/ Dohoda o brigádnickej práci študentov /Vereinbarung über Brigadetätigkeit für Studenten/

28 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy Kollektive arbeitsrechtlichen Verhältnisse Spolurozhodovanie /Mitbestimmung/ Prerokovanie /Konsultation/ Informovanie /Informierung/ Kontrola /Kontrolle/ Kolektívne vyjednávanie /Kollektivverhandlungen/ Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana / Bedingungen der Tätigkeit der Arbeitnehmervertretern und deren Schutz/ Európske zamestnanecké rady /Europäische Betriebsräte/

29 Spolurozhodovanie / Mitbestimmung BOZP /Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz/ Pracovný čas, nadčas /Arbeitszeit, Űberstunden/ Prestávky na odpočinok a jedenie /Pause für Ruhe und Essen/ Plán dovoleniek /Urlaubsplan/ Normy spotreby práce /Normen des Arbeitsaufwandes/ Vážne prevádzkové dôvody /ernsthafte Betriebsgründe/ Neospravedlnená neprítomnosť v práci /nicht entschuldigte Absenz in der Arbeit/

30 Prerokovanie / Konsultation Skončenie pracovného pomeru /Kűndigung eines Arbeitsverhältnisses/ Podnikovú sociálnu politiku /betriebliche Sozialpolitik/ Pracovný úraz /Arbeitsunfall/ Vývoj zamestnanosti /Beschäftigungsentwicklung/ Organizačné zmeny /organisatorische Veränderungen/ BOZP /Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz/

31 Informovanie / Informierung Nové pracovné pomery /neue Arbeitsverhältnisse/ Využívanie dočasných zamestnancov /Beschäftigung von Leiharbeitnehmern/ Hospodárskej a finančnej situácii /Wirtschaftliche- und Finanzsituation/ Predpokladanom vývoji jeho činnosti /vorausgesetzte Entwicklung seiner Tätigkeit/ Platobnej neschopnosti /Zahlungsunfähigkeit/ BOZP /Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz/

32 Ďakujem! Danke! Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde


Herunterladen ppt "Slovenské pracovné právo Slowakisches Arbeitsrecht JUDr. Zdena Dvoranová Jurist OZECH Wien, 16. 3. 2010 Konföderation der slowakischen Gewerkschaftsbünde."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen