Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora) Seminar: „Slawische Korpuslinguistik“ Ernedina Muminović & Silvije Beus.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora) Seminar: „Slawische Korpuslinguistik“ Ernedina Muminović & Silvije Beus."—  Präsentation transkript:

1 Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora) Seminar: „Slawische Korpuslinguistik“ Ernedina Muminović (erni.muminovic@gmx.at) & Silvije Beus (beus_s@yahoo.de) o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Branko Tošović, SS 2006 4. April 2006

2 Slawische Korpuslinguistik2 Pojmovi ( Begriffe )  Korpus  Paralelni korpus ( Parallelkorpus )  Računalni korpus ( Elektronisches Korpus )  Sravnjivanje ( Alignement )  Pojavnice ( W ö rter )

3 Slawische Korpuslinguistik3 Hrvatski korpusi (Kroatische Korpora) Hrvatski korpusi (Kroatische Korpora) Hrvatski nacionalni korpus (Kroatisches Nationalkorpus) Hrvatska mrežna riznica (Kroatische Netzquelle) http://www.hnk.ffzg.hr/http://www.hnk.ffzg.hr/ http://riznica.ihjj.hr/http://riznica.ihjj.hr/

4 Slawische Korpuslinguistik4 Hrvatski nacionalni korpus (Kroatisches Nationalkorpus) Hrvatski nacionalni korpus (101,3 mil.) (Kroatisches Nationalkorpus 101,3 Mio.) Korpus suvremenoga hrvatskoga (Korpus der kro. Gegenwartssprache) Zbirka hrvatskih tekstova (Kro. Textsammlung)

5 Slawische Korpuslinguistik5 Korpus suvremenoga hrv. jezika (Korpus kro. Gegenwartssprache)  30 mil. 30 milijunski korpus suvremenog hrvatskog jezika ( 30 Mio. Wörter )  Tekstovi od 1990. do danas (Texte ab 1990 bis heute)  Različita područja i žanrovi (Verschiedene Gebiete und Genres)  Reprezentativan za hrv. suvremeni standardni jezik (Representativ für die kro. Standardsprache)

6 Slawische Korpuslinguistik6 Zbirka hrvatskih tekstova (Kroatische Textsammlung)  HETA hrvatski elektronski tekstovni arhiv: (Kroatisches elektronisches Textarchiv)  Tekstovi stariji od 1990. godine (Texte vor 1990)  I neki tekstovi nakon 1990. godine (wenige Texte ab 1990)

7 Slawische Korpuslinguistik7 Hrvatska jezična mrežna riznica ( K roatische Netzquelle)  Početak (Beginn): 2005. godine  Tekstovi iz druge polovice XIX. st. (Texte aus der 2. H ä lfte des 19. Jh.) Djela hrv. književnosti (Werke kro. Literatur) Publicistička djela (Werke aus der Publizistik) Znanstvena djela (Wissenschaftliche Werke) Literarna djela prevedena na hrvatski (Literarische Werke ü bersetzt auf K roatisch) Tisak (Presse) Djela iz predstandardnoga razdoblja (Werke vor der Standardisierung der kroatischen Sprache)

8 Slawische Korpuslinguistik8 Ciljevi (Ziele)  Dostupnost materijala preko Interneta (Internetzugang)  Informacije o hrvatskoj jezičnoj normi (Informationen ü ber die kro. Sprachnorm)  Izrada Velikoga rječnika hrvatskoga jezika (Verfassen des Gro ß en W ö rterbuches der kro. Sprache)  Opća jezikoslovna istraživanja (Allgemeine Sprachuntersuchungen)

9 Slawische Korpuslinguistik9 Hrv.-slo. paralelni korpus (Kroatisch-slowenisches Parallelkorpus)  Početak (Beginn): 1999. godine  Sporazum o dvostranoj znanstvenoj suradnji Hrvatske i Slovenije (Abkommen)  Trajanje (Dauer): 2 godine  Učesnici (Teilnehmer): Filozofski fakulteti u Zagrebu i Ljubljani

10 Slawische Korpuslinguistik10 Ciljevi (Ziele)  Stvaranje usporednog korpusa (Schaffen des Parallelkorpus) Skupljanje hrvatskih i slovenskih originala i odgovarajućih prijevoda (Sammeln)  Sravnjivanje korpusa na razini rečeničnih prijevodnih ekvivalenata (Korpusalignement)  Slobodan pristup korpusu putem Interneta (Internetzugang)

11 Slawische Korpuslinguistik11 Primjena rezulatata (Verwendung der Resultate)  Pomoć pri učenju jezika (Hilfe bei Fremdsprachenerlernung)  Stvaranje kontrastivne gramatike i udžbenika (Kontrastive Grammatik und Lehrbücher)  Sastavljane dvojezičnih rječnika (zweisprachige Wörterbücher)

12 Slawische Korpuslinguistik12 Primjena rezulatata (Verwendung der Resultate)  Leksikografska i leksikološka istraživanje (lexikograpische und lexikographische Untersuchungen)  Mogućnost slobodnog korištenja npr. pri prevođenju, studiranju… (Korpus als Hilfestellung bei Translationen, beim Studieren...)

13 Slawische Korpuslinguistik13 Građa (Aufbau)  500.000 pojavnica po jeziku (Wörter)  Vremenski raspon tekstova: 1990.- 2001. (Texte von 1990-2001)

14 Slawische Korpuslinguistik14 Podjela korpusa (Korpusgliederung) Struktura po žanru (Struktur nach Genres) Beletristika (Belletristik) 75.000 pojavnica (Wörter) Publicistika (Publizistik) 150.000 pojavnica (Wörter) Stručni testovi (Fachtexte) 200.000 pojavnica (Wörter) Znanost (Wissenschaft) 75.000 pojavnica (Wörter)

15 Slawische Korpuslinguistik15 Obrada korpusa (Korpusbearbeitung)  Pretvaranje teksta u XML format (XML- Formatierung)  Program 2XML  Segmentacija (Satzsegmentierung)  Obilježavanje rečenica ID oznakama (Satzkennzeichnung)  Usklađivanje odlomaka (Absatzangleichung)  Sravnjivanje teksta pomoću programa Vanilla Aligner (Alignement)

16 Slawische Korpuslinguistik16 Hrv.-engl. paralelni korpus (Kroatisch-englisches Parallelkorpus)  Početak (Beginn): 1. hrv.-engl. korpus (kro.-engl. Korpus)  1968.-1971. “Srpskohrvatsko-engleski kontrastivni projekt” (serbokro.-engl. kontrastives Projekt)  Skupljanje i obrada materijala (Sammeln und Verarbeiten)  Izdavanje velikog broja naučnih publikacija (Publikationen)

17 Slawische Korpuslinguistik17 Hrv.-engl. paralelni korpus (Kroatisch-englisches Parallelkorpus) 2. hrv.-engl. korpus (kro.-engl. Korpus)  Prijevod Platonove “Države” (Plato‘s “Republik”)  Prilično malog opsega (relativ klein)  Nije mjerodavan (nicht aussagekräftig) 3. hrv.-engl. korpus (kro.-engl. Korpus)  Cilj mu je testirati (Ziel) : Organizaciju paralelnih korpusa (Organisation) Sravnjivanje (Alignement)

18 Slawische Korpuslinguistik18 Hrv.-engl. paralelni korpus (Kroatisch-englisches Parallelkorpus)  Početak (Beginn): 1998.-2001.  Skupljanje materijala na FF u Zagrebu (Materialsammlung)

19 Slawische Korpuslinguistik19 Izvor (Quelle)  Tjednik “Croatia Weekly” (Wochenzeitung) Članci s hrvatskog prevođeni na engleski jezik (Übersetzungen Kroatisch-Englisch) Vremenski raspon članaka 1998.-2000. (Artikel von 1998-2000) Područja proučavanja (Forschungsgebiete):  Politika, gospodarstvo i financije, turizam, ekologija, umjetnost, sport, zbivanja

20 Slawische Korpuslinguistik20 Korpusni parametri (Korpusparameter) Jezik (Sprache) Hrvatski (Kroatisch) Engleski (Englisch) Članci (Artikel) 4.748 Rečenice (Sätze) 74.63882.898 Pojavnice (Wörter) 1.636.2461.968.874

21 Slawische Korpuslinguistik21 Obrada teksta (Textverarbeitung)  Pretvaranje teksta u XML format (XML- Formatierung)  Usklađivanje odlomaka (Absatzangleichung)  Obilježavanje rečenica ID oznakama (Identifikation)  Sravnjivanje teksta pomoću programa Vanilla Aligner (Alignement)

22 Slawische Korpuslinguistik22 Sravnjeni hrv.-engl. Korpus (Aligntes Kro.-Engl. Korpus) 0:12500,35 % 1:0190,09 % 1:15878883,52 % 1:2937413,32 % 2:115292,17 % 2:24320,61 % Ukupno (gesamt) 70392100 %

23 Slawische Korpuslinguistik23 Literatura (Literaturverzeichnis) Tadić, M. (1996): Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus, in: Suvremena lingvistika 41-42; 603-612. Tadić, M. (1998): Raspon, opseg i sastav korpusa suvremenoga hrvatskoga jezika, in: Filologija 30-31; 337-347. Tadić, M. (2000): Building the Croatian-English Parallel Corpus, in: Zbornik, 1; 523-530. Tadić, M., Požgaj-Hadži, V. (2000): Hrvatsko-slovenski paralelni korpus, Jezikovne tehnologije / Language Technologies, Ljubljana, 70-74. Tadić, M. (2001): Procedures in Building the Croatian-English Parallel Corpus, in: International Journal of Corpus Linguistics, 107-123.

24 Slawische Korpuslinguistik24 Literatura (Literaturverzeichnis) Tadić, M., Šojat, K. (2002): Identifikacija prijevodnih ekvivalenata u hrvatsko-engleskom paralelnom korpusu, in: Filologija 38- 39; 247-262. Tadić, M. et al. (2004): Making Monolingual Corpora Comparable: a Case Study of Bulgarian and Croatian, in: Zbornik, 4; 1187- 1190. Internet: http://www.hnk.ffzg.hr/ http://www.hnk.ffzg.hr/mt/ http://riznica.ihjj.hr/ http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/


Herunterladen ppt "Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora) Seminar: „Slawische Korpuslinguistik“ Ernedina Muminović & Silvije Beus."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen