Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe."—  Präsentation transkript:

1 Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe 29. Januar 2010

2 Context voor Integratievisie Hoe maken we Almelo KleurRijk? Kontext für ein Integrationsleitbild Wie machen wir Almelo FarbenFroh? 1.Demografie in Nederland en Almelo 2.Evaluatie van het gemeentelijk integratiebeleid 2003-2008 3.Heroriëntatie op Integratie op basis van rijksbeleid, VNG- afspraken en voorbeeld Münster 1.Demografie in den Niederlanden und Almelo 2.Evaluation der kommunalen Integrationspolitik 2003-2008 3.Neuorientierung der Inte- gration auf Basis der staatlichen Politik, VNG- Vereinbarungen und Beispiel Münster

3 Demografie in Nederland Demografie in den Niederlanden 16 miljoen inwoners 1,7 miljoen niet- westerse allochtonen = 9,4 % Turken, Surinamers, Marokkanen en Antillianen- Arubanen zijn de grootste groepen niet- westerse allochtonen Afname van bevolkingsgroei en daling immigratie 2050 2,7 miljoen niet- westerse allochtonen=16% o16 Millionen Einwohner o1,7 Millionen nicht-westliche Allochthone = 9,4% oTürken, Surinamer, Marokkaner und Antillianer–Arubaner sind die größten Gruppen nicht-westlicher Allochthone oAbnahme des Bevölkerungszu- wachses und Rückgang der Immigration o2050 2,7 Millionen nicht-westliche Allochtone = 16%

4 Demografie in Almelo 25% van inwoners is allochtoon, waarvan 9 % westers 16% niet westers, zijnde 8% turks 1% irakees 1% surinaams 1% marokaans 5% overige 25% der Einwohner sind allochthon, wovon o 9 % westlicher Herkunft o 16% nicht westlicher Herkunft 8% Türkisch 1% Irakisch 1% Surinamisch 1% Marokkanisch 5% sonstige

5 1.Evaluatie van het Almelose Integratiebeleid in 2008 1. Evaluation der Almeloer Integrationspolitik 2008 Op aantal terreinen nog geen volwaardige deelname aan samenleving door allochtonen Beleid en uitvoering zijn teveel gericht op allochtonen Regie en duidelijke afspraken met maatschappelijke partners ontbreken Veel integratiedoelstellingen blijken niet meetbaar oIn verschiedenen Bereichen noch keine vollwertige Teilnahme der Allochthonen an der Gesellschaft oPolitik und Durchführung konzentrieren sich zu sehr auf Allochthone oRegie und klare Vereinbarungen mit sozialen Partnern fehlen oViele Integrationsziele erweisen sich als nicht messbar.

6 2. Heroriëntatie op Integratie 2. Neuorientierung auf Integration Ontwikkelingen in rijksbeleid VNG- afspraken in 2008/2009 Leitbild Münster oEntwicklungen in der nationalen Politik oVNG-Vereinbarungen in 2008/2009 oLeitbild Münster

7 Ontwikkelingen in rijksbeleid Entwicklungen in der nationalen Politik Jaren 70: remigratie van gastarbeiders en inpassing van rijksgenoten Jaren 80: minderhedenbeleid > opheffen achterstanden bij groepen Jaren 90: achterstandenbeleid > algemene voorzieningen voor individu Vanaf 2001: verharding >acceptatie van Nederlandse kernwaarden o70er Jahre: Remigration von Gastarbeitern und Eingliederung von Landsleuten o80er Jahre: Minderheitenpolitik > Aufhebung von Defiziten bei Gruppen o90er Jahre: Defizitpolitik >allgemeine Einrichtungen für Individuen oAb 2001: Verhärtung >Akzeptanz der niederländischen Kernwerte

8 Rijksnota Zorg dat je erbij hoort! 2007-2011 Nationale Note Sorg dafür, dass du dazu gehörst! Sterke groei aantal niet-westerse allochtonen (1970 160.000> 2007 1,7 m) Onbehagen aan beide kanten door islamisering en onvoldoende erkenning Wederkerigheid en gezamenlijke belangen (= actief burgerschap) centraal Themas maatschappelijke emancipatie en sociale integratie oStark steigende Anzahl nicht- westlicher Allochthone (1970 160.000> 2007 1,7Mill.) oUnbehagen auf beiden Seiten durch Islamisierung und unzureichende Anerkennung oGegenseitigkeit und gemeinsame Interessen (=aktives bürgerschaft- liches Engagement) stehen zentral oThemen gesellschaftliche Emanzipation und soziale Integration

9 Maatschappelijke emancipatie = gelijke positie Gesellschaftliche Emanzipation = gleiche Postion Betere inburgering Onderwijs > VVE en BBS Diversiteit in jeugdbeleid Arbeidsparticipatie verhogen Wijkaanpak oBessere Integration oBildung > WE und BBS oVielfalt in der Jugendpolitik oArbeitspartizipation erhöhen oAnsatz auf Stadteilniveau

10 Sociale integratie = geen etnische scheidslijnen Soziale Integration = keine ethnischen Trennlinien Actief burgerschap Antidiscriminatie en antipolarisering Emancipatie en activering van vrouwen Eergerelateerd geweld Contact en dialoog oAktives Bürgerengagement oAntidiskriminierung und Antipolarisierung oEmanzipation und Aktivierung von Frauen oGewalt im Zusammenhang mit Ehre oKontakt und Dialog

11 VNG- rijk afspraken in 2008/2009 Datgene wat ons bindt VNG- Staat Vereinbarungen 2008/2009 Dasjenige, was uns bindet Belang van samenwerking rijk- gemeenten > gemeenschappelijke agenda Concrete uitwerking van regelingen en taken/ mogelijkheden op niveau rijk en gemeenten 9 beleidsvelden uitgewerkt oBedeutung der Zusammenarbeit Staat – Kommunen > gemeinsame Agenda oKonkrete Ausarbeitung von Regelungen und Aufgaben/Möglichkeiten auf staatlicher und kommunaler Ebene o9 Politikfelder ausgearbeitet

12 9 beleidsvelden 9 Politikfelder 1.Inburgering 2.Onderwijs 3.Werk 4.Wonen 5.Sociale integratie 6.Actief burgerschap 7.Emancipatie en participatie van vrouwen 8.Veiligheid 9.Gezondheid 1.Integration 2.Bildung 3.Arbeit 4.Wohnen 5.Soziale Integration 6.Aktives bürgerschaftliches Engagement 7.Emanzipation und Partizipation von Frauen 8.Sicherheit 9.Gesundheit

13 Leitbild Münster Begrip migrant en integratie Grondbeginselen Succesfactoren voor integratie Algemene doelstellingen Doelstellingen per beleidsveld oBegriff Migrant und Integration oBasisprinzipien oErfolgsfaktoren für Integration oAllgemeine Zielsetzungen oZielsetzungen pro Politikfeld

14 Beleidsvelden Münster Politikfelder Münster Juridisch advies en begeleiding Taal en onderwijs Economie en werk Wonen en stedelijke ontwikkeling Jeugdhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening Gezondheidszorg Ontwikkeling en scholing van personeel Cultuur en sport PR en voorlichting oJuristische Beratung und Betreuung oSprache und Bildung oWirtschaft und Arbeit oWohnen und Stadtentwicklung oJugend- und Sozialhilfe oMedizinische Fürsorge oEntwicklung und Schulung von Personal oKultur und Sport oPR und Aufklärungsarbeit

15 Inhoud Hoe maken we Almelo KleurRijk? Inhalt Wie machen wir Almelo FarbenFroh? Inleiding en aanleiding Begripsbepalingen allochtoon en integratie Grondbeginselen Succesfactoren voor Integratiebeleid Algemene doelstellingen Doelstellingen per werkveld oEinführung und Anlass oBegriffsbestimmungen allochthon und Integration oGrundprinzipien oErfolgsfaktoren und Integrationspolitik oAllgemeine Zielsetzungen oZielsetzungen pro Arbeitsfeld

16 Themas Themen 1.Inburgering 2.Jeugd en Opvoeding 3.Onderwijs en educatie 4.Participatie 5.Wonen 6.Ruimtelijke Ordening en Milieu 7.Stadsbeheer 8.Sport 9.Cultuur 10.Actief Burgerschap 11.Emancipatie en participatie van vrouwen 12.Veiligheid 13.Zorg 14.PR en Voorlichting 15.Personeel en Organisatie 1.Integration 2.Jugend und Erziehung 3.Bildung und Unterricht 4.Partizipation 5.Wohnen 6.Raumordnung und Umwelt 7.Stadtverwaltung 8.Sport 9.Kultur 10.Aktives bürgerschaftliches Engagement 11.Emanzipation und Partizipation von Frauen 12.Sicherheit 13.Pflege und Fürsorge 14.PR und Aufklärungsarbeit 15.Personal und Organisation

17 Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door: www.deutschland-nederland.eu


Herunterladen ppt "Kader voor integratievisie Almelo Rahmen für das Integrationsleitbild Almelo Toelichting voor de regiegroep op 29 januari 2010 Erläuterung für die Regiegruppe."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen