Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Zielgruppen, Arbeitsfelder und Ansätze präventiver Arbeit.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Zielgruppen, Arbeitsfelder und Ansätze präventiver Arbeit."—  Präsentation transkript:

1 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Zielgruppen, Arbeitsfelder und Ansätze präventiver Arbeit 10./11.05.2006 Bratislawa Cieľové skupiny, pracovné oblasti a prístupy preventívnej práce 10./11.05.2006 Bratislava Wolfgang Rometsch Münster

2 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Gliederung 1.Zielgruppen 2.Zuständige Institutionen 3.Arbeitsfelder 4.Hochrisikogruppen 5.Beispiel Multiplikatorenschulung (MOVE) 6.Beispiel FreD Členenie 1.Cieľové skupiny 2.Kompetentné inštitúcie 3.Pracovné oblasti 4.Vysokorizikové skupiny 5.Príklad školenie multiplikátorov (MOVE) 6.Príklad FreD

3 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 1. Zielgruppen Direkter Ansatz  Ansprechpartner sind die eigentliche Zielgruppe (Endadressaten) 1. Cieľové skupiny Priamy prístup  Kontaktní partneri sú vlastnou cieľovou skupinou (koneční adresáti)

4 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Indirekter Ansatz  Ansprechpartner sind Personen, die mit der eigentlichen Zielgruppe interagieren - Schlüsselpersonen (Bezugspersonen mit besonderem Einfluss auf das System) - Mediatoren (unmittelbare Bezugspersonen) - Multiplikatoren (mittelbare Bezugspersonen) Nepriamy prístup  kontaktnými osobami sú osoby, ktoré s vlastnou cieľovou skupinou spolupôsobia - kľúčové osoby (blízke osoby so zvláštnym vplyvom na systém) - mediátori (priame blízke osoby) - multiplikátori (nepriame blízke osoby)

5 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 2. Zuständige Institutionen 1.Suchtprävention als originäre Aufgabe der Sucht- und Drogenberatung 2.Zuständigkeit Gesundheitsamt i. S. v. Suchtprävention als Teil der Gesundheitsförderung 2. Kompetentné inštitúcie 1.Prevencia pred závislosťou, ako pôvodná úloha poradenstva pri závislosti a protidrogového poradenstva 2.Kompetencie Úrad pre zdravotníctvo vo veci prevencie pred závislosťou, ako súčasť podpory zdravia

6 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 3.Zuständigkeit Jugendamt i. S. v. pädagogischen Jugendschutz im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 4.Zuständigkeit Schule i. S. v. Suchtvorbeugung als pädagogische Aufgabe der Schule 5.Zuständigkeit Polizei i. S. v. Kriminalprävention 3.Kompetencia Úrad pre mladistvých vo veci pedagogickej ochrany mladistvých, v rámci zákona starostlivosti o deti a mládež 4.Kompetencia Škola vo veci prevencie pred závislosťou, ako pedagogická úloha školy 5.Kompetencia Polícia vo veci kriminálnej prevencie

7 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Fachstelle für Suchtprävention GEMEINDE Einzelne Präventionstreibende Berater für Sucht- und Drogenvorbeugung der Schulen Lehrer, Studienleiter, Volkshoch- schule Leiter von Familien- bildungs- stätten; u.a. Allg. Sozialer Dienst, Jugend- arbeit, Freizeit- stätten, Kindergärten Jugendschutz, einzelne Erzieher u.a. örtliche Ärzte- kammer, einzelne Ärzte, Vertreter des Gesundheits- amtes, Dro- genberater, Psychoso- ziale Be- ratungs- stellen, So- zialdienst der Kran- kenkassen Polizei- beamte im Bereich Krimi- nalprävention Vertreter des Bil- dungs- bereichs Vertreter des Gesund- heits- wesens Vertre- ter der Jugend- hilfe Vertre- ter der Polizei Quelle: Auszug aus Ergebnissen der Projektgruppe Drogenpolitik NRW Vereine Selbsthilfe- gruppen Medien Arbeit- nehmer/-geber Verbände Gast- stättenverband Kinder- schutzbund Kirchen Kranken- kassen Eltern- Verbände Akteure in einer Kommune

8 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Odborné pracovisko prevencie pred závislosťou OBEC Jednotlivé prevádzky prevencie Poradcovia prevencie proti drogám a závislosti na školách Učitelia, Ved. študijných odborov, Ľudová univerzita Vedúci vzdelávania rodín; a.i. Všeob. sociálne služby, práca s mládežou, centrá voľného času, materské školy ochrana mladistvých, jednotliví vychovávatelia a.i. Miestna komora lekárov, jednotliví lekári, zástupcovia úradu pre zdravotníctvo, Protidrogový poradcovia, psycho-sociálne poradenské miesta, Sociálne služby zdravotných poisťovní Príslušníci polície v oblasti kriminálnej prevencie Zástupcovia oblasti školstva Zástupcovia zdravotníctva Zástupcovia starostlivosti o mládež Zástupcovia polície zdroj: Výňatok z výsledkov projektovej skupiny pre protidrogovú politiku NRW/Severné Porýnie Westfálsko Združenia Svojpomocné skupiny Médiá Združenia zamestnancov/- vateľov Združenie reštaurácií Spolok na ochranu detí Cirkvi Zdravotné poisťovne Združenia rodičov Aktéri v rámci jednej obce

9 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 3. Arbeitsfelder  Kindergarten / Vorschulbereich  Schule  Eltern (-pflegschaften)  Einrichtungen der Familien- und Erwachsenenbildung Jugendarbeit / -organisationen 3. Pracovné oblasti  materské školy / predškolská oblasť  škola  rodičia (-poručenský pomer)  zariadenia ďalšieho vzdelávania rodiny a dospelých práca s mládežou / mládežnícke organizácie

10 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  (Sport-)Vereine  Betriebe / Verwaltungen  Partyszene  Öffentlichkeitsarbeit  (športové-)kluby  podniky / správa  párty scéna  práca s verejnosťou

11 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 4. „Hochrisikogruppen“ als besondere Zielgruppe  Kinder aus suchtbelasteten Familien  Mehrfache Häufigkeit, selbst suchtkrank zu werden  Ein großer Teil geht im Erwachsenenalter eine Partnerschaft mit Suchtkranken ein  Menschen mit traumatisierenden Erfahrungen  Bei Männern zweifaches Suchtrisiko  Bei Frauen dreifaches Suchtrisiko 4. „Vysokorizikové skupiny“ ako špeciálna cieľová skupina  Deti z rodín, v ktorých sa vyskytuje závislosť  vyššia pravdepodobnosť, že sa tiež stanú závislými  veľká časť v dospelom veku nadviaže partnerstvo so závislými  Ľudia s traumatizujúcimi skúsenosťami  u mužov dvojnásobné riziko závislosti  u žien trojnásobné riziko závislosti

12 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Bildungsferne Gruppen  Schulabbrecher  In speziellen Quartieren (Stadtteilen)  Ethnische Gruppen  z. B. Aussiedler a. d. GUS-Staaten  Sonstige Migranten  Skupiny s odstupom od vzdelania  s neukončenou školou  vo zvláštnych štvrtiach (mestských častiach)  Etnické skupiny  napr. prisťahovalci z bývalého Sovietskeho zväzu  iní migranti

13 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 5. Beispiel Multiplikatorenschulung (MOVE) MOVE=Motivierende Kurzintervention bei konsumierenden Jugendlichen  Umfang:24 Unterrichtsstunden 5. Príklad školenia multiplikátorov (MOVE) MOVE=Motivujúca, krátka intervencia u užívajúcich mladistvých  Rozsah:24 vyučovacích hodín

14 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Inhalte: Einführung i. d. „Transtheoretische Modell“ (Proshaska / DiClemente) Einführung i. d. Motivationale Interviewing (Miller & Rollnik) Weiterführende Hilfen und Kooperation Hintergrundkenntnisse zur Sicht und eigene Haltung Rechtliche Grundlagen  Obsah: úvod do „Transteoretického modelu“ (Proshaska / DiClemente) Úvod do Motivational Interviewing (Miller & Rollnik) Pokračujúca starostlivosť a spolupráca Informovanosť o názore a vlastnom postoji právne východiská

15 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland  Vorgehen:praxisnahes Training / Referat / Begleitmaterialien  Postup:praktický tréning / referát / sprievodné materiály

16 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland 6. Beispiel FreD FreD=Frühintervention bei (polizeilich) erstauffälligen Drogenkonsumenten Umfang=8 Unterrichtsstunden 6. Príklad FreD FreD=Včasná intervencia, v prípade (policajne) prvýkrát podozrivých užívateľoch drog Rozsah=8 vyučovacích hodín

17 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Sekundärpräventives Projekt  Beteiligte:- Präventionsfachkräfte - Präventionsfachkräfte - Polizei oder: - Schule - Justiz - Jugendamt Sekundárne preventívny projekt  Zúčastnení:- odb. prac. prevencie - odb. prac. prevencie - polícia alebo: - škola - justícia - úrad pre mladistvých

18 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Sekundärpräventives Projekt  Methoden:- Kurzintervention - Motivational Interviewing  Zielgruppe:- Erstauffällige Drogenkonsumenten (keine Abhängigen) Sekundárne preventívny projekt  Metódy:- krátka intervencia - Motivational Interviewing  Cieľová skupina:- po prvýkrát podozriví užívatelia drog (žiadny závislí)

19 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Ablauf Alex wird erwischt (Polizei / Schule / Betrieb) Polizei: Anzeige + schickt Einladung Vernehmung: Polizei motiviert Alex Alex ruft FreD an Intake Gespräch (max. 60 Min.) Kurs-Teilnahme (2 – 4 Treffen) Teilnahme- Bescheinigung StA stellt Verfahren gegen Alex ein. Akte an Staatsanwalt, weiter an Jugendamt Jugendamt: Gespräch mit Alex + Eltern Jugendamt: Empfehlung an Staatsanwalt, diese spricht Weisung aus

20 Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Priebeh Alex-a prichytia (polícia / škola / podnik Polícia: oznámenie + pošle predvolanie Výsluch: polícia motivuje Alex-a Alex telefonuje FreD Intake rozhovor (max. 60 min.) Účasť na kurze (2 – 4 stretnutia) Potvrdenie o účasti Prokurátor zastaví konanie proti Alex- ovi. Spis putuje k prokurátorovi, ďalej na úrad pre mladistvých Úrad pre mladistvých: rozhovor s Alex-om + rodičmi Úrad pre mladistvých: odporúčanie prokurátorovi, tento vydá príkaz


Herunterladen ppt "Mai 2006 Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster / Deutschland Zielgruppen, Arbeitsfelder und Ansätze präventiver Arbeit."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen