Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

WS 2007/2008 Prof. dr Branko Tošović

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "WS 2007/2008 Prof. dr Branko Tošović"—  Präsentation transkript:

1 WS 2007/2008 Prof. dr Branko Tošović
Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Dijalektizmi (Dialektismen) Proseminarski rad iz Leksičkih razlika između Bosanskog/Bošnjačkog,Hrvatskog i Srpskog jezika (Proseminar zur Die lexikalischen unterschiede dem Bosnischen/Bosniakischen,Kroatischen und Serbischen, ) WS 2007/ Prof. dr Branko Tošović

2 Dijalektizmi - riječi, sintagme ili oblici svojstveni nekom narečju ili dijalektu Ona devojka je snaha Marka Markovića. Ona đevojka je sna Marka Markovića. Ona đevojka je snaa Marka Markovića. Ona divojka je snaha Marka Markovića.

3 Dijalektizmi varijante jezika koje koriste ljudi iz određene geografske oblasti razlikujemo ih prema akcenatskim, glasovnim, obličkim ili drugim osobinama

4 Dijalektizmi riječi i pojave govora pojedinih društvenih slojeva ili zatvorenih sredina žargonizmi

5 Dijalektizmi u živom govoru u književnom jeziku
radi postizanja kolorita, karakterizacije likova (Bora Stanković, S. M. Ljubiša...)

6 Narečja tri narečja: - štokavsko - čakavsko - kajkavsko

7 Narečja Štokavsko Čakavsko Kajkavsko Šta/Što Ča Kaj -m na kraju riječi
rukom, zbogom -m prelazi u -n rukon, zbogon Novo jotovanje grožđe, zemlja Nema jotovanja grozdje, zemla

8 Štokavsko narečje najrasprostranjenije
Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, veliki dio Hrvatske

9 Štokavsko narečje a) -l > -o ili –a bio, pisao, slušao
b) Prelazak nazala u -e i -u ruka, vuk c) refleks poluglasnika je -a dan, san

10 Štokavsko narečje d) dj > đ, tj > ć međa, braća
e) novo jotovanje dentala i labijala grožđe, zemlja, cveće f) gubljenje foneme -h- ili njena zamjena snaha/snaja, muha/muva, orah/orag,orak

11 Štokavsko narečje Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezika
Dijalektološka karta štokavskog narečja Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezika

12 Istočnohercegovački dijalekat
a) grupa -ao > -ô ili -â brisô, brisâ b) gubljenje foneme -h- sna, aljina,ajduk, Ercegovina c) grupe tj-, dj- > će-, đe- ćerati, đevojka

13 Istočnohercegovački dijalekat
Jugoistočna grupa a) jekavskog jotovanje pljesma b) -h > -k ili -g njig, dođok c) deklinacija Pero, Pera, Peri, … Sjeverozapadna grupa a) 1. l. mn. aor. je -šmo dođošmo b) -o- > -u- kunj, lunac c) deklinacija Pero, Pere, Peri, …

14 Zetsko-južnosandžački dijalekat
a) grupa -ao > -â brisâ, pisâ b) nerazlikovanje akuzativa i lokativa živi u Crnu Goru

15 Zetsko-južnosandžački dijalekat
teško diferenciran govor Mrkovića, Paštrovića, Vasojevića, govori Gusinjskog kraja, govor Boke,...

16 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat
a) grupa -ao > -ô pisô, došô, ... b) ispadanje poslijeakcenatskog vokala radli, pšenca c) zamjena “jata” je ekavska

17 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat
Govori Šumadije a) nastavak -im u dativu i lokativu jd. dobrim čoveku, tim selu Govori Vojvodine a) Stari nastavci u instrumentalu i lokativu mn. po naši sokaci, s koli

18 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat
- U govore Šumadije spadaju govori istočno i zapadno od Kolubare. - U govore Vojvodine spadaju govori Banata, bački govori i govori Srema.

19 Smederevsko-vršački dijalekat
a) grupa -ao > -o do b) uprošćavanje grupa -sc-, -šč- na -c-, -č- praci, kručica c) nerazlikovanje akuzativa od lokativa sedu na granicu

20 Kosovsko-resavski dijalekat
a) dosledno ekavska zamjena “jata” stareja,nesam b) -š- u komparativu živši, belši c) enklitika će u svim licima futura Će da dođem ili Će dođem

21 Kosovsko-resavski dijalekat
- govor grada Peći - govor Kosova i Metohije - govor srednjeg Poibarja - govor Aleksandrovačke župe

22 Prizrensko-timočki dijalekat
a) novo jotovanje braća, lađa, veselje ali zdravje, grobje b) uprošćena deklinacija bez decu, kazala na momka, čaša rakiju c) -l na kraju riječi se čuva bil, znal

23 Prizrensko-timočki dijalekat
- Prizensko južnomoravski - Svrljiško - zaplanjski - Timočko - lužički poddijalekat

24 Mlađi ikavski dijalekat
a) grupe -ao/-eo > -ô reko, uzo b) -l na kraju sloga > -(j)a popija, opleja, čuja c) -dj- > -j- meja, tuji, slaji, kraja

25 Ekavsko slavonski dijalekat
a) rezultati II palatalizacije izostaju u 1.dativu, lokativu jd. imenica ženskog roda u ruki 2. nominativu mn. imenica muškog roda junaki b) grupe -stj-/-skj- > -šć- a ne -št-

26 Istarski ikavski dijalekat
a) -dj- > -ž-, -j- kreža (krađa), gložen (glođen), slaji, posajen b) grupe -jt-, -jd- ostaju nepromijenjene pojti, dojdem c) grupa -čr se čuva črivo, črn

27 Posavski ikavski dijalekat
a) zamjena “jata” je ikavska i jekavska lip, lipši, ...ljepši b) -dj- > -j- mlaji, tuji, vijat c) promjena -l-/-n- u -lj/-nj ispred i veljika, faljila

28 Literatura (Literaturverzeichnis)
1. Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2001, 313 str. 2. Krstić, Anika: Osnovni leksikon književnih termina, Vajat, Beograd, 1998, 268 str. d


Herunterladen ppt "WS 2007/2008 Prof. dr Branko Tošović"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen