Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Nachdenken über das Geistige Leben Reflections on the Life of the Spirit Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen Réflexions sur la vie de lesprit.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Nachdenken über das Geistige Leben Reflections on the Life of the Spirit Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen Réflexions sur la vie de lesprit."—  Präsentation transkript:

1

2 Nachdenken über das Geistige Leben Reflections on the Life of the Spirit Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen Réflexions sur la vie de lesprit

3

4 DBaháí Schrëfte verstoen Compréhension des Ecrits baháís Die Baháí Schriften verstehen Understanding the Baháí Writings

5

6 DBesserung vun der Welt kann duerch reng a gutt Doten, duerch e luewenswäert an éierbaart Verhalen erreecht ginn. Lamélioration du monde peut saccomplir par des actes purs et bons, par une conduite louable et convenable. Die Besserung der Welt kann durch reine und gute Taten, durch lobenswertes und geziemendes Verhalten erreicht werden. The betterment of the world can be accomplished through pure and goodly deeds, through commendable and seemly conduct....

7

8 Passt op, … dass dir net op de Weeër vun deene gitt, deenen hir Wierder sech vun hiren Doten ënnerscheeden. Gardez-vous, … de marcher dans les voies de ceux dont les actes démentent les paroles. Sei achtsam,... dass du nicht auf den Wegen jener wandelst, deren Worte sich von ihren Taten unterscheiden. Beware, … lest ye walk in the ways of them whose words differ from their deeds.

9

10 Lee all Dag Rechenschaft virun dir selwer of, éiers du zur Recheschaft gezu gëss… Fais ton examen de conscience chaque jour avant dêtre appelé… Lege dir selbst jeden Tag Rechenschaft ab, ehe du zur Rechenschaft gezogen wirst… Bring thyself to account each day ere thou art summoned to a reckoning...

11

12 Say, O brethren! Let deeds, not words, be your adorning. Sprich: O Brüder! Laßt Taten, nicht Worte eure Zier sein! Dis: Ô frères, que les actes soient votre parure et non les mots. So : O Bridder! Loosst Doten, net Wierder är Zier sinn!

13

14 Helleg Wierder a reng a gutt Doten erhiewe sech an dRäich vun der himmlecher Herrlechkeet. De saintes paroles, de bonnes et pures actions sélèvent vers le ciel de la gloire céleste. Heilige Worte und reine, treffliche Taten steigen empor in das Reich himmlischen Ruhms Holy words and pure and goodly deeds ascend unto the heaven of celestial glory.

15

16 Eng frëndlech Zong ass e Magnéit fir d'Häerz vum Mënsch. Si ass d'Brout vum Geescht, si kleet d'Wierder a Bedeitung, sie ass d'Liichtquell vun der Wäisheet an dem Verstand! Un langage bienveillant est l'aimant qui attire les coeurs des hommes. C'est le pain de l'esprit, il revêt les mots de signification, il est la fontaine d'où coule la lumière de la sagesse et de l'intelligence... Eine freundliche Zunge ist ein Magnet für die Menschenherzen. Sie ist das Brot des Geistes, sie kleidet die Worte in Bedeutung, sie ist der Lichtquell der Weisheit und des Verstehens. A kindly tongue is the lodestone of the hearts of men. It is the bread of the spirit, it clotheth the words with meaning, it is the fountain of the light of wisdom and understanding.

17

18 O dir, déi den Här gäer huet! An dëser helleger Sendung si Konflikter a Sträit strengstens verbueden. All Ugräifer virenthält sech der Gnod vu Gott. O vous, bien-aimés du Seigneur ! En cette dispensation sacrée, les conflits et les discordes sont rigoureusement interdits. Tout agresseur se prive de la grâce de Dieu. O ihr Geliebten des Herrn! In dieser heiligen Sendung ist keinerlei Streit und Zank gestattet. Jeder Angreifer beraubt sich der Gnade Gottes. O ye beloved of the Lord! In this sacred Dispensation, conflict and contention are in no wise permitted. Every aggressor deprives himself of God's grace.

19

20 Näischt, wat och ëmmer, kann haut der Saach vu Gott méi e grousse Schued undoe wéi Sträit, Konflikter, Mësselen, Antipathie an Apathie ënnert deenen déi Gott gär huet. Rien, absolument rien, en ce jour, ne peut nuire davantage à cette cause que la discorde, les dissensions, les disputes, l'antipathie et l'apathie parmi les aimés de Dieu. Nichts, was es auch sei, kann an diesem Tage der Sache Gottes größeren Schaden zufügen als Zwietracht und Hader, Wortstreit, Entfremdung und Gleichgültigkeit unter den Geliebten Gottes. Nothing whatever can, in this Day, inflict a greater harm upon this Cause than dissension and strife, contention, estrangement and apathy, among the loved ones of God.

21

22 Sidd net domat zefridden, är Frëndschaft aleng duerch Wierder ze weisen, loosst äert Häerz mat léiwer Frëndlechkeet fir all déi brennen, déi är Weeër kräizen. Ne vous contentez pas de manifester votre amitié par des paroles, mais que votre coeur brûle d'amour pour tous ceux que vous croisez sur votre route. Begnügt euch nicht damit, durch Worte Freundschaft zu erzeigen, lasst eure Herzen in liebevoller Freundlichkeit für alle erglühen, die eure Wege kreuzen. Do not be content with showing friendshp in words alone, let your heart burn with loving kindness for all who may cross your path.

23

24 Quand germe une pensée de guerre, opposez-lui une plus forte pensée de paix. Une pensée de haine doit être neutralisée par une plus puissante pensée d'amour. When a thought of war comes, oppose it by a stronger thought of peace. A thought of hatred must be destroyed by a more powerful thought of love. Wann e Krichsgedanke kënnt, da widderstot him mat méi engem staarke Gedanke vu Fridden. E Gedanke vun Haass muss duerch méi e mächtege Gedanke vu Léift futti gemaach ginn. Wenn ein Kriegsgedanke kommt, so widersteht ihm mit einem stärkeren Gedanken des Friedens. Ein Hassgedanke muss durch einen mächtigeren Gedanken der Liebe vernichtet werden.

25

26 … schlecht iwwer aner schwätzen erläscht dFeier vum Häerz an erstéckt dLiewe vun der Séil. … la médisance éteint le feu du coeur et étouffe la vie de lâme. …üble Nachrede verlöscht das Licht des Herzens und erstickt das Leben der Seele....backbiting quencheth the light of the heart, and extinguisheth the life of the soul.

27

28 Schwätz net iwwer dSënne vun anere sou laang s du selwer e Sënner bass. Ne souffle mot des péchés des autres tant que tu es toi-même un pécheur. Sprich nicht über die Sünden anderer, solange du selbst ein Sünder bist. Breathe not the sins of others so long as thou art thyself a sinner.

29

30 Schwätz näischt Schlechtes, fir dass du näischt Schlechtes héiers, a vergréisser dFeeler vun deenen aneren net, fir dass deng eege Feeler net grouss schéngen. Ne dis pas de mal afin de ne pas en entendre dire, et ne grossis pas les fautes des autres pour que les tiennes paraissent moins grandes… Sprich nichts Schlechtes, auf dass du nichts Schlechtes hörest, und vergrössere die Fehler anderer nicht, damit deine eigenen Fehler nicht gross erscheinen. Speak no evil, that thou mayest not hear it spoken unto thee, and magnify not the faults of others that thine own faults may not appear great...

31

32 Wéi konns du deng eege Feeler vergiessen an dech mat de Feeler vun deenen anere beschäftegen? Wien dat mécht ass vu Mir verworf. Comment peux-tu oublier tes propres défauts et toccuper de ceux dautrui? Celui qui agit ainsi, Je le maudis. Wie konntest du deine eigenen Fehler vergessen und dich mit den Fehlern der anderen befassen? Wer solches tut, ist von Mir verworfen. How couldst thou forget thine own faults and busy thyself with the faults of others? Whoso doeth this is accursed of Me.

33

34 Nachdenken über das Geistige Leben Reflections on the Life of the Spirit Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen Réflexions sur la vie de lesprit

35

36

37


Herunterladen ppt "Nachdenken über das Geistige Leben Reflections on the Life of the Spirit Nodenken iwwer dat geeschtegt Liewen Réflexions sur la vie de lesprit."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen