Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

VYSTÚPENIE PREZIDENTA SR IVANA GAŠPAROVIČA NA SLOVENSKO – RAKÚSKOM EKONOMICKOM FÓRE Dolmetschen.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "VYSTÚPENIE PREZIDENTA SR IVANA GAŠPAROVIČA NA SLOVENSKO – RAKÚSKOM EKONOMICKOM FÓRE Dolmetschen."—  Präsentation transkript:

1 VYSTÚPENIE PREZIDENTA SR IVANA GAŠPAROVIČA NA SLOVENSKO – RAKÚSKOM EKONOMICKOM FÓRE Dolmetschen

2 OBSAH Ide o príhovor prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča na slovensko-rakúskom ekonomickom fóre, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 5. júna 2012. Prezident opisuje a hodnotí vzájomnú spoluprácu Slovenska a Rakúska v oblasti hospodárstva. Vyzdvihuje prínos rakúskych firiem, investorov a vyspelosti pre Slovensko a dáva podnety na zlepšenie vzájomnej spolupráce v niektorých oblastiach.

3 GLOSÁR slovensko-rakúske ekonomické fórum das slowakisch-österreichische Wirtschaftsforum predstaviteľ der Repräsentant, der Vertreter podnikateľská elita die Unternehmenselite spoločnosť (podnik) das Unternehmen, der Betrieb sektor bankovníctva der Sektor des Bankwesens sektor poisťovníctva der Sektor des Versicherungswesens

4 technologická vyspelosť die technologische Entwicklung vyhľadávať aufsuchen udržať behalten obchodné vzťahy die Handelsbeziehungen nárast der Anstieg, die Zunahme vývoz der Export dovoz der Import

5 objem der Umfang, das Volumen obchodná výmena der Handelsaustausch Slovensko-rakúska obchodná komora Die Slowakisch-Österreichische Handelskammer nedôvera das Misstrauen predsudky die Vorurteile strach z nepoznaného die Angst vor Unbekanntem prílev der Zufluss lacná pracovná sila billige Arbeitskraft

6 zamestnanosť die Beschäftigung nezamestnanosť die Arbeitslosigkeit HDP das BIP trh práce der Arbeitsmarkt synergia die Synergie, die Zusammenarbeit vedecko-výskumné pracoviská Wissenschafts- und Forschungsstandorte inovačné technológie die Innovationstechnologien

7 územný celok die Gebietskörperschaft samosprávny kraj der Selbstverwaltungskreis priemyselný park der Industriepark zamestnanec der Angestellte prehĺbiť dôveru das Vertrauen vertiefen rokovania die Verhandlungen

8 CVIČENIA 1.Vypočujte si časť textu a pokúste sa ju čo najvernejšie zopakovať (v slovenčine). Som veľmi rád, že môžem otvoriť toto slovensko-rakúske ekonomické fórum. Moje osobitné poďakovanie patrí Vám, pán prezident, za to, že ste do Bratislavy priviedli významných predstaviteľov rakúskej podnikateľskej elity.

9 Zopakujte vypočutý text Hneď na úvod chcem vyzdvihnúť vysoký počet rakúskych firiem na Slovensku. Blíži sa k hranici 2000 a každý rok pribúda ďalších približne 100, najmä malých a stredných podnikov.

10 Zopakujte vypočutý text V období rokov 2010-2011 sme zaznamenali medziročný nárast slovenského vývozu do Rakúska o 121 % a dovozu z Rakúska o 104 %. Objem obchodnej výmeny tak minulý rok dosiahol 5,2 miliardy eur.

11 Zopakujte vypočutý text Otvorenie pracovného trhu v Rakúsku vytvorilo priestor pre výmenu odborne kvalifikovaných síl, ktoré chýbajú na oboch stranách hraníc. Dnes pracuje v Rakúsku vyše 17 tisíc Slovákov, ktorí takto prispievajú k tvorbe rakúskeho HDP.

12 Zopakujte vypočutý text Nemožno pri tom opomenúť fakt, že Rakúsku sa podarilo udržať si vysokú úroveň zamestnanosti. Miera nezamestnanosti v Rakúsku (aktuálne 4,1 %) patrí vôbec k najnižším v členských krajinách EÚ.

13 Zopakujte vypočutý text 2.Preložte vety do nemčiny. o Medzi rakúskymi investormi sa nachádzajú aj veľké spoločnosti s rozhodujúcim postavením v slovenskom sektore bankovníctva a poisťovníctva. o Zu den östrreichischen Investoren gehören auch grosse Unternehmen mit entscheidender/ besonderer Stellung im Sektor des slowakischen Bank- und Versicherungswesens.

14 Povzbudzujúco vyznieva skutočnosť, že napriek zložitému vývoju v dôsledku krízy sa v ostatných rokoch darilo udržať pozitívnu dynamiku obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom. Ermutigend ist auch (die Tatsache), dass wir die positive Dynamik der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Länder trotz der Krise erhalten konnten.

15 Objem obchodnej výmeny tak minulý rok dosiahol 5,2 miliardy eur, pričom v posledných troch rokoch stále rastie. Der Umfang des Handelsaustausches erreichte im vergangenen Jahr 5,2 Milliarden Euro und seit den letzten drei Jahren erhöhte er sich ständig.

16 Myslím si, že dnes už s uspokojením môžem konštatovať, že v Rakúsku sa nenaplnili katastrofické scenáre prílevu lacnej pracovnej sily z nových členských krajín EÚ, vrátane Slovenska. Man kann sagen, dass sich die katastrophischen Szenarien vom Zufluss der billigen Arbeitskräften aus neuen Mitgliedsstaaten der EU, einschließlich der Slowakischen Republik, nicht bestätigt haben.

17 Slovensko, v spolupráci so samosprávnymi krajmi, má záujem ďalej napomáhať rozvoju spoločného slovensko-rakúskeho trhu práce, osobitne v dynamicky sa rozvíjajúcom regióne Viedeň–Bratislava–Trnava. Die Slowakei, zusammen mit den Selbstverwaltungsgebieten, hat weiter Interesse daran, die Entwicklung des gemeinsamen Arbeitsmarktes, besonders in dem sich dynamisch entwickelten Region Wien – Bratislava-Trnava zu unterstützen.

18 V tomto smere sa musíme naučiť čo najefektívnejšie využívať európske fondy na podporu cezhraničnej spolupráce aj na úrovni územných celkov, vzdelávacích a výskumných inštitúcií či priemyselných parkov. In dieser Hinsicht müssen wir so effektiv wie möglich die Eurofonds ausnutzen können, die der Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auch auf der Ebene der Gebietskörperschaften, der Wissenschafts- und Forschungsstandorte oder der Industrieparks dienen.

19 3. Pokúste sa zaznačiť si nasledujúce slovné spojenia symbolom alebo skratkou. Následne slová zopakujte. slovensko-rakúske ekonomické fórum prílev lacnej pracovnej sily rozvoj priemyselných parkov objem obchodnej výmeny predstavitelia rakúskej podnikateľskej elity najväčší investor na Slovensku Slovensko-rakúska obchodná komora diskusia o ďalšom rozvoji hospodárskej spolupráce podpora cezhraničnej spolupráce

20 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Zdroj: http://www.prezident.sk/?vystupenie-prezidenta-sr-ivana-gasparovica-na-slovensko-rakuskom-ekonomickom- fore-bratislava-5-6-2012


Herunterladen ppt "VYSTÚPENIE PREZIDENTA SR IVANA GAŠPAROVIČA NA SLOVENSKO – RAKÚSKOM EKONOMICKOM FÓRE Dolmetschen."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen