Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

1 Grundkörper Kegel Höhe 100 xyz A-4000 B-35-200 C -350 D0-400 E20-350 F35-200 G4000 H35200 I 350 J0400 K-20350 L-35200 0,0,0.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "1 Grundkörper Kegel Höhe 100 xyz A-4000 B-35-200 C -350 D0-400 E20-350 F35-200 G4000 H35200 I 350 J0400 K-20350 L-35200 0,0,0."—  Präsentation transkript:

1 1 Grundkörper Kegel Höhe 100 xyz A-4000 B-35-200 C -350 D0-400 E20-350 F35-200 G4000 H35200 I 350 J0400 K-20350 L-35200 0,0,0

2 2 Kappebene 0,0,0 xyz E1E1 -40 50 E2E2 40-4050 E3E3 40 50 E4E4 -404050 E1E1 E2E2 E3E3 E4E4

3 3 Waagrechter Schnitt: Kreis H2H2 L2L2 0,0,0 G2G2 B2B2 F2F2 E2E2 I2I2 J2J2 D2D2 C2C2 K2K2 xyz A2A2 -20050 B 2 /L 2 -17,5±1050 C 2 /K 2 -10±17,550 D 2 /J 2 0±2050 E 2 /I 2 10±17,550 F 2 /H 2 17,5±1050 G2G2 20050 A2A2

4 4 zweite Kappebene 0,0,0 xyz K1K1 20-400 K2K2 0 100 K3K3 040100

5 5 Schnitt durch die Spitze: Dreieck 0,0,0 xyz S00100 E 2 /I 2 10±17,550 E2E2 I2I2 S

6 6 Geometrische Zeichnung


Herunterladen ppt "1 Grundkörper Kegel Höhe 100 xyz A-4000 B-35-200 C -350 D0-400 E20-350 F35-200 G4000 H35200 I 350 J0400 K-20350 L-35200 0,0,0."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen