Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

JÁN FIGEĽ: NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH A JEJ RIEŠENIE Simultandolmetschen.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "JÁN FIGEĽ: NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH A JEJ RIEŠENIE Simultandolmetschen."—  Präsentation transkript:

1 JÁN FIGEĽ: NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH A JEJ RIEŠENIE Simultandolmetschen

2 OBSAH Video zachytáva tlačovú konferenciu KDH. Ján Figeľ, Miloš Moravčík a Branislav Rajčáni sa vyjadrujú k problematike nezamestnanosti a najmä k nezamestnanosti mladých ľudí (čerstvých absolventov univerzít). Odstránenie tohto problému je jedným z kľúčových bodov programu KDH. Ako možné riešenia vidia politici zavedenie odvodových prázdnin, zabezpečenie absolventskej praxe už počas štúdia alebo zlepšenie ponuky študijných pobytov v zahraničí.

3 GLOSÁR nezamestnanosť die Arbeitslosigkeit absolvent der Absolvent Úrad práce das Arbeitsamt KDH (Kresťansko-demokratické hnutie) die Christlich-demokratische Bewegung okamžitý sofortig dlhodobý langfristig

4 zamestnanosť die Beschäftigung zavedenie odvodových prázdnin die Einführung der (vorübergehenden) Abgabenfreiheit zamestnať anstellen návrh der Vorschlag finančne náročný finanziell anspruchsvoll, teuer európsky komisár der EU-Kommissär

5 podnikateľsko-akademické fórum Business- University Forum das Unternehmens- und Akademieforum Business-University Forum predpoklad die Voraussetzung vedecké centrum das Wissenschaftszentrum pohovor das Vorstellungsgespräch vykonávať prax die Praxis ausüben

6 dostať studenú sprchu kalte Dusche bekommen presadzovať durchsetzen stážové a študijné programy Praktikums- und Studienaufenthalte sebarealizácia die Selbstverwirklichung predseda der Vorsitzende

7 CVIČENIA 1.Preložte vety do nemčiny. o Nezamestnanosť mladých ľudí dosahuje tretinovú úroveň, čo znamená, že každý tretí mladý človek, absolvent školy, končí na Úrade práce. Die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen erreicht ein Drittel, das heißt, dass jeder dritte Schulabsolvent beim Arbeitsam endet.

8 o Tým najúčinnejším krokom je zavedenie tzv. odvodových prázdnin pre firmy, ktoré zamestnajú čerstvých absolventov škôl. Der wirksamste Schritt ist die Einführung der Abgabenfreiheit für Unternehmen, die frische Schulabsolventen anstellen. o Keď som bol európskym komisárom, pomohol som etablovať vrámci Európskej únie podnikateľsko-akademické fórum Business- University Forum. Als EU-Kommisär habe ich im Rahmen der Europäischen Union der Etablierung des Unternehmens- und Akademieforums Business- University Forum verholfen.

9 oVytvorilo to predpoklad a priestor pre dialóg a partnerstvo medzi univerzitami, vedeckými centrami na jednej strane a podnikmi na strane druhej. Das schaffte die Voraussetzung und den Raum für den Dialog und die Partnerschaft zwischen Universitäten, Wissenschaftszentren und Unternehmen. oVýsledkom bolo, že keď skončili vysokú školu, tak na prvom pohovore dostali studenú sprchu. Das Ergebnis war, dass sie nach dem Hochschulabschluss, beim ersten Vorstellungsgespräch eine kalte Dusche bekommen haben.

10 oPreto chceme zaviesť polročnú prax na všetkých vysokých školách už počas piatich rokov štúdia. Deshalb wollen wir die halbjährige Praxis an allen Universitäten schon während des fünfjährigen Studiums einführen. oChceme presadiť, aby vysoké školy ponúkali svojim študentom zahraničné stážové a študijné programy v širšej miere. Wir wollen durchsetzen, dass die Universitäten ihren Studenten breiteres Spektrum von Praktikums- und Studienaufenthalte anbieten.

11 2. Vytvorte zmysluplné nemecké vety. Použite v nich vždy aspoň dve slová z glosára.  die Arbeitslosigkeit, der Absolvent, das Arbeitsamt, die Christlich-demokratische Bewegung, sofortig, langfristig, die Beschäftigung, die Einführung der Abgabenfreiheit, anstellen, der Vorschlag, finanziell anspruchsvoll, der EU-Kommissär, das Unternehmens- und Akademieforum, die Voraussetzung, das Wissenschaftszentrum, das Vorstellungsgespräch, die Praxis ausüben, kalte Dusche bekommen, durchsetzen, Praktikums- und Studienaufenthalte, die Selbstverwirklichung, der Vorsitzende

12 3. Vypočujte si krátky text k téme „Nezamestnanosť mladých“. Následne v texte doplňte chýbajúce údaje. Alarmujúca nezamestnanosť mladých! 1. _______________________ každé tri roky vydáva správu, v ktorej zdôrazňuje potrebu podpory mladých ľudí, ktorí znášajú tlak hospodárskej krízy. (Európska komisia) 2. Nezamestnanosť mládeže v Európskej únii v kategórii osôb vo veku od ___ do ____ rokov vzrástla od vypuknutia krízy o ____. (15, 24, 50%)

13 3. Podľa najnovších údajov Eurostatu je najvyššia v _________ (53,8 %) a v _________ (52,9 %). (Grécku, Španielsku) 4. Dlhšie ako rok bez zamestnania bolo v EÚ viac ako ______ mladých ľudí. (30%) 5. Preto budú zamestnanosť, sociálne začlenenie, zdravie a dobré životné podmienky mladých ľudí hlavnými prioritami politiky EÚ v oblasti mládeže. Uvádza to správa EK o mládeži. "Som hlboko znepokojená vplyvmi krízy na mladých ľudí. Príliš mnoho z nich je ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou," uviedla v tejto súvislosti __________________ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrula ___________. (eurokomisárka, Vassiliová)

14 6. V centre pozornosti novej stratégie EÚ pre mládež bude navrhovaný nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež na obdobie rokov ______ až ______ nazvaný__________________. (2014, 2020, Erasmus pre všetkých) 7. Predpokladá sa v ňom výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov, ktoré umožnia takmer ______________ ľudí, aby získali granty EÚ na štúdium, odbornú prípravu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je takmer dvakrát viac oproti súčasným programom na obdobie rokov _________ až _________. (5 miliónom, 2007, 2013)

15 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

16 LINK K VIDEU http://www.youtube.com/watch?v=WJWbMM 4wN-8


Herunterladen ppt "JÁN FIGEĽ: NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH A JEJ RIEŠENIE Simultandolmetschen."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen