Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Dijalektizmi ( Dialektismen ) Proseminarski.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Dijalektizmi ( Dialektismen ) Proseminarski."—  Präsentation transkript:

1 Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Dijalektizmi ( Dialektismen ) Proseminarski rad iz Leksičkih razlika između Bosanskog/Bošnjačkog,Hrvatskog i Srpskog jezika (Proseminar zur Die lexikalischen unterschiede dem Bosnischen/Bosniakischen,Kroatischen und Serbischen, 515.117) WS 2007/2008 Prof. dr Branko Tošović

2 2 Dijalektizmi - riječi, sintagme ili oblici svojstveni nekom narečju ili dijalektu - riječi, sintagme ili oblici svojstveni nekom narečju ili dijalektu Ona devojka je snaha Marka Markovića. Ona devojka je snaha Marka Markovića. Ona đevojka je sna Marka Markovića. Ona đevojka je sna Marka Markovića. Ona đevojka je snaa Marka Markovića. Ona đevojka je snaa Marka Markovića. Ona divojka je snaha Marka Markovića. Ona divojka je snaha Marka Markovića.

3 3 Dijalektizmi  varijante jezika koje koriste ljudi iz određene geografske oblasti  razlikujemo ih prema akcenatskim, glasovnim, obličkim ili drugim osobinama

4 4 Dijalektizmi  riječi i pojave govora pojedinih društvenih slojeva ili zatvorenih sredina  žargonizmi

5 5 Dijalektizmi  u živom govoru  u književnom jeziku radi postizanja kolorita, karakterizacije likova (Bora Stanković, S. M. Ljubiša...) (Bora Stanković, S. M. Ljubiša...)

6 6 Narečja  tri narečja: - štokavsko - štokavsko - čakavsko - čakavsko - kajkavsko - kajkavsko

7 7 Narečja Štokavsko Štokavsko Čakavsko Čakavsko Kajkavsko Kajkavsko Šta/Što Šta/Što Ča Ča Kaj Kaj -m na kraju riječi rukom, zbogom rukom, zbogom -m prelazi u -n -m prelazi u -n rukon, zbogon rukon, zbogon -m prelazi u -n rukon, zbogon rukon, zbogon Novo jotovanje grožđe, zemlja grožđe, zemlja Nema jotovanja grozdje, zemla

8 8 Štokavsko narečje  najrasprostranjenije  Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, veliki dio Hrvatske

9 9 Štokavsko narečje a) -l > -o ili –a bio, pisao, slušao bio, pisao, slušao b) Prelazak nazala u -e i -u ruka, vuk ruka, vuk c) refleks poluglasnika je -a dan, san dan, san

10 10 Štokavsko narečje d) dj > đ, tj > ć međa, braća međa, braća e) novo jotovanje dentala i labijala grožđe, zemlja, cveće grožđe, zemlja, cveće f) gubljenje foneme -h- ili njena zamjena snaha/snaja, muha/muva, orah/orag,orak snaha/snaja, muha/muva, orah/orag,orak

11 11 Štokavsko narečje Dijalektološka karta štokavskog narečja Dijalektološka karta štokavskog narečja Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezika Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko-hrvatskog jezika

12 12 Istočnohercegovački dijalekat a) grupa -ao > -ô ili -â brisô, brisâ brisô, brisâ b) gubljenje foneme -h- sna, aljina,ajduk, Ercegovina sna, aljina,ajduk, Ercegovina c) grupe tj-, dj- > će-, đe- ćerati, đevojka ćerati, đevojka

13 13 Istočnohercegovački dijalekat Jugoistočna grupa Jugoistočna grupa a) jekavskog jotovanje pljesma pljesma b) -h > -k ili -g njig, dođok njig, dođok c) deklinacija Pero, Pera, Peri, … Pero, Pera, Peri, … Sjeverozapadna grupa a) 1. l. mn. aor. je -šmo dođošmo dođošmo b) -o- > -u- kunj, lunac kunj, lunac c) deklinacija Pero, Pere, Peri, … Pero, Pere, Peri, …

14 14 Zetsko-južnosandžački dijalekat a) grupa -ao > -â brisâ, pisâ brisâ, pisâ b) nerazlikovanje akuzativa i lokativa živi u Crnu Goru živi u Crnu Goru

15 15 Zetsko-južnosandžački dijalekat  teško diferenciran  govor Mrkovića, Paštrovića, Vasojevića, govori Gusinjskog kraja, govor Boke,...

16 16 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat a) grupa -ao > -ô pisô, došô,... pisô, došô,... b) ispadanje poslijeakcenatskog vokala radli, pšenca radli, pšenca c) zamjena “jata” je ekavska

17 17 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat Šumadijsko-vojvođanski dijalekat Govori Šumadije Govori Šumadije a) nastavak -im u dativu i lokativu jd. dobrim čoveku, tim selu Govori Vojvodine Govori Vojvodine a) Stari nastavci u instrumentalu i lokativu mn. instrumentalu i lokativu mn. po naši sokaci, s koli po naši sokaci, s koli

18 18 Šumadijsko-vojvođanski dijalekat Šumadijsko-vojvođanski dijalekat - U govore Šumadije spadaju govori - U govore Šumadije spadaju govori istočno i zapadno od Kolubare. istočno i zapadno od Kolubare. - U govore Vojvodine spadaju govori - U govore Vojvodine spadaju govori Banata, bački govori i govori Srema. Banata, bački govori i govori Srema.

19 19 Smederevsko-vršački dijalekat a) grupa -ao > -o do do b) uprošćavanje grupa -sc-, -šč- na -c-, -č- praci, kručica praci, kručica c) nerazlikovanje akuzativa od lokativa sedu na granicu sedu na granicu

20 20 Kosovsko-resavski dijalekat a) dosledno ekavska zamjena “jata” stareja,nesam stareja,nesam b) -š- u komparativu živši, belši živši, belši c) enklitika će u svim licima futura Će da dođem ili Će dođem Će da dođem ili Će dođem

21 21 Kosovsko-resavski dijalekat Kosovsko-resavski dijalekat - govor grada Peći - govor grada Peći - govor Kosova i Metohije - govor Kosova i Metohije - govor srednjeg Poibarja - govor srednjeg Poibarja - govor Aleksandrovačke župe - govor Aleksandrovačke župe

22 22 Prizrensko-timočki dijalekat a) novo jotovanje braća, lađa, veselje ali zdravje, grobje braća, lađa, veselje ali zdravje, grobje b) uprošćena deklinacija bez decu, kazala na momka, čaša rakiju bez decu, kazala na momka, čaša rakiju c) -l na kraju riječi se čuva bil, znal bil, znal

23 23 Prizrensko-timočki dijalekat Prizrensko-timočki dijalekat - Prizensko južnomoravski - Prizensko južnomoravski - Svrljiško - zaplanjski - Svrljiško - zaplanjski - Timočko - lužički poddijalekat - Timočko - lužički poddijalekat

24 24 Mlađi ikavski dijalekat a) grupe -ao/-eo > -ô reko, uzo reko, uzo b) -l na kraju sloga > -(j)a popija, opleja, čuja popija, opleja, čuja c) -dj- > -j- meja, tuji, slaji, kraja meja, tuji, slaji, kraja

25 25 Ekavsko slavonski dijalekat a) rezultati II palatalizacije izostaju u 1.dativu, lokativu jd. imenica ženskog roda 1.dativu, lokativu jd. imenica ženskog roda u ruki u ruki 2. nominativu mn. imenica muškog roda 2. nominativu mn. imenica muškog roda junaki junaki b) grupe -stj-/-skj- > -šć- a ne -št-

26 26 Istarski ikavski dijalekat a) -dj- > -ž-, -j- kreža (krađa), gložen (glođen), slaji, posajen kreža (krađa), gložen (glođen), slaji, posajen b) grupe -jt-, -jd- ostaju nepromijenjene pojti, dojdem pojti, dojdem c) grupa -čr se čuva črivo, črn črivo, črn

27 27 Posavski ikavski dijalekat a) zamjena “jata” je ikavska i jekavska lip, lipši,...ljepši lip, lipši,...ljepši b) -dj- > -j- mlaji, tuji, vijat mlaji, tuji, vijat c) promjena -l-/-n- u -lj/-nj ispred i veljika, faljila veljika, faljila

28 28 Literatura (Literaturverzeichnis) 1. Ivić, Pavle: Dijalektologija srpsko- hrvatskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2001, 313 str. 2. Krstić, Anika: Osnovni leksikon književnih termina, Vajat, Beograd, 1998, 268 str.


Herunterladen ppt "Lončar Danka gostujući student u Gracu Filozofski fakultet Nikšić Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Dijalektizmi ( Dialektismen ) Proseminarski."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen