Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora)

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora)"—  Präsentation transkript:

1 Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora)
Seminar: „Slawische Korpuslinguistik“ Ernedina Muminović & Silvije Beus o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Branko Tošović, SS 2006 4. April 2006

2 Slawische Korpuslinguistik
Pojmovi (Begriffe) Korpus Paralelni korpus (Parallelkorpus) Računalni korpus (Elektronisches Korpus) Sravnjivanje (Alignement) Pojavnice (Wörter) Slawische Korpuslinguistik

3 Hrvatski korpusi (Kroatische Korpora)
Slawische Korpuslinguistik

4 Hrvatski nacionalni korpus (Kroatisches Nationalkorpus)
Slawische Korpuslinguistik

5 Korpus suvremenoga hrv. jezika (Korpus kro. Gegenwartssprache)
30 mil. 30 milijunski korpus suvremenog hrvatskog jezika (30 Mio. Wörter) Tekstovi od do danas (Texte ab 1990 bis heute) Različita područja i žanrovi (Verschiedene Gebiete und Genres) Reprezentativan za hrv. suvremeni standardni jezik (Representativ für die kro. Standardsprache) Slawische Korpuslinguistik

6 Zbirka hrvatskih tekstova (Kroatische Textsammlung)
HETA hrvatski elektronski tekstovni arhiv: (Kroatisches elektronisches Textarchiv) Tekstovi stariji od godine (Texte vor 1990) I neki tekstovi nakon godine (wenige Texte ab 1990) Slawische Korpuslinguistik

7 Hrvatska jezična mrežna riznica (Kroatische Netzquelle)
Početak (Beginn): godine Tekstovi iz druge polovice XIX. st. (Texte aus der 2. Hälfte des 19. Jh.) Djela hrv. književnosti (Werke kro. Literatur) Publicistička djela (Werke aus der Publizistik) Znanstvena djela (Wissenschaftliche Werke) Literarna djela prevedena na hrvatski (Literarische Werke übersetzt auf Kroatisch) Tisak (Presse) Djela iz predstandardnoga razdoblja (Werke vor der Standardisierung der kroatischen Sprache) Slawische Korpuslinguistik

8 Slawische Korpuslinguistik
Ciljevi (Ziele) Dostupnost materijala preko Interneta (Internetzugang) Informacije o hrvatskoj jezičnoj normi (Informationen über die kro. Sprachnorm) Izrada Velikoga rječnika hrvatskoga jezika (Verfassen des Großen Wörterbuches der kro. Sprache) Opća jezikoslovna istraživanja (Allgemeine Sprachuntersuchungen) Slawische Korpuslinguistik

9 Hrv.-slo. paralelni korpus (Kroatisch-slowenisches Parallelkorpus)
Početak (Beginn): godine Sporazum o dvostranoj znanstvenoj suradnji Hrvatske i Slovenije (Abkommen) Trajanje (Dauer): 2 godine Učesnici (Teilnehmer): Filozofski fakulteti u Zagrebu i Ljubljani Slawische Korpuslinguistik

10 Slawische Korpuslinguistik
Ciljevi (Ziele) Stvaranje usporednog korpusa (Schaffen des Parallelkorpus) Skupljanje hrvatskih i slovenskih originala i odgovarajućih prijevoda (Sammeln) Sravnjivanje korpusa na razini rečeničnih prijevodnih ekvivalenata (Korpusalignement) Slobodan pristup korpusu putem Interneta (Internetzugang) Slawische Korpuslinguistik

11 Primjena rezulatata (Verwendung der Resultate)
Pomoć pri učenju jezika (Hilfe bei Fremdsprachenerlernung) Stvaranje kontrastivne gramatike i udžbenika (Kontrastive Grammatik und Lehrbücher) Sastavljane dvojezičnih rječnika (zweisprachige Wörterbücher) Slawische Korpuslinguistik

12 Primjena rezulatata (Verwendung der Resultate)
Leksikografska i leksikološka istraživanje (lexikograpische und lexikographische Untersuchungen) Mogućnost slobodnog korištenja npr. pri prevođenju, studiranju… (Korpus als Hilfestellung bei Translationen, beim Studieren...) Slawische Korpuslinguistik

13 Slawische Korpuslinguistik
Građa (Aufbau) pojavnica po jeziku (Wörter) Vremenski raspon tekstova: (Texte von ) Slawische Korpuslinguistik

14 Podjela korpusa (Korpusgliederung)
Slawische Korpuslinguistik

15 Obrada korpusa (Korpusbearbeitung)
Pretvaranje teksta u XML format (XML-Formatierung) Program 2XML Segmentacija (Satzsegmentierung) Obilježavanje rečenica ID oznakama (Satzkennzeichnung) Usklađivanje odlomaka (Absatzangleichung) Sravnjivanje teksta pomoću programa Vanilla Aligner (Alignement) Slawische Korpuslinguistik

16 Hrv.-engl. paralelni korpus (Kroatisch-englisches Parallelkorpus)
Početak (Beginn): 1. hrv.-engl. korpus (kro.-engl. Korpus) “Srpskohrvatsko-engleski kontrastivni projekt” (serbokro.-engl. kontrastives Projekt) Skupljanje i obrada materijala (Sammeln und Verarbeiten) Izdavanje velikog broja naučnih publikacija (Publikationen) Slawische Korpuslinguistik

17 Hrv.-engl. paralelni korpus (Kroatisch-englisches Parallelkorpus)
2. hrv.-engl. korpus (kro.-engl. Korpus) Prijevod Platonove “Države” (Plato‘s “Republik”) Prilično malog opsega (relativ klein) Nije mjerodavan (nicht aussagekräftig) 3. hrv.-engl. korpus (kro.-engl. Korpus) Cilj mu je testirati (Ziel): Organizaciju paralelnih korpusa (Organisation) Sravnjivanje (Alignement) Slawische Korpuslinguistik

18 Hrv.-engl. paralelni korpus (Kroatisch-englisches Parallelkorpus)
Početak (Beginn): Skupljanje materijala na FF u Zagrebu (Materialsammlung) Slawische Korpuslinguistik

19 Slawische Korpuslinguistik
Izvor (Quelle) Tjednik “Croatia Weekly” (Wochenzeitung) Članci s hrvatskog prevođeni na engleski jezik (Übersetzungen Kroatisch-Englisch) Vremenski raspon članaka (Artikel von ) Područja proučavanja (Forschungsgebiete): Politika, gospodarstvo i financije, turizam, ekologija, umjetnost, sport, zbivanja Slawische Korpuslinguistik

20 Korpusni parametri (Korpusparameter)
Jezik (Sprache) Hrvatski (Kroatisch) Engleski (Englisch) Članci (Artikel) 4.748 Rečenice (Sätze) 74.638 82.898 Pojavnice (Wörter) Slawische Korpuslinguistik

21 Obrada teksta (Textverarbeitung)
Pretvaranje teksta u XML format (XML-Formatierung) Usklađivanje odlomaka (Absatzangleichung) Obilježavanje rečenica ID oznakama (Identifikation) Sravnjivanje teksta pomoću programa Vanilla Aligner (Alignement) Slawische Korpuslinguistik

22 Sravnjeni hrv.-engl. Korpus (Aligntes Kro.-Engl. Korpus)
0:1 250 0,35 % 1:0 19 0,09 % 1:1 58788 83,52 % 1:2 9374 13,32 % 2:1 1529 2,17 % 2:2 432 0,61 % Ukupno (gesamt) 70392 100 % Slawische Korpuslinguistik

23 Literatura (Literaturverzeichnis)
Tadić, M. (1996): Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus, in: Suvremena lingvistika 41-42; Tadić, M. (1998): Raspon, opseg i sastav korpusa suvremenoga hrvatskoga jezika, in: Filologija 30-31; Tadić, M. (2000): Building the Croatian-English Parallel Corpus, in: Zbornik, 1; Tadić, M., Požgaj-Hadži, V. (2000): Hrvatsko-slovenski paralelni korpus, Jezikovne tehnologije / Language Technologies, Ljubljana, Tadić, M. (2001): Procedures in Building the Croatian-English Parallel Corpus, in: International Journal of Corpus Linguistics, Slawische Korpuslinguistik

24 Literatura (Literaturverzeichnis)
Tadić, M., Šojat, K. (2002): Identifikacija prijevodnih ekvivalenata u hrvatsko-engleskom paralelnom korpusu, in: Filologija 38-39; Tadić, M. et al. (2004): Making Monolingual Corpora Comparable: a Case Study of Bulgarian and Croatian, in: Zbornik, 4; Internet: Slawische Korpuslinguistik


Herunterladen ppt "Hrvatski paralelni korpusi (Kroatische Parallelkorpora)"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen